Стратегічний план розвитку Львівської політехніки до 2025 року

План заходів на 2019 рік

План заходів на 2020 рік

 •  До 1 січня 2020 р.

  4.1.1.1. Створення проектного офісу

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.1. Впровадження нової автоматизованої бібліотечної інформаційної системи

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.3. Модернізація читальних залів Науково-технічної бібліотеки (корпус № 28): ІІІ поверх (читальний зал технічної літератури)

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.4. Реновація Науково-технічної бібліотеки (корпус № 27): книгосховища

 • До 1 березня 2020 р.

  2.1.2.3. Моніторинг стану і рівня корпоративної культури університету, проведення опитувань на корпоративну ідентичність

 • До 1 березня 2020 р.

  1.2.1.3. Розроблення та впровадження програми менторства (зокрема, адаптації студентів-першокурсників до умов навчання та їхньої соціалізації, а також з метою опанування важких для сприйняття розділів/курсів)

 • До 1 березня 2020 р.

  1.2.2.1. Щорічний моніторинг процедур і заходів системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості), зокрема, результатів поточного контролю, семестрового контролю, оцінювання рівня залишкових знань тощо

 • До 1 березня 2020 р.

  3.3.1.3. Формування кадрового резерву для підрозділів (крім навчально-наукових інститутів та кафедр)

 • До 31 березня 2020 р.

  2.9.1.1. Відкриття коворкінг-центрів у навчальному корпусі № 1

 • До 1 квітня 2020 р.

  1.2.1.4. Проведення щорічного соцопитування студентів-першокурсників для з’ясування і подальшого вирішення проблем щодо їхньої адаптації, взаємодії з викладацьким складом та адміністрацією

 • До 30 квітня 2020 р.

  5.2.2.2. Створення інформаційних приводів для вітчизняних ЗМІ

 • Щоквартально

  5.2.2.3. Налагодження зв’язків з відомими блогерами та журналістами провідних загальнонаціональних засобів масової інформації

 •  До 31 травня 2020 р.

  2.4.1.3. Створення Tech Busіness School

 • До 1 червня 2020 р.

  5.1.2.1. Розроблення нового сайта

   

 • До 1 червня 2020 р.

  5.2.1.1. Створення Центру популяризації Львівської політехніки

   

 • До 1 червня 2020 р.

  5.2.1.4. Створення інформаційного ресурсу «Історія наукових шкіл Львівської політехніки»

 • До 1 червня 2020 р.

  2.9.1.6. Капітальний ремонт підземних переходів між головним корпусом та навчальними корпусами № 2, 4, 26

 • До 30 червня 2020 р.

  2.5.1.1. Створення платформи для розміщення онлайн-курсів на інформаційних ресурсах Інституту дистанційного навчання

 • До 30 червня 2020 р.

  2.1.2.1. Створення групи з розвитку корпоративної культури

 • До 30 червня 2020 р.

  2.2.1.2. Перегляд та удосконалення положень структурних підрозділів (щодо оптимізації їхніх функцій)

 • До 30 червня 2020 р.

  4.1.4.3. Щопіврічний моніторинг h-індексів штатних працівників у НБД Scopus, Web of Science

 • До 30 червня 2020 р.

  2.4.1.1. Створення наукового парку

 • До 30 червня 2020 р.

  2.7.1.1. Удосконалення нормативної бази університету

 • До 30 червня 2020 р.

  1.2.3.1. Оптимізування змісту освітніх програм

 • До 30 червня 2020 р.

  1.4.1.1. Розроблення нормативної бази щодо запровадження «дуальної освіти»

 • До 30 червня 2020 р.

  1.2.3.2. Мінімізування кількості компонентів освітніх програм до п’яти – шести на семестр

 • До 30 червня 2020 р.

  3.3.1.7. Розроблення програм тренінгів (інформаційних, мотиваційних)

 • До 31 серпня 2020 р.

  2.4.1.6. Створення венчурного фонду для фінансування комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій та розвитку стартапів

 • До 1 вересня 2020 р.

  2.8.1.1. Адаптація веб-сайту університету для студентів з особливими освітніми потребами

 • До 1 вересня 2020 р.

  2.7.4.1. Побудова нового ядра мережі з введення апаратної системи маршрутизації та захисту повідомлень – встановлення BGP-маршрутизатора

 • До 30 вересня 2020 р.

  2.1.2.2. Розроблення системи заходів із упровадження та розвитку корпоративної культури та академічної доброчесності

 • До 30 вересня 2020 р.

  3.2.1.3. Розроблення Комплексної системи мотивування молодих учених (з урахуванням матеріальних, трудових та соціальних аспектів мотивування)

 • До 30 вересня 2020 р.

  3.3.1.5. Розроблення та впровадження Програми стимулювання персоналу (кар’єрного розвитку, навчання, підвищення кваліфікації)

 • Постійно

  1.4.3.1. Укладання договорів з підприємствами (фірмами, компаніями) щодо цільової підготовки фахівців

 • Постійно

  2.5.1.2. Створення та впровадження програм підвищення кваліфікації

 • Впродовж року

  3.1.1.3. Досягнення частки висококваліфікованих штатних працівників у загальній чисельності штатних ННПП

 • Постійно

  1.1.1.2. Запровадження програм «Літня школа»

 • Впродовж року

  3.1.1.4. Досягнення чисельності штатних ННПП, які мають не менше ніж п’ять публікацій у НБД Scopus, Web of Science

 • Впродовж року

  1.1.2.1. Встановлення прохідного бала для вступу до університету за окремими спеціальностями (120 б)

 • Впродовж року

  2.7.5.4. Впровадження електронної системи управління доступом до аудиторного фонду університету

 • Впродовж року

  3.1.1.5. Досягнення чисельності ННПП, під керівництвом яких захистили дисертації не менше ніж п’ять здобувачів наукових ступенів

 • Впродовж року

  1.1.2.2. Упровадження інноваційних освітніх програм для підготовки фахівців

 • Впродовж року

  3.1.2.1. Досягнення чисельності ННПП, що мають сертифікат з іноземної мови не нижче ніж рівня В2

 • Постійно

  2.3.1.1. Створення навчально-наукових центрів та лабораторій за сприяння провідних компаній та фірм

 • Постійно

  2.5.1.6. Збільшення кількості вступників до університету – випускників коледжів Львівської політехніки

 • Постійно

  4.1.4.1. Досягнення значення h-індексу університету в наукометричній базі Scopus; Web of Science

 • Постійно

  1.3.1.2. Забезпечення частки іноземців у чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.4.2. Досягнення середнього значення h-індексу ННПП у наукометричній базі Scopus (не менше ніж 1,5 од.); Web of Science (не менше ніж 1,5 од.)

 • Впродовж року

  2.3.1.3. Підготовка та подання проектів на міжнародні гранти, які передбачають розвиток наукової інфраструктури, зокрема, створення Центру наукових досліджень

 • Постійно

  4.1.5.1. Внесення видань у НБД Scopus та Web of Science

 • Постійно

  1.3.2.3. Забезпечення частки викладання окремих навчальних компонентів англійською мовою

 • Впродовж року

  2.7.2.2. Забезпечення частки переміщеного в ЦОД серверного обладнання підрозділів

 • Постійно

  4.1.6.1. Проведення наукових конференцій, матеріали яких індексуються Scopus, Web of Science, або які відбувалися під егідою ІЕЕЕ

 • Постійно

  2.4.1.4. Створення регіональних філій Tech Startup School

 • Впродовж року

  1.4.2.1. Досягнення частки освітньо-професійних програм, зміст яких погоджений з працедавцями

 • Постійно

  3.3.1.6. Навчання у «Школі лідерства»

 • Впродовж року

  1.4.2.3. Досягнення частки кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення підприємств

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.4.2. Розвиток мережі WiFi у навчальних корпусах (50% від необхідних площ покриття мережею)

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.1.1.1. Формування комплексних програм підготовки докторів філософії та докторів наук і контролювання виконання запланованих показників (формування Комплексної програми на 2022–2026 рр.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.3.1.8. Проведення щорічних тренінгів (наукового спрямування, інформаційних, мотиваційних): для науково-педагогічних та наукових працівників; для керівників структурних підрозділів; для адміністративно-управлінського персоналу, крім керівників підрозділів; для кураторів студентських груп

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.3.6. Запровадження різних форм контекстного та проблемного навчання

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.2.2.2. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності (обсягом не менше ніж 30 тис. грн.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.5.1. Ліцензування Центру захисту інформації щодо побудови комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) для класу АС 2, проведення робіт та сертифікація КСЗІ інтернет-вузла оператора телекомунікацій

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.1.1.2. Захист дисертацій ННПП, докторантами, аспірантами та здобувачами наукових ступенів університету

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.1.1.1. Проведення профорієнтаційних та маркетингових заходів для школярів – 5 олімпіад із загальноосвітніх предметів, 3 заходи за участю успішних випускників (у кожному ННІ), 25 заходів (гуртків, вебінарів) у межах Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.4.1. Досягнення частки здобувачів вищої освіти (громадян України), які захистили кваліфікаційну роботу іноземною мовою (мовою країн-учасників ОЕСР): 8% бакалаврів; 13% магістрів

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.5.2. Розвиток мережі відеоспостереження у навчальних корпусах та гуртожитках (забезпечення зовнішнього відеоспостереження в навчальних корпусах)

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.1.2. Подання запитів на міжнародні гранти: не менше ніж 1 од. колективних ("Horizon 2020", "Horizon Europe", "Erasmus Plus", "Volkswagen", за програмою НАТО, спільні міжнародні проекти під егідою МОН тощо); не менше ніж 2 од. індивідуальних

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.4.2. Досягнення щорічної кількості переможців та призерів: ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади (не менш, ніж 50); не менше, ніж 100 всеукраїнських конкурсів (ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, ЗавтраUA, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії тощо); не менше, ніж 20 міжнародних конкурсів наукових робіт 

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.5.1.3. Запровадження перепідготовки фахівців за заочно-дистанційною формою навчання

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.5.3. Упровадження автоматизованої пропускної системи у бібліотеках

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.2.1. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Scopus

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.4.3. Досягнення щорічної кількості студентів-учасників міжнародних олімпіад

 • До 31 грудня 2020 р.

  5.2.1.3. Розвиток досліджень історії університету

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.5.1.4. Збільшення кількості спеціальностей, за якими реалізується ступенева модель «школа–коледж–університет» (3)

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.2.2. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Web of Science 

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.4.4. Досягнення результативності: 50% аспірантури; 70% докторантури

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.5.1.5. Запровадження ступеневої підготовки фахівців (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.1.2.3. Міжнародна акредитація освітніх програм

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.3.1. Опублікування монографій (розділів монографій) англійською мовою

 • На кінець звітного періоду

  1.3.1.1. Розроблення освітніх програм та ліцензування спеціальностей для підготовки іноземних громадян

 • До 31 грудня 2020 р.

  5.2.2.1. Збільшення присутності в закордонних ЗМІ (10%)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.8.1.2. Створення програм для підвищення інклюзивної компетентності науково-педагогічних працівників (2 од.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.1.2.2. Досягнення чисельності ННПП, які беруть участь в програмах академічної мобільності: з метою викладання (не менше ніж 100 ос.); з метою стажування (не менше ніж 75 ос.)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.1.1. Організування додаткових занять з фундаментальної підготовки

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.3.1.2. Створення навчально-наукових кластерів для реалізування освітньо-наукових програм (2 од. – «Робототехніка», «Мехатроніка»)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.6.1.1. Збільшення кількості індивідуальних контактів із випускниками попередніх років, на кінець звітного періоду

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.8.2.1. Впровадження принципів універсального дизайну: встановлення підйомників. облаштування пандусів у головному корпусі, в навчальних корпусах № 1, 2, 4, 22

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.1.2.3. Досягнення кількості іноземних фахівців та ННПП: які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» та працевлаштовані в університет; які прочитали лекції

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.1.2. Організування додаткових занять щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.3.2.1. Досягнення щорічної кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів

 • До 31 грудня 2020 р.

  5.2.3.1. Участь (з відображенням цього у ЗМІ) науково-педагогічних та наукових працівників кафедр як консультантів та експертів у розробленні законодавчих документів, різноманітних програм, реалізуванні проектів, формуванні рекомендацій тощо в сферах науки, техніки, інновацій, міжнародних відносин, державного управління, економічного та соціального розвитку тощо

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.6.1.2. Проведення щорічних заходів за участю випускників (Форум випускників, тематичні дискусії, зустрічі, тренінги)

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.1.3.1. Здобуття нагород (на кінець звітного періоду): Державних премій в галузі науки і техніки, Державних премій в галузі освіти, Державних премій в галузі архітектури; грантів Президента України; стипендій та премій Президента, Верховної Ради України, Національної академії наук України

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.3.2.2. Досягнення щорічної кількості здобувачів вищої освіти, які взяли участь у програмах академічної мобільності

 • До 31 грудня 2020 р.

  5.2.3.2. Організування виступів, інтерв’ю науково-педагогічних та наукових працівників у засобах масової інформації

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.2. Модернізація актової зали навчального корпусу № 1

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.2.1.1. Створення та впровадження Програми кадрового резерву для навчально-наукових інститутів та кафедр

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.4.1.2. Створення Центру трансферу технологій

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.1.2. Розвиток єдиного інформаційного середовища для системи управління університетом (60 % покриття інформаційних процесів, які доцільно проводити засобами ЄІС)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.3. Капітальний ремонт навчального корпусу № 36 (пр. Чорновола, 57)

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.1.5.2. Постійний моніторинг якості публікацій, відповідності наукових періодичних видань університету вимогам, встановленим НБД Scopus та Web of Science та Порядком формування переліку фахових видань (щорічне заслуховування на Вченій раді університету)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.3.2.4. Залучення наукових керівників аспірантів – працівників іноземних наукових та освітніх установ

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.7. Проведення енергоощадних заходів (заміна котелень на вул. Устияновича)

 • До 31 грудня 2020 р.

  3.3.1.4. Забезпечення пошуку для працевлаштування на роботу провідних ННПП з інших ЗВО та наукових установ

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.2.1.1. Досягнення обсягів надходжень до бюджету університету за виконання наукових досліджень, тис. грн. на кінець звітного періоду: – до загального фонду (не менше ніж 40 тис. грн); до спеціального фонду за виконання наукових досліджень в межах міжнародних грантів, грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента, госпдоговірних НДР тощо (не менше ніж 50 тис. грн)

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.4.1.2. Збільшення кількості спеціальностей, підготовка за якими реалізується відповідно до засад «дуальної освіти»

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.4.1.5. Реалізування краудфандингового майданчика Startera. Щомісячне розміщення проектів на краудфандинговому майданчику та організування їхнього фінансування

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.8. Ландшафтне оформлення земельних ділянок кампусу університету (газони, клумби, встановлення малих архітектурних форм (скульптур, альтанок, містків тощо) навколо головного корпусу, навчальних корпусів № 1, 2, 5, 21, 22

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.3.3. Забезпечення 100% розміщення у віртуальному навчальному середовищі електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.2.1.2. Подання кафедрами запитів для участі у конкурсі наукових досліджень і розробок, що фінансуються за кошти МОН України, а також заявок на здобуття грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента тощо

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.9. Модернізація приміщень Народного дому «Просвіта»

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.3.4. Забезпечення оснащення лекційних аудиторій мультимедійною технікою

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.2.1.3. Укладання госпдоговірних НДР кожною кафедрою

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.4.2.2. Щорічне організування лекцій провідних фахівців компаній

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.4.1.7. Фінансування комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій та розвитку стартапів, на кінець звітного періоду (не менше ніж 20 % стартапів (pre-seed stage) та 50 % (seed stage)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.2.1. Реконструкція другого поверху комбінату харчування

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.3.5. Впровадження ігрових та імітаційних форм навчання

 • До 31 грудня 2020 р.

  4.2.2.1. Оформлення заявок на об’єкти права інтелектуальної власності: об’єкти промислової власноcті (винаходи, корисні моделі, промислові зразки та об’єкти авторського права)