Стратегічний план розвитку Львівської політехніки до 2025 року

План заходів на 2019 рік

План заходів на 2020 рік

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.1. Впровадження нової автоматизованої бібліотечної інформаційної системи

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.3. Модернізація читальних залів Науково-технічної бібліотеки (корпус № 28): ІІІ поверх (читальний зал технічної літератури)

 • До 1 січня 2020 р.

  2.7.3.4. Реновація Науково-технічної бібліотеки (корпус № 27): книгосховища

 •  До 1 січня 2020 р.

  4.1.1.1. Створення проектного офісу

 • До 1 березня 2020 р.

  2.1.2.3. Моніторинг стану і рівня корпоративної культури університету, проведення опитувань на корпоративну ідентичність

 • До 1 березня 2020 р.

  1.2.1.3. Розроблення та впровадження програми менторства (зокрема, адаптації студентів-першокурсників до умов навчання та їхньої соціалізації, а також з метою опанування важких для сприйняття розділів/курсів)

 • До 1 березня 2020 р.

  1.2.2.1. Щорічний моніторинг процедур і заходів системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості), зокрема, результатів поточного контролю, семестрового контролю, оцінювання рівня залишкових знань тощо

 • До 1 березня 2020 р.

  3.3.1.3. Формування кадрового резерву для підрозділів (крім навчально-наукових інститутів та кафедр)

 • До 31 березня 2020 р.

  2.9.1.1. Відкриття коворкінг-центрів у навчальному корпусі № 1

 • До 1 квітня 2020 р.

  1.2.1.4. Проведення щорічного соцопитування студентів-першокурсників для з’ясування і подальшого вирішення проблем щодо їхньої адаптації, взаємодії з викладацьким складом та адміністрацією

 • До 30 квітня 2020 р.

  5.2.2.2. Створення інформаційних приводів для вітчизняних ЗМІ

 • Щоквартально

  5.2.2.3. Налагодження зв’язків з відомими блогерами та журналістами провідних загальнонаціональних засобів масової інформації

 •  До 31 травня 2020 р.

  2.4.1.3. Створення Tech Busіness School

 • До 1 червня 2020 р.

  5.2.1.4. Створення інформаційного ресурсу «Історія наукових шкіл Львівської політехніки»

 • До 1 червня 2020 р.

  2.9.1.6. Капітальний ремонт підземних переходів між головним корпусом та навчальними корпусами № 2, 4, 26

 • До 1 червня 2020 р.

  5.1.2.1. Розроблення нового сайта

   

 • До 1 червня 2020 р.

  5.2.1.1. Створення Центру популяризації Львівської політехніки

   

 • До 30 червня 2020 р.

  2.2.1.2. Перегляд та удосконалення положень структурних підрозділів (щодо оптимізації їхніх функцій)

 • До 30 червня 2020 р.

  4.1.4.3. Щопіврічний моніторинг h-індексів штатних працівників у НБД Scopus, Web of Science

 • До 30 червня 2020 р.

  2.4.1.1. Створення наукового парку

 • До 30 червня 2020 р.

  2.7.1.1. Удосконалення нормативної бази університету

 • До 30 червня 2020 р.

  1.4.1.1. Розроблення нормативної бази щодо запровадження «дуальної освіти»

 • До 30 червня 2020 р.

  1.2.3.1. Оптимізування змісту освітніх програм

 • До 30 червня 2020 р.

  1.2.3.2. Мінімізування кількості компонентів освітніх програм до п’яти – шести на семестр

 • До 30 червня 2020 р.

  3.3.1.7. Розроблення програм тренінгів (інформаційних, мотиваційних)

 • До 30 червня 2020 р.

  2.5.1.1. Створення платформи для розміщення онлайн-курсів на інформаційних ресурсах Інституту дистанційного навчання

 • До 30 червня 2020 р.

  2.1.2.1. Створення групи з розвитку корпоративної культури

 • До 31 серпня 2020 р.

  2.4.1.6. Створення венчурного фонду для фінансування комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій та розвитку стартапів

 • До 1 вересня 2020 р.

  2.8.1.1. Адаптація веб-сайту університету для студентів з особливими освітніми потребами

 • До 1 вересня 2020 р.

  2.7.4.1. Побудова нового ядра мережі з введення апаратної системи маршрутизації та захисту повідомлень – встановлення BGP-маршрутизатора

 • До 30 вересня 2020 р.

  2.1.2.2. Розроблення системи заходів із упровадження та розвитку корпоративної культури та академічної доброчесності

 • До 30 вересня 2020 р.

  3.2.1.3. Розроблення Комплексної системи мотивування молодих учених (з урахуванням матеріальних, трудових та соціальних аспектів мотивування)

 • До 30 вересня 2020 р.

  3.3.1.5. Розроблення та впровадження Програми стимулювання персоналу (кар’єрного розвитку, навчання, підвищення кваліфікації)

 • Впродовж року

  3.1.1.4. Збільшення чисельності штатних ННПП, які мають не менше ніж п’ять публікацій у НБД Scopus, Web of Science

 • Впродовж року

  1.1.2.1. Встановлення прохідного бала для вступу до університету за окремими спеціальностями (120 б)

 • Впродовж року

  2.7.5.4. Впровадження електронної системи управління доступом до аудиторного фонду університету

 • Впродовж року

  3.1.1.5. Збільшення чисельності ННПП, під керівництвом яких захистили дисертації не менше ніж п’ять здобувачів наукових ступенів

 • Впродовж року

  1.1.2.2. Упровадження інноваційних освітніх програм для підготовки фахівців

 • Впродовж року

  3.1.2.1. Збільшення чисельності ННПП, що мають сертифікат з іноземної мови не нижче ніж рівня В2

 • Постійно

  2.3.1.1. Створення навчально-наукових центрів та лабораторій за сприяння провідних компаній та фірм

 • Постійно

  2.5.1.6. Збільшення кількості вступників до університету – випускників коледжів Львівської політехніки

 • Постійно

  4.1.4.1. Збільшення значення h-індексу університету в наукометричній базі Scopus; Web of Science

 • Постійно

  1.3.1.2. Забезпечення частки іноземців у чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання

 • Постійно

  4.1.4.2. Збільшення середнього значення h-індексу ННПП у наукометричних базах Scopus та Web of Science

 • Впродовж року

  2.3.1.3. Підготовка та подання проектів на міжнародні гранти, які передбачають розвиток наукової інфраструктури, зокрема, створення Центру наукових досліджень

 • Постійно

  1.3.2.3. Забезпечення частки викладання окремих навчальних компонентів англійською мовою

 • Постійно

  4.1.5.1. Внесення видань у НБД Scopus та Web of Science

 • Впродовж року

  2.7.2.2. Забезпечення частки переміщеного в ЦОД серверного обладнання підрозділів

 • Постійно

  4.1.6.1. Проведення наукових конференцій, матеріали яких індексуються Scopus, Web of Science, або які відбувалися під егідою ІЕЕЕ

 • Постійно

  2.4.1.4. Створення регіональних філій Tech Startup School

 • Впродовж року

  1.4.2.1. Збільшення частки освітньо-професійних програм, зміст яких погоджений з працедавцями

 • Постійно

  3.3.1.6. Навчання у «Школі лідерства»

 • Впродовж року

  1.4.2.3. Збільшення частки кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення підприємств

 • Постійно

  1.4.3.1. Укладання договорів з підприємствами (фірмами, компаніями) щодо цільової підготовки фахівців

 • Постійно

  2.5.1.2. Створення та впровадження програм підвищення кваліфікації

 • Впродовж року

  3.1.1.3. Збільшення частки висококваліфікованих штатних працівників у загальній чисельності штатних ННПП

 • Постійно

  1.1.1.2. Запровадження програм «Літня школа»

 • Постійно

  5.2.1.3. Розвиток досліджень історії університету

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.5.1.3. Запровадження перепідготовки фахівців за заочно-дистанційною формою навчання

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.5.3. Упровадження автоматизованої пропускної системи у бібліотеках

 • Постійно

  4.1.2.1. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Scopus

 • Впродовж року

  1.2.4.3. Збільшення щорічної кількості студентів-учасників міжнародних олімпіад

 • Впродовж року

  2.5.1.4. Збільшення кількості спеціальностей, за якими реалізується ступенева модель «школа–коледж–університет»

 • Постійно

  4.1.2.2. Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Web of Science 

 • Впродовж року

  1.2.4.4. Збільшення результативності аспірантури та докторантури

 • Постійно

  5.2.2.1. Збільшення присутності в закордонних ЗМІ

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.5.1.5. Запровадження ступеневої підготовки фахівців (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр)

 • Постійно

  1.1.2.3. Міжнародна акредитація освітніх програм

 • Постійно

  4.1.3.1. Опублікування монографій (розділів монографій) англійською мовою

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.3.1.1. Розроблення освітніх програм та ліцензування спеціальностей для підготовки іноземних громадян

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.8.1.2. Створення програм для підвищення інклюзивної компетентності науково-педагогічних працівників (2 од.)

 • Постійно

  3.1.2.2. Збільшення чисельності ННПП, які беруть участь в програмах академічної мобільності з метою викладання та з метою стажування

 • Впродовж року

  1.2.1.1. Організування додаткових занять з фундаментальної підготовки

 • Впродовж року

  2.3.1.2. Створення навчально-наукових кластерів для реалізування освітньо-наукових програм (2 од. – «Робототехніка», «Мехатроніка»)

 • Постійно

  2.6.1.1. Збільшення кількості індивідуальних контактів із випускниками попередніх років

 • Постійно

  2.8.2.1. Впровадження принципів універсального дизайну: встановлення підйомників. облаштування пандусів у головному корпусі, в навчальних корпусах № 1, 2, 4, 22

 • Впродовж року

  3.1.2.3. Збільшення кількості іноземних фахівців та ННПП: які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» та працевлаштовані в університет; які прочитали лекції

 • Впродовж року

  1.2.1.2. Організування додаткових занять щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі

 • Впродовж року

  1.3.2.1. Збільшення щорічної кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів

 • Постійно

  5.2.3.1. Участь (з відображенням цього у ЗМІ) науково-педагогічних та наукових працівників кафедр як консультантів та експертів у розробленні законодавчих документів, різноманітних програм, реалізуванні проектів, формуванні рекомендацій тощо в сферах науки, техніки, інновацій, міжнародних відносин, державного управління, економічного та соціального розвитку тощо

 • Впродовж року

  2.6.1.2. Проведення щорічних заходів за участю випускників (Форум випускників, тематичні дискусії, зустрічі, тренінги)

 • Постійно

  3.1.3.1. Здобуття нагород: Державних премій в галузі науки і техніки, Державних премій в галузі освіти, Державних премій в галузі архітектури; грантів Президента України; стипендій та премій Президента, Верховної Ради України, Національної академії наук України

 • Впродовж року

  1.3.2.2. Збільшення щорічної кількості здобувачів вищої освіти, які взяли участь у програмах академічної мобільності

 • Впродовж року

  5.2.3.2. Організування виступів, інтерв’ю науково-педагогічних та наукових працівників у засобах масової інформації

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.2. Модернізація актової зали навчального корпусу № 1

 • Постійно

  3.2.1.1. Створення та впровадження Програми кадрового резерву для навчально-наукових інститутів та кафедр

 • Постійно

  1.3.2.4. Залучення наукових керівників аспірантів – працівників іноземних наукових та освітніх установ

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.4.1.2. Створення Центру трансферу технологій

 • Постійно

  2.7.1.2. Розвиток єдиного інформаційного середовища для системи управління університетом

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.3. Капітальний ремонт навчального корпусу № 36 (пр. Чорновола, 57)

 • Впродовж року

  4.1.5.2. Постійний моніторинг якості публікацій, відповідності наукових періодичних видань університету вимогам, встановленим НБД Scopus та Web of Science та Порядком формування переліку фахових видань (щорічне заслуховування на Вченій раді університету)

 • Постійно

  1.4.1.2. Збільшення кількості спеціальностей, підготовка за якими реалізується відповідно до засад «дуальної освіти»

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.7. Проведення енергоощадних заходів (заміна котелень на вул. Устияновича)

 • Постійно

  3.3.1.4. Забезпечення пошуку для працевлаштування на роботу провідних ННПП з інших ЗВО та наукових установ

 • Постійно

  4.2.1.1. Збільшення обсягів надходжень до бюджету університету за виконання наукових досліджень до загального фонду та до спеціального фонду за виконання наукових досліджень в межах міжнародних грантів, грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента, госпдоговірних НДР тощо

 • Постійно

  4.2.1.2. Подання кафедрами запитів для участі у конкурсі наукових досліджень і розробок, що фінансуються за кошти МОН України, а також заявок на здобуття грантів за держзамовленням, Національного фонду досліджень, грантів Президента тощо

 • Постійно

  2.4.1.5. Реалізування краудфандингового майданчика Startera. Щомісячне розміщення проектів на краудфандинговому майданчику та організування їхнього фінансування

 • Постійно

  2.9.1.8. Ландшафтне оформлення земельних ділянок кампусу університету (газони, клумби, встановлення малих архітектурних форм (скульптур, альтанок, містків тощо) навколо головного корпусу, навчальних корпусів № 1, 2, 5, 21, 22

 • Постійно

  1.2.3.3. Забезпечення 100% розміщення у віртуальному навчальному середовищі електронних навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін

 • Впродовж року

  4.2.1.3. Укладання госпдоговірних НДР кожною кафедрою

 • Постійно

  1.4.2.2. Щорічне організування лекцій провідних фахівців компаній

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.1.9. Модернізація приміщень Народного дому «Просвіта»

 • Постійно

  1.2.3.4. Забезпечення оснащення лекційних аудиторій мультимедійною технікою

 • Впродовж року

  4.2.2.1. Оформлення заявок на об’єкти права інтелектуальної власності: об’єкти промислової власноcті (винаходи, корисні моделі, промислові зразки та об’єкти авторського права)

 • Постійно

  2.4.1.7. Фінансування комерціалізації наукових досліджень, трансферу технологій та розвитку стартапів

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.9.2.1. Реконструкція другого поверху комбінату харчування

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.3.5. Впровадження ігрових та імітаційних форм навчання

 • Постійно

  4.2.2.2. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності

 • Постійно

  2.7.4.2. Розвиток мережі WiFi у навчальних корпусах

 • Постійно

  3.1.1.1. Формування комплексних програм підготовки докторів філософії та докторів наук і контролювання виконання запланованих показників (формування Комплексної програми на 2022–2026 рр.)

 • Впродовж року

  3.3.1.8. Проведення щорічних тренінгів (наукового спрямування, інформаційних, мотиваційних): для науково-педагогічних та наукових працівників; для керівників структурних підрозділів; для адміністративно-управлінського персоналу, крім керівників підрозділів; для кураторів студентських груп

 • До 31 грудня 2020 р.

  1.2.3.6. Запровадження різних форм контекстного та проблемного навчання

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.5.1. Ліцензування Центру захисту інформації щодо побудови комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) для класу АС 2, проведення робіт та сертифікація КСЗІ інтернет-вузла оператора телекомунікацій

 • Постійно

  3.1.1.2. Захист дисертацій ННПП, докторантами, аспірантами та здобувачами наукових ступенів університету

 • Постійно

  1.1.1.1. Проведення профорієнтаційних та маркетингових заходів для школярів – олімпіади із загальноосвітніх предметів, заходи за участю успішних випускників (у кожному ННІ), заходи (гуртки, вебінари) у межах Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації

 • Впродовж року

  1.2.4.1. Збільшення частки здобувачів вищої освіти (громадян України), які захистили кваліфікаційну роботу іноземною мовою (мовою країн-учасників ОЕСР)

 • До 31 грудня 2020 р.

  2.7.5.2. Розвиток мережі відеоспостереження у навчальних корпусах та гуртожитках (забезпечення зовнішнього відеоспостереження в навчальних корпусах)

 • Впродовж року

  4.1.1.2. Подання запитів на міжнародні гранти: колективні («Horizon 2020», «Horizon Europe», «Erasmus Plus», «Volkswagen», за програмою НАТО, спільні міжнародні проекти під егідою МОН тощо); індивідуальні

 • Впродовж року

  1.2.4.2. Збільшення щорічної кількості переможців та призерів: ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади; всеукраїнських конкурсів (ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з галузей знань та спеціальностей, ЗавтраUA, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії тощо); міжнародних конкурсів наукових робіт