Інформація про університет

На сьогодні університету є чим пишатися, адже упродовж останніх десяти років за підсумками міжнародних та національних рейтингів Національний університет «Львівська політехніка» – у п’ятірці найкращих українських університетів. У черговому щорічному рейтингу найкращих університетів світу World University Rankings 2022 (Всесвітньому рейтингу університетів від британського видання Times Higher Education) Національний університет «Львівська політехніка у групі університетів 601-800 (ще один український ЗВО увійшов до категорії 501-600, інші 8 – посіли місця у категорії понад 1000). Під час складання рейтингу враховують значущі для університету показники – освітня складова, науково-дослідницька діяльність, трансфер знань, а також міжнародне співробітництво.

Вже з перших років свого заснування Львівська політехніка зарекомендувала себе потужним осередком науки й освіти в Європі, генератором технічних ідей та винаходів. На основі багаторічної теоретичної й експериментальної діяльності в університеті сформувалися відомі в Україні та за її межами наукові школи.

Діяльність Національного університету «Львівська політехніка» відповідає місії, візії та цінностей, які визначені у Стратегічному плані розвитку Львівської політехніки до 2025 року, затвердженому 26.03.2019 р. Зокрема, місія університету відображається у формуванні майбутніх лідерів, які працюють мудро, творчо, ефективно; візія – стати найкращим університетом в Україні за показниками міжнародних та національних рейтингів; до цінностей університету віднесено: професіоналізм, патріотизм, доброчесність, академічна свобода, прагнення до змін, духовність, традиції.

Структура університету

В структурі університету 17 навчально-наукових інститутів, Інститут дистанційного навчання, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, 10 коледжів, 101 кафедра, науково-дослідна частина, науково-технічна бібліотека, видавництво, студентське проектно-конструкторське об’єднання «Політехніка», Народний дім «Просвіта», 4 навчально-оздоровчі табори.

Функціонує унікальне середовище для продукування і реалізації креативних ідей та успішних стартапів – Tech StartUp School.

Також, нещодавно в університеті створили перший на Львівщині Науковий парк SID CITY.

Освітня діяльність університету

Підготовка майже 34 тисяч студентів здійснюється за 61 бакалаврською спеціальністю (та 67 освітніми бакалаврськими програмами), 59 магістерськими спеціальностями (та 181 магістерськими програмами, з них 149 освітньо-професійними).

В університеті здійснюється підготовка докторів філософії за 54 освітньо-науковими програмами, та докторів наук – за 38 спеціальностями.

Відповідно до чинних вимог національного законодавства, протягом 2019-2021 рр. НАЗЯВО акредитовано 50 освітніх програм університету, з них: 7 за першим (бакалаврським), 5 за другим (магістерським) та 38 за третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти. Необхідно відзначити, що 4 освітні програми університету акредитовані із визначенням «зразкова».

Освітній процес забезпечують науково-педагогічні працівники чисельністю понад дві тисячі осіб, з яких понад 480 – доктори наук, професори та понад 1300 – кандидати наук, доценти.

З метою забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету, розроблено та впроваджено Систему управління якістю Львівської політехніки, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (сертифіковано «Бюро Верітас Сертифікейшин» на відповідність у сфері «Надання послуг у сфері вищої освіти, наукового досліджування та експериментального розробляння, послуг архітектурних, інженерних, технічного випробовування й аналізування»). У 2020 році створено Центр забезпечення якості освіти (далі – ЦЗЯО), метою якого є здійснення безперервного моніторингу якості освіти та розроблення висновків щодо стану якості освіти в університеті, а також підготування рекомендацій для прийняття необхідних рішень щодо покращення якості освіти та моніторинг їх реалізування. Створення ЦЗЯО відбувалося із врахуванням результатів участі у міжнародних проєктах за програмами EDUQAS, Ерасмус+ з Університетом Кінгстона (Великобританія) та «Інноваційний університет та лідерство: Фаза ІІІ» (Варшавський університет, Ягелонський університет, Польща), у яких брали участь керівник та працівники ЦЗЯО Львівської політехніки. Започаткування ЦЗЯО враховувало вимоги Закону України «Про вищу освіту» до системи внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг ЗВО. Також, у діяльності ЦЗЯО враховано рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – НАЗЯВО) до систем внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг ЗВО.

За останні роки у Львівській політехніці відкрито понад 30 навчально-наукових центрів та лабораторій, зокрема за підтримки КК «РОШЕН», Львівського ІТ-кластеру, ІТ-компаній GlobalLogic, Eleks, Sigma Software, SoftServe, PLVision LLC, Intellias, Perfectial, Conscensia та Vakoms, AMC Bridge, компанії Сypress, «СІЛЕГО ТЕХНОЛОДЖІ (Україна)», холдингу Leoni; ТзОВ «Сіменс медицина»; компанії відновлюваної енергетики “Еко Оптіма” тощо.

Триває імплементація інклюзивної освітньої політики задля дотримання загальнолюдських, національних, соціокультурних цінностей. Важливим інструментом забезпечення соціальної доступності є індивідуальний супровід осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями, що його реалізує Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень» ‒ спеціальний підрозділ Міжнародного центру професійного партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ».

Наукова діяльність університету

У 2021 році науковці університету виконували: 38 науково-дослідних робіт відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок, фінансованих за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України; вісім науково-дослідних робіт, фінансованих за кошти Національного фонду досліджень України; дві науково-дослідні роботи за державним замовленням; одну науково-дослідну роботу за базовим фінансуванням; одну науково-дослідну роботу за державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці; одну науково-дослідну роботу за бюджетною програмою КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»; 17 міжнародних наукових проєктів, колективних грантів; понад 300 госпдоговорів, з них три – міжнародні; один проєкт, який фінансує Львівська політехніка для молодих вчених; один проєкт із популяризації результатів досліджень та розробок, який фінансує Міністерство освіти і науки України.

У 2021 році Львівська політехніка організувала та провела 74 наукові заходи: 63 міжнародні, 11 всеукраїнських. Результати наукових досліджень працівників університету відображено: у 280 монографіях; у 31 підручнику; у 185 навчальних посібниках; у 29 словниках; у понад 3500 наукових статей (із них 2303 — у фахових виданнях України, 1250 — у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних) і більш ніж 3000 матеріалів конференцій.

Працівники Львівської політехніки активно провадять винахідницьку діяльність. Упродовж 2021 року подано 63 заявки на видання патентів України (з них 21 заявку на винахід) та 15 заявок на реєстрацію авторського права на службовий твір. Від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» отримано 64 охоронні документи (з них 15 патентів на винаходи) та 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір.

Вагома частка результатів наукових досліджень належить молодим ученим. У звітному періоді за їхньою участю опубліковано 82 монографії, 37 навчальних посібників, 2 підручники,10 словників і понад 1700 наукових публікацій, з них 473 — у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

У 2021 році докторанти, аспіранти та працівники університету захистили 45 докторських, 45 кандидатських дисертацій та 59 дисертацій на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії. Атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюють 25 постійно діючих спеціалізованих вчених рад для захисту докторських і кандидатських дисертацій за 57 спеціальностями, зокрема 18 докторських рад за 47 спеціальностями. У 2021 році відповідними наказами Міністерства освіти і науки України у Львівській політехніці утворено 72 разові спеціалізовані вчені ради для присудження наукового ступеня доктора філософії. До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших ЗВО, інститутів НАН України тощо.

Міжнародна співпраця університету

Проведені міжнародні зустрічі, дискусії та погодження у 2021 році дали Львівській політехніці змогу підписати та пролонгувати 45 міжнародних угод про співпрацю. Загалом 2021 року були чинними 300+ міжнародних угод про співпрацю із закладами вищої освіти, підприємствами та організаціями з 31 країни світу.

У 2021 році міжнародна академічна мобільність студентів університету була реалізована за програмою Erasmus+, програмами подвійних дипломів, програмою Німецької служби академічних обмінів DAAD, програмами стажування, практики та обмінів. Зокрема, 144 студенти пройшли семестрове навчання за програмами академічної мобільності (включно з програмами подвійних дипломів). Кількість здобувачів вищої освіти, які у звітному році навчалися за кордоном за програмами міжнародної академічної мобільності впродовж не менш ніж 60 днів, становить 64 особи.

Загальна кількість чинних та продовжених міжінституційних угод за програмою Erasmus+КА1 на 2021 рік становить 65. Партнерами міжінституційних угод є університети Німеччини, Польщі, Франції, Туреччини, Італії, Литви, Румунії, Швеції, Великої Британії, Словаччини, Хорватії та Чехії. Загалом у 2021 році семестрове навчання за програмою академічної мобільності Erasmus+КА1 пройшов 61 студент, з яких 2 іноземні студенти, та 2 аспіранти. Цього року вперше в Україні студент з особливими потребами Львівської політехніки був скерований на семестрове навчання за програмою Erasmus+КА1 до Університету прикладних наук Гіссена в Німеччині.

У 2021 році кількість чинних міжнародних угод за програмами подвійних дипломів становила 38. За програмами подвійних дипломів в університетах-партнерах з ЄС загалом навчалося 73 студенти Львівської політехніки. Загалом 169 студентів та 15 аспірантів Львівської політехніки були відряджені у 2021 році за кордон за різними програмами академічної мобільності.

У 2021 році 26 науково-педагогічних працівників Львівської політехніки скористалися міжнародними грантами та програмами для короткотривалого викладання окремих дисциплін у закордонних університетах за різними програмами академічної мобільності. Цього року почали відновлюватися можливості викладання за програмою Erasmus+КА1: 20 науково-педагогічних працівників Львівської політехніки викладали в європейських університетах-партнерах, 13 іноземних викладачів читали лекції в Політехніці за цією програмою. 154 науково-педагогічні працівники пройшли підвищення кваліфікації в закордонних установах згідно з наказами про відрядження. Цього року 20 представників іноземних ЗВО пройшли стажування в університеті.

У 2021 році у Львівській політехніці продовжено реалізацію програми «Візит- професор», метою якої є залучення відомих науковців та висококваліфікованих фахівців до читання лекцій тривалістю 60 годин і більше. За цією програмою у звітному році в очній і/або дистанційній формі викладали 23 іноземні «Візит-професори». Новою формою викладання іноземців у Львівській політехніці стала програма «Гостьовий лектор», яка передбачає короткотривале викладання в університеті тривалістю від 10 годин. У цій програмі взяли участь 19 висококваліфікованих закордонних фахівців. Загалом у 2021 році до Львівської політехніки прибули з візитом 192 особи, серед яких учасники наукових конференцій і виконавці проєктів.

Переможцями конкурсів на освітні стипендії, гранти та проєкти стали понад 300 працівників університету. Найвагомішими є міжнародні освітні проєкти програми Erasmus+, а саме: сім проєктів програми Erasmus+Жан Моне та шість проєктів програми Erasmus+КА2.

Інформація станом на 03.02.2022 року

Оновлено 5 місяців 1 тиждень тому