Інформація про університет

(станом на 01.01.2023 р.)

Упродовж останніх десяти років за підсумками міжнародних та національних рейтингів Національний університет «Львівська політехніка» — у п’ятірці найкращих українських університетів. 

У черговому щорічному рейтингу найкращих університетів світу World University Rankings 2023 від британського видання Times Higher Education, до якого ввійшло 1799 університетів із 104 країн, зокрема одинадцять українських, Національний університет «Львівська політехніка», що вже сім років поспіль отримує високу оцінку за результатами рейтингу, як і минулого року, ввійшов до групи 601–800 найкращих університетів світу та є одним із лише двох вишів України, які потрапили в топ-1000 світових закладів вищої освіти. 

Times Higher Education World University Rankings — один із трьох найбільших міжнародних рейтингів університетів поряд із Шанхайським ARWU та рейтингом агентства Quacquarelli Symonds (QS). Місце університету в рейтингу визначають 13 критеріїв у п’яти основних напрямах оцінювання: викладання (30 %, репутація та середовище навчання), дослідження (30 %, репутація та надходження від досліджень), цитування (30 %), міжнародна співпраця (7,5 %, кількість іноземних студентів та викладачів, частка наукових праць з міжнародною участю), надходження від трансферу знань (2,5 %). Особливістю рейтингу є суттєвий вплив репутаційних показників. На 33 % (15 % у напрямі викладання та 18 % для досліджень) підсумковий бал визначається тим, як оцінили заклад вищої освіти учасники міжнародного опитування вчених та викладачів.

У предметному рейтингу Times Higher Education Львівська політехніка представлена в категоріях Computer science (позиція 201–250: усього до рейтингу ввійшло 974 університети, зокрема п’ять українських), Business & Economics (позиція 301–400: усього до рейтингу ввійшло 870 університетів, зокрема п’ять українських), Physical Sciences (позиція 601–800: усього до рейтингу ввійшло 1307 університетів, зокрема десять українських), Engineering (позиція 601–800: усього до рейтингу ввійшло 1306 університетів, зокрема дев’ять українських). Львівська політехніка вже вдруге поспіль є лідером серед вітчизняних закладів вищої освіти в загальному рейтингу Times Higher Education, який оцінює діяльність університетів у напрямі досягнення Цілей сталого розвитку ООН. Наш університет представив результати за всіма Цілями сталого розвитку ООН і зберіг позиції в категорії 401–600 найкращих університетів світу (усього до рейтингу ввійшло 1406 університетів із 106 країн, зокрема 26 українських).

Уже з перших років свого заснування Львівська політехніка зарекомендувала себе потужним осередком науки й освіти в Європі, генератором технічних ідей та винаходів. На основі багаторічної теоретичної й експериментальної діяльності в університеті сформувалися відомі в Україні та за її межами наукові школи.

Діяльність Національного університету «Львівська політехніка» відповідає місії, візії та цінностям, які визначені у Стратегічному плані розвитку Львівської політехніки до 2025 року, затвердженому 26.03.2019 р.. Зокрема, місія університету — формувати майбутніх лідерів, які працюватимуть мудро, творчо, ефективно; візія — стати найкращим університетом в Україні за показниками міжнародних та національних рейтингів; до цінностей університету належать професіоналізм, патріотизм, доброчесність, академічна свобода, прагнення до змін, духовність, традиції. 

Структура університету

У структурі університету 16 навчально-наукових інститутів, а також Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, 10 коледжів, 100 кафедр, науково-дослідна частина, науково-технічна бібліотека, видавництво, студентське проєктно-конструкторське об’єднання «Політехніка», Народний дім «Просвіта», 4 навчально-оздоровчі табори. Функціонує унікальне середовище для продукування і реалізації креативних ідей та успішних стартапів — Tech StartUp School. Також нещодавно в університеті створили перший на Львівщині Науковий парк SID CITY.

Освітня діяльність університету

Підготовка майже 34 тисяч студентів здійснюється за 64 бакалаврськими спеціальностями
(67 освітніми бакалаврськими програмами), 54 магістерськими спеціальностями
(158 магістерськими програмами). В університеті готують докторів філософії за 54 освітньо-науковими програмами та докторів наук — за 38 спеціальностями. Освітній процес забезпечують науково-педагогічні працівники чисельністю більш ніж 2100 осіб, з яких майже 500 — доктори наук, професори та понад 1400 — кандидати наук, доценти.

Незалежна сертифікаційна установа «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» в листопаді 2022 року здійснила наглядовий аудит розробленої, впровадженої й сертифікованої у 2018 та ресертифікованої у 2021 році системи управління якістю Львівської політехніки. За результатами наглядового аудиту системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001:2015 університет отримав новий позитивний звіт аудиторів на відповідність у сфері «Надання послуг у сфері вищої освіти, наукового досліджування та експериментального розробляння, послуг архітектурних, інженерних, технічного випробовування й аналізування» (у 2021 році університет отримав сертифікат із терміном дії до 2024 року).

В університеті функціонує Центр забезпечення якості освіти (далі — ЦЗЯО), метою якого є здійснення безперервного моніторингу якості освіти й розроблення висновків про стан якості освіти в університеті, а також підготування рекомендацій для ухвалення відповідних рішень щодо поліпшення якості освіти та моніторинг їх реалізування. Започаткування ЦЗЯО враховувало вимоги Закону України «Про вищу освіту» до системи внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг ЗВО. Також у діяльності ЦЗЯО враховано рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до систем внутрішнього забезпечення якості освітніх послуг ЗВО.

За останні роки у Львівській політехніці відкрито понад 30 навчально-наукових центрів та лабораторій, зокрема за підтримки КК ROSHEN, Львівського ІТ Кластеру, ІТ-компаній GlobalLogic, Eleks, Sigma Software, SoftServe, PLVision LLC, Intellias, Perfectial, Conscensia та Vakoms, AMC Bridge, компанії Сypress, «СІЛЕГО ТЕХНОЛОДЖІ (Україна)», холдингу Leoni, ТзОВ «Сіменс медицина», компанії відновлюваної енергетики «Еко Оптіма» тощо.

Триває імплементація інклюзивної освітньої політики задля дотримання загальнолюдських, національних, соціокультурних цінностей. Важливим інструментом забезпечення соціальної доступності є індивідуальний супровід осіб з інвалідністю та хронічними захворюваннями, що його реалізує Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень» — спеціальний підрозділ Міжнародного центру професійного партнерства «Інтеграція».

Наукова діяльність університету

У 2022 році науковці університету виконували: 37 науково-дослідних робіт відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок, фінансованих за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України; 1 науково-дослідну роботу за державним замовленням; 1 науково-дослідну роботу за базовим фінансуванням; 15 міжнародних наукових проєктів, колективних грантів; понад 200 госпдоговорів на замовлення організацій та підприємств.

У 2022 році Львівська політехніка організувала та провела 61 науковий захід: 53 міжнародні, 8 всеукраїнських. Результати наукових досліджень працівників університету відображено у 288 монографіях; 32 підручниках; 221 навчальному посібнику; 45 словниках; понад 3600 наукових статтях (із них 2423 — у фахових виданнях України, 1226 — у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних) і більш ніж у 2600 матеріалах конференцій. 

Вагома частка результатів наукових досліджень належить молодим ученим. У звітному періоді за їхньою участю видано 105 монографій, 38 навчальних посібників, 4 підручники, 19 словників і понад 1400 наукових публікацій, з них 414 — у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Станом на 2022 рік до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science входили три наукові фахові видання університету категорії А: журнал Chemistry & Chemical Technology (Scopus та Web of Science); журнал Mathematical Modeling and Computing (Scopus); журнал «Геодинаміка» / Geodynamics (Web of Science).

Працівники Львівської політехніки активно провадять винахідницьку діяльність. Упродовж 2022 року подано 78 заявок на видання патентів України (з них 29 заявок на винахід, серед яких 5 заявок комплексних — на спосіб і пристрій для його здійснення) та 12 заявок на реєстрацію авторського права на службовий твір. Від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» отримано 41 охоронний документ (з них 8 патентів на винаходи) та 12 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службовий твір. У звітному періоді укладено дві ліцензійні угоди: одну на право використання винаходу на суму 30,0 тис. грн, другу — на право використання твору (англійською мовою) на суму 2 тис. дол. США.

У 2022 році відповідними наказами ректора у Львівській політехніці створено 36 разових спеціалізованих вчених рад для присудження наукового ступеня доктора філософії. Атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюють 22 постійно діючі спеціалізовані вчені ради для захисту докторських і кандидатських дисертацій за 52 спеціальностями.

Міжнародна співпраця університету

Міжнародну співпрацю у 2022 році політехніки реалізовували через міжнародну академічну мобільність, навчання іноземних студентів, підготовку та виконання міжнародних освітніх проєктів і грантів, використання онлайн освітніх заходів та впровадження нових підходів до організації міжнародного співробітництва відповідно до умов воєнного часу.

У 2022 році підписано та пролонговано 34 міжнародні угоди про співпрацю, серед яких рамкові угоди з університетами, угоди про подвійні дипломи студентів та аспірантів, угоди про стажування, кафедральні й інститутські угоди. Загалом, у 2022 році були чинні 215 міжнародних угод про співпрацю із закладами вищої освіти та організаціями з 34 країн світу.

137 студентів пройшли семестрове навчання за кордоном в університетах-партнерах (включно з програмами подвійних дипломів) за програмами міжнародної академічної мобільності впродовж не менш ніж 60 днів, серед яких 126 осіб очно та 11 осіб дистанційно. Семестрове навчання за програмою академічної мобільності Erasmus+ КА1 пройшли 82 студенти, а також 3 аспіранти. За програмами подвійних дипломів в університетах партнерах з ЄС загалом навчалося 38 студентів Львівської політехніки. Загалом у 2022 році були скеровані за кордон 192 студенти і 9 аспірантів Львівської політехніки.

У 2022 році 274 науково-педагогічні працівники Львівської політехніки скористалися міжнародними грантами та програмами для участі в різних програмах академічної мобільності. 176 науково-педагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації в закордонних установах згідно з наказами про відрядження. У звітному році продовжилася академічна мобільність НПП за програмою Erasmus+ КА1, 35 науково-педагогічних працівників Львівської політехніки викладали в європейських університетах-партнерах. 

У 2022 році у Львівській політехніці продовжено реалізацію програми «Візит-професор», за якою в очній і/або дистанційній формі викладав 21 іноземний учасник. Активізувалося викладання іноземців за програмою «Гостьовий лектор», яка передбачає короткотривалі курси лекцій тривалістю від 10 годин. У цій програмі взяли участь 27 висококваліфікованих закордонних фахівців, які поділилися своїм професійним досвідом з нашими студентами.

Переможцями конкурсів на здобуття освітніх стипендій, грантів і проєктів стали понад 30 працівників і творчих колективів університету. Найвагоміші міжнародні освітні проєкти навчально-наукові інститути у 2022 році реалізували за програмою Erasmus+, а саме: 71 проєкт академічної мобільності Erasmus+ КА1; 5 проєктів Erasmus+ КА2; 18 проєктів Erasmus+ Жан Моне. Загальна кількість чинних проєктів за міжінституційними угодами за програмою Erasmus+ КА1, які уклали Центр міжнародної освіти та кафедри університету у 2022 році, становить 40 проєктів. Партнерами міжінституційних угод є університети Німеччини, Польщі, Франції, Туреччини, Кіпру, Греції, Італії, Литви, Румунії, Швеції, Великої Британії, Іспанії, Португалії, Словаччини, Хорватії, Чехії, Естонії, Фінляндії.

Оновлено 6 місяців 1 тиждень тому