Внутрішні стандарти забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти


СВО ЛП 02. Студентоцентроване навчання

СВО 02.01. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.02. Положення про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.04. Положення про організацію проведення практики здобувачів вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 02.05. Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами
СВО 02.06. Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів
СВО 02.07. Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками
СВО 02.08. Положення про науково-дослідну роботу студентів Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 02.09. Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів понад обсяги, встановлені навчальними планами в Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.10. Положення про організацію та проведення всеукраїнських студентських олімпіад у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.11. Положення про проведення в університеті Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
СВО 02.12. Порядок організації навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів

СВО ЛП 03. Формування контингенту студентів, оцінювання, визнання результатів навчання та атестація студентів

СВО 03.03. Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до університету
СВО 03.04. Положення про проведення співбесіди з вступниками до університету
СВО 03.05. Положення про апеляційну комісію університету
СВО 03.06. Положення про інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар'єрної орієнтації
СВО 03.07. Положення про малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 03.08. Положення про підготовчі курси інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації
СВО 03.09. Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів
СВО 03.10. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів
СВО 03.11. Положення про оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі контрольних чи комплексних контрольних робіт
СВО 03.12. Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 03.13. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій
СВО 03.14. Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті
СВО 03.15. Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 03.16. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті поза аспірантурою

СВО ЛП 04. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

CBO O4.O2 Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 04.01. Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.03. Положення про порядок присвоєння почесних звань Національного університету «Львівська політехніка
СВО 04.04. Положення про нагородження відзнаками Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.05. Положення про щорічний конкурс «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.06. Положення про гранти для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.08. Положення про реалізацію Програми «Візит-професор»/«Гостьовий лектор» у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 04.09. Положення про рейтингування кафедр Національного університету «Львівська політехніка»