Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

Внутрішні стандарти забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

СВО ЛП 02. Студентоцентроване навчання
СВО ЛП 02.05 Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами
СВО ЛП 02.04 Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
СВО ЛП 02.03 Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО ЛП 02.01 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО ЛП 02.06 Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів
СВО ЛП 02.02 Положення про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО ЛП 02.07 Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками
СВО ЛП 02.08 Положення про науково-дослідну роботу студентів Національного університету «Львівська політехніка»
СВО ЛП 02.09 Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів понад обсяги, встановлені навчальними планами в Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО ЛП 02.10 Положення про організацію та проведення всеукраїнських студентських олімпіад у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО ЛП 02.11 Положення про проведення в університеті Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
СВО 02.12 Порядок організації навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів
СВО ЛП 03. Формування контингенту студентів, оцінювання, визнання результатів навчання та атестація студентів
СВО 03.03 Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до університету
СВО 03.04 Положення про проведення співбесіди з вступниками до університету
СВО 03.09 Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів
СВО 03.05 Положення про апеляційну комісію університету
СВО 03.08 Положення про підготовчі курси інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації
СВО 03.11 Положення про оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі контрольних чи комплексних контрольних робіт
СВО 03.13 Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій
СВО 03.12 Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 03.16 Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті поза аспірантурою
СВО 03.15 Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 03.14 Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті
СВО 03.10 Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів
СВО 03.07 Положення про малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 03.01 Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 03.06 Положення про інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар'єрної орієнтації
СВО 03.02 Регламент приймання документів, формування особових справ вступників на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до Національного університету «Львівська політехніка»
Оновлено 2 дн 22 год тому