Нормативні документи


Управління університетом

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Статут Національного університету «Львівська політехніка» Наказ МОН № 247 від 25 лютого 2019 р.
Положення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» 3 вересня 2007 р.
Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» 27 лютого 2017 р.
Регламент виборів делегатів Конференції трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Регламент роботи Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» 2001 р.
Регламент виборів до Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Регламент виборів до Вчених рад навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про приймальну комісію 23 грудня 2019 р.
Положення про науково-методичну раду Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про методичну раду навчально-наукового інституту 2013 р.
Положення про студентське самоврядування Національного університету «Львівська політехніка» 25 травня 2016 р.
Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка» 19 березня 2020 р.
Положення про порядок визначення та відзначення Благодійників року Львівської політехніки Наказ № 9-1-10 від 15 січня 2021 р.

Кадрове забезпечення

Кадрове забезпечення. Розрахунок штату. Підвищення кваліфікації

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про рейтингування кафедр Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.09, Редакція 2, Наказ № 111-1-10 від 10 березня 2021 р.
Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 272-1-10 від 04 червня 2020 р.
Положення про почесного доктора і почесного професора Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.03., Наказ № 194-1-10 від 16 квітня 2020 р.
Положення про нагородження відзнаками Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.04., Наказ № 194-1-10 від 16 квітня 2020 р.
Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і докторантів Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.07., Наказ № 65-1-10 від 11 лютого 2020 р. (зі змінами, наказ № 42-1-10 від 10 лютого 2021 р.; наказ № 226-1-10 від 19 квітня 2021 р.)
Положення про конкурс монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових видань Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.06., Наказ № 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 182-1-10 від 5 квітня 2021 р. (зі змінами, наказ № 186-1-10 від 8 квітня 2021 р.; наказ № 351-1-10 від 10 червня 2021 р.)
Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 265-1-10 від 02 червня 2020 р.

Посадові інструкції

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Порядок формування посадових інструкцій у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Посадова інструкція директора навчально-наукового інституту Наказ № 98-1-10 від 26 лютого 2020 р.
Посадова інструкція завідувача кафедри Наказ № 98-1-10 від 26 лютого 2020 р.
Посадова інструкція професора кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Посадова інструкція доцента кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Посадова інструкція старшого викладача кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Посадова інструкція асистента кафедри Наказ № 56-1-10 від 05 лютого 2020 р.
Типові посадові інструкції для працівників науково-дослідної частини

Форми контрактів

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Форма контракту із професором кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р.
Форма контракту із доцентом кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р.
Форма контракту зі старшим викладачем кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р.
Форма контракту із викладачем кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р.
Форма контракту із асистентом кафедри Наказ № 217-1-10 від 15 квітня 2021 р.
Форма контракту із директором навчально-наукового інституту Наказ № 254-1-10 від 26 квітня 2021 р.
Форма контракту із завідувачем кафедри Наказ № 254-1-10 від 26 квітня 2021 р.

Навчальна діяльність

Формування освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.01., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.02., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Порядок вибору студентами навчальних дисциплін Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.03., Наказ № 88-1-10 від 24 лютого 2020 р.
Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів НПП та складання розкладу занять Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.04., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Порядок відкриття спеціалізацій в Університеті Стандарт вищої освіти СВО ЛП 01.05., Наказ № 708-1-10 від 31 грудня 2018 р.
Порядок формування та перегляду робочої програми навчальної дисципліни Наказ № 293-1-03 від 17 травня 2021 р.
Положення про гарантів освітніх програм у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 266-1-10 від 02 червня 2020 р.

Організація освітнього процесу

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.01., Наказ № 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.02., Наказ № 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.03., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.04., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.05., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.06., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.07., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів понад обсяги, встановлені навчальними планами в Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.09., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про організацію та проведення всеукраїнських студентських олімпіад у Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.10., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Порядок організації навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.12., Наказ 430-1-10 від 8 серпня 2019 р.
Положення про викладача-куратора 2013 р.
Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка» 25 лютого 2020 р.
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 533-1-10 від 8 жовтня 2018 р.
Порядок розгляду звернень студентів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 320-1-10 від 03 липня 2020 р.

Формування контингенту студентів. Оцінювання та визнання результатів навчання. Атестація студентів

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Регламент приймання документів, формування особових справ вступників на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.02., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про проведення співбесіди з вступниками до університету Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.04., Наказ № 193-1-10 від 15 квітня 2019 р.
Положення про апеляційну комісію університету Наказ № 192-1-10 від 8 квітня 2021 р.
Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до університету Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.03., Наказ № 192-1-10 від 15 квітня 2019 р.
Положення про підготовчі курси інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.08., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.09., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.10., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі контрольних чи комплексних контрольних робіт Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.11., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.12., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.13., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.15., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті поза аспірантурою Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.16., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» 23 грудня 2019 р.
Регламент формування контингенту студентів для навчання 2013 р.
Порядок визнання у Національному університеті «Львівська політехніка» результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті Наказ № 321-1-10 від 03 липня 2020 р.

Наукова та науково-технічна діяльність

Провадження наукової та науково-технічної діяльності

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про гранти для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.06., Наказ № 194-1-10 16 квітня 2020 р.
Положення про малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.07, Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про щорічний конкурс «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 04.05., Наказ № 194-1-10 16 квітня 2020 р.
Положення про координаційну раду науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН України і МОН України 2013 р.
Положення про наукову школу в Національному університеті «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про атестацію наукових працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Тимчасове положення про порядок виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються Міністерством освіти і науки України із коштів державного бюджету 2013 р.
Тимчасове положення про конкурс наукових робіт Національного університету «Львівська політехніка», які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України 2013 р.
Положення про порядок заснування наукових періодичних видань та випуску наукових серіальних видань у Національному університеті «Львівська політехніка» Наказ № 741-1-10 від 13 грудня 2019 р.

Наукова робота студентів та учнівської молоді

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про науково-дослідну роботу студентів Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.08., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.
Положення про проведення в університеті Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей Стандарт вищої освіти СВО ЛП 02.11., Наказ 26-1-10 від 22 січня 2019 р.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в університеті. Академічна доброчесність

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» 08 вересня 2017 р.
Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка» Ухвала Вченої ради університету, Протокол № 1 від 25 лютого 2015 р.
Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.14., Наказ 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка» 13 лютого 2017 р.
Порядок перевірки в університеті факту опублікування монографій, навчальних посібників, статей здобувачів вчених звань і наукових ступенів доктора та кандидата наук, а також статусів видань, в яких опубліковані ці статті
Положення про опитування зацікавлених сторін (стейкхолдерів) Національного університету «Львівська політехніка» наказ 297-1-03 від 19.05.2021

Організація праці

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка» 17 травня 2016

Діловодство. Інформаційний менеджмент. Видавнича та бібліотечно-інформаційна діяльність

Інформаційний менеджмент

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про Єдине інформаційне середовище Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.02, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Політика інформаційної безпеки Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.01, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Положення про інформаційну систему «Віртуальне навчальне середовище» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.04, Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Положення про базу даних «Університет» Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.03., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.05., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.
Положення про веб-сайт Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 06.06., Наказ 58-1-10 від 6 лютого 2020 р.

Бібліотечно-інформаційна діяльність

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про науково-технічну бібліотеку Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.01ю, Наказ 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Положення про консультанта кафедри з питань формування і використання фонду документів та ІР НТБ 2013 р.

Видавнича діяльність

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.02., Наказ 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Положення про планування та видання навчальної літератури Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.04., Наказ 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Положення про порядок видання монографій у Національному університеті «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.05., Наказ 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Вимоги до авторських рукописів підручників, навчальних посібників і монографій
Вимоги до оформлення рукописів навчально-методичної літератури, що подаються у Видавництво Львівської політехніки
Шаблони зі стилями та параметри для підручників, навчальних посібників, монографій, навчально-методичної літератури

Структурні підрозділи університету

Найменування нормативного документа Інформація про документ
Положення про інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар'єрної орієнтації Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.06., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Положення про навчально-наукову лабораторію Національного університету «Львівська політехніка» Стандарт вищої освіти СВО ЛП 05.03., Наказ № 72-1-10 від 13 лютого 2020 р.
Структура Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 307-1-10 від 25 червня 2020 р.
Положення про навчально-науковий інститут Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 342-1-10 від 9 червня 2021 р.
Положення про кафедру Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 342-1-10 від 9 червня 2021 р.
Положення про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про Інститут дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про навчально-консультативні центри Національного університету «Львівська політехніка» 2013 р.
Положення про студентський відділ Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 581-1-10 від 30 жовтня 2018 р.
Положення про центр інформаційного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про Центр тестування та діагностики знань Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про лабораторію управління вищим навчальним закладом Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про навчально-методичний відділ Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про відділ організації та інформаційного супроводу формування контингенту студентів Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про відділ моніторингу та оперативного планування навчального процесу Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.
Положення про відділ працевлаштування та звʼязків з виробництвом Національного університету «Львівська політехніка» Наказ № 433-1-10 від 31 серпня 2018 р.

Міжнародне співробітництво

Позанавчальна діяльність. Організація проживання