Спеціалізована вчена рада Д 35.052.01

Термін повноважень ради
28.12.2019 р. — 31.12.2020 р.
Спеціальності
  • 02.00.03 Органічна хімія
  • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Голова ради: д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Заступники голови: д.х.н., проф. Суберляк Олег Володимирович
Вчений секретар: д.х.н., проф. Будішевська Ольга Григорівна
E-mail
d35.052.01@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-50

Захищені дисертації

Теми дисертацій Автор дисертації Дата захисту
1 Електрофільна гетероциклізація алкеніл- та алкінілфункціоналізованих азинів в синтезі поліядерних гетероциклічних систем Онисько Михайло Юрійович 19.10.2020 р.
2 Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність Стасевич Марина Володимирівна 05.10.2020 р.
3 Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів Філак Ігор Олегович 16.12.2019 р.
4 Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів Паюк Олена Леонідівна 16.12.2019 р.
5 Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних Сабадах Оксана Петрівна 09.09.2019 р.
6 Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха Яковів Марія Василівна 27.06.2019 р.
7 Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів Половкович Святослав Володимирович 11.06.2019 р.
8 Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях Вахула Андрій Романович 06.05.2019 р.
9 Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Аль дера Кархут Андрій Ігорович 06.05.2019 р.
10 Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних олій, їх радикальна гомо – та кополімеризація Кір’янчук Василина Федорівна 05.04.2019 р.
11 Арилювання п’яти- і шестичленних гетероциклів арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій Піткович Христина Євгенівна 22.10.2018 р.
12 Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів Походило Назарій Тарасович 02.07.2018 р.
13 5-карбофункціоналізовані 4-хлоро-1Н-імідазоли: синтез, структурна модифікація та біологічні властивості Чорноус Віталій Олександрович 17.04.2018 р.
14 Синтез та властивості продуктів діазоніювання 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів Лунін Володимир Вікторович 16.04.2018 р.
15 Синтез, властивості та застосування амфіфільних олігомерів на основі піромелітової кислоти. Дончак Володимир Андрійович 29.03.2018 р.
16 Синтез та дослідження властивостей поліестерів на основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів Нагорняк Михайло Ігорович 22.05.2017 р.
17 Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсованих гетероциклічних похідних хінонів Думанська Юлія Андріївна 22.05.2017 р.
18 Синтез поліпероксидів блочної та розгалуженої будови і супрамолекулярні структури на їх основі Мітіна Наталія Євгенівна 21.04.2017 р.
19 5-Алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні Мельник Оксана Ярославівна 30.01.2017 р.
20 Синтез і дослідження похідних 3-, (4-)ацетилфеніл-2н-хромен-2-онів та 1-метилхінолін-2(1н)-ону Руснак Ольга Вікторівна 30.01.2017 р.