Права та обов'язки членів профспілки

Згідно з Законом України «Про професійні спілки, їх правах та гарантії діяльності», Законом України «Про об’єднання громадян», «Кодексом законів про працю України», законодавством про освіту та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згоду на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі «Статуту профспілки працівників освіти і науки України» профспілки мають право:

 • представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
 • сприяти зайнятості робітників;
 • укладати колективні договори та здійснювати контроль за їх виконанням;
 • приймати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
 • здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
 • приймати участь в колегіальних органах управління організації;
 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
 • проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування;
 • брати участь в суспільно-політичному житті суспільства, у тому числі у виборчих компаніях.

Вступ у профспілку і вихід із неї здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви, поданої до  первинної профспілкової організації  і розглянутої на засіданні відповідного профоргану. Члени профспілки перебувають на обліку у профспілковій організації за місцем роботи. Їм видається профспілковий квиток єдиного зразка, який зберігається у них.

Профспілковий стаж і право перебувати на обліку в профспілковій організації Львівської політехніки зберігається:

 • за особами, які  знаходяться у відпустці для догляду за дитиною;
 • за військовослужбовцями, які перебувають на дійсній військовій службі;
 • за пенсіонерами, які припинили роботу  в університеті у зв’язку з виходом на пенсію.

Член профспілки має право:

 • на участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить профспілка;
 • на правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин;
 • на одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення;
 • участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто;
 • користуватися пільгами, передбаченими для робітників колективним договором та угодами;
 • брати участь в діяльності профспілки, вносити пропозиції стосовно удосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій його соціально-трудових прав і інтересів;
 • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, що стосуються діяльності профспілки;
 • брати участь в розробленні, обговоренні та прийнятті рішень, отримувати інформацію про діяльність профспілки;
 • обирати і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи;
 • отримувати матеріальну допомогу з коштів профспілки.

Члени профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої профспілки і об’єднань профспілок.

За активну участь у профспілковій діяльності члени профспілки можуть бути нагороджені встановленими у профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.

Член профспілки зобов’язаний:

 • визнавати і виконувати Статут профспілки;
 • перебувати на обліку в первинній організації профспілки за основним місцем роботи;
 • брати участь у діяльності первинної профспілкової організації, у якій вони перебувають на обліку;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, угодами;
 • сприяти зростанню авторитету профспілки;  
 • не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань профспілки, порушують єдність профспілки, вносять розкол в її ряди;
 • особа, яка була виключена або добровільно припинила членство у профспілці, втрачає право на правовий та соціальний захист профспілкою, на користування її майном та пільгами.
Оновлено 3 роки 4 місяці тому