Вимоги до авторських рукописів підручників, навчальних посібників і монографій

Склад авторського рукопису

 1. До видавництва подають електронну версію і один роздрук на папері. Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.
 2. Рукописи книжкових видань подають разом із супровідною документацією (гриф Науково-методичної ради університету для посібників і підручників, рекомендація Вченої ради — для монографій, дві рецензії).
 3. До складу авторського рукопису входять:
  • титульний аркуш видання;
  • зворот титульного аркуша;
  • основний текст разом із передмовою (вступом) і висновками;
  • питання, тести для самоконтролю, обов’язкові і додаткові задачі (для навчальних видань;
  • бібліографічний список (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006);
  • коментарі, примітки, додатки, допоміжні покажчики;
  • зміст (у рукописах обсягом понад два авторські аркуші);
  • відомості про авторів.

Вимоги до оформлення авторського рукопису

 1. Усі автори (укладачі) підписують рукопис на титульному аркуші (із зазначенням дати), де має бути вказано, що цитати, тексти перекладів, цифровий та інший фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірено, зауваження рецензентів враховано. Автор (автори) відповідає за дотримання авторського права щодо використаних текстів та ілюстрацій.
 2. Сторінки рукопису, починаючи з титульного аркуша, повинні бути пронумеровані.
 3. Перед тим як подавати рукопис, автор повинен:
  • перевірити відповідність одиниць фізичних величин, їх назв і позначень вимогам чинних стандартів, а термінів і визначень — термінологічним стандартам;
  • перевірити бібліографічні описи і цитати безпосередньо за цитованими і описуваними документами;
  • якщо рисунки і таблиці подаються не в тексті, а окремо, проставити на полях номери таблиць та ілюстрацій навпроти тих місць у тексті, де їх слід розмістити;
  • дотримуватися відповідності рівнів рубрикації тексту.
 4. В авторському рукописі дозволено робити не більш ніж 3 виправлення на сторінку і 2 вставки на 10 сторінок.
 5. Таблиці і рисунки розміщують безпосередньо після посилання на них.

Вимоги до оформлення вихідних відомостей

Для оформлення видавництвом вихідних відомостей видання автор подає:

На титульній сторінці:

 1. ім’я автора (авторів) у називному відмінку, у тій формі, яку встановлює сам автор, напр.: Дмитро Заячук, Д. Заячук, Д. М. Заячук;
 2. заголовок (назву) видання;
 3. ім’я відповідального редактора («Відповідальний редактор NN», «За редакцією NN»);
 4. відомості про повторне видання (перевидання); перевидання може бути доповненим, виправленим, розширеним або стереотипним;
 5. для навчальних видань — відомості про надання грифу Міносвіти або НМР університету; з приводу оформлення грифу звертатися: вул. С. Бандери, 12, науково-методична рада університету).

Внизу на титульній сторінці повинно бути підтвердження готовності рукопису до видання дослівно такого змісту:
Формули, цитати, тексти перекладів, ілюстрації, цифровий та інший фактичний матеріал і бібліографічні відомості перевірено, зауваження рецензентів ураховано.

Дата                                      Автор(и)  (підпис)

 1. шифр зберігання видання: ББК, авторський знак, УДК. Згадані шифри отримують у відділі бібліографії Науково-технічної бібліотеки університету (вул. Професорська, 1, відділ наукового опрацювання літератури, каб. 19);
 2. для складання макету анотованої каталожної картки подають анотацію (за міждержавним ГОСТ 7.9-95СИБИД «Реферат и аннотация. Общие требования»). Анотація має складатися з 10–12 рядків, до 500 друкованих знаків.

Вимоги до укладання списків літератури

Укладаючи списки літератури, посилаючись на інші видання, автор повинен керуватися чинними новими стандартами бібліографічного опису, які розробила Книжкова палата України (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Коректно укладена бібліографія полегшить співпрацю автора й редактора, скоротить термін роботи над виданням.

Зразки оформлення списків літератури

Книжка одного автора
Різник О. Я. Логічне програмування : навч. посіб. / О. Я. Різник. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 288 с.

Книжка двох (трьох) авторів
Журахівський А. В. Оптимізація режимів електроенергетичних систем : навч. посіб. / А. В. Журахівський, Н. Р. Засідкович, А. Я. Яцейко. — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 156 с.

Книжка п’яти і більше авторів
Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. : іл., табл. — (Серія «Формування здорового життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).

Частина періодичного, продовжуваного видання
Матвійків М. Д. Взаємозв’язок міцностей поверхневих покрить на зсув та відрив / М. Д. Матвійків, А. І. Сташко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2008. — № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 203–206.

Автореферати дисертацій
Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких ґвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17–18.

Електронні ресурси
Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим—2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. 

Отримати консультацію щодо технічного оформлення (вибір шрифта, подання ілюстрацій) посібника можна безпосередньо у Видавництві «Львівська політехніка», вул. Ф. Колесси, 2, в кімнаті № 22 у технічного редактора Л.А. Саламін, тел. 258-22-42, e-mail: tehred@vlp.com.ua.

Електронні версії рукописів навчальних посібників і підручників подають у Видавництво на дискетах, лазерних дисках або інших електронних носіях. Файли записують два рази — як оригінал і копію. Крім електронної версії самого рукопису, обов’язково додають електронні версії використаних ілюстрацій (растрових і векторних) та шрифтів.

Оформлення рукописів та електронних версій підручників, навчальних посібників і монографій

Положення про планування та видання навчальної літератури у Національному університеті «Львівська політехніка»

Вимоги до авторських рукописів та електронних версій підручників, навчальних посібників і монографій

Розрахунок обсягу підручника (навчального посібника)

Шаблон зі стилями та параметрами для формату 60×84 1/16

Оновлено 2 роки 4 місяці тому