Інформаційний пакет Національного університету «Львівська політехніка»

 1. Інформація про університет
  1. Назва і адреса
  2. Академічний календар
  3. Адміністрація університету
  4. Загальний опис університету
  5. Перелік навчальних програм, які пропонує університет
  6. Загальні вимоги до зарахування
  7. Загальні процедури реєстрації
  8. Навчання іноземних студентів
  9. Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)
  10. Інформація про консультативну допомогу студентам
 2. Загальна інформація для студентів
  1. Житло та харчування
  2. Медичне забезпечення та можливості для студентів з особливими потребами
  3. Страхування та фінансове забезпечення студентів
  4. Відділ студентських справ
  5. Умови для навчання
  6. Міжнародні програми
  7. Умови для занять спортом та дозвілля
  8. Студентські організації

Інформація про університет

1. Назва і адреса

Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери 12, Львів, 79013, Україна

Тел.: 38-032-2582601

Факс: 38-032-2582680

2. Академічний календар

У 2019 році навчальній рік розпочинається 2 вересня. Перший семестр триває 15 тижнів, 25-27-й тижні виділені для семестрового контролю (16.12.2019р. по 06.01.2020р.)

Зимові канікули тривають 06.01.2020р. по 07.02.2020р.

Другий семестр розпочинається 10 лютого 2020 р. і триває 15 тижнів, 50-й -52-й тижні виділені для семестрового контролю (08.06.2020р. по 26.06.2020р.)

3. Адміністрація університету

 • Ректор — проф., д.т.н. Бобало Юрій Ярославович
 • Перший проректор — д.т.н., доцент Матвійків Олег Михайлович
 • Проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку — д.е.н., к.т.н., доц. Жук Лілія Володимирівна
 • Проректор з наукової роботи — д.т.н., доцент Демидов Іван Васильович
 • Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків — д.е.н., професор Чухрай Наталія Іванівна
 • Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації — д.т.н., професор Жежнич Павло Іванович
 • Проректор з науково-педагогічної роботи — к.т.н., доц. Давидчак Олег Романович
 • Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку — к.т.н., доц. Корж Роман Орестович
 • Проректор з економічних питань — головний бухгалтер — к.е.н., доцент Мороз Анатолій Степанович
 • Проректор з навчально-виробничої роботи — д.т.н., доцент Крайовський Володимир Ярославович
 • Вчений секретар університету — к.т.н., доцент Брилинський Роман Богданович

4. Загальний опис університету

Національний університет «Львівська політехніка», заснований у 1816 році з часу створення Реальної школи у Львові та документально підтверджується королівським декретом австрійського імператора Франца І за № 78, який було видано в Мілані 7 березня 1816 року. За 200 років свого існування Університет зарекомендував себе як інтелектуальний центр, осередок національної культури, свободи думки і слова. Його авторитет здобутий працею багатьох поколінь викладачів, професорів, науковців. Недаремно в числі перших Львівська політехніка отримала в 2000 році статус Національного, а у 2009 році — дослідницького університету.

Національний університет «Львівська політехніка» — державний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації. Його випускники працюють в усіх галузях народного господарства нашої держави та в багатьох країнах світу, чимало з них обіймають найвищі посади у владних, бізнесових та фінансових структурах, науці та індустрії України. За результатами рейтингу, який проводиться щорічно на підставі оцінок експертів, Львівська політехніка уже протягом багатьох років належить до десятки найкращих вищих навчальних закладів України.

Львівська політехніка — це 16 навчально-наукових інститутів, а також Інститут післядипломної освіти, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою. До складу університету належать науково-дослідна частина (зокрема 71 науково-дослідна лабораторія, спеціальне конструкторське бюро електромеханічних систем —СКБ ЕМС, центр «Кристал»; науково-дослідний конструкторський інститут — НДКІ ЕЛВІТ), науково-технічна бібліотека, видавництво, проектно-конструкторське об’єднання «Політехніка», геодезичний полігон, астрономо-геодезична лабораторія.

У структурі університету також 7 коледжів, дві гімназії, 4 навчально-консультаційні центри у 4 областях України та дві філії . Львівська політехніка — це і 32 навчально-лабораторних корпуси, 14 гуртожитків, 3 спортивно-оздоровчі табори для студентів та викладачів, народний дім «Просвіта». В університеті навчаються понад 35 тис. студентів та екстернів. Підготовка фахівців проводиться за 64 бакалаврськими напрямами та 124 спеціальностями, з яких 123 — магістерського рівня. Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад 2200 осіб, з яких понад 320 — доктори наук та більше 1200 — доценти, кандидати наук.

Підвищення якості та ефективності освіти, поєднання наукових досліджень і освітнього процесу на всіх рівнях підготовки, розвиток наукових шкіл, співпраця зі світовими науково-освітніми центрами і фондами,формування інноваційної інфраструктури та комерціалізація результатів наукових досліджень є основними пріоритетами діяльності Львівської політехніки, які забезпечують її авторитет і визнання вже зараз та примножуватимуть престиж у майбутньому.

5. Перелік навчальних програм, які пропонує університет

Університет пропонує широкий вибір навчальних програм першого (бакалаврські програми) та другого (програми спеціаліста та магістра) циклів навчання. Львівська політехніка також веде підготовку кандидатів наук через аспірантуру та докторів наук через докторантуру. Повний перелік навчальних програм можна знайти у Каталозі освітніх програм.

6. Загальні вимоги до зарахування

Прийом на навчання до Університету проводиться Приймальною комісією згідно з Правилами прийому, розробленими відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідним Наказом Міністерства освіти і науки України. Детальна інформація про умови прийому на навчання у Львівську політехніку міститься на Веб-сайті університету.

7. Загальні процедури реєстрації

Реєстрація претендентів на навчання здійснюється приймальною комісією (телефон — 38-032-2582265, 38-032-2389639). Абітурієнт повинен подати наступні документи: Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання. Вступник має право подати заяву та документи не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності), про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії Університету, та не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

8. Навчання іноземних студентів

Національний університет «Львівська політехніка» здійснює навчання іноземних студентів та аспірантів з 1961 року. За цей час близько 3000 студентів із 70 країн Європи, Америки, Африки та Азії отримали дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра, понад 130 випускників — докторський ступінь. Дипломи та вчені ступені Львівської політехніки знають і високо цінують у світі. Сьогодні прийом іноземних громадян на навчання здійснюється па основі міждержавних угод України з іншими країнами, а також на основі угод (контрактів) з міжнародними організаціями, фірмами та іноземними громадянами у порядку, передбаченому «Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1998 року № 1238.

Підготовка фахівців здійснюється за прийнятою в Україні багаторівневою схемою — бакалавр; спеціаліст, магістр; доктор філософії. Іноземні громадяни, що здобули освіту в іноземних державах за освітньо—кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр та виявили бажання продовжити навчання в Україні повинні пройти процедуру визнання (нострифікаційна експертиза) документів про освіту згідно Наказу МОНмолодьспорту України від 28.05.2012р. № 632). Навчання за бакалаврською програмою (64 напрямів навчання) триває 4 роки, на рівні спеціаліста та магістра (123 спеціальності) 1–1,5 роки.

Підготовка в аспірантурі здійснюється упродовж З років на денній формі навчання та 4 років на заочній. Після закінчення аспірантури та успішного захисту дисертації аспірантові присвоюють науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) за обраною науковою спеціальністю. Університет також приймає на стажування іноземних громадян для підвищення кваліфікації (тривалість стажування визначає кандидат). Всі іноземні громадяни мають рівні права незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віровизнання, місця проживання та інших обставин. Іноземних громадян, які не володіють українською мовою, зараховують на підготовче відділення терміном на 1 навчальний рік — від 1 жовтня до 30 червня. Їм надсилаються оригінали запрошень на навчання, які дають право звертатися у Посольство України для оформлення в’їзних віз в Україну.

Підготовче відділення для іноземних громадян проводить навчання та видає сертифікати для вступу у вищі навчальні заклади України за інженерно-технічними, хімічними, архітектурними, медико-біологічними спеціальностями. Іноземні громадяни, які не склали іспитів, повертаються додому, або вступають на повторний курс. Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземні громадяни можуть продовжити навчання у Львівській політехніці або в будь-якому іншому вищому навчальному закладі України. Іноземних громадян, які володіють україн¬ською мовою і мають підтверджуючі документи, зараховують в університет за результатами співбесіди.

Вступна співбесіда про¬водиться в період з 8 липня до 28 серпня. Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. За результатами співбесіди приймається рішення щодо рекомендації до зарахування. Іноземні громадяни, зараховані в університет за контрактом, зобов’язані своєчасно вносити оплату за навчання у відповідності з умовами контракту. Документи приймаються від 1 червня до 10 жовтня у підготовчому відділенні та від 1 червня до 26 серпня — в університеті. Громадяни іноземних держав повинні надати наступні документи:

 • Нотаріально завірену копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);
 • Анкету встановленого зразка;
 • Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • Страховий поліс із надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
 • Зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;
 • Медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції, передбачений відповіднно угодою між Україною й іншими країнами, або довідку лікувально-профілактичної установи про медичний огляд на ВІЛ-інфекцію, зроблений в Україні;
 • Нотаріально завірену копію документа про народження;
 • 10 фотокарток З х 4 см.

Документи повинні бути оформлені відповідно до законодавства країни їх видачі (Міністерством освіти та Міністерством закордонних справ) та легалізовані в установленому порядку у Посольстві України. Іноземцям, які завершили навчання, захистили дипломний проект (роботу), здали державні іспити відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація) та видається документ про освіту державного зразку, легалізований в порядку, установленому законодавством України. Львівська політехніка також приймає на семестрове та річне навчання іноземних студентів в рамках міждержавних та міжуніверситетських угод про мобільність студентів та аспірантів. В університеті діє Європейська кредитно-трансферна система (ECTS), зарахування на навчання здійснюється на основі європейського зразку «Заяви-анкети студента» та «Академічної угоди». По закінченні навчання у Львівській політехніці студентам видається «Академічна довідка» згідно із вимогами ECTS. Умови навчання (оплата, умови проживання тощо) за програмами академічної мобільності визначаються в кожному випадку зокрема. Студентська мобільність (включаючи семестрове та річне навчання), яка здійснюється в рамках міжуніверситетських Угод про співпрацю, відбувається на безоплатній основі.

9. Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)

У Львівській політехніці діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ЄКТС (Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Академічна довідка).

10. Інформація про консультативну допомогу студентам

В кожному навчально-науковому інституті університету є координатор ЄКТС інституту а також ЄКТС-консультанти для кожного бакалаврського напряму. Відповідні дані містяться на веб-сторінці кожного навчально-наукового інституту.

II.Загальна інформація для студентів

1. Житло та харчування

В Національному університеті «Львівська політехніка» для студентів функціонує 12 гуртожитків, зокрема один сімейного типу. Гуртожитки є трьох типів: блочний (дві кімнати із спільним санвузлом), коридорний та кімнатний (кімната із санвузлом). Для студентів діє система громадського харчування об’єднана у студентський комбінат харчування. Основні виробничі потужності розташовано по вулиці Карпінського, 8. Окрім того, в найбільших корпусах функціонують буфети або здійснюється виносна торгівля. Для харчування мешканців Студмістечка працює відділення студентського комбінату харчування —столова біля гуртожитків №№ 14 і 15. Окрім того, поряд із університетом є цілий спектр приватних кафе, ресторанів та столових.

2. Медичне забезпечення та можливості для студентів з особливими потребами

У гуртожитку № 1 розташована міська поліклініка № 10, яка обслуговує студентів університету. Тут можна отримати увесь спектр медичних послуг. Для студентів з особливими потребами передбачено 4 кімнати на першому поверсі гуртожитку № 15, вхід до гуртожитку обладнано спеціальним пандусом. В університеті діє програма із поетапного пристосування частини навчальних приміщень для потреб такої категорії студентів.

3. Страхування та фінансове забезпечення студентів

Студенти, що навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають семестровий контроль, за умови відповідного рейтингу щомісяця отримують стипендію. За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги. Студенти які показують визначні результати у навчанні, громадській роботі, спорті можуть отримати премію, як правило у розмірі стипендії. В університеті діє ціла низка спеціальних стипендійних програм — це стипендії імені видатних вчених, стипендії Вченої ради університету, Львівської обласної ради, ректорська стипендія, стипендія Верховної ради України, Президента України тощо.

4. Відділ студентських справ

В університеті надають велику увагу роботі зі студентами. Проблемами студентів, їх навчання опікується студентський відділ (106 к. головного корпусу) та відділ молодіжної політики та соціального розвитку (301 к. головного корпусу). Студентський відділ здійснює ведення особових справ студентів, видачу документів та довідок, формує накази на зарахування, відрахування, поновлення, перевід та інший рух студентів, надає допомогу інститутам денної форми навчання у роботі з питань працевлаштування випускників.

5. Умови для навчання

Національний університет «Львівська політехніка» — це потужний комплекс навчально-виробничих приміщень де створені сприятливі умови для навчання. До послуг студентів понад 30 корпусів, сотні лабораторій, дві бібліотеки, комп’ютерні класи, спорткомплекс із басейном, три навчально-оздоровчі табори (Алушта, Коблево, Зозулі, Славське), геодезичний полігон у м. Бережани. Відбувається активна реконструкція та переобладнання лекційних залів згідно сучасних вимог. Для навчання студентів-мешканців Студмістечка у більшості гуртожитків функціонують робочі кімнати, читальні зали. Діє студентська бібліотека у гуртожитку № 11.

6. Міжнародні програми

Починаючи із 1991 року після здобуття Україною незалежності Львівська Політехніка дуже активно розвиває міжнародні зв’язки із закордонними університетами, науковими інституціями, фірмами та асоціаціями. Підписані комплексні Угоди про співпрацю з понад 80 провідними університетами Європи, Америки та Азії. Співпраця в рамках цих угод має загально регіональний характер — проводяться Міжнародні конференції, публікуються спільні видання, існує широкий обмін викладачами та студентами, Львівська Політехніка стала базою для встановлення тісніших зв’язків між промисловцями України та Польщі. Особливо активно розвивається міжнародне студентське співробітництво.

За сприяння адміністрації університету органами студентського самоврядування встановлені двох- та багатосторонні навчальні, культурні та спортивні зв’язки із студентами Польщі, Росії, Німеччини, Франції та інших країн. Львівська Політехніка першою серед університетів України стала членом та створила локальний осередок міжнародної Європейської ради студентів технічних університетів (Board of European Students of Technology), в рамках якої організовуються ярмарки кар’єри, школи-семінари, тренінги, обміни спортивними командами та колективами художньої самодіяльності. Аналогічна співпраця здійснюється з німецькою студентською асоціацією технічних спеціальностей Bonding, польською молодіжною організацією «Parlament studentow Rzeczy Pospolitej Polski» та іншими молодіжними та студентськими організаціями за інтересами. Велика увага також приділяється участі співробітників Львівської Політехніки в міжнародних конкурсах індивідуальних проектів. Наші провідні науковці регулярно отримують гранти програми Фулбрайта, DAAD, НАТО, Австрійської служби академічних обмінів, Королеви Ядвіги тощо. Для розширення спектру співробітництва та підвищення якості виконання міжнародних проектів Львівська Політехніка приймає активну участь в цілому ряді міжнародних університетських та студентських асоціацій — Європейській Асоціації Університетів, Асоціації Університетів Карпатського Регіону, Альянсі Університетів за Демократію, Міжнародній Асоціації обміну студентами для освоєння технічного досвіду IAESTE та інш.

7. Умови для занять спортом та дозвілля

Вагоме місце в Університеті займає пропаганда здорового способу життя серед студентської молоді, організація фізичного виховання, різного роду спортивних занять та змагань. До послуг студентів два навчальні спортивні корпуси з дев’ятьма спеціалізованими залами, басейном, стрілецький тир, спортивні зали у гуртожитках, спортивні зони у трьох навчально-оздоровчих таборах. Кваліфіковані тренери — викладачі сприяють набуттю студентами належних фізичних форм, залученню до занять у спортивних секціях із 36 видів спорту. Особливою популярністю серед студентів користуються секції з боксу, волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, спортивної гімнастики, боротьби, східних єдиноборств, аеробіки тощо. Активно займаються фізкультурою і спортом понад 4 тисячі студентів-політехніків. Щорічно проводяться змагання серед працівників навчально-наукових інститутів з багатьох видів спорту. У Політехніці створені всі умови для фізичного та духовного розвитку особистості. В Народному домі «Просвіта» працює 10 колективів художньої самодіяльності. На території Студмістечка діє два спортивних майданчика (біля гуртожитку № 10 та між гуртожитками № 14 і 15), у 6 гуртожитках обладнано спортивні зали. Для організації дозвілля студентів діє Студентський клуб, де працюють різноманітні секції, відбуваються вечірки та інші культурно-масові заходи.

8. Студентські організації

Найбільшою студентською організацією університету є Колегія та профком студентів і аспірантів — об’єднання профспілкової організації і студентського самоврядування (235 к. г.к.). Колегія та профком студентів і аспірантів Національного університету «Львівська політехніка» — неприбуткова та аполітична молодіжна організація, що виконує функції студентського самоврядування та представляє і захищає інтереси кожного з багатотисячної спільноти студентів і аспірантів Львівської політехніки. Метою роботи організації є консолідація та виступ на чолі студентства Університету для якнайширшого виявлення студентських проблем, захисту їх інтересів, прав та свобод на всіх можливих рівнях — Університету, області, держави та Європи. Також в університеті діє представництво ряду студентських організацій, а саме ВМГО «Молода просвіта», Національного студентського союзу, Ради студентів технічних університетів Європи (BEST), AEGEE та інші. На початок

Оновлено 6 місяців 2 тижні тому