Організація навчального процесу

Львівська Політехніка однією із перших в системі вищих навчальних закладів України розпочала перехід до підготовки фахівців за ступеневою системою, передбаченою в свій час Законом України «Про освіту» та відповідними нормативними документами Міністерства освіти науки України. Цей перехід для університету характеризувався такими особливостями:

  1. Створенням нових освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, побудованих за принципом «зверху до низу», тобто від рівня магістра до рівня бакалавра;
  2. Запровадженням кредитного виміру навчальних дисциплін;
  3. Запровадженням модульно-рейтингової системи оцінювання знань, в основу якої закладено розбиття дисципліни на навчальні модулі, можливість здачі та зарахування цих модулів в процесі навчання і визначення на підставі такої організації навчального процесу семестрового, річного та підсумкового рейтингу студента;
  4. Організацією вступу абітурієнтів тільки на напрями підготовки і вибору спеціальності у певному напрямі не раніше ніж на шостому — сьомому семестрах. Підставою такого вибору є бажання студента та його підсумковий рейтинг здобутий протягом шести — семи семестрів навчання;
  5. Структурною реорганізацією університету, перший етап якої передбачав зосередження окремих бакалаврських напрямів підготовки в рамках одного навчального структурного підрозділу-факультету, а другий етап — формування та організацію на базі факультетів навчально-наукових інститутів. Особливістю цієї структурної реорганізації є те, що нею передбачено наявність двох шкіл — школи бакалаврату (базова вища освіта) і школи підготовки спеціалістів та магістрів (повна вища освіта). У навчально-наукових інститутах здійснюється підготовка фахівців за певним напрямом або групою споріднених напрямів та спеціальностями, охопленими цими напрямами. Логічною передумовою такого організаційного формування була також необхідність зосередження в рамках одного навчально-наукового інституту наукових шкіл, які б відповідали напрямам та спеціальностям підготовки фахівців.

Усі ці напрацювання стали відправною точкою щодо реалізації певної моделі забезпечення академічної мобільності особи, яка навчається, гнучкості в системі підготовки фахівців з метою їх адаптації до швидкозмінних вимог національного та світового ринків праці. Новітній етап розвитку системи освіти у Львівській Політехніці пов’язаний з інтеграційними процесами щодо входження в європейський освітній простір та приєднання України до країн — учасниць Болонського процесу. Національний університет «Львівська політехніка» є одним з провідних вищих навчальних закладів України щодо участі в педагогічному експерименті з кредитно-модульної організації навчального процесу, метою якого є суттєве підвищення конкурентоспроможності національної системи освіти та науки, забезпечення мобільності студентів, викладачів та науковців. Зокрема, Львівська Політехніка згідно наказу міністра освіти і науки України є регіональним базовим вищим навчальним закладом щодо проведення педагогічного експерименту.

Навчальний процес Львівській політехніці здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. Навчальний процес регламентований такими документами: освітньо-професійною програмою, навчальними планами, робочими програмами навчальних дисциплін, навчальними графіками та розкладом занять і контрольних заходів.

Основою навчального плану є навчальна дисципліна (модуль), яка реалізується із використанням різноманітних видів навчальних занять: лекції, практичного заняття, лабораторного заняття, семінарського заняття, індивідуально-консультативного заняття.

Оновлено 2 роки 8 місяців тому