Типи дій (типи проектів)

Вказані типи дій стосуються усіх тематичних напрямів Програми, крім Дій Марії Склодовської-Кюрі.

Науково-дослідні та інноваційні дії

Опис дії: Проекти спрямовані на:

  • створення нових знань та/або вив­чення можли­во­с­тей реа­лі­за­ції нових, або вдоскона­лен­ня іс­ну­ючих тех­но­логій, про­дук­­тів, про­­цесів, послуг і рі­шень;
  • проведення фун­да­мен­та­льних і  приклад­них дос­лі­джень;
  • розвиток та інтегра­цію те­хно­­ло­гій, їхнє тес­ту­ван­ня на неве­ли­ких про­то­типах у лаборато­рі­ях, або змо­де­­льо­ва­но­му середовищі.

Ставка фінансування – 100%.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юри­дичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційо­ва­­них країн.

Інноваційні дії

Опис дії: Проекти:

  • спрямовані на розроб­лен­ня ви­робничих пла­нів, ство­рення но­вих, змі­не­них або вдо­с­ко­на­лених про­­дуктів, про­це­сів або послуг;
  • можуть включати моде­лю­вання, тестування, де­монстрацію*, піло­ту­ван­ня*, масштабну перевірку про­­­дук­ту і його тиражу­ван­ня для рин­ку*.

Ставка фінансування – 70%, за винятком неприбуткових установ, для яких ставка фінансування становить 100 %.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юри­дичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційо­ва­­них країн.

* «Демонстрація, або пілотування» здій­снюється для пе­ре­вірки техніч­ної та еко­но­міч­ної життєздатності нової або вдоско­на­леної техно­ло­­гії, продукту, процесу, послуги або рі­шення у робочому (або наближе­но­му до робочого) середовищі.

«Тиражування для ринку» здій­сню­ється для підтримки першого впро­вадження будь-якої інно­ва­ції (яка пройшла демонстрацію, але не за­сто­совується) на ри­нок.

Дії з координування та підтримки

Опис дії: Проекти спрямовані, в основному, на:

  • реаліза­цію заходів із стан­­дар­ти­зації, по­ши­рен­ня ін­фор­мації, під­ви­­щен­ня рів­ня обіз­на­ності та ко­мунікації; ст­­во­рення, коор­ди­ну­ван­ня і підтрим­ки ме­реж;
  • політичний діалог, спі­льні навчальні за­хо­­ди, дослі­дже­ння (у тому числі проек­тні дослі­дження для створення нової ін­ф­ра­структури);
  • реалізацію додаткових заходів із стратегіч­но­го планування.

Ставка фінансування – 100%.

Мінімальний склад консорціуму – одна юри­дична особа з країни-учасниці Європейського Союзу, або асоційо­ва­­ної країни.

МСП інструмент

Опис дії: Проекти спрямовані на на під­­­­тримку повного інно­ва­­цій­но­го циклу (трьох етапів, включа­ю­чи мен­­тор­ство та послу­ги з коу­чин­гу) малих і се­ред­ніх підприємств (МСП).

Ставка фінансування – 70%.

Мінімальний склад консорціуму – одне мале або середнє підприємство з країни-учасниці Європейського Союзу, або асоційо­ва­­ної країни.

ERA-NET співфінансування

Опис дії: Проекти спрямовані на підтримку дер­жа­в­но-гро­ма­д­ського парт­нер­ства, в тому числі спільних іні­ці­а­тив що­до розроблення прог­рам дер­жав-чле­нів ЄС з під­го­товки, ство­рен­ня ме­реж, проек­тування, проведен­ня та коор­ди­нування спільної ді­яль­но­с­ті.

Мінімальний склад консорціуму – три незалежні юри­дичні особи з країн-учасниць Європейського Союзу, або асоційо­ва­­них країн.

Оновлено 6 місяців 3 тижні тому