Суспільні виклики

Мета пріоритету – розроблення нових рішень для подолання соціальних викликів сьогодення.

У межах пріоритету передбачається підтримка рішень, спрямованих на:

 • покращення здоров’я та добробуту людей впродовж життя;
 • забезпечення необхідної кількості безпечних і висо­ко­якісних продуктів харчування та інших біо-про­дук­тів шляхом розвитку системи первинного ви­роб­ництва з раціональним використанням ресурсів, еко­сис­тем­них послуг і конкурентоздатних низьковугле­цевих ланцю­гів поставок;
 • перехід до надійної, стійкої і конкуренто­спромож­ної енергетичної системи в умовах зростаючого де­фі­ци­ту ресурсів, потреб в енергії та змін клімату;
 • створення екологічно безпечної, ресурсоефективної, добре налагодженої транспортної систе­ми Європи;
 • створення ресурсоефективної економіки адапто­ваної до змін клімату та забезпечення стабільного поста­чан­­ня сировини для задоволення потреб населення світу, яке зростає, в межах сталого використання природних ресурсів планети;
 • створення інноваційних, безпечних суспільств і суспільств рівних можливостей в контексті нових трансфор­мацій і зростання глобальної взаємо­залеж­ності.

Тематичні напрями пріоритету:

 • Охорона здоров'я, демографічні зміни та добробут населення (Health, demographic change and wellbeing)
 • Продовольча безпека, стійке сільське та лісове господарство, морські дослідження, дослідження внутрішніх вод та біоекономіка (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the Bioeconomy)
 • Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика (Secure, clean and efficient energy)
 • Інтелектуальна транспортна система, «зелений» та інтегрований транспорт (Smart, green and integrated transport)
 • Запобігання змінам клімату, навколишнє середовище, ефективне використання ресурсів та сировини (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials)
 • Інноваційні, безпечні та рефлективні суспільства (Іnclusive, innovative and reflective Societies)
 • Безпечні суспільства – захист свобод та безпеки Європи та її громадян (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens).
Оновлено 6 місяців 2 тижні тому