Конкурси та гранти університету

У Національному університеті «Львівська політехніка» проводяться конкурси:

1. Конкурс монографій, підручників, навчальних посібників і довідкових видань​

Конкурс проходить у номінаціях:

 • «Найкраща монографія»;
 • «Найкращий підручник»;
 • «Найкращий навчальний посібник»;
 • «Найкраще довідкове видання».

2. Конкурс науково-технічних проєктів Національного університету «Львівська політехніка»

Для участі в конкурсі подаються Проєкти, які пропонують комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного науково-технічного (прикладного) результату у вигляді нових або вдосконалених матеріалів, процесів, пристроїв, технологій, систем, нових або вдосконалених послуг, введених в дію нових конструктивних чи технологічних рішень, завершених випробувань, що можуть бути впроваджені в суспільну практику.

Відповідно до Положення про конкурс обов’язковими вимогами до Проєктів є:

 • схвалення вченою радою навчально-наукового інституту;
 • можливість швидкого (до року) отримання науково-технічного (прикладного) результату, який може бути комерціалізовано у короткі строки;
 • наявність завершеної розробки, що може бути впроваджена в короткі строки, або розробки, що потребує для впровадження незначного доопрацювання;
 • науковий (науково-педагогічний) працівник може виступати як керівник одного проекту серед поданих на конкурс.

Учасниками конкурсу можуть бути працівники та колективи Університету спільно з представниками інших юридичних осіб (малих інноваційних компаній, науково-виробничих організацій тощо).

Тимчасове положення про Конкурс у приєднаному файлі.

3. Конкурс «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка»

Відповідно до Положення про конкурс основні вимоги до учасників Конкурсу: 

 • вік не повинен перевищувати 35 років для кандидатів наук та осіб без наукового ступеня та/або 40 років для докторантів і докторів наук протягом принаймні одного дня року, що передує року подання документів віком до 35 років (на момент завершення подання документів на участь у конкурсі), а основним місцем їхньої праці має бути Львівська політехніка;
 • для природничих і технічних наук наявність не менше однієї наукової статті в журналі, що індексується у наукометричних базах даних (надалі НМБД) Scopus та/або Web of Science за календарний рік, що передує року проведення Конкурсу; для суспільно-гуманітарних наук не менше двох наукових статей в журналах, що індексуються у будь-яких НМБД;  
 • індекс Гірша (h-індекс) не менше одиниці у НМБД Scopus та/або НМДБ Web of Science для учасників, що працюють в галузі природничих і технічних наук; не менше двох згідно з НМБД Google Scholar для учасників, що працюють в галузі суспільногуманітарних наук

4. Конкурс грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених

На здобуття Гранту можуть претендувати молоді вчені віком (на момент подання документів для участі у першому етапі конкурсу) до 35 років, докторанти і доктори наук – до 40 років. Основним місцем  праці чи навчання претендентів на грант та усіх виконавців гранту має бути Львівська політехніка. До участі у конкурсі приймаються проєкти, що сприяють розвитку науки в Університеті.

Оновлено 3 роки 8 місяців тому