Наукові напрями кафедр

Наукові напрями кафедр навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка»

Назва кафедри Науковий напрям

Дата затвердження на Вченій раді інституту, № протоколу

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку
Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту Адміністративна діяльність та управління фінансово-економічною безпекою підприємств. 25.05.2014, протокол № 9
Кафедра державної політики та врядування Методологія аналізу державної політики та врядування. Формування державної політики, стратегій та програм розвитку на національному, регіональному та місцевому рівнях. Українська національна ідея, етнополітика та етнонаціональні відносини, формування української національної ідентичності. Розвиток інфраструктури безпеки регіонів, забезпечення безпеки міста та об'єднаних територіальних громад, створення центрів безпеки громадян.  
Кафедра публічного управління та публічної служби Дослідження процесу демократизації українського суспільства та обгрунтування розвитку публічного управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.  
Кафедра регіонального та місцевого розвитку Регіональний і місцевий розвиток, управління розвитком територій.  
Кафедра теоретичної та прикладної економіки Проблеми конкурентного розвитку національної економіки та суб’єктів господарювання.  22.11.2017, протокол № 4
Кафедра управління проектами Управління економічною діяльністю суб'єктів господарювання на проектних засадах в умовах інтернаціоналізації  
Інститут архітектури та дизайну
Кафедра архітектурного проектування та інженерії Перспективні напрями реконструкції масової типової житлової забудови 60-80-х років ХХ століття. Інноваційні архітектурно-конструктивні та енергоощадні вирішення будівель та споруд. 25.09.2017, протокол № 1
Кафедра архітектурного проектування Теоретично-практичні основи формування житлових і громадських будівель та споруд.

18.06.2014, протокол № 7

Кафедра дизайну архітектурного середовища Ґенеза і розвиток дизайну архітектурного середовища.
Кафедра дизайну та основ архітектури Дизайн в системі природи, суспільства та архітектури. Збереження навколишнього середовища та сталий розвиток.
Кафедра містобудування Планування і реконструкція міст і територій.
Кафедра архітектури та реставрації Розвиток теорії і практики регенерації та реконструкції історичних комплексів. Реставрація архітектурних об’єктів та творів мистецтва.
Інститут будівництва та інженерних систем
Кафедра будівельних конструкцій та мостів Теоретичні та експериментальні дослідження звичайних та попередньо напружених залізобетонних, металевих, дерев’яних та інших конструкцій будівель, споруд, мостів і фундаментів та методів їх підсилення з врахуванням різних видів армування, бетонування, способів та інтенсивності навантаження, дії агресивного середовища, підвищених температур.

17.06.2014, протокол № 10

 

Кафедра будівельного виробництва Технологія будівництва, дослідження прогресивних конструкцій і методів зведення будівель і споруд, сучасні технології енергоефективного будівництва, бетонів поліфункціонального призначення та ефективних оздоблювальних, гідроізоляційних, антикорозійних матеріалів.
Кафедра гідротехніки та водної інженерії Гідравліка, інженерна гідрологія, енергоефективне та раціональне водокористування.
Кафедра теплогазопостачання і вентиляції Розроблення інноваційних методів підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і вентиляції.
Кафедра автомобільних доріг та мостів Розроблення ефективних технологій і матеріалів для будівництва та ремонту дорожніх одягів. Розроблення, дослідження та вдосконалення конструктивних вирішень і методів розрахунку мостів, будівель та споруд. Теоретичні та експериментальні дослідження роботи існуючих та реконструйованих прольотних будов залізобетонних і сталезалізобетонних мостів при статичних і багаторазових навантаженнях. 27.09.2017, протокол № 3
Кафедра опору матеріалів та будівельної механіки Динаміка та міцність машин і інженерних споруд.  
Інститут геодезії
Кафедра вищої геодезії та астрономії Моніторінг фізичної поверхні Землі та її атмосфери на основі аналізу результатів сучасних наземних і супутникових вимірювань.

17.06.2014, протокол № 12 (137)

Кафедра геодезії Дослідження сучасних методів геодезичних вимірювань та умов їх виконання і опрацювання.
Кафедра інженерної геодезії Модернізація технологій інженерно-геодезичних робіт та геодезичного моніторингу інженерних споруд та геодинамічних явищ.
Кафедра кадастру територій Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні.
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики Розроблення та дослідження методів фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформаційних технологій для кількісної та якісної оцінки явищ, об’єктів і процесів.
Кафедра картографії та геопросторового моделювання Загальногеографічне картографування. Тематичне картографування. Геоінформаційне картографування. Математичне моделювання в картографії, геодезії, астрономії, геофізиці. Історія картографії.

14.03.2017, протокол № 7 (169)

Інститут гуманітарних та соціальних наук
Кафедра іноземних мов Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки. 11.06.2014, протокол № 9
Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини Проблеми дослідження і викладання історії та культури України.
Кафедра політології та міжнародних відносин Особливості трансформації політичних інститутів і процесів у національному та глобальному вимірах.
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі.
Кафедра соціології та соціальної роботи Дослідження соціальної сфери задля регулювання соціальних проблем.
Кафедра української мови Актуальні питання вивчення української мови і літератури.
Кафедра фізичного виховання Проблеми фізичного виховання і спорту студентів ВНЗ.
Кафедра філософії Становище людини в сучасних цивілізаційних процесах.
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра економіки підприємства та інвестицій Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств, оцінка проектів та нерухомість. 14.05.2014, протокол № 11
Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю підприємств. Проблеми формування систем менеджменту в умовах глобалізації.
Кафедра маркетингу та логістики Економічні проблеми ресурсо- та енергозбереження. Маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту.
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва Розвиток і вдосконалення систем менеджменту та міжнародної економічної діяльності.
Кафедра менеджменту організацій Комплексне забезпечення збалансованого розвитку економічних систем.
Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування Проблеми управління персоналом та адміністрування в умовах сучасних викликів.
Кафедра обліку та аналізу Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства.
Кафедра фінансів Формування фінансових потоків підприємств в умовах інноваційних трансформацій.
Інститут енергетики та систем керування
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Методи та засоби обліку енергоносіїв та автоматизації технологічних процесів. 18.06.2014, протокол № 13
Кафедра теплоенергетики, теплових і атомних електричних станцій Підвищення ефективності та надійності теплоенергетичного і тепловикористовуючого устаткування.
Кафедра теоретичної та загальної електротехніки Математичне моделювання динамічних процесів в електротехнічних та електронних  колах і системах.
Кафедра електромехатроніки та комп’ютеризованих електромеханічних систем Сучасні технології створення та керування електромехатронних пристроїв і комп’ютеризованих електромеханічних систем.   
Кафедра електроенергетики та систем управління Моделювання, аналіз, синтез і оптимізація електроенергетичних й енергозабезпечувальних систем та інтелектуалізація управління ними.   
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра автоматизованих систем управління Методи, моделі та компоненти інформаційних управляючих систем і технологій. 17.06.2014, протокол № 10-2013/2014
Кафедра інформаційних систем та мереж Дослідження, розроблення і впровадження інтелектуальних розподілених інформаційних технологій та систем на основі ресурсів баз даних, сховищ даних, просторів даних та знань з метою прискорення процесів формування сучасного інформаційного суспільства.
Кафедра інформаційних технологій видавничої справи Синтез та технології інтелектуального аналізу даних в гібридних інформаційних середовищах.
Кафедра прикладної лінгвістики Базові когнітивні механізми творення мовних одиниць (зіставний аспект). Застосування формальних моделей для дослідження інформаційних природомовних процесів.
Кафедра програмного забезпечення Програмне та математичне забезпечення автоматизованих систем.
Кафедра систем автоматизованого проектування Автоматизація проектування та моделювання вбудованих систем. Автоматизація проектування та моделювання систем «розумного будинку».
Кафедра систем штучного інтелекту Видобування великих даних. Розпізнавання мови. Розпізнавання зображень.  
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології 
Кафедра безпеки інформаційних технологій Високопродуктивні і енергоефективні методи та засоби інформаційної безпеки в комп’ютерних системах та комп’ютерних і телекомунікаційних мережах на основі самоконфігуровності, число-імпульсного функціонального перетворення та ітераційного обчислення функцій. 17.06.2014, протокол № 11
Кафедра захисту інформації Дослідження систем технічного захисту інформації, каналів зв’язку та комп’ютерних мереж, фізичного захисту інформації та криптографії. Удосконалення інформаційної безпеки держави, контррозвідувальних методів протидії та техніки.
Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики Комп’ютеризовані системи автоматики та їх компоненти: принципи побудови, моделювання, методи аналізу і синтезу.
Кафедра інтелектуальної мехатроніки і роботики Проектування та дослідження інтелектуальних прецизійних мікросистемних засобів приладобудівного застосування (екологічне, медичне, авто- та аерокосмічне, навігаційне приладобудування; неруйнівне контролювання).
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем Теорія та практика побудови апаратного та програмного забезпечення спеціалізованих комп'ютерних пристроїв, систем та мереж на новітній елементній базі.
Кафедра інформаційно- вимірювальних технологій Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології в кібер-фізичних, робототехнічних та інших системах; тестування програмного продукту; характеризація та забезпечення метрологічної відповідності і якості продукції. 30.10.2017, протокол № 3
Кафедра електронних обчислювальних машин Питання теорії, проектування та реалізації комп'ютерних систем та мереж, а також комп’ютерних засобів, вузлів, приладів і пристроїв вимірювальних, інформаційних, керуючих, телекомунікаційних та кіберфізичних систем. 12.12.2019, протокол № 3
Інститут механічної інженерії та транспорту
Кафедра технічної механіки та інженерної графіки Навантажувальна здатність та динаміка елементів машин і споруд циклічної дії.  
Кафедра робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування Розроблення високоефективних технологічних процесів механічної обробки, складання та їх автоматизація.  
Кафедра проектування машин та автомобільного інжинірингу Моделювання та автоматизація технологічних процесів.  
Кафедра автомобільного транспорту Дослідження та параметрична оптимізація колісних транспортних засобів і спецтехніки, міцність та пасивна безпека кузовів автобусів і автомобілів. 17.06.2014, протокол № 5/14
Кафедра нафтогазової інженерії та зварювання Підвищення надійності металоконструкцій із врахуванням напруженого стану зварних з’єднань, діагностика і оцінка ресурсу зварних конструкцій, розроблення технологічних процесів зварювання, захисних і відновних покриттів.
Кафедра матеріалознавства та інженерії матеріалів Створення нових матеріалів, покращення їх функціональних властивостей та використання методів інженерії поверхні для регулювання процесів структуроутворення матеріалів.
Кафедра транспортних технологій Оптимізація параметрів вулично-дорожньої мережі і пішохідно-транспортних потоків та організації автомобільних перевезень.
Інститут просторового планування та перспективних технологій
Кафедра інформаційних систем і технологій Математичне моделювання інформаційних та динамічних систем. 18.06.2014, протокол № 6
Кафедра фінансів, обліку  і аналізу Розвиток фінансово-кредитних відносин в умовах глобалізаційних трансформацій. Проблеми обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання. 20.09.2017, протокол № 2
Кафедра економіки та
маркетингу
Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень  
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кафедра адміністративного та інформаційного права Адміністративно-правове забезпечення захисту прав людини і громадянина в умовах інформаційного суспільства. Адміністративно-правове регулювання інтелектуальної власності як основного елемента інноваційної діяльності у сфері наукоємних технологій. 17.06.2014, протокол № 36
Кафедра журналістики та засобів масової комунікації Інформаційно-комунікаційне забезпечення мас-медіа розбудови демократії України.
Кафедра кримінального права та процесу Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави.
Кафедра педагогіки та інноваційної освіти Системні дослідження впливів на «людський фактор» з позицій психології, педагогіки, права та кібернетики.
Кафедра цивільного права та процесу Цивільно-правовий захист прав фізичних та юридичних осіб.
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Кафедра вищої математики Аналітичні та числові методи дослідження фізико-механічних полів, процесів, кооперативних та структурних явищ у твердих тілах і рідинах. Дослідження крайових задач математичної фізики, теорії функцій та функціонального аналізу. Сучасні проблеми та теоретичні моделі в лінійних та диференціальних алгебрах. 17.06.2014, протокол № 27
Кафедра загальної фізики Синтез, структура і фізичні властивості напівпровідникових матеріалів.
Кафедра міжнародної інформації Моделювання міжнародних інформаційних потоків. Інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики. Національний, регіональний та місцевий брендинг.
Кафедра обчислювальної математики і програмування Розроблення математичних моделей природничих і суспільних явищ, розвинення аналітичних і наближених методів розв’язання фізичних, екологічних та економічних проблем.
Кафедра прикладної математики Розроблення математичних моделей і методів їх чисельної реалізації для опису природничих і суспільних явищ.
Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства

Фізичні процеси і явища в наноструктурованих матеріалах для потреб електроніки високоємних накопичувачів енергії.

Розвинення оптично/квазіоптичних технологій для створення інноваційних пристроїв опто- та наноелектроніки.

07.08.2023, протокол НТР № 8/1
Інститут сталого розвитку (Інститут імені В.Чорновола)
Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Розроблення нових методів і засобів екологічного експрес-контролю продукції та навколишнього середовища. Екологічно безпечні природоохоронні технології з використанням мінерально-сировинної бази України. 18.06.2014, протокол № 11
Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів Трансфер, дифузія і комерціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів. Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів.
Кафедра екології та збалансованого природокористування Розроблення інженерних методів захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку суспільства. Природоохоронні технології з використанням природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії. Масообмін в системах з твердим тілом.
Кафедра туризму Засади формування туристичного продукту.
Кафедра цивільної безпеки Переробка та утилізація відходів, ресурсо- та енергозбереження, фізико-математичне моделювання, контроль та захист довкілля від забруднень. Удосконалення організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів для зниження виробничого травматизму на підприємствах та системи навчання посадових осіб галузей. Нанотехнології у процесах гасіння полум’я. 

10.10.2017, протокол № 2

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Розроблення теорії, методів моделювання і дослідження складних систем та управління інноваційними проектами в галузі радіоелектроніки, наноелектроніки, інфокомунікацій та медичної техніки. 17.06.2014, протокол № 12
Кафедра напівпровідникової електроніки

Сенсори та перетворювальні прилади на основі напівпровідникових та діелектричних матеріалів і гетероструктур.

Фізико-хімічні процеси синтезу та контрольованої модифікації властивостей матеріалів функціональної, мікро- та наноелектроніки.

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

Методи і засоби формування та оброблення сигналів у радіоелектронних системах. Телевізійно-оптична мікроскопія.

Кафедра телекомунікацій Інфокомунікаційні системи та мережі.
Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання Теорія і методи проектування радіотехнічних кіл, систем і комплексів та забезпечення їхньої якості.
Кафедра електронної інженерії

Розробка нових підходів до побудови засобів електронної техніки, методів моделювання та дослідження інноваційних технологій в електроніці, оптоелектроніці та сенсориці.

06.06.2023, протокол НТР № 6/1
Інститут хімії та хімічних технологій
Кафедра органічної хімії Розроблення реакційноздатних та ініціюючих систем для функціоналізації (пероксидації) міжфазних поверхонь, формування спеціальних полімерних наношарів, конструювання наповнених композитів та біосумісних, біодеградабельних полімерних матеріалів; модифікування природних речовин. 17.06.2014, протокол № 10
Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Синтез, дослідження, технологія та біотехнологія нових фармацевтичних субстанцій, органічних сполук і функціональних матеріалів, яким притаманні біологічна активність та комплекс інших практично цінних властивостей.
Кафедра технології органічних продуктів

Теоретичнi основи створення високо ефективних iнiцiюючих і каталiтичних систем та процесiв селективних перетворень органічних сполук з метою одержання мономерів і полімерів.

Створення теоретичних основ, удосконалення та розроблення технологій продуктів бродіння і способів раціонального використання вторинних продуктів та відходів виробництва.

Кафедра хімії і технології неорганічних речовин Дослідження процесів комплексного перероблення сірчаної та калійної сировини, відходів кольорових і рідкісних металів з розробленням екологічно чистих, ресурсоощадних технологій мінеральних добрив, солей, спеціальних видів сірки, металів та їх сполук, металевих порошків та інших продуктів.
Кафедра хімічної інженерії Створення теоретичних основ гідродинамічних, гідромеханічних, теплообмінних та масообмінних процесів з твердою, рідкою та газоподібною фазами для створення ресурсозберігаючих технологій хімічної промисловості.
Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу Розроблення основ процесів переробки горючих копалин, одержання та застосування моторних палив, мастильних матеріалів, мономерів, полімерів, смол, в’яжучих і поверхнево-активних речовин з вуглеводневої сировини.
Кафедра хімічної технології переробки пластмас Теоретичні і прикладні аспекти одержання, модифікування, суміщення і переробки фунціоналізованих (ко)полімерів, полімерних (нано)композитів, гідрогелів; розроблення технологій одержання виробів (литтєвих, конструкційних, ізоляційних, оптичних, плівкових, мембран, імплантантів, лікарських форм, клейових, адгезивів, синтетичних волокон, тканин і технологічних рідин) зі спеціальними властивостями.
Кафедра хімічної технології силікатів Розроблення енергоощадних новітніх технологій отримання нових і покращення експлуатаційних характеристик існуючих тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів.
Кафедра фізичної, аналітичної  та загальної хімії

Синтез і дослідження  нових речовин та матеріалів з комплексом різнофункціональних властивостей. Визначення термодинамічних характеристик нових речовин та кінетичних параметрів процесів. Створення екотехнологій та їх інтенсифікація хімічними та фізичними методами. 

28.08.2019, протокол № 1

 

Оновлено 1 тиждень 6 днів тому