НДР, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» за рахунок коштів державного бюджету МОН України

Назва НДР Науковий керівник Термін виконання
Фундаментальні дослідження
1 Наукові основи технології одержання полімерних наногідрогелів підвищеної міцності зі спеціальною функційністю Левицький Володимир Євстахович 2020 – 2022
2 Розробка наукових основ створення багатофункціональних оксидних керамічних матеріалів і покриттів Дурягіна Зоя Антонівна 2022 – 2024
Прикладні дослідження
3

Розроблення новітньої децентралізованої мережі мобільного зв'язку на основі блокчейн-архітектури та штучного інтелекту для впровадження технологій 5G/6G в Україні

(наукова робота молодих вчених)

Максимюк Тарас Андрійович 2020 – 2022
4

Наноструктуровані інтерфейси на основі нетоксичних матеріалів для прикладних застосувань

(наукова робота молодих вчених)

Яремчук Ірина Ярославівна 2020 – 2022
5

Розробка методів та уніфікованих програмно-апаратних засобів для розгортання енергоефективних інтенційно-орієнтованих інфокомунікаційних мереж подвійного призначення

Бешлей Микола Іванович 2020 – 2022
6

Розроблення та інтеграція інформаційних і комунікаційних технологій для побудови системи моніторингу та управління міською інфраструктурою

Климаш Михайло Миколайович 2020 – 2022
7

Інформаційна технологія формування психофізичного портрету в умовах стресових ситуацій

Шаховська Наталія Богданівна 2020 – 2022
8

Розвиток модульного інтегрованого підходу до конфігурування та керування бортових систем електроприводу та електричного живлення автономних транспортних засобів

Щур Ігор Зенонович 2020 – 2022
9

Створення інноваційного продукту для найефективнішого та енергоощадного використання анізотропних і наноструктурованих матеріалів в пристроях електро-, акусто- та нелінійної оптики

Зачек Ігор Романович 2020 – 2022
10 Розроблення наукових і технологічних основ створення елементів мікро- і наносистемної техніки на основі базових сенсорних напівпровідникових кристалів та наноструктур Дружинін Анатолій
Олександрович
2020 – 2022
11 Розробка та впровадження системи моніторингу деформацій техногенно небезпечних промислових споруд Третяк Корнилій Романович 2021 – 2022
12 Розроблення інформаційної технології оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення методами машинного навчання Яковина Віталій Степанович 2021 – 2022
13 Експериментальна система нейромережевого криптографічного захисту та передачі даних у реальному часі з використанням баркероподібних кодів Цмоць Іван Григорович 2021 – 2022
14 Високоточні функціонально-інтегровані сенсорні пристрої для магнітної діагностики плазми в термоядерних енергоустановках Голяка Роман Любомирович 2021 – 2022
15 Розроблення гнучких механолюмінісцентних органічних гетероструктур з агрегаційно-індукованим підсиленням електролюмінісценції для систем освітлення Стахіра Павло Йосипович 2021 – 2022
16 Створення сенсорної системи для визначення патологічних змін в організмі людини Барило Григорій Іванович 2021 – 2022
17 Створення гідрогелевих засобів для воєнно-польової медицини і медицини катастроф та технології їх виробництва Самарик Володимир Ярославович 2021 – 2022
18 Радіаційна стійкість графену – інноваційного матеріалу сенсорної електроніки Большакова Інеса Антонівна 2021 – 2022
19 Розробка методики визначення фактичного ресурсу залізобетонних конструкцій з пошкодженнями, що знижують несучу здатність та експлуатаційну придатність Бліхарський Зіновій Ярославович 2021 – 2022
20 Комплексний оперативний моніторинг техногенно небезпечних накопичених промислових відходів гірничо-хімічних підприємств як запорука національної безпеки Джумеля Ельвіра Анатоліївна 2021 – 2022
21

Ефективні тонкоплівкові газові сенсори на основі сполук групи АIIВVI

(наукова робота молодих вчених)

Кашуба Андрій Іванович 2021 – 2023
22

Керування властивостями халькогенідних і оксидних сенсорних матеріалів шляхом термохімічної наноструктурної модифікації

(наукова робота молодих вчених)

Шпотюк Михайло Володимирович 2021 – 2023
23

Клатратні гетероструктури для високоефективних пристроїв перетворення, накопичення та зберігання енергії

(наукова робота молодих вчених)

Іващишин Федір Олегович 2021 – 2023
24

Технології та системи оброблення і зберігання персоналізованих військових медичних даних

(науково- технічна (експериментальна) розробка молодих вчених)

Кривенчук Юрій Павлович 2021 – 2023
25 Методи та засоби аналізу військових даних на основі технологій глибинного навчання та онтологічного підходу Пелещак Роман Михайлович 2022 – 2023
26 Розроблення криптозахищеної системи високошвидкісного передавання даних у діапазонах УВЧ і НВЧ з підвищеними завадостійкістю та відмовостійкістю Бобало Юрій Ярославович 2022 – 2023
27 Експериментальна мобільна робототехнічна платформа з інтелектуальною системою управління та захистом передачі даних Теслюк Василь Миколайович 2022 – 2023
28 Розроблення, дослідження і реалізація генераторів псевдовипадкових послідовностей для застосування у військовій та цивільній сферах Максимович Володимир Миколайович 2022 – 2023
29 Технологія адсорбційного очищення стічних вод від забруднень із використанням магніточутливих біовуглецевих адсорбентів, синтезованих із органічних відходів Мальований Мирослав Степанович 2022 – 2023
30 Розробка прогресивних технологій створення швидкотверднучих мультифункціональних наноінженерних цементуючих композитів з високими експлуатаційними властивостями Саницький Мирослав Андрійович 2022 – 2023
31 Синтез та дослідження кристалічних наноструктурованих матеріалів як інноваційного технологічного продукту Андрущак Анатолій Степанович 2022 – 2023
32 Основи технологій біосумісних термопластичних композитів з регульованою біодеградабельністю та виробів з них Скорохода Володимир Йосипович 2022 – 2023
33 Полімер/неорганічні супрамолекулярні структури високорозгалужених зіркоподібних макромолекул для біомедицини, каталізу та енергетики Заіченко Олександр Сергійович 2022 – 2023
34 Розроблення високоефективних ієрархічно-структурованих каталізаторів виробництва акрилатних мономерів Івасів Володимир Васильович 2022 – 2023
35

Передові процеси окиснення, зокрема нанокаталітичного, в основі кавітаційних технологій очищення водних середовищ від резистентних  N-заміщених органічних сполук

(наукова робота молодих вчених)

Сухацький Юрій Вікторович 2022 – 2024
36

Оптимізовані нанокомпозити та сенсорні структури для оборонних систем контролю безпеки та виявлення загроз

(наукова робота молодих вчених)

Клим Галина Іванівна 2022 – 2024
37

Розроблення інноваційних методів та моделей побудови індустріально-орієнтованих інформаційно-комунікаційних систем для модернізації цифрових інфраструктур промисловості

(наукова робота молодих вчених)

Бешлей Галина Володимирівна 2022 – 2024
Оновлено 5 місяців 3 тижні тому