НДР у межах кафедральної тематики

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» у межах робочого часу викладача (кафедральної тематики), зареєстрованих в УкрІНТЕІ

Назва НДР

Керівник

Терміни виконання

Інститут адміністрування, державного управління та професійного розвитку (ІАДУ) 
Бухгалтерський облік у контексті сталого розвитку економіки Любомир ПИЛИПЕНКО 03.20 – 12.24
Механізм вдосконалення конкурентних відносин учасників публічно-приватної взаємодії Жанна ПОПЛАВСЬКА 03.21 – 12.25
Розвиток смарт-спеціалізації «креативні індустрії» у Львівській області Назар ПОДОЛЬЧАК 01.23 – 12.27
Інститут архітектури та дизайну (ІАРД)
Регенерація та ревіталізація історичних архітектурно-містобудівних комплексів Микола БЕВЗ  12.21 12.26
Науково-методичні основи реставрації пам'яток архітектури Микола БЕВЗ  12.21 12.26
Реставрація творів мистецтва Микола БЕВЗ  12.21 12.26
Інститут будівництва та інженерних систем (ІБІС)
Розроблення ефективних технологій і матеріалів для будівництва та ремонту дорожніх одягів; діагностика конструктивних елементів автомобільних доріг та дослідження дорожніх матеріалів, виробів, конструкцій і грунтів  Христина СОБОЛЬ 09.19 – 12.23
Розроблення енергоощадних заходів для інженерних систем будівель з метою підвищення їх ефективності Василь ЖЕЛИХ 02.20 12.24
Інститут геодезії (ІГДГ)
Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні Лев ПЕРОВИЧ 01.19 12.23
Застосування аерознімання з БПЛА та геоінформатики для моніторингу довкілля та у військовій справі Володимир ГЛОТОВ 02.23 – 12.27
Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
Управління процесами соціальних комунікацій в глобальному інформаційному просторі Олександр МАРКОВЕЦЬ 04.19 – 12.23
Парадигми, методи та наукові здобутки у контексті викладання іноземних мов та формування професійної компетентності Олена ФУЧИЛА 01.20 – 12.24
Лінгво-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу Світлана ГОЛОЩУК  01.20 – 12.24
Сучасні тенденції міжнародних відносин і зовнішньої політики України Ярина ТУРЧИН 01.22 – 12.26
Актуальні проблеми української мови й літератури в національно-екзистенційному та дидактичному контекстах Зоряна КУНЬЧ 01.22 – 12.26
Трансформації філософських концепцій під впливом новітніх технологій Ігор КАРІВЕЦЬ 01.22 – 12.26
Демократія як суспільний ідеал та політична практика Микола БУЧИН 01.22 – 12.26
Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)
Розвиток систем стрес-менеджменту в умовах активізації міжнародної співпраці Михайло ГОНЧАР 01.19  12.23
Розвиток промислового потенціалу в умовах активізації міжнародної економічної діяльності Наталія СТАНАСЮК 01.19  12.23
Розвиток краудфандингової діяльності у системі інвестування національної економіки Олександр СКИБІНСЬКИЙ 01.19  12.23
Розвиток науково-освітянського потенціалу в умовах міжнародного співробітництва Михайло ЯСТРУБСЬКИЙ 02.19 – 12.23
Фінансові потоки в транскордонній академічній мобільності Андріана МАЗУР 08.19 – 12.23
Розвиток енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції Андрій ЗАВЕРБНИЙ 02.20 – 12.24
Управління гармонійним розвитком підприємств в євроінтеграційних умовах Зоряна ДВУЛІТ 02.20 – 12.24
Формування систем менеджменту розумних підприємств в умовах міжнародної діджиталізації та інтелектуалізації Нестор ШПАК 02.20 – 12.24
Теоретико-методологічні та організаційні аспекти аудиту й аналізу: проблеми і шляхи їх вирішення Володимир ЧУБАЙ 03.20 – 12.24
Бухгалтерський облік в Галичині у ХІХ – середині ХХ ст.: історико-методологічний вимір Ігор ЯРЕМКО 03.20 – 12.24
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 03.20 – 12.24
Формування та розподіл інформаційних потоків між суб’єктами  системи бухгалтерського обліку підприємства Олег ВИСОЧАН 03.20 – 12.24
Контроль фінансово-кредитних інституцій: розвиток теоретико-прикладних засад і методики Олег СКАСКО 03.20 – 12.24
Ресурсно-інформаційне забезпечення моделей розвитку національних економік та їх суб’єктів у глобальній економічній системі Ольга ПИРОГ 01.21 – 12.25
Діджиталізація публічних фінансів: науково-теоретичні концепти та практичний дискурс Наталія СИНЮТКА 03.21 – 12.25
Зростання людського капіталу в умовах цифровізації економіки Надія ЛЮБОМУДРОВА 04.23 – 12.25
Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)
Розвиток системного підходу до синтезу та моделювання електроенергетичних об'єктів Георгій ЛИСЯК 02.19 12.23
Аналіз та синтез мехатронних систем за використання передавальних функцій дробового порядку Богдан КОПЧАК 03.19 12.23
Розроблення динамічної моделі  електричної дуги сталеплавильної печі та дослідження впливу характеристик дуги на умови роботи елементів установки стабілізації параметрів режиму  Володимир ТУРКОВСЬКИЙ 07.19 12.23
Стабілізація електромагнітного моменту електричних машин конструкційними засобами та системами живлення Андрій КУЦИК 02.20 12.24
Дослідження теплових мостових вимірювальних схем для вимірювання теплофізичних характеристик матеріалів Василь ФЕДИНЕЦЬ 11.20 12.24
Математичне моделювання електричних кіл та електротехнічних систем із зосередженими та розподіленими параметрами Оксана ГОГОЛЮК 04.21 12.23
Аналіз розрахунку твелів на міцність в перехідних та стаціонарних режимах експлуатації Степан ЛИС 10.22 12.26
Техногенна і пожежна безпека машинних залів АЕС і ТЕС за умов горіння водню і технічної оливи Михайло СЕМЕРАК 10.22  12.26
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Методи та засоби обробка, консолідації та аналізу персоналізованої медичної інформації Наталія МЕЛЬНИКОВА 11.19 12.23
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
Автентифікація електронних пристроїв за внутрішніми електричними шумами Олена НЄМКОВА 02.18 12.23
Розробка та дослідження криптостійких генераторів псевдовипадкових послідовностей і генераторів пуассонівських імпульсних потоків Володимир МАКСИМОВИЧ 01.19 12.23
Науково-нормативні засади менеджменту якості продукції за результатами кваліметричних вимірювань Євген ПОХОДИЛО 04.19 12.23
Розроблення стеганографічних методів приховування даних у цифрових зображеннях Ігор ЖУРАВЕЛЬ 12.19 11.24
Дослідження температурної та часової стабільності і відтворюваності характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-xMoxCoSb  та  Ti1-xScxCoSb Володимир КРАЙОВСЬКИЙ 01.20 – 12.24
Геометричний синтез та особливості компонування просторових шарнірних напрямних механізмів для систем мехатроніки і роботики Сергій КЛЮЧКОВСЬКИЙ 01.21 – 12.25
Уніфікація вимог для оцінювання техногенного впливу вітроенергетичних станцій на довкілля Тарас БОЙКО 07.21 – 12.25
Метрологічне забезпечення кібер-фізичної системи моніторингу грунтів Тетяна БУБЕЛА 08.21 – 12.25
Інститут механічної інженерії та транспорту (ІМІТ)
Дослідження та вдосконалення шасі спеціальних автомобілів і технологічних машин Роман ЗІНЬКО 04.19 – 12.23
Методологія конструктивного синтезу та параметричної оптимізації автомобілів і підіймально-транспортних машин Орест ГОРБАЙ 05.19 – 12.23
Теоретичні основи динамічного аналізу та синтезу приводів автомобілів з гібридними силовими установками Богдан КІНДРАЦЬКИЙ 07.19 12.23
Дослідження впливу технічних характеристик автомобілів на їхню експлуатаційну ефективність Степан НЕМИЙ 07.19 12.23
Прикладні розробки та дослідження вібраційних машин і механізмів з керованими кінематичними параметрами Віталій КОРЕНДІЙ 06.22 12.26
Теоретичні та прикладні аспекти використання вібраційного обладнання у різноманітних технологічних процесах Віталій КОРЕНДІЙ 06.22 12.26
Моделювання та автоматизація систем і процесів машинобудування та експериментальної механіки Василь ДМИТРІВ 09.22 12.26
Експериментально-теоретичні дослідження динамічних показників рухомого складу залізниць при взаємодії із нижньою та верхньою будовами колій Віталій КОВАЛЬЧУК 03.23  12.25
Оптимізація параметрів транспортних систем та підвищення ефективності перевізних процесів Євген ФОРНАЛЬЧИК 01.23  12.27
Аналіз та синтез механізмів і машин Віталій КОРЕНДІЙ 03.23  12.27
Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)
Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої промислової революції Назар ДОБОШ 12.19 – 12.23
Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень Ірина АНГЕЛКО 02.20 12.24
Комп'ютерний моніторинг інформаційних систем Андрій ЛАГУН 11.20 12.25
Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО)
Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центрально-Східної Європи Віталій КОВАЛЬЧУК 01.19 – 12.23
Європейський вектор розвитку української державності і права людини: історія та перспективи Володимир МАКАРЧУК 01.19 – 12.23
Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроінтеграції Ірина ЛИЧЕНКО 09.19 12.23
Інновації та особливості функціонування ЗМІ України Олена КУЗНЕЦОВА 10.19 12.23
Адміністративно-правова доктрина захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах європейської інтеграції України Надія БОРТНИК 04.21  12.25
Психологічні умови виникнення, поширення і подолання адикцій не хімічного походження в молодіжному середовищі Олена ЛЕЩИНСЬКА 07.21  12.25
Психологічні умови конструктивної взаємодії сучасної молоді в інформаційному суспільстві Лариса БЕРЕЗОВСЬКА 08.21  12.25
Теоретико-методичні засади особистісного і професійного розвитку сучасного фахівця в умовах інтеграції у міжнародний освітній простір Юрій КОЗЛОВСЬКИЙ 09.21  12.25
Психологічні детермінанти функціонування організацій у сучасному світі Ірина СНЯДАНКО 10.21  12.25
Психологічні аспекти трансформації культурно-поведінкових конструктів особи у зрізі суспільства ризику Ольга СВІДЕРСЬКА 10.21  12.25
Концептуальна доктрина правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави Олексій ГУМІН 01.22  12.26
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Теоретичні та прикладні аспекти теорії диференціальних рівнянь, теорії функцій, функціонального аналізу та математичного моделювання Петро ФІЛЕВИЧ 12.21  12.26
Обгрунтування та побудова обчислювальних методів розв'язання класичних та прикладних задач Андрій КУНИНЕЦЬ 10.22  12.26
Інститут сталого розвитку (Інститут імені В.Чорновола) (ІСТР)
Науково-теоретичні основи створення засобів для біологічної рекультивації із використанням техногенних відходів Іван ТИМЧУК 04.19  12.23
Дослідження та моделювання енергоефективних і екологічних елементів конструкцій споруд в контексті сталого розвитку Оксана ЛИТВИНЯК 10.19  12.23
Дослідження та прогнозування ризиків техногенного та природного характеру в контексті сталого розвитку Надія ПАРАНЯК 10.19  12.23
Електро-біосистеми для отримання рослинно-мікробної біоелектрики Ірина РУСИН 12.19  12.23
Моделювання та прогнозування стану складних ландшафтних комплексів за параметрами: «надійність», «захисна ефективність» та «стійкість» Ігор ПЕТРУШКА 01.20 – 12.24
Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку Святослав КНЯЗЬ 01.20 – 12.24
Екологічна безпека техногенно порушених територій у контексті сталого розвитку Володимир МОКРИЙ 01.21  12.25
Очищення стічних вод від мінеральних забрудників біологічним методом Сергій ГУГЛИЧ 04.21  12.25
Математичні моделі системи терморегуляції організму для прогнозування теплового комфорту людини в навколишньому середовищі Сергій СТАСЕВИЧ 03.22 12.26
Глобальна та регіональна трансформація туристичної галузі в умовах соціально-економічних і політичних ризиків Андрій ТЕРЕБУХ 01.23  12.27
Застосування одноклітинних хлорофілсинтезуючих мікроводоростей у природоохоронних технологіях Василь ДЯЧОК 03.23  12.27
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Дослідження стабільності термометричних характеристик чутливих елементів  термоперетворювачів на основі новітніх термометричних матеріалів Володимир ПАШКЕВИЧ 03.22 12.26
Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
Розроблення методики оцінки окисно-відновних властивостей поглинального розчину Роксоляна БУКЛІВ 11.20  12.23
Модифікування природного клиноптилоліту сріблом під дією електромагнітних та акустичних випромінювань Зеновій  ЗНАК 12.20 – 12.23
Дослідження синтезу вуглеводневих олігомерів на основі  побічних продуктів нафтопереробних підприємств Дарія КІЧУРА 03.19  12.23
Створення нових лікарських засобів фіто- та біопрепаратів Наталія ЗАЯРНЮК 05.19  12.23
Біотехнологічні та фітохімічні аспекти дослідження процесу одержання біологічно активних сполук з лікарських рослин Роксолана КОНЕЧНА 05.19 12.23
Дослідження сегментів фармацевтичного ринку: виробництво, контроль якості, дистрибуція, забезпечення населення Аеліта КРИЧКОВСЬКА 05.19 12.23
Розробка та вдосконалення технологій одержання рослинних екстрактів та фітопрепаратів Наталія СТАДНИЦЬКА 06.19  12.23
Реалізація методичних розробок в освітньому процесі з біотехнології та фармації Ольга ШВЕД 07.19  12.23
Вивчення пробіотичних та харчових властивостей молочнокислих напоїв Вероніка ЧЕРВЕЦОВА 06.19 06.24
Гідродинаміка, динаміка, кінетика, теплообмін та дифузійні процеси в системі «тверде тіло – газ», «тверде тіло – рідина» Володимир АТАМАНЮК 02.22  12.26
 
Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК)
Актуальні питання викладання української мови як іноземної Ірина КЛЮЧКОВСЬКА 04.22 04.26
Українські мігранти за кордоном: інтеграція і громадотворення Ірина КЛЮЧКОВСЬКА 04.22 – 04.26
Оновлено 10 місяців 3 тижні тому