НДР у межах кафедральної тематики

Перелік науково-дослідних робіт (НДР), які виконує Національний університет «Львівська політехніка» у межах кафедральної тематики (зареєстрованої в УкрІНТЕІ)

Назва НДР

Керівник

Терміни виконання

Інститут архітектури та дизайну (ІАРД)
Розробка методологічних основ просторового підходу до обґрунтування архітектурних рішень Габрель Микола Михайлович 01.18 - 12.22
Методологічні основи розвитку та реконструкції мережі поселень та вибраних міст Петришин Галина Петрівна 10.18 - 12.22

Регенерація та ревіталізація історичних архітектурно-містобудівних комплексів

Бевз Микола Валентинович 12.21 - 12.26
Науково-методичні основи реставрації пам'яток архітектури Бевз Микола Валентинович 12.21 - 12.26
Реставрація творів мистецтва Бевз Микола Валентинович 12.21 - 12.26
Інститут будівництва та інженерних систем (ІБІС)
Теоретичні та експериментальні дослідження звичайних та попередньо напружених залізобетонних, металевих, дерев’яних та інших конструкцій будівель, споруд, мостів і фундаментів та методів їх підсилення з врахуванням різних видів армування, бетонування, способів та інтенсивності навантаження, дії агресивного середовища, підвищених температур Холод Петро Федорович 11.17 - 11.22
Зменшення нерівномірності шляхової роздачі рідини з напірних розподільних трубопроводів Чернюк Володимир Васильович 01.19 - 12.22
Розроблення ефективних технологій і матеріалів для будівництва та ремонту дорожніх одягів; діагностика конструктивних елементів автомобільних доріг та дослідження дорожніх матеріалів, виробів, конструкцій і грунтів  Соболь Христина Степанівна 09.19 - 12.23
Розроблення енергоощадних заходів для інженерних систем будівель з метою підвищення їх ефективності Желих Василь Михайлович 02.20 - 12.24
Інститут геодезії (ІГДГ)
Методи, моделі і технології моніторингу стану довкілля та окремих об'єктів засобами фотограмметрії, дистанційного зондування та геоінформатики Глотов Володимир Миколайович 05.18 - 12.22
Теоретичні та методичні засади створення картографічних моделей Сосса Ростислав Іванович 09.18 - 09.22
Розроблення теоретичних основ побудови кадастрових систем в Україні Перович Лев Миколайович 01.19 - 12.23
Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)
Дослідницька ініціатива та практична реалізація соціально-політичних проектів щодо врегулювання соціальних проблем сучасної України Климанська Лариса Дмитрівна 06.18 - 12.22
Управління процесами соціальних комунікацій в глобальному інформаційному просторі Марковець Олександр Вікторович 04.19 - 12.23
Парадигми, методи та наукові здобутки у контексті викладання іноземних мов та формування професійної компетентності Фучила Олена Миколаївна 01.20 - 12.24
Лінгво-семантичні аспекти фахового та художнього дискурсу Голощук Світлана Леонідівна  01.20 - 12.24
Сучасні тенденції міжнародних відносин і зовнішньої політики України Турчин Ярина Богданівна 01.22 - 12.26

Актуальні проблеми української мови й літератури в національно-екзистенційному та дидактичному контекстах

Куньч Зоряна Йосипівна 01.22 - 12.26

Трансформації філософських концепцій під впливом новітніх технологій

Карівець Ігор Володимирович 01.22 - 12.26
Демократія як суспільний ідеал та політична практика Бучин Микола Антонович 01.22 - 12.26
Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)
Дослідження ефективних заходів запобігання корозійних пошкоджень парогенераторів енергоблоків АЕС Семерак Михайло Михайлович 07.18 - 12.22
Дослідження процесу газифікації твердого палива у суцільному шарі Семерак Михайло Михайлович 07.18 - 12.22
Теорія побудови коло-польових математичних моделей електротехнічних пристроїв Чабан Василь Йосипович 05.19 - 12.22
Розвиток системного підходу до синтезу та моделювання електроенергетичних об'єктів Лисяк Георгій Миколайович 02.19 - 12.23
Аналіз та синтез мехатронних систем за використання передавальних функцій дробового порядку Копчак Богдан Любомирович 03.19 - 12.23
Розроблення динамічної моделі  електричної дуги сталеплавильної печі та дослідження впливу характеристик дуги на умови роботи елементів установки стабілізації параметрів режиму  Турковський Володимир Григорович  07.19 - 12.23
Стабілізація електромагнітного моменту електричних машин конструкційними засобами та системами живлення Куцик Андрій Степанович 02.20 - 12.24
Дослідження теплових мостових вимірювальних схем для вимірювання теплофізичних характеристик матеріалів Фединець Василь Олексійович 11.20 - 12.24

Математичне моделювання електричних кіл та електротехнічних систем із зосередженими та розподіленими параметрами

Гоголюк Оксана Петрівна 04.21 - 12.23
Інститут сталого розвитку (Інститут імені В.Чорновола) (ІСТР)
Методологічний інструментарій розвитку туристичної інфраструктури та формування умов пріоритетності внутрішнього туризму Теребух Андрій Андрійович 12.17 - 12.22
Дослідження адсорбційно-дифузійних процесів у нерухомому шарі дисперcного матеріалу Сабадаш Віра Василівна 02.18 - 12.22
Адсорбція іонів амонію природними сорбентами із газових та рідинних середовищ Мальований Мирослав Степанович 09.18 - 12.22
Залучення хлорофілсинтезуючих мікроводоростей в природоохоронні біотехнології знешкодження парникових газів Дячок Василь Володимирович 11.18 - 12.22
Науково-теоретичні основи створення засобів для біологічної рекультивації із використанням техногенних відходів Тимчук Іван Степанович 04.19 - 12.23
Дослідження та моделювання енергоефективних і екологічних елементів конструкцій споруд в контексті сталого розвитку Литвиняк Оксана Ярославівна 10.19 - 12.23
Дослідження та прогнозування ризиків техногенного та природного характеру в контексті сталого розвитку Параняк Надія Михайлівна 10.19 - 12.23
Електро-біосистеми для отримання рослинно-мікробної біоелектрики Русин Ірина Богданівна 12.19 - 12.23
Моделювання та прогнозування стану складних ландшафтних комплексів за параметрами: «надійність», «захисна ефективність» та «стійкість» Петрушка Ігор Михайлович  01.20 - 12.24
Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку Князь Святослав Володимирович 01.20 - 12.24
Екологічна безпека техногенно порушених територій у контексті сталого розвитку Мокрий Володимир Іванович 01.21 - 12.25
Очищення стічних вод від мінеральних забрудників біологічним методом Гуглич Сергій Іванович 04.21 - 12.22

Математичні моделі системи терморегуляції організму для прогнозування теплового комфорту людини в навколишньому середовищі

Стасевич Сергій Павлович 03.22 - 12.26
Інститут механічної інженерії та транспорту (ІМІТ)
Оптимізація автомобільних транспортних систем та підвищення безпеки дорожнього руху Форнальчик Євген Юліанович 01.18 - 12.22
Розроблення та дослідження прогресивних технологічних методів поверхневого зміцнення деталей машин Гурей Ігор Володимирович 03.19 - 12.22
Комплексна система функціонально-орієнтованого проектування механічного оброблення  деталей з титанових та  хромонікелевих сплавів Ступницький Вадим Володимирович 03.19 - 12.22
Дослідження традиційних та розроблення новітніх ефективних методів і технологій виготовлення зубчастих коліс і передач Грицай  Ігор Євгенович 03.19 - 12.22
Дослідження та вдосконалення шасі спеціальних автомобілів і технологічних машин Зінько Роман Володимирович 04.19 - 12.23
Методологія конструктивного синтезу та параметричної оптимізації автомобілів і підіймально-транспортних машин Горбай Орест Зенонович 05.19 - 12.23
Теоретичні основи динамічного аналізу та синтезу приводів автомобілів з гібридними силовими установками Кіндрацький Богдан Ілліч 07.19 - 12.23
Дослідження впливу технічних характеристик автомобілів на їхню експлуатаційну ефективність Нємий Степан Володимирович 07.19 - 12.23
Прикладні розробки та дослідження вібраційних машин і механізмів з керованими кінематичними параметрами Корендій Віталій Михайлович 06.22 - 12.26
Теоретичні та прикладні аспекти використання вібраційного обладнання у різноманітних технологічних процесах Корендій Віталій Михайлович 06.22 - 12.26
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Методи та засоби обробка, консолідації та аналізу персоналізованої медичної інформації Мельникова Наталія Іванівна 11.19 - 12.23
Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
Автентифікація електронних пристроїв за внутрішніми електричними шумами Нємкова Олена Анатоліївна 02.18 - 12.22
Розроблення, впровадження та поліпшення системи забезпечення якості освітніх послуг Гунькало Алла Василівна 03.18 - 12.22
Вдосконалення засобів цифрової обробки інформації в системах Інтернет речей Наконечний Адріан Йосифович 04.18 - 12.22
Розробка та дослідження криптостійких генераторів псевдовипадкових послідовностей і генераторів пуассонівських імпульсних потоків Максимович Володимир Миколайович 01.19 - 12.23
Науково-нормативні засади менеджменту якості продукції за результатами кваліметричних вимірювань Походило Євген Володимирович 04.19 - 12.23
Розроблення стеганографічних методів приховування даних у цифрових зображеннях Журавель Ігор Михайлович  12.19 - 11.24
Дослідження температурної та часової стабільності і відтворюваності характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-xMoxCoSb  та  Ti1-xScxCoSb Крайовський Володимир Ярославович 01.20 - 12.24
Геометричний синтез та особливості компонування просторових шарнірних напрямних механізмів для систем мехатроніки і роботики Ключковський Сергій Миронович 01.21 - 12.25
Уніфікація вимог для оцінювання техногенного впливу вітроенергетичних станцій на довкілля Бойко Тарас Георгійович 07.21 - 12.25
Метрологічне забезпечення кібер-фізичної системи моніторингу грунтів Бубела Тетяна Зіновіївна 08.21 - 12.25
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Математичне моделювання складних систем Костробій Петро Петрович 05.18 - 12.22
Теоретичні та прикладні аспекти теорії диференціальних рівнянь, теорії функцій, функціонального аналізу та математичного моделювання Філевич Петро Васильович 12.21 - 12.26
Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)
Проблеми формування систем менеджменту в умовах європейської інтеграції Мельник Ольга Григорівна 01.18 - 12.22
Обґрунтування інноваційно-інвестиційних стратегій, програм і проектів розвитку господарських структур, галузей та регіонів Козик Василь Васильович 04.18 - 12.22
Теоретичні та прикладні засади трансферу технологій у системах стратегічного розвитку суб'єктів господарювання Мрихіна Олександра Борисівна 04.18 - 12.22
Економічна діагностика підприємств, галузей та регіонів у процесі забезпечення їх сталого розвитку Селюченко Надія Євстахіївна 04.18 - 12.22
Формування та використання економічного потенціалу підприємств, галузей, регіону Ємельянов Олександр Юрійович 04.18 - 12.22
Інноваційна логістика в розвитку економічних систем різних інтеграційних рівнів Бочко Олена Юріївна 12.18 - 12.22
Сучасні підходи маркетингового забезпечення розвитку соціальних та економічних систем Глинський Назар Юрійович 12.18 - 12.22
Управління розвитком туристичної галузі України: соціально-економічний аспект Кулиняк Ігор Ярославович 03.20 - 12.22
Соціально-економічний розвиток територій на інноваційних засадах Лісовська Лідія Степанівна 03.20 - 12.22
Управління стабільністю фінансово-господарських систем Кулініч Тетяна Володимирівна 05.20 - 12.22
Розвиток систем стрес-менеджменту в умовах активізації міжнародної співпраці Гончар Михайло Федорович 01.19 - 12.23
Розвиток промислового потенціалу в умовах активізації міжнародної економічної діяльності Станасюк Наталія Степанівна 01.19 - 12.23
Розвиток краудфандингової діяльності у системі інвестування національної економіки Скибінський Олександр Станіславович 01.19 - 12.23
Розвиток науково-освітянського потенціалу в умовах міжнародного співробітництва Яструбський Михайло Ярославович 02.19 - 12.23
Фінансові потоки в транскордонній академічній мобільності Мазур Андріана Володимирівна  08.19 - 12.23
Розвиток енергозабезпечення та енергоефективності економіки в умовах євроінтеграції Завербний Андрій Степанович  02.20 - 12.24
Управління гармонійним розвитком підприємств в євроінтеграційних умовах Двуліт Зоряна Петрівна  02.20 - 12.24
Формування систем менеджменту розумних підприємств в умовах міжнародної діджиталізації та інтелектуалізації Шпак Нестор Омелянович 02.20 - 12.24
Бухгалтерський облік у контексті сталого розвитку економіки Пилипенко Любомир  Миколайович 03.20 - 12.24
Теоретико-методологічні та організаційні аспекти аудиту й аналізу: проблеми і шляхи їх вирішення Чубай Володимир Миколайович 03.20 - 12.24
Бухгалтерський облік в Галичині у ХІХ- середині ХХст.: історико-методологічний вимір Яремко Ігор Йосафатович 03.20 - 12.24
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства Загородній Анатолій Григорович 03.20 - 12.24
Формування та розподіл інформаційних потоків між суб’єктами  системи бухгалтерського обліку підприємства Височан Олег Степанович 03.20 - 12.24
Контроль фінансово-кредитних інституцій: розвиток теоретико-прикладних засад і методики Скаско Олег Іванович 03.20 - 12.24
Ресурсно-інформаційне забезпечення моделей розвитку національних економік та їх суб’єктів у глобальній економічній системі Пирог Ольга Володимирівна 01.21 - 12.25
Діджиталізація публічних фінансів: науково-теоретичні концепти та практичний дискурс Синютка Наталія Геннадіївна 03.21 - 12.25
Інститут права, психології та інноваційної освіти (ІППО)
Психологія національної безпеки і благополуччя особистості Сняданко Ірина Ігорівна 11.17 - 11.22
Метаантропологічна концепція державотворення та правотворення Сливка Степан Степанович 01.18 - 12.22
Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центрально-Східної Європи Ковальчук Віталій Богданович 01.19 - 12.23
Європейський вектор розвитку української державності і права людини: історія та перспективи Макарчук Володимир Степанович 01.19 - 12.23
Цивільно-правове забезпечення суспільних трансформацій в умовах євроінтеграції Личенко Ірина Олександрівна 09.19 - 12.23
Інновації та особливості функціонування ЗМІ України Кузнецова Олена Дмитрівна 10.19 - 12.23
Адміністративно-правова доктрина захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах європейської інтеграції України Бортник Надія Петрівна 04.21 - 12.25
Психологічні умови виникнення, поширення і подолання адикцій не хімічного походження в молодіжному середовищі Лещинська Олена Альбертівна 07.21 - 12.25
Психологічні умови конструктивної взаємодії сучасної молоді в інформаційному суспільстві Березовська Лариса Іванівна 08.21 - 12.25
Теоретико-методичні засади особистісного і професійного розвитку сучасного фахівця в умовах інтеграції у міжнародний освітній простір Козловський Юрій Михайлович 09.21 - 12.25
Психологічні детермінанти функціонування організацій у сучасному світі Сняданко Ірина Ігорівна 10.21 - 12.25
Психологічні аспекти трансформації культурно-поведінкових конструктів особи у зрізі суспільства ризику Свідерська Ольга Іванівна 10.21 - 12.25
Концептуальна доктрина правового механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держави Гумін Олексій Михайлович 01.22 - 12.26
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)
Засоби сучасних інформаційно-комп'ютерних систем аналізу та обробки біомедичних даних Кучмій Галина Любомирівна 01.19 - 12.23
Дослідження стабільності термометричних характеристик чутливих елементів  термоперетворювачів на основі новітніх термометричних матеріалів Пашкевич Володимир Зеновійович 03.22 - 12.26
Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
Розроблення методів регенерації й утилізації відпрацьованих нафтопродуктів та одержання паливно-мастильних компонентів з відновлювальних джерел сировини Червінський Тарас Ігорович 03.18 - 12.22
Розроблення методики оцінки окисно-відновних властивостей поглинального розчину Буклів Роксоляна Любомирівна 11.20 - 12.22
Модифікування природного клиноптилоліту сріблом під дією електромагнітних та акустичних випромінювань Знак Зеновій Орестович 12.20 - 12.22
Створення нових лікарських засобів фіто- та біопрепаратів Заярнюк Наталія Леонідівна 05.19 - 12.23
Біотехнологічні та фітохімічні аспекти дослідження процесу одержання біологічно активних сполук з лікарських рослин Конечна Роксолана Тарасівна 05.19 - 12.23
Дослідження сегментів фармацевтичного ринку: виробництво, контроль якості, дистрибуція, забезпечення населення Кричковська Аеліта Миронівна 05.19 - 12.23
Розробка та вдосконалення технологій одержання рослинних екстрактів та фітопрепаратів Стадницька Наталія Євгенівна 06.19 - 12.23
Реалізація методичних розробок в освітньому процесі з біотехнології та фармації Швед Ольга Василівна 07.19 - 12.23
Вивчення пробіотичних та харчових властивостей молочнокислих напоїв Червецова Вероніка Геннадіївна  06.19 - 06.24
Гідродинаміка, динаміка, кінетика, теплообмін та дифузійні процеси в системі "тверде тіло - газ", "тверде тіло - рідина" Атаманюк Володимир Михайлович 02.22 - 12.26
Інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)
Теорія та практика розвитку фінансової системи в умовах четвертої промислової революції Добош Назар Миколайович 12.19 - 12.23
Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних перетворень Ангелко Ірина Володимирівна 02.20 - 12.24
Комп’ютерний моніторинг інформаційних систем Лагун Андрій Едуардович 11.20 - 12.25
Інститут адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО)
Розвиток інноваційних аспектів публічно-приватного партнерства Подольчак Назар Юрійович 02.18 - 12.22
Механізми вдосконалення конкурентних відносин учасників публічно-приватної взаємодії Поплавська Жанна Василівна 03.21 - 12.25
Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою (МІОК)
Актуальні питання викладання української мови як іноземної Ключковська Ірина Михайлівна 04.22 - 04.26
Українські мігранти за кордоном: інтеграція і громадотворення Ключковська Ірина Михайлівна 04.22 - 04.26
Оновлено 3 місяці тому