Мережі інноваційної підготовки

Мережі інноваційної підготовки – один з типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на підтримку високоякісного навчання (здобуття наукового сту­пе­ня) в галу­зі іннова­цій­них дослі­джень у межах: Європейських мереж підготовки (European Training Networks – ETN); Європейської промислової док­то­ран­тури (European Industrial Doc­to­rates – EID) та Європейської спільної докто­ран­ту­ри (European Joint Docto­rates – EJD).

Цільова аудиторія: Науковці-початківці (early-stage researchers) з досвідом нау­ково-дослідної ро­боти мен­ше чотирьох років (еквівалент повної зайнятості) без наукового сту­пе­ня. Обме­жень що­до країни проживання та націо­нальності учасників немає.

Умови участі: Мінімальна кількість установ (парт­не­­рів) для ст­во­рення мереж спільної підго­тов­ки наукових кад­рів:

  1. ETN: три установи з різних країн-членів ЄС, або асоційованих країн;
  2. EID: дві установи  з різних країн-чле­нів ЄС, або асоційованих країн (одна академічна установа, яка має право присуджувати наукові сту­пені та одна неакадемічна ус­та­нова [перевага надається  під­при­єм­ству]);
  3. EJD: три установи з різних країн-членів ЄС, або асоційованих країн.

Фінансування від ЄС: Фінансуються витрати на:

  1. підготовку науковця в термін до трьох років (з науковцем укладається контракт, за яким він отримує щомісячну допомогу на проживання, соціальне страхуван­ня, покриття витрат, пов’язаних з мо­більністю, та матеріальну  допо­мо­гу на утримання сім’ї);
  2. науково-дослідну роботу, організа­цію спільних заходів і конферен­цій, а також мережеві витрати;
  3. управління та накладні витрати (overheads).

Максимальна тривалість проекту – чотири роки.

Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, компанії (малі та середні підприємства), інші неакадемічні установи.

Галузь досліджень – довільна (крім галузей, зазначених в угоді Євроатом).

Оновлено 6 місяців 3 тижні тому