Обмін науковим та інноваційним персоналом

Обмін науковим та інноваційним персоналом – один із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на підтримку мобільності (міжнародний і міжсекторальний об­мін) персоналу установ в межах здійснення спільної науково-дослідної або інно­ва­ційної діяльності, а також стимулювання співробітництва в різ­них галузях знань між освіт­ні­ми (ака­де­міч­ними) та неакаде­міч­ни­ми  устано­ва­ми різ­них країн світу. 

Цільова аудиторія: Науковий та інноваційний персонал установ (від аспірантів до досвідчених науковців; адміністративно-управлінський та технічний персонал). Обме­жень що­до країни проживання та націо­нальності учасників немає.

Умови участі:

  • Мінімальна кількість установ (пар­т­­не­­рів) – три установи (дві уста­но­ви з різних країн-чле­нів ЄС/асо­ційо­ваних країн + одна установа з третьої країни, або  три установи з різних країн-членів ЄС/асоційова­них країн [одна з яких академічна і одна неакадемічна установа]). 
  • Тривалість відря­джен­ня – від одного до дванад­цяти міся­ців. Після закінчення терміну від­ря­дження особа повинна по­вер­нутись до установи, яка відря­джала, для здій­снення обміну дос­відом (тран­с­феру знань).

Фінансування від ЄС – фінансуються витрати на відрядження.

Максимальна тривалість проекту – чотири роки.

Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, компанії (малі та середні підприємства), інші неакадемічні установи.

Галузь досліджень – довільна (крім галузей, зазначених в угоді Євроатом).

Оновлено 6 місяців 3 тижні тому