Індивідуальні стипендії

Індивідуальні стипендії – один із типів Дій Марії Склодовської-Кюрі, спрямований на розвиток творчого та інноваційного потенціалу досвідчених науковців, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати нові навики шляхом міжнародної та міжгалузевої мобільності.

 • Види стипендій:
  • Європейські стипендії (Eu­ro­pean Fellowships – EF);
  • Міжнародні стипендії (Glo­bal Fellowships – GF).
 • Європейські стипендії (EF) поділяються на:
  • Стипендії для відновлення кар'єри (Career Restart Panel  CAR) – надають фінансову підтримку науковцям, які бажають відновити роботу в Європі після перерви, наприклад, відпустка по догляду за дитиною; обов'язкова вимога – стипендіат не повинен здійснювати наукову діяльність протягом не менше 12 місяців з 18 місяців до терміну подання проектних пропозицій на конкурс.
  • Стипендії для повернення та реінтеграції в Європі (Reintegration Panel – RI) – відкриті лише для громадян країн-членів ЄС, або асоційованих країн; надаються науковцям, які протягом тривалого періоду працюватимуть в Європі; фінансування надаватиметься в межах окремої панелі за багатопрофільною реінтеграцією.
  • Стандартні європейські стипендії (Standard EF).
  • Стипендії для суспільства та підприємств (Society and Enterprise Panel) – відкриті для виконання проектів у неакадемічному секторі.

Widening Fellowships – НОВЕ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ 2018–2020 рр. Конкурс автоматично проводиться серед проектних пропозицій, поданих на конкурси MSCA-IF-EF, які подолали допустимий поріг, але не отримали фінансування за основним конкурсом і установа, яка прийматиме науковця розташована в країні-учасниці ЄС (Болгарія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія) або асоційованій країні (Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Македонія, Молдова, Сербія, Туреччина, Туніс, Україна, Фарерські острови, Чорногорія).

 • Міжнародні стипендії передбачають відрядження в треті країни (з дотриманням відповідних правил мобільності) та обов’язкову фазу повернення до установи, яка приймає науковця (з країн-учасниць ЄС або асоційованих країн). Тривалість фази повернення – 12 місяців.

Цільова аудиторія: Досвідчені та талановиті науков­ці з науковим ступенем (doc­toral degree), або з досвідом нау­ково-дослідної роботи не мен­ше чотирьох років (еквівалент пов­ної зайнятості).  Обме­жень що­до країни проживання та націо­нальності учасників немає.

Умови участі:

 • Консорціум не створюється. Фінансування отримує бенефіціар – юридична особа, заснована в державі-учасниці ЄС або асоційованій країні, яка приймає науковця під час виконання проекту (бенефіціар у Стипендіях для суспільства та підприємств повинен бути з неакадемічного сектору).
 • Угода між нау­ко­вим керівником/куратор устано­ви, яка приймає та нау­ков­цем/аплікантом. Вибір тематики досліджень здійснює куратор/науковий керівник установи, яка прийматиме науковця, спільно з аплікантом.
 • Відповідно до тематики наукових досліджень проектні пропозиції можуть подаватись до одного з восьми комітетів оцінювання (evaluation panels): хімія (Chemistry (CHE)), суспільні та гуманітарні науки (Social Sciences and Humanities (SOC)), економіка (Economic Sciences (ECO)), інформатика і техніка (Information Science and Engineering(ENG)), навколишнє середовище та науки про Землю (Environment and Geosciences(ENV)), біологічні науки (LifeSciences(LIF)), математика (Mathematics (MAT)) та фізика (Physics (PHY)).
 • Також узгоджується  План розвитку наукової кар’єри (Career Development Plan), який повинен містити опис: наукової роботи; діяльності, спрямованої на професійну підготовку і кар’єрний ріст апліканта, в тому числі тренінги, планування публікацій та участь у конференціях.
 • Обов’язкова вимога – міжна­род­­на мобільність (підтри­му­ється також міжсекторальна мо­більність [cross-sectoral mo­bi­li­ty]).
 • Вимоги мобільності:

для здобуття стандартних європейських стипендій – науковець не повинен проживати, або здійснювати основну діяльність в країні установи, яка прийматиме, більше 12 місяців упродовж трьох років до кінцевого терміну подання проектних пропозицій на конкурс;

для здобуття стипендій для відновлення кар'єри – науковець не повинен проживати, або здійснювати основну діяльність в країні установи, яка прийматиме, більше 36 місяців упродовж п'яти років до кінцевого терміну подання проектних пропозицій на конкурс.

Фінансування від ЄС: Фінансування отримує установа, яка прий­має стипендіата (як правило, уста­но­ва однієї з країн Єв­ро­пи). Покриваються витрати на проживання, до­рож­ні витрати, вит­рати на ут­римання сім’ї, а також витрати на науково-дослідну роботу, нак­­ладні витрати. Бенефіціар може залучати (recruit) науковців лише на підставі трудового договору або прямого договору (equivalent direct contract) з повним соціальним пакетом (який включає: лікарняні, відпустку по догляду за дитиною, допомогу безробітним та з інвалідності, право на пенсію, виплати у разі нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань) крім випадків, коли таке заборонено національним законодавством. У випадку якщо немає можливості укласти трудовий договір, бенефіціар повинна залучати науковців на підставі «фіксованого розміру стипендії» (fixed-amount fellowship). У цьому випадку витрати науковця на проживання буде зменшено вдвічі і бенефіціар повинен переконатися в тому, що науковець володіє мінімальним соціальним пакетом.

Максимальна тривалість проекту: тривалість стипендії (від одного до двох років).

Максимальна тривалість відряджень (може використовуватись повністю або поділятись на періоди) залежно від тривалості стипендії:

 • три місяці при тривалості стипендії ≤ 18 місяців.
 • шість місяців при тривалості стипендії > 18 місяців.

Установа, яка приймає: університети, науково-дослідні центри, компанії (малі та середні підприємства), інші неакадемічні установи.

Галузь досліджень — довільна (крім галузей, зазначених в угоді Євроатом).

Очікуваний результат:

на рівні науковця:

 • збільшення навичок, покращення обміну знаннями, забезпечення новими перспективами кар’єрного росту в неакадемічному секторі;
 • у довгостроковій перспективі – збільшення кількості знань та ідей, перетворених на товари та послуги;
 • збільшення внеску в економіку та суспільство, заснованих  на знаннях (knowledge-based economy and society);

на рівні установи:

 • зміцнення співпраці;
 • покращення трансферу знань;
 • підвищення потенціалу задіяних установ;

на рівні системи:

 • збільшення міжнародної, міждисциплінарної та міжсекторальної мобільності дослідників Європи;
 • зміцнення людських ресурсів Європи, краща підготовка дослідників;
 • покращення інформування суспільства про результати наукових досліджень;
 • підвищення якості наукових досліджень та інновацій для зростання конкурентоспроможності Європи.
Оновлено 3 роки 6 місяців тому