Історія кафедри соціології та соціальної роботи

Львівську політехніку можна вважати флагманом підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» не лише на теренах Львівщини, але й в західноукраїнському регіоні, та й в Україні. Підготовка бакалаврів за напрямом «Соціологія» (а саме в межах цього напряму розвивалась на той час «Соціальна робота») була розпочата в Національному університеті «Львівська політехніка» ще у 1999 р. на кафедрі інженерно-педагогічної підготовки ІГСН (зав. кафедри — професор Кизименко Л.Д.) у рамках реалізації Міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування соціальних служб в Україні» (1999-2003 рр), фінансованого Канадською Агенцією з Міжнародного Розвитку /СІDА/. Партнерами за проектом були Національний університет «Львівська політехніка» з української сторони та Манітобський університет (м. Вінніпег) — з канадської. Проект здійснювався під патронатом Міністерства освіти і науки України. 

Загальна мета проекту полягала у реалізації конкретного внеску у здійснення реформ громадянського суспільства в Україні через посилення ролі соціальної роботи як «служіння заради соціальної справедливості» шляхом професійної підготовки соціальних працівників, які сприятимуть наданню громадсько-базованих соціальних послуг; а також завдяки безпосереднім зусиллям, спрямованим на зміцнення організацій людей з інвалідністю. Проект складався з двох компонентів, тісно пов’язаних між собою об’єднаною структурою управління та багатьма спільними цілями. Компонент освіти з соціальної роботи в основному брав участь у розробленні сталої освітньої моделі з соціальної роботи, що ґрунтується на цінностях, пов’язаних із соціальною справедливістю, соціальним розвитком та розбудовою потенціалу громади. Компонент інвалідності зосереджувався на створенні моделі послуг, керованих клієнтами соціальної роботи на ґрунті самодопомоги для сприяння формуванню та просуванню політики і послуг на засадах філософії незалежного життя. Основними партнерами для цього компонента були Канадський центр досліджень інвалідності (CCDS), розташований у м. Вінніпег, та консорціум організацій людей з інвалідністю, які діяли під егідою Львівського центру незалежного життя.

""

Керівником проєкту з канадського боку був доктор соціальної роботи, професор факультету соціальної роботи Манітобського університету Бред МакКензі, з українського боку академічну спільноту представляли проректор з міжнародних зв’язків Львівської політехніки проф. Юрій Рашкевич, викладач кафедри іноземних мов Ніна Гайдук, представником від спільноти осіб з неповносправністю був Ярослав Грибальський. Одним з найважливіших результатів проекту було започаткування освітньої програми із підготовки соціальних працівників в Національному університеті «Львівська політехніка».

Автори освітньої програми зосередилися на створенні нової моделі освіти і практики в галузі соціальної роботи, що адаптувала передовий світовий досвід у контексті міжнародної співпраці і визначила соціальний розвиток своєю основною концепцією. Освітня програма враховувала унікальну сутність партнерської взаємодії з громадсько базованими організаціями для осіб з інвалідністю. Уже тоді були визначені ключові особливості програми: високий науковий рівень підготовки та її інноваційність, гнучкість у формуванні змісту програми підготовки соціальних працівників, пов’язана з постійним вивченням соціальних проблем і потреб у громаді та їх врахуванням; практична участь викладачів і студентів у наданні соціальних послуг у громаді. Реалізація програми здійснювалася на засадах партисипаторного підходу (підходу залучення) до формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» професора, доктора фізико-математичних наук Рудавського Ю.К. про закріплення спеціальностей від 4 березня 2001 року за № 69-01-25 у структурі Інституту гуманітарних та соціальних наук, який налічував тоді 7 обслуговуючих кафедр загальноосвітнього спрямування (директор інституту — професор, доктор історичних наук Дещинський Л.Є.), була створена кафедра соціології та соціальної роботи, яка отримала статус випусково-обслуговуючої.

Кафедра соціології та соціальної роботи, створена у Львівській політехніці, стала одним з потужних «інтелектуальних наукових двигунів» формування системи професійної підготовки соціальних працівників в Україні. Заснована майже водночас із подібними підрозділами в Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» та в Ужгородському національному університеті, вона формувалася й розширювала своє дослідницьке поле в сфері соціальної проблематики.

Науково-дослідницька спрямованість проєкту уможливила підготовку молодих науковців, здатних продовжувати прогресивні ідеї міжнародної ініціативи і незмінну підтримку впродовж усіх років діяльності в цій сфері кафедра отримувала від Національна академія педагогічних наук України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих. Нині керівництво провідної наукової структури нашої держави високо оцінює цей надзвичайно важливий доробок, висловлює вдячність науковцям-педагогам, ректорату «Львівської політехніки», органам державної влади й управління Львівщини за цілеспрямованість, інноваційність, креативність і високу соціальну відповідальність у втіленні в життя ідей канадсько-українського проекту «Реформування соціальних служб», що має загальнодержавне значення.

В різні періоди кафедру очолювали: доцент, кандидат соціологічних наук Савка В.Є., професор, доктор педагогічних наук Курляк І.Є., професор, доктор соціологічних наук Піча В.М., професор, доктор політичних наук Климанська Л.Д.

Сьогодні провідні викладачі кафедри є членами редакційних колегій наукових журналів в Україні і Польщі. Це вагоме свідчення визнання у нашій країні та за її межами відповідного рівня професіоналізму викладачів кафедри, її високого рейтингу у професійному середовищі, що забезпечує готовність її професорсько-викладацького складу до реалізації нових завдань. Цінним є те, що творчому науково-педагогічному колективу цієї кафедри вдалося вибудувати повну вертикаль професійного зростання фахівців соціальної сфери у системі вищої освіти України. Вагомим результатом роботи професорсько-викладацького складу є численні публікації, зокрема навчально-методичні посібники, що широко використовуються як навчальні та ресурсні матеріали, наукові публікації викладачів і студентів у фахових наукових виданнях України, в міжнародних періодичних наукометричних виданнях, у збірниках матеріалів наукових і науково-практичних конференцій тощо.

Представники кафедри також беруть активну участь у розробці державних освітніх стандартів спеціальностей «Соціальна робота» та «Соціальне забезпечення».

За час існування кафедри, починаючи від реалізації Проєкту (1999-2020), сфера наших компетентностей та можливостей збільшилася. Ми активно розширили власне дослідницьке поле, налагодили міцні наукові міжнародні зв’язки, залучили до партнерства громадський сектор, інституалізували на рівні Львівської політехніки професійні задуми: створення Центру професійного партнерства «Інтеграція», який налагодив роботу соціальних служб Львівської політехніки: Клініка здоров’я громади Львівської політехніки, Ветеранська служба, Служба доступності «Без обмежень».

Оновлено 8 місяців тому