Про кафедру соціології та соціальної роботи

На кафедрі соціології та соціальної роботи ми прагнемо до енергійного навчання, розвитку та змін. Ми заохочуємо наших студентів ставити змістовні запитання, досліджувати дисциплінарні бар'єри та протистояти традиційним способам мислення. Ми запрошуємо Вас дізнатись більше про кафедру соціології та соціальної роботи та відкрити для себе освіту.

Сьогодні кафедра готує фахівців на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр», «магістр»  і освітньо-науковому рівні “доктор філософії” за всіма спеціальностями  -- 231 “Соціальна робота”, 054  «Соціологія» та  232  «Соціальне забезпечення» (освітня програма "Управління установами соціальної сфери"). На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини».

У нас:

 • потужні зв’язки із відомими навчальними закладами Канади, США, Німеччини, Польщі, Норвегії, де наші студенти навчаються чи проходять практику;
 • професійні, креативні, веселі, практикуючі викладачі;
 • лекції проходять в інтерактивній формі із залученням відомих осіб фахівців-практиків і провідних науковців, експертів;
 • практичні заняття – це результативні тренінги, дискусійні клуби, написання проектів, рольові та імітаційні ігри, вебінари;
 • партнером кафедри у практичній підготовці студентів є Дорадчий комітет, сформований керівниками та провідними фахівцями громадських і державних соціальних служб міста і регіону;
 • студенти і викладачі кафедри є активними волонтерами численних соціальних заходів, програм, проектів;
 • життя кафедри висвітлюється у соціальних мережах: Facebook: https://www.facebook.com/SociologySocialWork/.

Наші випускники-соціологи працюють у:

 • соціологічних агенціях: вивчення громадської думки;
 • аналітичних центрах органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, банківських установ, бізнес-структур, корпорацій, медичних закладів;
 • сфері PR та рекламних службах: PR-менеджер, розробка рекламної концепції та продукції;
 • сфері маркетингу: дослідження мотивів та поведінки покупців, вивчення динаміки ринків, маркетингові дослідження,
 • сфері HR: колсантинг, кар’єрний коучинг;
 • засобах масової інформації: аналітика, блогінг;
 • державних структурах: прес-служба, консультування, аналітика, PR;
 • органи місцевого самоврядування:  прес-служба, консультування, аналітика, PR;
 • громадських організаціях: аналітика, проектний менеджмент, дослідження поведінки цільових груп та громад.

Наші випускники-соціальні працівники працюють в:

 • органах державної влади: Міністерство соціальної політики, Управління профілактики соціального сирітства, Департамент соціального захисту населення,  Управління з питань праці та сімейної політики,    Управління соціального обслуговування та захисту населення (керівник, інспектор, спеціаліст)
 • закладах охорони здоров’я: лікувальні установи, реабілітаційні центри, профілакторії, установи для лікування узалежнених осіб,
 • сфері юстиції та правосуддя: служби превентивної політики, СІЗО, виправно-трудова колонія, відділ кримінально-виконавчої інспекції,    пенітенціарна служба,
 • сфері професійного вирішення конфліктів – медіації та фасилітації;
 • Центрах зайнятості та працевлаштування;
 • приватному секторі: соціальний супровід осіб з особливими потребами, зокрема обслуговування вдома;
 • освітніх та наукових закладах: викладацька діяльність, науково-дослідницька робота;
 • громадських організаціях: проектний менеджмент, консультаційна діяльність.

Наші випускники працюють у державних та приватних установах на таких посадах:

 • соціальний інспектор у державному та приватному секторах: контроль за наданням державної та недержавної соціальної підтримки й допомоги;
 • страховий агент: соціальне та медичне страхування;
 • соціальний аудитор: посадова особа в органах влади з питань соціального захисту;
 • агент із зайнятості: рекрутинг кадрів, оформлення та супровід трудових контрактів;
 • кар’єрний консультант.

Особливістю кафедри соціології та соціальної роботи є волонтерство студентів і виклачів

Окремим напрямом діяльності на кафедрі є професійне волонтерство викладачів та студентів. Волонтерська робота зосереджена на базі Центру волонтерства кафедри у співпраці із Міжнародним центром професійного партнерства «Інтеграція», МБФ «Карітас», ЛМЦР «Джерело», ГО «Розправлені крила», соціологічною агенцією «Фама», УКУ (проєкт «Екуменічний соціальний тиждень»), соціальними службами, громадськими організаціями, аналітичними центрами.

Наші студенти мають досвід волонтерської діяльності у таких заходах: Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Партнерство заради соціальних змін: 20 років досвіду», усі проєкти, акції та заходи Міжнародного центру професійного партнерства «Інтеграція» (International Integration Centre for Professional Partnerships), Екуменічні соціальні тижні, Наукові фестини львівської політехніки, волонтерська ініціатива БУР (Будуймо Україну Разом).

Центр волонтерства кафедри соціології та соціальної роботи здійснює свою роботу у відповідності до Закону України «Про волонтерську діяльність» 2011 р. (із змінами, внесеними 2011-2018 рр.).

Особливості волонтерської діяльності студентів і викладачів кафедри соціології та соціальної роботи пов’язані зі специфікою майбутньої професійної діяльності випускників – соціальних працівників, фахівців соціальної роботи і соціального забезпечення, соціологів. Соціальні проблеми як предмет професійної практики перебувають в епіцентрі постійної уваги студентів спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення» і «Соціологія». Саме тому волонтерська діяльність студентів кафедри соціології та соціальної роботи відзначається такими особливостями:

 • добровільність і безкоштовність роботи волонтерів у громадських та некомерційних організаціях з надання допомоги різним категоріям населення у будь-яких видах діяльності, навчання, розвитку. Це сприяє їх творчій та соціальній самореалізації, саморозвитку та самоспостереженню;
 • добровільна систематична або епізодична допомога державним установам реалізовувати соціальну політику та брати участь в її удосконаленні шляхом дослідження потреб населення і формуванні пропозиції щодо її змін відповідно до суспільного запиту;
 • полягає у допомозі освітянським (шкільним та позашкільним) закладам у навчально-виховній роботі та організації дозвілля учнів і вихованців; установам соціального забезпечення – у роботі з дітьми та молоддю , людьми різного віку, у тому числі особами похилого віку, а також різної статі, расової, культурної та релігійної приналежності, які опинилися в складних життєвих обставинах, зумовлених, у тому числі, віком, статтю, расовою, культурною, релігійною приналежністю чи політичними поглядами, станом здоров’я та інвалідністю тощо; закладам системи охорони здоров’я – у допомозі різним категоріям клієнтів в отриманні ресурсів і подоланні бар’єрів (фізичних, економічних, політичних, мовних, культурних тощо) на шляху досягнення здоров’я;
  • передбачає роботу в громаді, що сприяє поєднанню освітнього процесу з різними видами громадської діяльності студентів і, таким чином, дає змогу вдосконалити здобуті знання, уміння й навички, підвищити загальний рівень розвитку та сформувати громадянську позицію;
  • сприяє розвитку наукових, соціокультурних знань, практичних, організаційних умінь студентів у процесі виконання суспільно корисних, громадських справ та вирішення проблем громади;
 • володіння теоретичними знаннями із соціальної роботи, соціального забезпеченні і соціології шляхом виконання соціально значущої практичної діяльності становить вагомий внесок у підвищення ефективності освітнього процесу та професійного розвитку студентів як майбутніх фахівців;
 • волонтерська діяльність виступає механізмом розвитку особистості студента, її соціалізації і духовного становлення як майбутнього професіонала на засадах професійних гуманістичних цінностей.

Контролює волонтерську діяльність і роботу координаційна група кафедри, яка також веде контроль потреб у волонтерській діяльності в громадських та державних організаціях, які надають соціальні послуги.

Участь у волонтерській діяльності враховується викладачами окремих навчальних курсів у вимірах частки від загальної оцінки, яку студент може отримати за вивчення курсу. Така діяльність є частиною практичної підготовки студентів спеціальностей «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення», «Соціологія».

Результати роботи подаються кожного семестру у вигляді звіту волонтерів завідувачу кафедри та заслуховуються на засіданнях кафедри в кінці навчального року. З 1 липня по 1 вересня волонтери ідуть на канікули і збираються лише в разі необхідності.

Оновлено 2 тижні тому