Навчальний процес кафедри соціології та соціальної роботи

На кафедрі здійснюється навчання студентів і підготовка майбутніх фахівців за трьома спеціальностями:

 • 231 «Соціальна робота»
 • 232 «Соціальне забезпечення»
 • 054 «Соціологія».

Підготовка фахівців реалізується за освітніми програмами на трьох освітніх рівнях вищої освіти - бакалавра, магістра і доктора філософії за відповідними спеціальностями.

Освітньо-професійна програма «Соціологія» (Educational program «Sociology») з підготовки бакалаврів соціології на першому рівні вищої освіти.

Гарант освітньо-професійної програми «Соціологія»  на бакалаврському рівні  – доц. Школяр М.В.

Освітньо-професійна програма «Соціологія» (Educational program «Sociology») з підготовки магістрів соціології на другому рівні вищої освіти.

Гарант освітньо-професійної програми «Соціологія»  на магістерському рівні  – доц. Савка В.Є. Educational

Освітньо-наукова програма з підготовки докторів філософії за спеціальністю 054 «Соціологія» (Philosophy Doctor degree of Sociology) на третьому  рівні вищої освіти.

Гарант освітньо-наукової програми «Соціологія»  на третьому  рівні вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 054 «Соціологія»- проф. Піча В.М.

 

​Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» з підготовки бакалаврів із соціальної роботи (Bacalaur of Social Work) на першому рівні вищої освіти.

Гарант освітньо-професійної програми «Соціальна робота» на бакалаврському рівні  – доц. Проскура В.В.

Освітньо-професійна програма «Соціальна робота» з підготовки магістрів із соціальної роботи (Master of Social Work)  на другому рівні вищої освіти.

Гарант освітньо-професійної програми «Соціальна робота»  на магістерському рівні  – доц. Клос Л.Є.

Освітньо-наукова програма  з підготовки докторів філософії за спеціальністю 231 «Соціальна робота» (Philosophy Doctor degree  of Social Work) на третьому рівні вищої освіти.

Гарант освітньо-наукової програми «Соціальна робота»  на третьому  рівні вищої освіти з підготовки докторів філософії за спеціальністю 231 «Соціальна робота»  - проф.  Климанська Л.Д.

 

Освітньо-професійна програма «Соціальне забезпечення» (Social Welfare Educational Program) з підготовки бакалаврів із соціального забезпечення на першому рівні вищої освіти

Гарант освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» на бакалаврському рівні - доц. Шаповалова Т. В.

У відповідності до спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, на кафедрі діють три науково-методичні комісії за спеціальностями«Соціологія», «Соціальна робота» і «Соціальне забезпечення»

Науково-методична комісія спеціальності 054 «Соціологія», голова НМК кандидат соціологічних наук, доцент Савка Віктор Євгенович.

29-й навчальний корпус, кімната 204

Номер телефону: +38(032)258-21-09

E-mail: Viktor.Y.Savka@lpnu.ua      

 

Науково-методична комісія спеціальності 231 «Соціальна робота», голова НМК - доктор педагогічних наук, доцент Клос Лілія Євгенівна

29-й навчальний корпус, кімната 208

Номер телефону: +38(032)258-21-09

E-mail: Liliya.Y.Klos@lpnu.ua

 

Науково-методична комісія спеціальності 232 «Соціальне забезпечення», голова НМК - кандидат економічних наук, доцент Шаповалова Тетяна Вікторівна

29-й навчальний корпус, кімната 111

Номер телефону: +38(032)258-21-09

E-mail: Tetiana.V.Shapovalova@lpnu.ua

НМК СЗ – є структурним підрозділом КСР, який готує фахівців за освітньою програмою «Соціальне забезпечення» за рівнем вищої освіти НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень, Перший (бакалаврський. Як керівник НМК і гарант ОП «Соціальне забезпечення» Шаповалова Т.В., має багаторічний досвід впровадження і розвитку спеціальності «Соціальне забезпечення» в Україні. Вона з 2007 по 2016 роки очолювала науково- методичну комісію з розробки стандартів вищої освіти з галузі знань «Соціальне забезпечення» Науково-методичної ради МОН України. З 2016 року є членом науково-методичної підкомісій 232 «Соціальне забезпечення» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Шаповалова Т.В. має три підручники з грифом МОН України і п’ять навчально-методичних посібників з рекомендаціями НМР НУ «Львівська політехніка» для підготовки студентів зі спеціальності «Соціальне забезпечення», є автором 10 компонентів професійного спрямування ОП «Соціальне забезпечення».

 

Міжнародний центр професійного партнерства «ІНТЕГРАЦІЯ»

Контакти:

вул. Є. Коновальця, 4, 29-й н.к., кім. 104

веб-сайт: m.me/integration.centre.lpnuhttp://www.lp.edu.ua/integration

Email: integration.nulp@gmail.com

 

Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» здійснює діяльність у сфері міжнародної співпраці відповідно до пріоритетних напрямів розвитку освіти та науки Національного університету «Львівська політехніка».

Місія (призначення) Міжнародного центру «Інтеграція»: сприяти інтеграції теорії, практики і політики у соціально-гуманітарній сфері на засадах загально цивілізаційних цінностей, розвитку гуманітарної складової у ставленні до людей з особливими потребами зокрема, інтегруючи в реалії суспільних відносин фундаментальні принципи соціальної інклюзії (залучення, включення), у тому числі інклюзивної освіти, на шляху розвитку соціальних стандартів, демократії та становлення громадянського суспільства в Україні, входження України у світовий освітній простір.

Міжнародний центр «Інтеграція» ставить за мету формування інклюзивної свідомості, зокрема розуміння проблемності функціонування людей з особливими потребами в освітньому середовищі.

Основними завданнями Міжнародного центру «Інтеграція» на шляху досягнення зазначеної мети є:

 • популяризувати принципи соціальної інклюзії, зокрема інклюзивної освіти для людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями серед працівників та студентів Університету; здійснювати супровід студентів з особливими потребами в процесі навчання для забезпечення рівних можливостей здобуття університетської освіти на базі Національного університету «Львівська політехніка»;
 • сприяти використанню потенціалу державних та громадських організацій як баз практики студентів для забезпечення дотримання принципів соціальної інклюзії, участі у процесах формування політики, представленні та захисті інтересів людей з особливими потребами та їхніх сімей.

Основними напрямами діяльності центру є:

 • пошук, виявлення та використання ресурсів міжнародного, а також вітчизняного освітньо-професійного середовища з питань залучення підходів соціальної інклюзії для ефективного задоволення існуючих гуманітарних, суспільних та освітньо-професійних потреб підготовки фахівців у галузі соціальної роботи;
 • оцінювання освітньо-професійних, гуманітарних та суспільних потреб людей з інвалідністю і хронічними захворюваннями, ґрунтуючись на моделях, розроблених у результаті виконання міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування соціальних служб» (1999-2003 рр.);
 • задоволення потреб людей з інвалідністю і хронічними захворюваннями, зокрема забезпечення супроводу їхньої навчальної діяльності упродовж усього періоду навчання в Університеті;
 • планування та виконання освітньо-професійних ініціатив та соціально-гуманітарних проектів і програм, пов’язаних із вирішенням проблем людей з особливими потребами, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • надання консультаційних послуг із створення безпечного освітнього середовища для людей з особливими потребами;
 • поширення виявленого передового світового досвіду у створенні безпечного освітнього середовища для інтерпретації, адаптації та творчого застосування цього досвіду в Україні, зокрема шляхом розроблення агітаційних матеріалів та їх поширення через тренінгову, консультативну діяльність, розміщення матеріалів на веб-сайті Міжнародного центру «Інтеграція»;
 • підтримка освітньо-професійних ініціатив та соціально-гуманітарних проектів і програм, скерованих на врегулювання проблем людей з особливими потребами та їх інформаційний супровід;
 • формування мережі баз практики студентів Інституту гуманітарних і соціальних наук (ІГСН), сприяння закріпленню професійних умінь і навичок та здобуття фахового досвіду з питань соціальної інклюзії;
 • надання посередницьких послуг для врегулювання проблем людей з особливими потребами;
 • налагодження співпраці з громадсько-політичними організаціями, державними органами та муніципальними установами, вищими навчальними закладами з питань соціальної інклюзії;
 • налагодження співпраці із ЗМІ з метою сприяння поширенню досвіду соціальної інклюзії.
Оновлено 6 місяців 2 тижні тому