Освітній процес кафедри

Освітній процес на кафедрі ПІО реалізується як традиційними організаційними формами навчання (лекції, семінарські заняття, практичні заняття, лабораторні заняття), так і з використанням інноваційних технологій навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій, методів активної педагогічної взаємодії, інтегрованих технологій змістового наповнення окремих курсів, технологій кейс-стаді, інтерактивних семінарів, майстер-класів, проведення навчальних занять в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в контексті реалізації завдань дуальної освіти. Саме сучасні підходи до організування та проведення освітнього процесу на кафедрі забезпечують високий рівень підготовки здобувачів освіти та орієнтовані на формування їх професійної компетентності, підготовку фахівців, що інтелектуально та психологічно готові до прийняття нестандартних рішень та раціонального організування своєї діяльності, здатностями до саморозвитку, самореалізації та вміннями працювати в команді.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання педагогічних дисциплін навчальних планів підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів відповідно до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, а також інноваційних авторських курсів в рамках Курсів підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти» для науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» (https://lpnu.ua/pio/kursy-pidvyshchennia-kvalifikatsii). Відповідно до програми метою Курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів шляхом вдосконалення їхньої професійної педагогічної підготовки, поглиблення і розширення педагогічних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

АСПІРАНТУРА

Кафедра здійснює підготовку за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціальностями:

011 «Освітні, педагогічні науки»

Термін навчання: 4 роки – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Форми навчання: денна, заочна.

Після закінчення і захисту дисертаційної роботи присвоюється кваліфікація: доктор філософії з освітніх, педагогічних наук.

Вступники проходять вступне випробування згідно правил прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка».

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій.

Вартість підготовки докторів філософії, зарахованих на навчання у 2022 році:

 • очна форма навчання  – 148 925 грн. (І рік – 44 678 грн.; ІІ рік – 44 678 грн.;
  ІІІ рік – 29 785 грн.; ІV рік – 29 785 грн.);
 •  заочна форми навчання – 112 125 грн. (І рік – 33 638 грн.; ІІ рік –33 638 грн.; ІІІ рік – 22 425 грн; ІV рік – 22 425 грн.).

Вартість підготовки докторів філософії – іноземних громадян, зарахованих на навчання у 2021 році (очна, заочна форми навчання) – 10 000 дол. США (І рік – 2 500 дол. США; ІІ рік – 2 500 дол. США; ІІІ рік – 2 500 дол. США; ІV рік – 2 500 дол. США). 

015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Термін навчання: 4 роки –  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

Форми навчання: денна, заочна.

Після закінчення і захисту дисертації на засіданні разової спеціалізованої вченої ради  присвоюється кваліфікація: доктор філософії з професійної освіти (за спеціалізаціями).

Вступники проходять вступне випробування згідно правил прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка»

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій.

Вартість підготовки докторів філософії, зарахованих на навчання у 2021 році:

 • очна форма навчання  – 148 925 грн. (І рік – 44 678 грн.; ІІ рік – 44 678 грн.; ІІІ рік – 29 785 грн.; ІV рік – 29 785 грн.);
 •  заочна форми навчання – 112 125 грн. (І рік – 33638 грн.; ІІ рік –33638 грн.; ІІІ рік – 22 425 грн; ІV рік – 22 425 грн.).

Вартість підготовки докторів філософії – іноземних громадян, зарахованих на навчання у 2022 році (очна, заочна форми навчання) – 10 000 дол. США (І рік – 2 500 дол. США; ІІ рік – 2 500 дол. США; ІІІ рік – 2 500 дол. США; ІV рік – 2 500 дол. США).

 

МАГІСТРАТУРА

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Термін навчання: 1,5 роки – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Форми навчання: денна, заочна.

Після закінчення присвоюється кваліфікації: магістр з освітніх, педагогічних наук, викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом).

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра.

Підготовка здійснюється за фахом: інформатика, математика, фізика, хімія, іноземні мови, право, економіка, загальнотехнічні дисципліни.

Студенти здобувають теоретичні і практичні знання, уміння та навички у галузі педагогіки та дистанційного навчання з подальшою можливістю працевлаштування у закладах загальної середньої освіти, навчальних закладах системи професійно-технічної освіти, навчальних закладах післядипломної освіти, закладах вищої освіти.

Вступники проходять фахове вступне тестування. Допуск до вступного тестування бакалаврів (спеціалістів, магістрів), які навчалися за іншими спеціальностями відбувається за результатами додаткового вступного випробовування у формі співбесіди.

Навчання на бюджетній і комерційній основі.

Вартість підготовки фахівців (денна форма навчання) – 30 750 грн. ( 20500 за рік).

Вартість підготовки фахівців (заочна форма навчання) – 18 450 грн. (12 300 грн. за рік).

 

БАКАЛАВРАТ

Спеціальність 015 «Професійна освіта»

Спеціалізація:

 1. Цифрові технології (Викладач у галузі комп’ютерних технологій). 

Термін навчання:

 • 4 роки – на основі повної середньої загальної освіти.
 • 3 роки – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Форми навчання: денна, заочна.

Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра

Випускники за фахом «Професійна освіта (за спеціалізаціями), як спеціалісти можуть працювати на таких посадах:

 1. Викладач закладів професійно-технічнічної освіти та коледжів за фахом,
 2. Викладач практичного, виробничого, профільного навчання,
 3. Інструктор,
 4. Вихователь закладу професійно-технічної освіти ,
 5. Майстер навчального центру,
 6. Технолог-наставник,
 7. Завідувач навчальною лабораторією.

Зарахування відбувається за:

 • результатами ЗНО (на основі повної середньої загальної освіти): 

Цифрові технології (математика, українська мова та література, фізика або іноземна мова) у 2021 році.

Результатами НМТ (математика, українська мова, історія України) у 2022 році.

 • результатами фахового випробування (на основі ОКР «Молодший спеціаліст»).

Після закінчення присвоюється кваліфікація бакалавр з професійної освіти (за спеціалізацією), викладач.

Навчання на бюджетній і комерційній основі: 

Вартість підготовки фахівців спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології (денна форма навчання) – 62 000 грн (15 500 за рік).

 

ПРОГРАМА ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ

Кафедра педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» підписала Угоду про навчання за програмою подвійних дипломів із Люблінською політехнікою (Польща) для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації «Комп’ютерні технології (Викладач у галузі комп’ютерних технологій)»

Коротка інформація про програму

 • Навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра.
 • Форма навчання – очна (семестри 1, 2, 3, 6, 8 – у Львівській політехніці, семестри 2, 3, 5, 7 – у Люблінській політехніці  – відлік семестрів відповідає семестрам вказаних закладів ВШ).
 • Вартість навчання та проживання визначена в угоді.
Оновлено 2 місяці 2 тижні тому