Історія кафедри педагогіки та інноваційної освіти

Кафедра педагогіки та інноваційної освіти є відносно молодою кафедрою, яка  розпочала свою історію 1 вересня 1963 року, коли відповідно до наказу Міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 12 червня 1963 року № 323 «Про організацію кафедр у Львівському політехнічному інституті» було створено кафедру інженерно-педагогічної підготовки. 

За час свого існування кафедра практично завжди була випусковою – проводила підготовку фахівців зі спецiальностей «iнженеp-педагог-електpик» (1971–1976 рр.), «iнженеp-педагог-будiвельник» (1978–1996 рр.), організовувала фахову підготовку військових юристів Військового відділення Львівської політехніки (1996–1998 рр.).

У 1999 р. на кафедрі ліцензовано спеціальність «Соціальний працівник» відповідно до Проекту «Реформування суспільної служби», який фінансувало Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (CIDA).

У 2001 р. спеціальність «Соціальна робота» було передано новоствореній кафедрі «Соціологія і соціальна робота» Інституту гуманітарних і соціальних наук.

У 2002 р. кафедра ліцензувала нову спеціальність «Управління навчальним закладом» (спеціальність «Менеджмент» спеціалізація «Управління навчальним закладом»), за якою підготовано більше 500 магістрів-управлінців для потреб системи освіти України.

З 2010 р. кафедра ліцензувала та розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю «Журналістика» (зараз випусковою за цією спеціальністю є кафедра журналістики та засобів масової комунікації Інституту права, психології та інноваційної освіти), а з 2011 р. – ліцензувала та розпочала підготовку за спеціальністю «Практична психологія» (зараз випусковою за цією спеціальністю є кафедра теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та інноваційної освіти).

У 2011 р. кафедра психології, педагогіки та соціального управління (ППСУ) увійшла до складу Інституту права та психології.

У 2015 році кафедру перейменували на кафедру педагогіки та соціального управління (ПСУ).

Рішенням Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» кафедра з 2016 р. розпочала підготовку педагогічних кадрів для галузі професійної освіти, надаючи освітні послуги студентам інженерно-технічних, економічних та гуманітарних спеціальностей Львівської політехніки з присвоєнням професійної кваліфікації викладач (за фахом). У зв’язку з цією діяльністю професійна (професійно-технічна) освіта Львівщини поповнилась висококваліфікованими педагогічними кадрами.

З 2016 р. кафедра ПСУ ліцензувала і розпочала підготовку бакалаврів за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 Освіта, педагогіка.

У 2019 році кафедру перейменовано на Кафедру педагогіки та інноваційної освіти (ПІО).

Сьогодні кафедра ПІО здійснює підготовку на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому освітньо-науковому рівнях вищої освіти:

бакалаврів за спеціальністю «Професійна освіта» за такими спеціалізаціями: 

  • Цифрові технології; 
  • Будівництво та зварювання; 
  • Машинобудування; 
  • Аграрне виробництво, Переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології;
  • Право.

магістрів за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (викладач дистанційного навчання, викладач (за фахом);

докторів філософії за спеціальностями:

  • 011 Освітні, педагогічні науки;
  • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

На кафедрі науково-педагогічні працівники мають можливість проходити докторантуру, реалізуючи власні наукові напрацювання і розвідки у підготовку докторських дисертацій. Функціонує Спеціалізована вчена рада Д 35.052.24 за спеціальностями13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Наказ МОН 06.06.2022 № 530).

В реалізації програми академічної мобільності з 2021/2022 навчального року  кафедра ПІО організовує та проводить навчання бакалаврів спеціальності «Професійна освіта», спеціалізація «Цифрові технології» за програмою подвійних дипломів із Люблінською політехнікою (м. Люблін, Республіка Польща).

Із 2021/2022 навчального року кафедра розпочала підготовку фахівців англійською мовою:

  • магістрів із Китайської Народної Республіки за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» (викладач вищої школи);
  • аспірантів  із Китайської Народної Республіки.

Головним напрямком роботи кафедри є освітня і наукова діяльність, пов’язана з теорією та практикою функціонування професійної освіти, особливостями реалізації компетентнісного підходу у підготовці фахівців різних освітніх рівнів, різних спеціальностей, інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями в підготовці педагогічних кадрів, особливостями реалізації завдань інклюзивного навчання в умовах академічного середовища закладів загальної середньої, вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, засадничими підходами до реалізації передового світового досвіду в підготовці фахівців на основі сучасної порівняльної педагогіки.

Кафедра є провідною навчальною та науковою одиницею галузі професійної освіти в Україні, на якій працюють знані в країні та за її межами науковці: доктори педагогічних наук: проф. Горохівська Т. М., проф. Козловський Ю. М., проф. Мукан Н. В., проф. Криштанович М. Ф., доц. Ієвлєв О. М. та ін.

Наукову та освітню діяльність кафедра проводить у співпраці із закордонними партнерами у галузі освіти з Польщі, Естонії, Чехії, Іспанії, Італії та ін., яка реалізовується шляхом проведення спільних круглих столів, наукових конференцій, обміном студентами та викладачами в рамках академічної та професійної мобільності. 

На сьогоднішній день на кафедрі навчаються: 108 бакалаврів; 142 магістранта (з яких 12 – магістранти з Китайської Народної Республіки); 36 аспірантів, з яких 4 – аспіранти з Китайської Народної Республіки.

Оновлено 2 місяці 2 тижні тому