Наукова діяльність кафедри педагогіки та інноваційної освіти

Наукова робота кафедри педагогіки та інноваційної освіти орієнтована і зосереджена на аналіз актуальних питань сучасної педагогіки, теорії і методики професійного навчання та виховання сучасної молоді, створення умов професійного становлення особистості майбутнього фахівця.

Кафедра є базовою з підготовки науково-педагогічних працівників (аспірантура і докторантура) за спеціальностями:

 • 011 – Освітні, педагогічні науки
 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)

При кафедрі працює спеціалізована вчена рада К 35.052.24 та Д 

Спеціальності:

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Відповідно до вимог сучасного законодавства на кафедрі постійно створюються разові спеціалізовані Вчені ради по захисту дисертацій. На сьогодні на засіданнях разових спеціалізованих Вчених рад захищено 12 дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктор філософії.

Комплексна науково-дослідна тема кафедри: «Теоретико-методичні засади особистісного і професійного розвитку сучасного фахівця в умовах інтеграції у міжнародний освітній простір». Реєстраційний номер: 0121U113179.

Координатор — д. пед. н., проф. Козловський Юрій Михайлович.

Основними напрямами досліджень комплексної теми є:

 • Загальнопедагогічні підходи до моделювання наукової діяльності закладу вищої освіти (Козловський Ю. М.);
 • Теоретико-методичні засади формування професійно-педагогічної компетентності викладачів вищої школи (Горохівська Т. М.);
 • Теоретико-методичні засади розвитку професійно-педагогічної мобільності викладачів вищої школи (Ієвлєв О. М.);
 • Теоретико-методичні засади управління освітнім процесом у закладі освіти (Криштанович М. Ф.);
 • Теоретико-методологічні засади професійного становлення та розвитку сучасного фахівця (Мукан Н. В.);
 • Теоретико-методичні засади диференційованого навчання, модульних технологій навчання та національного виховання (Сікорський П. І.);
 • Теоретико-методичні засади психології та педагогіки творчості (Чубінська Н. Б.);
 • Формування фахових компетентностей випускника закладу вищої освіти: інтегративний підхід (Дольнікова Л. В.);
 • Система забезпечення якості в освітньому процесі закладу вищої освіти (Колодій І. С.);
 • Теорія і практика використання інформаційних технологій у професійному розвитку педагога (Носкова М. В.);
 • Вплив різновидів психічної депривації на ефективність діяльності науково-педагогічних працівників (Терлецька Ю. М.);
 • Особливості інноваційної педагогічної діяльності (Шевчук Г. Й.).
 • Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні творчої особистості (Стечкевич О. О.);
 •  Метапередметний підхід до інтеграції фахових і фундаментальних компетентностей фахівців (Гузій І. С.);
 •  Сучасні технології виховання (Гельжинська Т. Я.).

Кафедра є організатором проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Управління в освіті»;
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність»;
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація освітніх ініціатив в умовах воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід»;
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Григорій Сковорода – український філософ-містик, богослов, поет і педагог (до 300-річчя від дня народження)»
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика»;
 6. Регіональний «круглий стіл» на тему «Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти: теорія і практика»;
 7. Міжрегіональний круглий стіл «Забезпечення якості освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка»

На кафедрі функціонує постійно діючий науковий семінар: «Актуальні проблеми професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів».

За останні роки (з 2015 року) науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано:

Статей у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України – 396.

Статей у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science та Scopus – понад 80;

400 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій. 

Підготовано та опубліковано більше 30 монографій.

Оновлено 2 місяці 2 тижні тому