Внутрішні стандарти забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти


СВО ЛП 02. Студентоцентроване навчання

СВО 02.01. Regulations on the Organization of the Educational Process at Lviv Polytechnic National University (HES LP 02.01);
СВО 02.01. Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.02. Положення про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.03. Regulations on Academic Mobility of Students, Postgraduate Students, PhD Students, Research-pedagogical and Research Staff in Lviv Polytechnic National University
СВО 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.04. Regulations on Organization of Student Practical Training in Lviv Polytechnic National University
СВО 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 02.05. Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами
СВО 02.06. Regulations on the Organization and Monitoring of Independent out-of-class Work of Students (HES LP 02.06);
СВО 02.06. Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів
СВО 02.07. Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками
СВО 02.08. Regulation on Research Activity of Students at Lviv Polytechnic National University
СВО 02.08. Положення про науково-дослідну роботу студентів Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 02.09. Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів понад обсяги, встановлені навчальними планами в Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.10. Положення про організацію та проведення всеукраїнських студентських олімпіад у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 02.11. Положення про проведення в університеті Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
СВО 02.12. Порядок організації навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів

СВО ЛП 03. Формування контингенту студентів, оцінювання, визнання результатів навчання та атестація студентів

HES LP 03.03. Admission Rules at Lviv Polytechnic National University in 2022 (HES LP 03.03.)
HES LP 03.14 Regulations on the Procedures of Academic Plagiarism Checking of Students’ Qualification Theses, Manuscripts of Dissertations and Monographs, Manuscripts of Articles Submitted for Publication in Scientific Periodicals of Lviv Polytechnic National University (HES LP 03.14);
СВО 03.02. Регламент приймання документів, формування особових справ вступників на навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти до Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 03.03. Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до університету
СВО 03.04. Положення про проведення співбесіди з вступниками до університету
СВО 03.05. Положення про апеляційну комісію університету
СВО 03.06. Положення про інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар'єрної орієнтації
СВО 03.07. Положення про малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 03.08. Положення про підготовчі курси інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар'єрної орієнтації
СВО 03.09. Regulations on Organization and Conduct of Summative and Semester Assessment at Lviv Polytechnic National University
СВО 03.09. Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів
СВО 03.10. Regulations on the Rating of Student Achievement
СВО 03.10. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів
СВО 03.11. Положення про оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі контрольних чи комплексних контрольних робіт
СВО 03.12. Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 03.13. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій
СВО 03.14. Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт студентів, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, в університеті
СВО 03.15. The Procedure for Re-enrollment (Enrollment) of Academic Disciplines or Other Components of the Curriculum in Lviv Polytechnic National University (HES LP 03.15)
СВО 03.15. Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів навчального плану в Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 03.16. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті поза аспірантурою

СВО ЛП 04. Кадрове забезпечення освітньої діяльності

Regulations on Honorary Doctor and Honorary Professor of the Lviv Polytechnic National University (HES LP 04.03)
CBO O4.O2 Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка»
HES LP 04.02 Regulations on Professional Development of Research and Teaching Staff at Lviv Polytechnic National University
СВО 04.01. Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.03. Положення про порядок присвоєння почесних звань Національного університету «Львівська політехніка
СВО 04.04. Regulations on Awarding Honors of Lviv Polytechnic National University (HES LP 04.04);
СВО 04.04. Положення про нагородження відзнаками Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.05. Положення про щорічний конкурс «Найкращий молодий вчений року» Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.06. Положення про гранти для молодих вчених Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.07. Regulations on Material Encouragement of Scientific-pedagogical, Pedagogical, Scientific, Engineering-technical Workers and Doctorate Staff of Lviv Polytechnic National University (HES LP 04.07);
СВО 04.07. Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників Національного університету «Львівська політехніка»
СВО 04.08. Regulations on the Program Implementation «Visiting Professor»/«Guest Lecturer» at Lviv Polytechnic National University (HES LP 04.08)
СВО 04.08. Положення про реалізацію Програми «Візит-професор»/«Гостьовий лектор» у Національному університеті «Львівська політехніка»
СВО 04.09. Положення про рейтингування кафедр Національного університету «Львівська політехніка»