Історія кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД) заснована 23 серпня 2011 року з метою підготовки бакалаврів і магістрів із спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Ця спеціальність розвинулася в науковому та навчально-методичному аспектах на базі напряму «Документознавство та інформаційна діяльність», за яким підготовка фахівців розпочалася у Львівській політехніці у 2000 році.

Передумовою створення у 2011 році кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності під керівництвом професора А.М. Пелещишина стало організаційно-структурне оформлення нової наукової школи з проблематики функціонування системи соціальних комунікацій, а також необхідність консолідації зусиль науково-педагогічного персоналу Львівської політехніки щодо підготовки фахівців у сфері соціальних комунікацій та інформаційної діяльності.

Для підготовки висококваліфікованих фахівців із спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» кафедра СКІД розробила і реалізувала концепцію освітньо-професійної програми зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з виразним акцентом на викладання соціально-комунікаційних та інформаційних дисциплін, які охоплюють увесь спектр життєвого циклу інформації — технології створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення інформації в суспільстві. 

Освітньо-професійну програму сформовано із застосуванням системи компетентностей, які дають можливість комплексно і синергетично реалізовувати головну мету концепції змісту навчання: молоді фахівці повинні бути здатними ефективно використовувати і розвивати сучасні інфокомунікаційні технології в традиційно гуманітарних соціокультурних сферах суспільного життя. 

Впровадження компетентнісного підходу забезпечується пропорційним і збалансованим охопленням в освітній програмі дисциплін, які тематично поділяються на три напрями:

  • інформаційно-технологічні дисципліни, які вивчають інформаційні технології та комп’ютерну техніку, інтернет-технології, інформаційний менеджмент, адміністрування інформаційних мереж, мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності, веб-дизайн, електронний документообіг, електронне урядування;
  • інформаційно-аналітичні дисципліни, які вивчають технології аналітико-синтетичного опрацювання інформації, технології задоволення інформаційних потреб, технології інформаційного пошуку та надання інформаційних послуг, технології конкурентної інформаційної розвідки, системний аналіз інформаційної діяльності;
  • соціально-комунікаційні дисципліни, які вивчають ділову комунікацію, соціально-комунікаційні технології, соціальні комунікації в мережі інтернет, технології документних комунікацій в соціальних системах, стилістику ділових документів, імеджеві стратегії, організацію командної та виставкової роботи, технології гуманізації інформаційного обміну, соціальні мережі в бізнесі, кадровий менеджмент.

До концептуальних засад формування змістовного наповнення освітньої програми належать положення про необхідність: 

  • модернізації діяльності установ документно-інформаційної сфери в аспекті впровадження мережевих інформаційних технологій, що створює науково-технічні передумови їх включення в глобальний інформаційний простір; 
  • представлення можливості віддаленого доступу до інформаційних ресурсів і використання локальних мереж під час роботи з базами даних та іншими інформаційними ресурсами; 
  • оперативного та максимально повного використання інформаційних ресурсів, входження в світовий науковий та освітній простір, проведення інформаційного пошуку із застосуванням інформаційних технологій, систем і мереж. 

Модернізація підготування фахівців за спеціальністю дозволяє актуалізувати зміст навчання, синхронізувати його з розвитком сучасних цифрових технологій, тим самим підвищивши якість та конкурентоспроможність молодих фахівців та наблизити зміст та якість освіти до світових стандартів.

У 2011-2019 роках кафедра також готувала магістрів зі спеціальності «Консолідована інформація». Підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.000012 «Консолідована інформація» специфічних категорій підготовки розпочато у 2009 р. в Інституті комп’ютерних наук та інформаційних технологій на кафедрі «Інформаційні системи та мережі» (ІСМ). У 2009-2011 рр. на кафедрі ІСМ під керівництвом доктора технічних наук, доцента А.М. Пелещишина працювала предметно-методична комісія «Консолідована інформація», що стала осередком нової молодої наукової школи з проблематики функціювання системи соціальних комунікацій, використання інформаційних технологій в гуманітарних сферах суспільного життя, зокрема, в управлінській діяльності.

З 2011 р. кафедра СКІД проводить Міжнародну наукову конференцію «Інформація, комунікація, суспільство» (ICS), яка фокусує увагу на актуальних проблемах консолідації інформації, інформаційного менеджменту, електронного урядування, документознавства, прикладної психології та лінгвістики, маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

На кафедрі СКІД працює потужний колектив науковців: доктори наук, професори А.М Пелещишин, П.І. Жежнич, Р.О. Корж, а також 18 кандидатів наук, доцентів, наукові дослідження яких безпосередньо пов’язані із розвитком інфокомунікаційних технологій. За роки існування кафедри СКІД захищено 1 докторську дисертацію. 8 викладачів захистили кандидатські дисертації, окремі з них уже отримали вчене звання доцентів. Серед них -випускники кафедри: к.і.н., доцент Н.С. Вовк, к.і.н., асистент Т.М. Білущак.

Соціально-комунікаційний та інформаційний підхід до трактування змісту навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» дає свої результати під час вступних кампаній упродовж усього часу діяльності кафедри СКІД. В умовах високої конкуренції серед університетів західного регіону України (тільки у Львові фахівців із цієї спеціальності готують 4 університети) використання ліцензійного обсягу за роки існування кафедри в середньому сягає майже 70 %. 

Активна, новаторська позиція кафедри СКІД щодо модернізації змісту освіти із спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» забезпечила Національному університету «Львівська політехніка» гідне представлення у Науково-методичній комісії (підкомісії) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Завідувач кафедри СКІД професор А.М. Пелещишин уже двічі очолює підкомісію із спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає сучасним вимогам. На кафедрі працює 4 навчальних комп’ютерних лабораторії. Використовується сучасне обладнання та програмне забезпечення провідних ІТ-компаній, зокрема Office 365, LiberOffice, Gimp, Inkscape, Alfresco Software, DOCVision.

Кафедра СКІД розвивається, оновлює та актуалізує зміст навчання із спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», вдосконалює форми поширення професійних знань, що сприяє подальшому позиціонуванню Львівської політехніки як лідера освітньої діяльності у сфері соціальної комунікації та інформаційної діяльності.

Оновлено 5 місяців 2 тижні тому