Наукова діяльність кафедри політології та міжнародних відносин

Викладачі кафедри активно працюють над комплексною кафедральною тематикою «Трансформація політичних відносин у національному та глобальному вимірах» (керівник проф. Турчин Я. Б.).

Напрями наукових досліджень кафедри:

 • політологічні аспекти розвитку держави: внутрішній та зовнішній виміри;
 • проблеми історії та теорії політичної науки, українського державотворення, виборчого процесу, формування політичної культури суспільства;
 • актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики України й інших держав;
 • регіональні студії та проблеми транснаціональної співпраці;
 • інтеграційні процеси в Європі та світі;
 • сучасні аспекти дипломатичної діяльності й консульської служби.

 

Результати наукових досліджень викладачів опубліковано в монографіях:

 1. Turchyn Y. Partnerstwo Wschodnie w polityce zagranicznej Polski = Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі: колективна монографія / D. Rosłoń, Y.Turchyn, O. Ivasechko. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 176 c.
 2. Turchyn Y. Iran's nuclear program: the security dimension = Іранська ядерна програма: безпековий вимір: колективна монографія / Y. Zavada, Y. Turchyn. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2021. 200 c.
 3. Турчин Я. Б. Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи: колективна монографія / Я. Б. Турчин, Л. О. Дорош, М. П. Гетьманчук, М. А. Бучин, Г. І. Луцишин, О. Н. Горбач, У. В. Ільницька та ін. Львів: Видавництво «Сорока», 2019. 184 c.
 4. Зазуляк З. М. Мультилатералізм США у міжнародних відносинах: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 200 c.
 5.  Лукач Н. М. Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми: монографія. Львів: Тріада Плюс, 2020. 168 c.
 6. Цебенко О. О. Державницька діяльність роду Гербуртів на теренах Галичини та Поділля у XIV–XVII століттях: монографія. Львів: Світ, 2019. 276 c.
 7.  Сухорольська І. Ю. Громадська дипломатія та демократичний імідж держави: монографія / І. Ю. Сухорольська, Я. Б. Турчин. Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2019. 272 c.
 8. Бучин М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 452 с.
 9. Луцишин Г. І. Національна консолідація України в умовах сучасного політичного процесу: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 361 с.
 10. Турчин Я. Б. Отто Ейхельман: постать на зламі століть. Політологічний дискурс [Текст]: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 519 с.

Протягом останніх років викладачі кафедри опублікували більше тридцяти наукових праць у зарубіжних виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах, зокрема Scopus та Web of Science.

У 2020 році в конкурсі монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових видань, що відбувався в Національному університеті «Львівська політехніка» перемогу здобув підручник «Дипломатична та консульська служба» (автори проф. Турчин Я.Б., доценти Івасечко О.Я., Дорош Л.О ) – друге місце в номінації «Найкращий посібник».

З 2000 року кафедра видає фаховий збірник із політичних наук «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку», а з 2014 року спільно з кафедрою філософії міжнародний журнал «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії») – фаховий журнал категорії «Б» зі спеціальностей 033 «Філософія» та 052 «Політологія» (Наказ Міністерства освіти і науки України №1301 https://science.lpnu.ua/uk/shv).

Викладачі кафедри – члени спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій: Турчин Я. Б. (Д.35.051.17; ДФ 35.052.012; ДФ 35.052.019); Бучин М. А. (Д.35.051.17); Івасечко О. Я. (ДФ 35.052.012; ДФ 35.052.019); Луцишин Г. І. (Д.35.051.17; ДФ 35.052.012; ДФ 35.052.019); Хома Н. М. (Д.35.051.17).

У 2020–2021 роках на кафедрі політології та міжнародних відносин було створено чотири спеціалізовані вчені ради з розгляду та проведення разового захисту дисертації для присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 052 «Політологія» (ДФ 35.052.12, Наказ МОН №897 від 06.07.2020 р.; ДФ 35.052.019, Наказ МОН №1284 від 21.10.2020 р.; ДФ 35.052.065, Наказ МОН № 494 від 30.04.2021 р.) та спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ДФ 35.052.077).

Викладачі кафедри є членами редколегій українських та закордонних наукових журналів, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних: проф. Турчин Я. Б. – член редколегії наукового видання, яке входить до науково-метричної бази Scopus «Echa Przeszłości» (Республіка Польща), а також член редколегії таких видань, як «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Media i spoleczeństwo» (Республіка Польща), «Гуманітарні візії», головний редактор «Вісника Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія», член редакційної колегії закордонного наукового журналу «Copernicus Political and Legal Studies» (Республіка Польща).

Щорічно кафедра організовує науково-практичні конференції та «круглі столи» національного й міжнародного рівня, які супроводжуються публікаціями матеріалів. За останні роки проведено більше двадцяти наукових конференцій, зокрема п’ять Українсько-польських наукових форумів, вісім Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики», Всеукраїнську науково-практичну онлайн-конференцію «Європейська інтеграція Львівщини: кращі практики, проблеми та перспективи розвитку» (11 листопада 2020 року), Міжнародну науково-практичну конференцію «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід країн Вишеградської групи» (18–19 червня 2019 року) та ін.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять наукове стажування в навчальних закладах України та закордоном, зокрема проф. Турчин Я. Б., доценти Дорош Л. О., Івасечко О. Я., асист. Лопата М. О. пройшли наукове стажування в рамках нагороди імені Івана Виговського, яке надано українським дослідникам у різних галузях науки в рамках діяльності Студій Східної Європи Варшавського університету; асистенти Зазуляк З. М. та Лопата М. О. стажувалися в Грацькому університеті (Австрія). Також наукове стажування в польських вищих навчальних закладах пройшли такі викладачі: професори Луцишин Г. І., Хома Н. М.; доценти Горбач О. Н., Івасечко О. Я., Здоровега М. В., Цебенко О. О., Пасічний Р. Я.; асистенти Рослонь Д. Т., Климчук І. І.

Кафедра постійно координує науково-дослідну роботу студентів, тісно пов’язуючи її з навчальним процесом. Під керівництвом викладачів студенти беруть участь у наукових конференціях, а також публікують результати своїх досліджень у фахових виданнях. Про високий рівень якості підготовки студентів свідчать їхні щорічні перемоги у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Політологія».

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: Адамська Є. О. – 2 місце, Диплом ІІ ступеня (2020 р.); Дверій П. В. – 3 місце, Диплом ІІІ ступеня (2020 р.); Воят Б. І. – 3 місце, Диплом ІІІ ступеня (2021 р.). Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 052 «Політологія»: Олійник Н. В. – 3 місце, Диплом ІІІ ступеня (2019 р.); Мущенко Я. О. – 3 місце, Диплом ІІІ ступеня (2019 р.); Калинчук Х. В. – 2 місце, Диплом ІІ ступеня (2020 р.); Мущенко Я. О. – 2 місце, Диплом ІІ ступеня (2021 р.); Калинчук Х. В. – 2 місце, Диплом ІІ ступеня (2021 р.); Ковальчук А. Є. – 1 місце, Диплом І ступеня (2021 р.).

При кафедрі функціонує Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор», метою якого є дослідження політичних проблем, питань сучасних міжнародних відносин, а також опублікування їхніх результатів та впровадження в освітній процес. Наукові розвідки спрямовані на вивчення громадської думки, проведення моніторингу українських та зарубіжних ЗМІ щодо сучасних політичних проблем, а також аналізу сучасної політичної

 ситуації в Україні та світі:

https://lpnu.ua/nats-pd-vektor, https://www.facebook.com/cpdvektor.

 

 

Міжнародні проєкти, які виконують викладачі кафедри

Назва проєкту

Джерела фінансування

Керівник/ виконавці

JEAN MONNET ATIVITIES 2021 ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH – CHAIR : EUSTS - 101047462 - GAP-101047462

Програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства.

Керівник:

Турчин Я.Б.

Виконавці:

Івасечко О.Я.

Сухорольська І.Ю.

Цебенко О.О.

Забавська Х.Ю.

Марковець О.В.

Вовк Н.С.

Каша Л.В.

Індивідуальний грант: Міжнародна програма PROM – Міжнародний стипендійний обмін докторантів та вчених, 2021 р.

 Польське національне агентство з питань академічного обміну NAWA.

Соколовський О.Б.

Еразмус+ Jean Monnet program «ІНІЦІАТИВА ЄС СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ» 2021–2023 рр.

619891-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

https://lpnu.ua/eap-initiative

 

Програма Еразмус+, напрям Жан Моне, за підтримки Європейського інструменту сусідства.

Керівник:

Турчин Я.Б.

Виконавці:

Івасечко О.Я.

Рослонь Д.Т.

Сохорольська І.Ю.

Цебенко О.О.

Юринець О.В.

Індивідуальний науковий грант:

навчання в рамках Глобальної Корейської Стипендіальної програми 2020–2023 рр.

Університет Коньян, Південна Корея.

Матлай Л.С.

Індивідуальний науковий грант:

наукове стажування 2021 р.

Грацький університет, Австрія.

Лопата М.О.

Індивідуальний науковий грант:

наукове стажування 2021 р. в рамках нагороди імені Івана Виговського, Республіка Польща.

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Республіка Польща;

Лодзький університет м. Лодзь, Республіка Польща.

Івасечко О.Я.

Спільний міжнародний українсько-польський науковий проєкт «Державна політика щодо захисту прав національних меншин: досвід України та Польщі» 2018–2019 рр. (0118U001679).

Міністерство освіти і науки України;

Міністерство національної освіти Польщі.

Турчин Я.Б. Луцишин Г.І.

Демчишак Р.Б.

Бучин М.А.

Дорош Л.О.

Міжнародний проєкт «State policy on national minorities rights protection: experience of Visagrad Group countries» 2019 р.

https://lpnu.ua/visegrad_group_project

 

Вишеградський фонд;

Міністерство закордонних справ Республіки Корея.

Керівник:

Турчин Я.Б.

Виконавці: Луцишин Г.І. Ільницька У.В.

Тишкун Ю.Я.

Горбач О.Н.

Пасічний Р.Я.

Лопата М.О.

Завада Я.І.

Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік. № Ф75/195-2018.

Тема дослідження «Використання інструментарію громадської дипломатії для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені».

Державний фонд фундаментальних досліджень.

Сухорольська І.Ю.

Турчин Я.Б.

Програма «Львів науковий» 2017 р.

Співфінансування IV Українсько-польського наукового форуму «Транскордонне співробітництво у розбудові єдиної Європи: теорія, практика та нові можливості».

Міський бюджет

м. Львова.

Турчин Я.Б.

Індивідуальний науковий грант:

наукове стажування у 2018–2019 н.р. в рамках нагороди імені Івана Виговського, Республіка Польща.

Яґеллонський університет у Кракові, Республіка Польща;

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Республіка Польща.

Турчин Я.Б.

Індивідуальний науковий грант:

наукове стажування у 2018–2019 н.р. в рамках нагороди імені Івана Виговського, Республіка Польща.

Гданський університет, Інститут політичних наук, Республіка Польща;

Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, Республіка Польща.

Дорош Л.О.

 

Оновлено 10 місяців тому