Навчальний процес кафедри політології та міжнародних відносин

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за першим рівнем вищої освіти (бакалаврат, денна форма навчання) та другим рівнем вищої освіти (магістратура, денна й заочна форми навчання). За третім рівнем вищої освіти (аспірантура) навчання здійснюється за двома спеціальностями 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 052 «Політологія».

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зорієнтована на вивчення міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, міжнародних організацій, міжнародних комунікацій. Особливістю програми є орієнтація на вивчення та дослідження регіональних вимірів міжнародних відносин, зокрема міжрегіональної та транскордонної співпраці Західноукраїнського регіону, а також ґрунтовне вивчення двох іноземних мов на рівні В2.
Каталог освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти орієнтована на аналіз та прогнозування сучасних тенденцій у міжнародних відносинах і зовнішній політиці держав та інших учасників міжнародних взаємодій на глобальному, регіональному й локальному рівнях, інтеграційних та дезінтеграційних процесів, міжнародної й національної безпеки, використання іноземних мов у фаховій діяльності, а також практичну підготовку за фахом.
Каталог освітньої програми

Освітньо-наукова програма 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» третього рівня вищої освіти передбачає формування в здобувачів загальних і фахових компетентностей, достатніх для проведення наукових досліджень за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», участі в колективній науково-дослідній роботі в галузі міжнародних відносин, здійснення педагогічної діяльності, поєднує професійну теоретичну підготовку, проходження практики та науково-дослідну роботу здобувачів.
Каталог освітньої програми

Освітньо-наукова програма 052 «Політологія» третього рівня вищої освіти. Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах політології, результатах сучасних наукових досліджень. Спрямована на розвиток теоретико-методологічної й методико-прикладної бази політології, з акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку політичної науки, що поглиблює фаховий науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої професійно-наукової діяльності. Освітньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти спеціальності, зокрема містить теорію та історію політичної науки; політичні інститути й процеси; політичну культуру й ідеологію; політичні проблеми міжнародних систем.
Каталог освітньої програми

Освітні програми враховують досвід провідних українських та зарубіжних університетів, зокрема Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща), Гданського університету (Польща) та ін. Також здійснюється постійний моніторинг освітніх програм, залучення роботодавців, студентів і випускників до перегляду освітніх програм.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: теорія міжнародних відносин; міжнародні організації; історія ідей, концепцій і теорій міжнародних відносин; історія міжнародних відносин; політологія; історія політичних (правових, економічних) вчень; країнознавство; конфліктологія та теорія переговорів; стратегічні комунікації в міжнародних відносинах; ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України; міжнародні відносини та світова політика; зовнішня політика України; дипломатична та консульська служба; регіональна та транскордонна співпраця; демократія: від теорії до практики; сучасні цивілізації і релігії світу; міжнародні системи захисту прав людини; соціальні стандарти держав ЄС; громадська дипломатія; державне регулювання міжнародної співпраці; європейська регіональна політика; зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ; Європейський Союз у міжнародних відносинах; глобалізація та глобальні проблеми сучасності; регіоналізм та регіональні проблеми сучасних міжнародних відносин; зовнішня політика країн Західної Європи; зовнішня політика країн Азії та Африки, Північної та Латинської Америки; переклад дипломатичних документів та кореспонденції, частина 1; переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей, частина 1; дипломатичний протокол і етикет; етнополітичні проблеми в міжнародних відносинах; регіональна та транскордонна співпраця Західноукраїнського регіону; міжкультурна комунікація в міжнародних відносинах; геополітика та геостратегія; актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин; міжнародна та європейська безпека; регіональна політика та інтеграція; методологія досліджень міжнародних відносин; теорія і практика переговорів у міжнародних комунікаціях.

Викладачі кафедри Завада Я. І., Климчук І. І., Забавська Х. Ю., Зазуляк З. М., Кокош А. Д. викладають дисципліни з циклу професійної підготовки англійською мовою.

Проф. Турчин Я.Б. – член методичної підкомісії Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Також викладачі кафедри працюють експертами НАЗЯВО з акредитації освітніх програм, зокрема проф. Турчин Я.Б., асист. Цебенко О.О.

Професори кафедри беруть участь у роботі всеукраїнських конкурсних комісій, зокрема Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології – проф. Бучин М. А.; Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та комісії за напрямом «Актуальні питання співпраці з Європейським Союзом» – проф. Турчин Я. Б.

З метою забезпечення якісного та професійно-орієнтованого навчання кафедра залучає професіоналів-практиків, зокрема це Оксана Дащаківська (керівниця Західноукраїнського регіонального представництва Міжнародного фонду «Відродження»); Оксана Юринець (голова постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО (2018–2019 рр.); Ганна Гопко (голова Комітету закордонних справ Верховної Ради 8-го скликання); Микола Княжицький (народний депутат України); Алім Алієв (заступник Українського інституту МЗС України); Джозе Паскаль да Роша (офіцер з питань сприяння діалогу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні); Іван Нагорняк (радник віцепрем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції); Сімон Піду (заступник Глави Місії Посольства Швейцарії в Україні) та ін.

Також до освітнього процесу залучені провідні зарубіжні науковці, зокрема запрошеними лекторами були: професор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині Тереза Астрамович-Лейк; професор Гданського університету Ярослав Ноконь; Мадлен Мун (Madeleine Moon) – британський політик, депутат британського парламенту (2005–2019 рр.), президент ПА НАТО (2018–2019 рр.); професор Вінценс Копечек, Університет Острава (Чехія) та ін.

За програмою «Visiting professor» останні три роки на кафедрі працює професор Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Республіка Польща) Тереза Астрамович-Лейк.

За першим і другим рівнями вищої освіти діє програма подвійних дипломів у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині (Республіка Польща) за спеціальністю «Міжнародні політичні та економічні відносини» та «Політологія» (навчання для студентів освітньої програми «Міжнародні відносини» Національного університету «Львівська політехніка» безкоштовне). Студенти, які навчаються за програмою подвійних дипломів, успішно практикуються в Сейміку Вармінсько-Мазурського воєводства (Республіка Польща).

Студенти проходять переддипломну практику в спеціалізованих українських і зарубіжних державних структурах, громадських організаціях, перекладацьких агенціях, що сприяє виробленню практичних вмінь і навичок у сфері міжнародних відносин. Зокрема, студенти проходять практику в Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», Почесному консульстві Литовської Республіки у Львові, Центрі політичних досліджень ЛНУ імені Івана Франка, Центрі міжнародної безпеки та партнерства, Львівській обласній державній адміністрації (ЛОДА) (Управління міжнародної співпраці), Французькому консульстві (Консульське агентство Франції в м. Львові) та ін.

Кафедра щорічно проводить для школярів та студентів онлайн-школу «Youth Diplomatic Hub», де спікерами є представники дипломатичних і консульських служб, державні службовці й громадські діячі, успішні випускники кафедри, студенти спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Мета заходу – передача досвіду, практичних навичок, ознайомлення з особливостями консульських і дипломатичних відносин, формування в молоді розуміння викликів у сфері сучасної дипломатії, підвищення рівня фахових знань, необхідних для успішного кар’єрного росту молодих фахівців. До заходу залучено учнів загальноосвітніх закладів, які зацікавлені сферою дипломатичної діяльності і в майбутньому планують отримати фах міжнародника.

Кафедра постійно організовує зустрічі з роботодавцями та випускниками, які активно долучаються до розроблення й удосконалення освітніх програм, обговорення навчальних планів, змісту дисциплін, а також враховує актуальну інформацію щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників кафедри.

В освітньому процесі науково-педагогічні працівники використовують лекційні аудиторії з мультимедійним обладнанням, які дозволяють ефективно проводити усі види занять.

Оновлено 10 місяців тому