Ознайомча інформація про інститут механічної інженерії та транспорту

Інститут інженерної механіки та транспорту заснований у 2001 р. у результаті об’єднання механіко-технологічного факультету й факультету машинобудування і автомобільного транспорту. Інститут забезпечує викладання фундаментальних інженерних дисциплін і готує фахівців у галузях машинобудування та матеріалообробки, металургії та матеріалознавства, транспорту і транспортної інфраструктури, нафтогазових технологій та інженерії. До складу Інституту входять вісім кафедр:

Професорсько-викладацький склад інституту налічує 116 осіб. З них 15 — доктори наук, професори; 64 — кандидати наук, доценти. Лабораторна база інституту налічує понад 25 спеціалізованих навчальних лабораторій, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням і забезпечених навчально-методичною літературою, а також чотири комп’ютерні класи. Наукові школи: «Моделювання й автоматизація технологічних процесів» (професор, д-р техн. наук З.А. Стоцько), «Динаміка, міцність та надійність механічних систем, автоматизація виробництв і технічна діагностика обладнання» (професор, д-р техн. наук І.В. Кузьо), «Структурнопараметричний синтез і оптимізація машинобудівних конструкцій» (професор, д-р техн. наук Б.І. Кіндрацький), «Процеси та інструменти зубооброблення, системне моделювання процесів різання черв’ячною фрезою», «Розроблення нових моделей та схем різання для виготовлення зубчастих коліс» (професор, д-р техн. наук І.Є. Грицай), «Моделювання температурних режимів фрикційних вузлів автотранспортних засобів» (професор, д-р техн. наук Г.С. Гудз), «Оптимізація параметрів функціонування вулично-дорожньої мережі міст» (професор, д-р техн. наук Є.Ю. Форнальчик), «Діагностика дефектності і напруженого стану зварних з’єднань конструкцій і споруд тривалої експлуатації» (професор, канд. техн. наук В.М. Палаш), «Динаміка та міцність машин циклічної дії» (професор, канд. техн. наук В.Т. Павлище), «Розроблення автоматизованого обладнання для фасування й пакування сипких, в’язких і рідких продуктів» (професор, канд. техн. наук О.В. Гаврильченко). Фахівців вищої кваліфікації в інституті готують через аспірантуру і докторантуру за вісьмома науковими спеціальностями:

  • «Механіка твердого деформованого тіла»,
  • «Динаміка та міцність машин»,
  • «Машинознавство»,
  • «Технологія машинобудування»,
  • «Автоматизація виробництва»,
  • «Автомобілі та трактори»,
  • «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»,
  • «Транспортні системи».

При інституті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук зі спеціальностей «Машинознавство», «Технологія машинобудування», «Динаміка та міцність машин» і спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Автомобілі та трактори». Інститут видає два вісники Національного університету «Львівська політехніка»: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів», «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні», Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» та англомовний науковий журнал «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science». Міжнародні зв’язки підтримуються з провідними університетами й науковими установами Австрії, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини.


Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціальностями:

СПЕЦІАЛЬНОСТІ (ОСВІТНІ ПРОГРАМИ) ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ
Автомобільний транспорт (д, з)
Безпілотні літальні апарати (д)
Вагони та вагонне господарство (д)
Галузеве машинобудування (д, з)
Залізничні споруди та колійне господарство (д)
Локомотиви та локомотивне господарство (д, з)
Матеріалознавство (д, з)
Металургія (комп’ютерно-інтегровані технології художнього
та ювелірного литва) (д, з)
Нафтогазова інженерія та технології (д)
Робототехніка та промисловий інжиніринг (д, з)
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (д, з)
Транспортні технології (на залізничному транспорті) (д, з)


СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ОСВІТНІ ПРОГРАМИ) ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ
Автомобільний інжиніринг (д, з), (ОПП)
Автомобільний транспорт (д, з), (ОПП)
Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні (д), (ОПП)
Матеріали та технології адитивного виробництва (д), (ОПП)
Машини і технології пакування (д, з), (ОПП)
Організація і регулювання дорожнього руху (д, з), (ОПП)
Організація перевезень і управління на транспорті (за видами
транспорту) (д, з), (ОПП)
Роботомеханічні системи та комплекси (д, з), (ОПП)
Розумний транспорт і логістика для міст (д), (ОНП)
Технології машинобудування (д, з), (ОПП)
Технології та устаткування зварювання (д, з), (ОПП)
Функціональна безпека залізничного транспорту (д, з), (ОПП)

Оновлено 9 місяців тому