Ознайомча інформація про інститут механічної інженерії та транспорту

Інститут інженерної механіки та транспорту заснований у 2001 р. у результаті об’єднання механіко-технологічного факультету й факультету машинобудування і автомобільного транспорту. До складу Інституту входять вісім випускових кафедр:

 • Механіки та автоматизації машинобудування;
 • Технології машинобудування;
 • Автомобілебудування;
 • Проектування та експлуатації машин;
 • Експлуатації та ремонту автомобільної техніки;
 • Зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій;
 • Транспортних технологій;
 • Прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів;
 • Загальноінженерна кафедра технічної механіки та динаміки машин.

Професорсько-викладацький склад інституту налічує 116 осіб. З них 15 — доктори наук, професори; 64 — кандидати наук, доценти. Лабораторна база інституту налічує понад 25 спеціалізованих навчальних лабораторій, обладнаних сучасним лабораторним устаткуванням і забезпечених навчально-методичною літературою, а також чотири комп’ютерні класи. Наукові школи: «Моделювання й автоматизація технологічних процесів» (професор, д-р техн. наук З.А. Стоцько), «Динаміка, міцність та надійність механічних систем, автоматизація виробництв і технічна діагностика обладнання» (професор, д-р техн. наук І.В. Кузьо), «Структурнопараметричний синтез і оптимізація машинобудівних конструкцій» (професор, д-р техн. наук Б.І. Кіндрацький), «Процеси та інструменти зубооброблення, системне моделювання процесів різання черв’ячною фрезою», «Розроблення нових моделей та схем різання для виготовлення зубчастих коліс» (професор, д-р техн. наук І.Є. Грицай), «Моделювання температурних режимів фрикційних вузлів автотранспортних засобів» (професор, д-р техн. наук Г.С. Гудз), «Оптимізація параметрів функціонування вулично-дорожньої мережі міст» (професор, д-р техн. наук Є.Ю. Форнальчик), «Діагностика дефектності і напруженого стану зварних з’єднань конструкцій і споруд тривалої експлуатації» (професор, канд. техн. наук В.М. Палаш), «Динаміка та міцність машин циклічної дії» (професор, канд. техн. наук В.Т. Павлище), «Розроблення автоматизованого обладнання для фасування й пакування сипких, в’язких і рідких продуктів» (професор, канд. техн. наук О.В. Гаврильченко). Фахівців вищої кваліфікації в інституті готують через аспірантуру і докторантуру за вісьмома науковими спеціальностями:

 • «Механіка твердого деформованого тіла»,
 • «Динаміка та міцність машин»,
 • «Машинознавство»,
 • «Технологія машинобудування»,
 • «Автоматизація виробництва»,
 • «Автомобілі та трактори»,
 • «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»,
 • «Транспортні системи».

При інституті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук зі спеціальностей «Машинознавство», «Технологія машинобудування», «Динаміка та міцність машин» і спеціалізована Вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Автомобілі та трактори». Інститут видає два вісники Національного університету «Львівська політехніка»: «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів», «Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні», Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні» та англомовний науковий журнал «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science». Міжнародні зв’язки підтримуються з провідними університетами й науковими установами Австрії, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини. Інститут готує бакалаврів за спеціальностями:

 • «Прикладна механіка»,
 • «Галузеве машинобудування»,
 • «Матеріалознавство»,
 • «Металургія»,
 • «Автомобільний транспорт»,
 • «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»,
 • «Нафтогазова інженерія та технології».

Напрям підготовки «Зварювання»

Професійна діяльність випускників напряму «Зварювання» — розрахунок та конструювання зварних виробів для галузей народного господарства, де використовуються зварювальні та споріднені процеси оброблення матеріалів, розроблення технологічних процесів зварювання та обладнання, відновлення та ремонту деталей машин, контролювання якості та оцінювання надійності зварних конструкцій. Фахівець підготовлений до роботи для: виробництва металевих конструкцій та виробів, систем рушіїв, приводу та корпусів транспортних засобів наземного, морського і аерокосмічного призначення, спеціалізованого устаткування, трубопровідного транспорту, систем енергопостачання та зв’язку, машин для металургії та добувної промисловості, будівництво. Початкові посади: спеціаліст — інженер-механік — інженер- конструктор зварних виробів і зварювального виробництва; інженер-технолог зварювання; інженер-електромеханік із зварювального устаткування; менеджер виробництва; інспектор з контролю якості продукції зварювального і спорідненого виробництв; інженер підрозділів управління якістю зварювання; науковий співробітник науково-дослідницьких закладів; викладач навчальних закладів різного рівня акредитації. Магістр зі зварювання — головний зварювальник; зав. відділом центру технічної діагностики; керівник лабораторії діагностики та контролю якості; провідний конструктор; керівник випробувальних центрів сертифікації у галузі зварювального виробництва; науковий співробітник дослідницьких закладів; викладач навчальних закладів різного рівня акредитації. Випускники напряму «Зварювання» скеровуються працювати на заводи машинобудівної промисловості України, у лабораторії та центри технічного діагностування Західної регіональної митниці і паливно-енергетичного комплексу (НАК «Нафта і газ України», Львівтрансгаз, нафтопровід «Дружба» та інші), на авторемонтні підприємства малого та середнього бізнесу, у державні транспортно-експлуатаційні структури (ДАІ, залізниця, будівельні організації тощо). Бакалаври зварювання можуть продовжити навчання за спеціальностями: «Технологія та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» (освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр).

Спеціальність «Прикладна механіка»

Сфера діяльності випускника пов’язана зі створенням сучасних засобів автоматизації, промислових роботів, автоматизованих комплексів і систем робототехнічного, вантажопідіймального та транспортувального обладнання, а також із організацією і управлінням наскрізними матеріальними потоками за допомогою створення комплексних логістичних виробничо-транспортних систем. Отримані фундаментальні знання із загальноінженерних та фахових дисциплін, дають змогу випускникам якісно виконувати розрахунки, моделювання та комп’ютерне проектування нових зразків обладнання, використовуючи найсучасніші математичні програмні продукти, інженерні САПР та системи 3Д-моделювання, а також розробляти, виготовляти, діагностувати, експлуатувати та ремонтувати автоматизоване обладнання й устаткування різних галузей промисловості. Початкові посади бакалаврів — механік виробництва, дільниці (цеху); механік груповий (навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів); механік з підіймальних установок; механік-налагоджувальник; технік з автоматизації виробничих процесів; технік з інструменту; технік з механізації трудомістких процесів; технік-конструктор (механіка); технік-технолог (механіка); технік з налагоджування та випробувань; технік з підготовки виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік- конструктор; контролер та регулювальник промислових роботів; лаборант (освіта); майстер (інструктор) виробничого навчання; технолог-наставник.

В межах спеціальності діють такі магістерські програми: 

 • «Роботомеханічні системи та комплекси»,
 • «Інженерія логістичних систем »,
 • «Машини і технології паковання»,
 • «Технології машинобудування»,
 • «Технологія та устаткування зварювання»,
 • «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

Сфера діяльності випускника пов’язана з конструюванням, технологією виготовлення, експлуатацією та ремонтом обладнання й устаткування різних галузей промисловості, конструюванням і виготовленням автомобільної техніки. Початкові посади бакалаврів — конструктор, технолог, майстер, механік дільниці цехів, фахівець-дослідник науково-дослідних лабораторій, інструктор виробничого навчання. В межах спеціальності діють такі магістерські програми:

 • «Обладнання електронної промисловості»,
 • «Обладнання переробних і харчових виробництв»,
 • «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування»,
 • «Колісні та гусеничні транспортні засоби»,
 • «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів».

Напрям підготовки «Інженерна механіка»

Сфера діяльності випускника пов’язана з розробленням технологій виготовлення виробів, технологій паковання, конструюванням спеціального технологічного устаткування, спорядження з виготовлення виробів або обладнання для паковання продукції, його експлуатація і ремонт на підприємствах машинобудування або на підприємствах переробної, харчової та інших галузей промисловості. Професійна діяльність випускника ґрунтується на набутих знаннях та уміннях із найсучасніших технологій обробки матеріалів і складання виробів, а також паковання та обробки пакованої продукції, з використання систем автоматизованого проектування, із проектування сучасних систем керування нового технологічного, зокрема паковального, обладнання, з конструювання нового технологічного оснащення та оброблювальних інструментів, з організації їх виготовлення, впровадження, експлуатації і ремонту, із маркетингової діяльності, з виконання функцій керівників, організаторів, менеджерів виробництва. Початкові посади бакалаврів — конструктор, технолог, майстер, механік дільниці цехів, фахівець-дослідник науково-дослідних лабораторій, інструктор виробничого навчання. На напрямі є такі спеціальності та магістерські програми: «Технології машинобудування», «Машини і технології паковання».

Спеціальність «Автомобільний транспорт»

Робота випускника безпосередньо пов’язана з технічною експлуатацією, діагностуванням технічного стану та ремонтом автомобільної техніки. Студенти, які навчаються за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт», отримують знання, необхідні для роботи в автотранспортних підприємствах, сервісних центрах, на станціях технічного обслуговування автомобілів. Фахівці володіють знаннями у сфері розроблення та модернізації технологічних процесів діагностування, обслуговування і ремонту автотранспортних засобів. Виробничо-технологічна база підприємств галузі є основною сферою діяльності. Підготовлені фахівці здатні проєктувати і розраховувати як окремі структурні підрозділи, так і автотранспортні підприємства в цілому, нестандартне обладнання для забезпечення операцій технічного обслуговування та ремонту. За час навчання студенти здобувають навики організації роботи підприємств автомобільного транспорту та експлуатації транспортних засобів, роботи з вимірювальними і діагностичними приладами та системами; уміння застосовувати на практиці засоби комп’ютерного діагностування і спеціалізоване програмне забезпечення.

Початкові посади бакалаврів: технолог, майстер, механік дільниці автотранспортних підприємств, фахівець-дослідник науково-дослідних лабораторій, інструктор виробничого навчання.

Студенти здобувають освіту за бакалаврською програмою спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» і за цією ж назвою на магістерській програмі за двома спеціалізаціями «Мехатроніка і автомобільні системи» і «Експлуатація та сервісне обслуговування автомобілів».

Спеціальність «Транспортні технології»

Під час навчання студенти отримують знання із загально- технічних, гуманітарних та спеціальних дисциплін (загальний курс транспорту, міський транспортний комплекс, основи безпеки руху, взаємодія видів транспорту та ін.). Сфера діяльності випускника пов’язана з галуззю автомобільного транспорту, зокрема з організацією та контролем дорожнього руху, а також з організацією вантажних і пасажирських перевезень. Початкові посади випускника: диспетчер автомобільного транспорту, експедитор, інженер з безпеки руху, ревізор автомобільного транспорту тощо. Студенти, що навчаються на напрямі, можуть продовжити навчання та отримати кваліфікацію спеціаліста або магістра за спеціальностями «Організація і регулювання дорожнього руху», «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».

ІІМТ готує спеціалістів і магістрів за такими програмами:

Кафедра механіки та автоматизації машинобудування

Кафедра механіки та автоматизації машинобудування заснована у 2009 р. в результаті об’єднання двох кафедр — теоретичної механіки й автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості. Кадровий потенціал: 22 особи, з них: 4 доктори технічних наук, професори, 14 кандидатів технічних наук, доцентів, два старші викладачі та два асистенти. Матеріально-технічна база кафедри: 14 спеціалізованих лабораторій, комп’ютерний клас, 2 спецаудиторії з проекційною апаратурою. При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ—40 з такими підрозділами: конструкторське бюро, електролабораторія, три лабораторії токарних верстатів, лабораторія шліфувальних верстатів, лабораторія фрезерувальних верстатів, зварювальне відділення, малярне відділення, кузня, компресорна, слюсарно-монтажне відділення. Наукова тематика кафедри: динаміка, міцність та надійність механічних систем, автоматизація виробництв і технічна діагностика обладнання. Викладачі кафедри та наукові співробітники НДЛ-40 займаються дослідженнями, проектуванням та виготовленням різноманітного технологічного обладнання для пакування, віброущільнення та віброобробки поверхонь, розробленням методів і технічних засобів цифрового оброблення сигналів, систем керування для технологічного обладнання, розробленням методів і засобів технічного діагностування й модернізації окремих агрегатів і машин. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальностями «Машинознавство», «Динаміка та міцність машин», «Автоматизація технологічних процесів». Закордонні зв’язки кафедра підтримує з Каунаським технологічним університетом (Литва) та Ченстоховською політехнікою (Польща).

Роботомеханічні системи та комплекси. Сфера діяльності випускника пов’язана з конструюванням, експлуатацією, ремонтом, виробництвом різноманітного устаткування для автоматизації та роботизації підприємств базових галузей економіки — приладобудування та машинобудування, автомобілебудування, металургійної та гірничої, будівельної та хімічної, харчової та переробної, легкої промисловостей та військово- промислового комплексу. Об’єктом діяльності магістра за спеціальністю є наукові дослідження в галузі робототехнічних систем та комплексів із застосуванням математичних методів аналізу і синтезу виконавчих механізмів, систем керування, дослідження процесів їх проектування, технологія та організація роботизованих виробництв, розроблення нових та модернізація існуючих конструкцій та систем роботизованого обладнання, технологій та засобів автоматизації, інструменту та пристроїв, апаратів та устаткування, їх експлуатація та ремонт. Кваліфікація спеціаліста за спеціальністю: інженер-механік; кваліфікація магістра: магістр з прикладної механіки. Початкові посади випускників: спеціаліст — інженер- конструктор (механіка); інженер-механік; інженер-технолог (механіка); інженер з інструменту; інженер з комплектації устаткування; інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженер з механізації трудомістких процесів; інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з підготовки виробництва; інженер з проектування механізованих розробок; майстер цеху, виробничої дільниці, лабораторії; майстер зміни; майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів; магістр — інженер-дослідник (механіка); інженер з управління та обслуговування систем, інженер з впровадження нової техніки та технологій, інженер з патентної та дослідницької роботи, науковий співробітник академічного, науково-дослідного або галузевого інституту, асистент, викладач навчального закладу відповідного рівня акредитації. Можливість працевлаштування: випускники можуть займатись, проектно-конструкторською, виробничою, дослідницькою діяльністю та надавати менеджерські, консультативні, рекламні, дилерські та експертні послуги у сфері створення, експлуатації та реалізації автоматизованого та роботизованого обладнання на підприємствах різних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, а також у структурах сервісу, продажу та реклами відповідної продукції. Випускова кафедра — механіки та автоматизації машинобудування.

Інженерія логістичних систем. Сфера професійної діяльності випускників пов’язана зі створенням та обслуговуванням сучасних інженерних логістичних систем для забезпечення вантажопідйомних, транспортних та виробничо-логістичних операцій у різних галузях промисловості. Наші студенти отримують фундаментальну інженерну підготовку і набувають професійних навичок у проектуванні вантажопідйомних машин і транспортно-складських систем автоматизованих виробничих комплексів, їх випробування і діагностики, оптимізації роботи на основі застосування методів логістики. Кваліфікація спеціаліста за спеціальністю: інженер-механік; кваліфікація магістра: магістр з прикладної механіки. Початкові посади випускників: спеціаліст — інженер-конструктор (механіка); інженер-технолог (механіка); інженер з логістики; інженер-механік груповий (навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів); інженер-механік з підіймальних установок; інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженер з механізації трудомістких процесів; інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з підготовки виробництва; інженер з проектування механізованих розробок; майстер цеху, виробничої дільниці, лабораторії; майстер зміни; майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів; магістр — інженер-дослідник (механіка); інженер з управління та обслуговування систем, інженер з впровадження нової техніки та технологій, інженер з патентної та дослідницької роботи, науковий співробітник академічного, науково-дослідного або галузевого інституту, асистент, викладач навчального закладу відповідного рівня акредитації. Можливість працевлаштування: наші випускники можуть займатись проектно-конструкторською, виробничою, дослідницькою діяльністю та надавати менеджерські, консультативні, рекламні, дилерські та експертні послуги у сфері створення, експлуатації та реалізації вантажопідіймального та транспортувального обладнання, а також займатися створенням, організацією і управлінням комплексними логістичними виробничо-транспортними системами на підприємствах машинобудівної, будівельної, видобувної, переробної, харчової, легкої та інших галузей промисловості, військово- промислового комплексу, працювати в дослідних інститутах та навчальних закладах, у логістичних фірмах та структурах сервісу і продажу відповідної продукції. Випускова кафедра — механіки та автоматизації машинобудування.

Машини і технології паковання. Випускники цієї спеціальності орієнтовані на такі сфери діяльності як наукові дослідження, проектування, виробництво, випробування, сертифікація, сервісне обслуговування, експлуатація та ремонт обладнання для пакування різноманітної продукції. Підготовлені фахівці розробляють ефективну технологію пакування та зберігання пакованої продукції, вибирають матеріали для виготовлення упаковок, здійснюють конструювання та дизайн упаковок, проектують обладнання, автомати, автоматичні лінії для дозування та пакування сипких продуктів, рідин та штучних виробів, пакування та консервації морепродуктів і паштетів, а також пакування та дозування продукції хімічної, легкої промисловості, приладо- та машинобудування; здійснюють заходи із автоматизації процесу пакування, розробляють системи керування автоматизованого пакувального обладнання, проектують технологічне обладнання із застосуванням сучасних програмних продуктів, розробляють технологічні процеси переробки використаної упаковки. Кваліфікація спеціаліста за спеціальністю: інженер-механік; кваліфікація магістра: магістр з інженерної механіки. Початкові посади випускників: спеціаліст — інженер механік; інженер-конструктор (механіка); інженер-проектувальник (механіка), інженер-технолог (механіка); інженер з інструменту; інженер з комплектації устаткування; інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженер з механізації трудомістких процесів; інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з підготовки виробництва; майстер цеху, виробничої дільниці, лабораторії; майстер зміни; майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів; менеджер-консультант служби сервісу та продажу пакувальної техніки; магістр — інженер- дослідник (механіка); інженер з управління та обслуговування систем, інженер з впровадження нової техніки та технологій, інженер з патентної та дослідницької роботи, науковий співробітник академічного, науково-дослідного або галузевого інституту, асистент, викладач навчального закладу відповідного рівня акредитації. Можливість працевлаштування: випускники можуть працювати на підприємствах-виробниках споживчої продукції, в науково- дослідних та проектно-конструкторських установах; надавати менеджерські, консультативні, рекламні, дилерські та експертні послуги у сфері створення, експлуатації і реалізації упаковки та пакувального обладнання; започатковувати власний пакувальний бізнес або представляти інтереси закордонних фірм-виробників пакувального обладнання та упаковки в Україні. Випускова кафедра — механіки та автоматизації машинобудування.

Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій заснована у 1946 р. Сьогодні кадровий потенціал становить 14 осіб: зокрема 2 професори, 5 доцентів. Крім цього, на кафедрі до навчального процесу залучено двох професорів з Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. Наукові напрями кафедри: На кафедрі функціонує Міжгалузева науково-дослідна лабораторія діагностики напруженого стану трубопроводів, діяльність якої передбачає тарування вимірювальних приладів і уточнення методик визначення усереднених характеристик напруженого стану, розроблення методик для діагностування напруженого стану в зоні зварних з’єднань магістральних нафтогазопроводів тривалої експлуатації, забезпечення матеріальної бази для підготовки дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт за результатами науково-дослідницької роботи студентів кафедри ЗВДВ. У приміщеннях кафедри розташовано два навчально-наукові центри з новітнім зварювальним обладнанням (14 одиниць): «ВАТ Сімферопольський моторний завод» та «ВАТ Каховський завод електрозварювального устаткування». У 2010 р. офіційно зареєстровано Львівський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Товариство зварників України», діяльність якого спрямована на ознайомлення із вітчизняною та іноземною продукцією у галузі зварювання, сприяння у розробці технологічних процесів зварювання, наплавлення та оцінки якості зварних з′єднань, сприяння в підготовці та розробці методичних матеріалів для ефективного управління зварювальним обладнанням. Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних науково- технічних програмах. Кафедра є колективним членом Німецького товариства зварювальників, підтримує зв’язки з кафедрою зварювання та променевих технологій Магдебурзького університету (ФРН), Швейцарською академією технічних наук, Технічним університетом (м. Грац, Австрія), Інститутом зварювання (м. Глівіце, Польща) з обміну спеціалістами та технічною інформацією в галузі зварювання та споріднених технологій і діагностики металоконструкцій між ними. Є домовленість про обмін студентами і викладачами.

Технологія та устаткування зварювання. Випускники готуються до професійної проектно-конструкторської, виробничо-технологічної і дослідницької діяльності в галузі зварювального виробництва та споріднених технологій у загальному машинобудуванні, електронній промисловості, приладобудуванні, транспорті. Кваліфікації випускників: спеціаліст — інженер-механік; магістр — магістр зі зварювання. Початкові посади випускників: спеціаліст — інженер-конструктор зварних виробів і засобів оснащення зварювального виробництва; інженер-технолог зварювання; інженер-електромеханік зварювального устаткування; інспектор з перевірки технічних характеристик технологічного обладнання і оснастки; магістр — завідувач сектора (відділу) центру технічної діагностики; начальник лабораторії діагностики (контролю якості); провідний конструктор зварних виробів; начальник випробувальних центрів сертифікації зварних виробів; науковий співробітник науково- дослідних інститутів; викладач навчальних закладів різного рівня акредитації; провідний інженер з якості. Можливість працевлаштування: підприємства машинобудування, приладобудування, аерокосмічного комплексу, енергетики, транспорту, центри та лабораторії технічного діагностування, паливно-енергетичний комплекс, цивільне та інженерне будівництво, навчально-наукові вищі та середні заклади, спеціальні конструкторські та технологічні бюро, служби стандартизації та сертифікації, технічні служби міністерства надзвичайних ситуацій.

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій. Кваліфікації випускників: спеціаліст — інженер-механік; магістр — магістр зі зварювання. Початкові посади випускників: конструктор виробів з нанесеним покриттям і засобів оснащення виробництва для нанесення покриття; інженер механізації трудомістких процесів; інженер зі зварювання; інженер — конструктор (технолог); інженер з укомплектування устаткування і матеріалів; інженер з підготовки та організації виробництва, експлуатації та ремонту; інженер з проектування механізованих розробок; інженер з якості; інженер з впровадження нової технології і техніки; викладач середнього навчально- виховного закладу; викладач вищого навчального закладу. Можливість працевлаштування: технолог, конструктор виробництва, головний механік, фахівець з діагностики і випробувань зварних виробів. Випускники кафедри скеровуються працювати на заводи машинобудівної промисловості України, у лабораторії та центри технічного діагностування Західної регіональної митниці і паливно-енергетичного комплексу (НАК «Нафта і газ України», Львівтрансгаз, нафтопровід «Дружба» тощо), на авторемонтні підприємства малого та середнього бізнесу, у державні транспортно-експлуатаційні структури (ДАІ, залізниця, будівельні організації тощо). На кафедрі функціонує два науково-навчальних центри з новітнім зварювальним обладнанням.

Наукові засади підвищення надійності металоконструкцій із врахуванням напруженого стану зварних з’єднань:

Діагностика напруженого стану та оцінка міцності оболонкових елементів конструкцій з дефектами в зоні зварних швів.

Кафедра технології машинобудування

Кафедра технології машинобудування заснована у 1921 р. На кафедрі працюють: 2 доктори технічних наук, професори, 9 кандидатів технічних наук, доцентів. Кафедра має сучасні навчальні лабораторії з технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів, технологічного оснащення і технічних вимірювань. На кафедрі створена філія на базі підприємства — «Полімер Електрон» ДП ПАТ «Концерн Електрон», яке оснащене найсучаснішим металообробним, вимірювальним устаткуванням. Науковий напрям кафедри: автоматизація технологічних процесів, методів і засобів оснащення механоскладального виробництва та технологічні методи забезпечення надійності деталей машин. На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія, виконуються держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи. Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі за спеціальністю «Технологія машинобудування». Кафедра підтримує тісні зв’язки із закордонними партнерами: Люблінською політехнікою, Ченстоховською політехнікою, Національним технічним університетом Словаччини тощо.

Технологія машинобудування. Кваліфікація: спеціаліст — інженер-механік, магістр — магістр з інженерної механіки. Початкові посади випускників: інженер-технолог, інженер інструментального виробництва, інженер відділу головного механіка, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації, інженер з контролю якості продукції, менеджертехнолог, експерт-матеріалознавець, а магістр з інженерної механіки, крім цього, може працювати на посадах асистента, викладача навчального закладу відповідного рівня акредитації, інженера-дослідника, наукового співробітника у галузі технології машинобудування. Можливість працевлаштування: на підприємствах машино-, приладо-, автомобіле- та літакобудування; на ремонтних локомотиво-, автопідприємствах, в установах енергетики, службах стандартизації, сертифікації, закладах середньої спеціальної та вищої освіти, науково-дослідних, проектних установах та інститутах. Випускова кафедра — технології машинобудування.

Кафедра проектування та експлуатації машин

Кафедра проектування та експлуатації машин заснована у 1962 році з метою підготовки фахівців із дослідження, розроблення та експлуатації технологічного обладнання і пристроїв, які застосовувались у виробництві напівпровідникових і електровакуумних приладів, у системах з надвисоким вакуумом і у космічних апаратах. У 2001 році на кафедрі для студентів відкрита спеціалізація «Обладнання переробних та харчових виробництв», а у 2014 році — «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». Третьою спеціалізацією кафедри є «Обладнання електронної промисловості».

Професорсько-викладацький склад налічує 13 осіб, з них 3 доктори технічних наук, 8 кандидатів технічних наук.

Навчальний процес кафедри забезпечений необхідним технологічним і навчальним обладнанням, вимірювальними приладами. Кафедра має такі навчальні лабораторії: вакуумної техніки, розрахунку та конструювання, систем автоматизованого керування, технології і обладнання, лабораторія систем автоматизованого проектування (два комп’ютерних класи), навчально-науковий центр САПР Autodesk з відповідним програмним забезпеченням.

На кафедрі діє наукова школа, основним напрямом досліджень якої є моделювання та автоматизація виробничих процесів, а саме

 • Дослідження технологічних і конструкторських факторів проектування технологічного обладнання;
 • Моделювання та автоматизація технологічних процесів;
 • Сухе механічне розділення неоднорідних газових систем;
 • Контактні процеси в стику ущільнювальних поверхонь;
 • Розробка програм автоматизованого проектування технологічного оснащення.

У наукових лабораторіях останніми роками розроблено і виготовлено понад 20 одиниць технологічного обладнання, яке впроваджено у виробництво на підприємствах харчової, легкої та електронної галузей промисловості.

При кафедрі діє аспірантура за спеціальністю «Галузеве машинобудування». Кафедра співпрацює із зарубіжними партнерами — університетами у Варшаві, Глівіцах, Катовіце, Жешуві (Польща), Кошіце, Пряшів (Словаччина)..

Опис спеціалізацій:

Обладнання переробних та харчових виробництв. Кваліфікація: магістр — магістр з галузевого машинобудування. Початкові посади випускників: інженер-конструктор, інженер-проектувальник, інженер-експлуатаційник, механік цеху, технолог цеху, інженер відділу головного механіка, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації. Випускник магістерської підготовки, окрім перелічених вище, може обіймати такі посади: науковий співробітник академічного, науково-дослідного або галузевого інституту, асистент, викладач навчального закладу відповідного рівня акредитації. Можливість працевлаштування: випускники готуються до професійної проектно-конструкторської, виробничо-технологічної і дослідницької діяльності на підприємствах, які переробляють харчову продукцію, а також у проектних організаціях з розроблення машинних

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування. Сфера професійної діяльності випускника пов’язана з конструюванням, проектуванням, випробуванням, сертифікацією, діагностуванням та сервісним обслуговуванням, експлуатацією, ремонтом, автоматизацією технологічних та виробничих процесів, технологією виготовлення та організацією виробництва обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування. Обізнаність із найсучаснішими технологіями, одержані теоретичні знання і набуті практичні навики дають змогу випускникам якісно проектувати, виготовляти і експлуатувати новітні зразки побутової техніки та автоматизованого обладнання галузей легкої промисловості. Магістри цього напряму, окрім конструкторської роботи, проводять наукові дослідження в галузях легкої промисловості та побутового обслуговування. Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. Початкові посади випускників: інженер-механік; інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер з інструменту; інженер з комплектації устаткування; інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з підготовки виробництва; інженер з проектування механізованих розробок; майстер цеху, виробничої дільниці, лабораторії; майстер зміни; майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів; механік дизельної та холодильної установок; менеджер-консультант служб сервісу та продажу побутової техніки та обладнання легкої промисловості; інженер-дослідник; інженер з управління та обслуговування систем, інженер з впровадження нової техніки та технологій, інженер з патентної та дослідницької роботи, науковий співробітник академічного, науково-дослідного або галузевого інституту, асистент, викладач навчального закладу відповідного рівня акредитації. Можливість працевлаштування: випускники можуть займатися проектно-конструкторською, виробничою, технологічною, дослідницькою, менеджерською і консультативною діяльністю на підприємствах швейної, текстильної, трикотажної, взуттєвої, шкіряної та інших галузей легкої промисловості і побутового обслуговування. Працювати у галузевих інститутах та установах, структурах сервісного обслуговування, продажу та реклами спеціалізованого обладнання галузей та побутової техніки. Випускова кафедра — проектування та експлуатації машин.

Обладнання електронної промисловості. Кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. Початкові посади випускників: інженер-конструктор, інженер- проектувальник, інженер-експлуатаційник, механік цеху, технолог цеху, інженер відділу головного механіка, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації. Випускник магістерської підготовки, окрім перелічених вище, може займати наступні посади: науковий співробітник академічного, науково-дослідного або галузевого інституту, асистент, викладач навчального закладу відповідного рівня акредитації. Можливість працевлаштування: випускників готують до професійної проектно-конструкторської, виробничо-технологічної і дослідницької діяльності в галузі електронного машинобудування та інших галузях, у яких розробляють і виготовляють вироби електронної, радіоелектронної, електротехнічної продукції. Випускова кафедра — проектування та експлуатації машин.

Кафедра хімічної інженерії

Кафедра хімічної інженерії заснована у 1949 р. Залучена для підготовки спеціалістів і магістрів в ІІМТ. Кадровий потенціал: 4 професори, доктори технічних наук, 5 доцентів, 1 асистент. Кафедра має сім навчальних і п’ять навчально-наукових лабораторій. Лабораторна база оснащена сучасним обладнанням, приладами й комп’ютерами для виконання лабораторних і науково-дослідних робіт. Тематика наукових досліджень: масообмін у системах з твердою фазою. При кафедрі функціонує аспірантура. Кафедра співпрацює з такими зарубіжними навчальними закладами: Жешувська політехніка (Польща), Ченстоховська політехніка (Польща), Токійський університет (Японія), Веспрем-ський університет (Угорщина), Російський хіміко-технологічний університет.

Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів. Кваліфікація: спеціаліст — інженер-механік, магістр — магістр з машинобудування. Початкові посади випускників: інженер-конструктор, інженер-проектувальник, інженер-експлуатаційник, механік цеху, інженер-механік відділу головного механіка хімічних підприємств та підприємств будівельних матеріалів. Можливість працевлаштування: підприємства й установи хімічного машино- й апаратобудування, хімічної, нафтопереробної промисловості та промисловості будівельних матеріалів.Випускова кафедра — хімічної інженерії.

Кафедра автомобілебудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби. Кафедра автомобілебудування створена у 1996 р., тут працює сім працівників професорсько-викладацького складу: 2 доктори технічних наук, 3 доценти, кандидати технічних наук, 2 старші викладачі. Матеріально-технічна база складається з чотирьох навчальних і науково-дослідних лабораторій (теорії автомобіля, конструювання й розрахунку автомобілів і спеціалізованих автотранспортних засобів (САТЗ), підвіски, гальмівних систем) та двох лабораторій (випробування автотранспортних засобів (АТЗ), мехатроніки й бортової діагностики АТЗ) як філіалів ВАТ «Укравтобуспром». Науковий напрям кафедри: дослідження та оптимізація конструкцій автотранспортних засобів. Готують фахівців вищої кваліфікації в аспірантурі за спеціальністю «Автомобілі та трактори». Закордонні зв’язки підтримуються з Вищою технічною школою в Цвіккау (Німеччина).

Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки заснована у 1944 р. Кадровий потенціал: 17 викладачів, з яких 2 професори, доктори технічних наук і 9 доцентів та кандидатів технічних наук. Матеріально-технічна база: комп’ютерний клас, навчальні лабораторії з конструкції автомобілів, випробовування двигунів внутрішнього згорання, технічної експлуатації автомобілів, автоматики та автоматизації в галузі, технології ремонту автомобілів, мехатроніки автомобілів, комп’ютерної діагностики автомобілів. Наукова тематика: дослідження експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів, виробничих і технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту. Напрями наукової діяльності: багатокритеріальний аналіз і синтез мехатронних систем автомобіля; дослідження гальмівних властивостей і вдосконалення гальмових систем автомобілів; організація і програмне регулювання виробничих процесів на підприємствах автомобільного транспорту; організація дрібногуртових автомобільних перевезень масових вантажів; раціональна експлуатація та екологічна безпека автомобілів. При кафедрі функціонує аспірантура (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальностями «Автомобілі та трактори», «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», «Машинознавство». Закордонні зв’язки кафедра підтримує з Люблінською політехнікою (Польща), Вищою технічною школою в Цвіккау (Німеччина), Нішським університетом (Сербія).

Автомобілі та автомобільне господарство. Кваліфікації: спеціаліст — інженер-механік; магістр — магістр з автомобільного транспорту. Початкові посади випускників: спеціаліст — інженер-механік, інженер-конструктор, інженер з механізації та автоматизації виробництва, інженер-дослідник, інженер виробничо-технічної служби та служби руху підприємств автомобільного транспорту; інженер у конструкторсько-технологічних та науково-дослідних організаціях; інженер-технолог ремонтних підприємств; інспектор з організації та безпеки дорожнього руху; магістр — інженер з впровадження нової техніки та технологій, інженер з патентної та дослідницької роботи, інженер з управління та обслуговування систем, викладач професійного навчально-виховного закладу, науковий співробітник. Можливість працевлаштування: автотранспортні підприємства, конструкторсько-технологічні та науково-дослідні організації, авторемонтні підприємства, інженерні й комерційні центри транспорту загального користування та відомчого транспорту, фірмові центри автомобільних заводів, сервісні станції технічного обслуговування, підприємства з проектування, виготовлення та експлуатації нестандартного технологічного обладнання, вищі навчальні заклади І—ІІІ рівнів акредитації, відділи управлінь ДАІ. Випускова кафедра — експлуатації та ремонту автомобільної техніки.

Кафедра транспортних технологій

Кафедра транспортних технологій заснована у 2004 році. Викладацький склад — 30 осіб, зокрема 2 доктори технічних наук, професори, 12 кандидатів технічних наук, з яких 9 доцентів та 3 асистенти, 3 старші викладачі та 13 асистентів. На кафедрі обладнано науково-дослідну лабораторію, оснащену комп’ютерами із сучасним програмним забезпеченням для імітаційного моделювання транспортних потоків PTV Vision VISSIM, розрахунку параметрів роботи регульованих та нерегульованих перехресть LISA+, розроблення та оптимізації вантажних (TransCAD) та пасажирських (PTV Vision VISUM) перевезень. Крім того, на кафедрі наявне сучасне обладнання для дослідження психофізіологічних показників водія (імітатор керма, прилади «Кардіосенс» та «Нейроком»), параметрів вулично-дорожньої мережі (поштовхомір, дальномір, люксметр) та транспортних потоків (прилад для визначення швидкості руху «Радіс»). Науковий напрям кафедри — оптимізація параметрів вулично- дорожньої мережі і пішохідно-транспортних потоків та організація автомобільних перевезень, у межах якого виконують студентські наукові дослідження із вдосконалення методів та систем керування транспортними потоками, дослідження психофізіологічних особливостей поведінки водіїв, вдосконалення систем доставки вантажів та оптимізації роботи міського пасажирського транспорту. На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальностями: «Транспортні системи», «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», «Динаміка та міцність машин».

Організація і регулювання дорожнього руху. Під час навчання студенти одержують знання і навики з теорії транспортних та пішохідних потоків, організації дорожнього руху та методів керування транспортними потоками, проектування шляхів сполучення та транспортного планування міст тощо, експертизи ДТП, основ організації вантажних та пасажирських перевезень. Студенти виконують практичні та лабораторні роботи та курсові проекти з дисциплін «Організація дорожнього руху», «Безпека руху транспортних засобів», «Дослідження операцій в транспортних системах», «Моделювання транспортних потоків», «Пішохідні потоки» та ін. Кваліфікація випускників: спеціаліст — інженер з транспорту, магістр — магістр у транспортній галузі. Випускники можуть працювати: інженерами з організації та безпеки руху автотранспортних підприємств; спеціалістами служби нагляду за станом автомобільних доріг, шляхово-ремонтних та шляхово-експлуатаційних управлінь; інженерами відділу організації та безпеки руху Державної автомобільної інспекції; експертами страхових компаній; науковими працівниками науково- дослідних та проектних інститутів транспортного профілю; викладачами в автошколах, середніх професійних та вищих навчальних закладах. Випускова кафедра — транспортних технологій.

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. Під час навчання студенти одержують знання і навики з теорії транспортних процесів та систем, організації вантажних та пасажирських перевезень, транспортної логістики та транспортно- експедиційної діяльності, взаємодії видів транспорту та роботи транспортних вузлів, міжнародних автомобільних перевезень. Студенти виконують лабораторні та практичні роботи та курсові проекти з дисциплін «Дослідження операцій в транспортних системах», «Організація пасажирських перевезень», «Проектування транспортних систем вантажних перевезень», «Транспортна логістика», «Міський транспортний комплекс» та ін. Кваліфікація випускників: спеціаліст — інженер з транспорту, магістр — магістр у транспортній галузі. Випускники можуть працювати: диспетчерами, інженерами служби руху та менеджерами логістичного відділу автотранспортних підприємств; менеджерами транспортного відділу великих корпорацій; спеціалістами управління автомобільного транспорту та інфраструктури; інженерами відділу контролю за перевезенням негабаритних та небезпечних вантажів Державної автомобільної інспекції; науковими працівниками науково-дослідних та проектних інститутів транспортного профілю; викладачами в автошколах, середніх професійних та вищих навчальних закладах. Випускова кафедра — транспортних технологій.

Оновлено 2 роки тому