Наукова діяльність кафедри екології та збалансованого природокористування

Наукова робота кафедри направлена на розроблення інженерних методів захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку суспільства. Основний науковий напрямок — природоохоронні технології з використанням природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії. На кафедрі розвиваються такі наукові напрямки досліджень:

 • Використання природних дисперсних сорбентів у природоохоронних технологіях;
 • Теоретичні основи природоохоронних технологій очищення рідинних середовищ адсорбційними методами;
 • Очищення поверхневих вод від нафтових забруднень адсорбційними методами;
 • Адсорбційні процеси очищення стоків від органічних розчинників;
 • Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах;
 • Оцінка екологічного ризику забруднення довкілля;
 • Оцінка впливу на довкілля гірничохімічних виробництв;
 • Екологічна безпека безвідходних технологій переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів;
 • Екологічна безпека харчових виробництв (очищення стічних вод, утилізація відходів);
 • Оцінка впливу мінеральних добрив на навколишнє природне середовище;
 • Технології капсулювання мінеральних добрив плівками на основі полімерних матеріалів та природних дисперсних сорбентів;
 • Очищення дренажних вод полігонів твердих побутових відході;
 • Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива;
 • Використання природних сорбентів для попередження забруднення довкілля розвитком птахівництва;
 • Басейновий принцип управління екологічною безпекою поверхневих водойм;
 • Використання рослинних відходів та водної біоти для виробництва енергоносіїв;
 • Комплексне виробництво та комбіноване використання відновлювальних джерел енергії;
 • Використання техногенних відходів та капсульованих форм комплексних добрив для ремедіації та біологічної рекультивації порушених земель;
 • Створення засобів для біологічної рекультивації з використанням техногенних відходів.

За цими тематиками захищено 3 докторські дисертації та 17 кандидатських дисертацій, опубліковано біля 800 статей та одержано 35 патентів. Виконано 8 госпдоговірних робіт.

Оновлено 2 роки 6 місяців тому