Наукова діяльність кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Науково-педагогічний персонал кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку міжнародної економічної, інноваційної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є:

 • виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
 • участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
 • стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
 • наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, структурами митниці, митно-брокерськими організаціями, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
 • залучення студентів до наукової роботи та ін.

На сучасному етапі працівники, аспіранти, докторанти та здобувачі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва провадять наукові дослідження за такими науковими напрямами:

 1. "Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та євроінтеграції" (ММП-13). Керівник теми: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович. Номер держ. реєстрації U 0117U001462.
 2. "Розвиток процесно-структурованого менеджменту в умовах транскордонного співробітництва підприємств" (ММП-14). Керівник теми: д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович. Номер держ. реєстрації U 0117U001463.
 3. "Формування та розвиток систем наукових досліджень у вищих навчальних закладах" (ММП-15). Керівник теми: д.е.н., доц. Жук Лілія Володимирівна. Номер держ. реєстрації U 0117U003812.
 4. "Розвиток систем стрес-менеджменту в умовах активізації міжнародної співпраці" (ММП-16). Керівник теми: д.е.н., проф. Гончар Михайло Федорович. Номер держ. реєстрації U 0119U100038.
 5. "Розвиток промислового потенціалу в умовах активізації міжнародної економічної діяльності" (ММП-17). Керівник теми: д.е.н., проф. Станасюк Наталія Степанівна. Номер держ. реєстрації U 0119U100039.
 6. "Розвиток краудфандингової діяльності у системі інвестування національної економіки" (ММП-18). Керівник теми: к.е.н., проф. Скибінський Олександр Станіславович. Номер держ. реєстрації U 0119U100487
 7. "Ресурсно-інформаційне забезпечення моделей розвитку національних економік та їх суб’єктів у глобальній економічній системі" (ММП-19). Керівник теми: д.е.н., проф. Пирог Ольга Володимирівна. Номер держ. реєстрації  0121U108836 .

При кафедрі успішно функціонує науково дослідна лабораторія НДП-87 (науковий керівник лабораторії – д-р екон. наук, проф. О.Є. Кузьмін), на базі якої у різні роки розроблялася держбюджетна тематика, зокрема, теми: «Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України» (1998–1999); «Розробка системи корпоративного управління в умовах реформування економіки» (2000–2001); «Формування умов забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та механізмів залучення іноземних інвестицій» (2002–2003); «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (2004–2005); «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади» (2007–2008); «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів» (2009–2010); «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 2010-2013). З 2015 р. науковим напрямком досліджень є розвиток і вдосконалення систем менеджменту та міжнародної економічної діяльності.

На кафедрі виконується госпдоговір №613 від 01 квітня 2021р. на тему: "Оцінка корисності технологій он-лайн продажу на ринках мінеральних добрив і засобів захисту рослин для ТзОВ "Галант-Агро"". Науковий керівник: Бублик М. І., д.е.н., проф.

У Національному університеті «Львівська політехніка» під головуванням О.Є. Кузьміна функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій – Д 35.052.03 (спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Безпосередньо під керівництвом О.Є. Кузьміна захищено понад 25 докторських та 100 кандидатських дисертацій, до захисту готується 6 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Сьогодні на кафедрі проходять підготовку 9 аспірантів та 1 докторант. Яскравим свідченням прикладного спрямування розробок науковців кафедри є попит на них на ринку. Проводяться тренінги для персоналу підприємств та організацій (ЗАТ «ІМВО», Західноукраїнська філія Європейської бізнес-асоціації, Західноукраїнський менеджмент-консалтинг, СП «Східноєвропейська подорож», ЗАТ «Автонавантажувач», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» тощо), надаються консультаційні послуги керівникам організацій, укладаються госпдоговори, а саме: «Удосконалення інформаційного забезпечення розробки бюджетів ЗАТ «Маяк»» (2005 р., керівник проф. О.Є. Кузьмін); «Удосконалення системи управління та інформаційного забезпечення діяльності ДАКХ «Артем» (2005–2007 рр., керівник проф. О.Є. Кузьмін); «Розроблення системи діагностики діяльності ЗАТ «Автонавантажувач» на засадах індикаторів» (2008 р., керівник проф. О.Г. Мельник), «Удосконалення системи управління комунікаціями та об’єктами інтелектуальної власності ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (2008 р., керівник проф. Н.О. Шпак), «Дослідження та удосконалення системи комунікаційного менеджменту підприємства ТзОВ «Медіа-Вест»» (2011-2013рр., керівник проф. Н.О. Шпак); ГД № 639 «Розроблення системи розвитку фахових менеджерських компетентностей бригадирів ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»», 2017 р.; “Стратегія сталого розвитку міста Пустомити та села Наварія” (г/д № 850) (Керівник теми: Дуляба Н.І. 2018 – 2020 р. ) тощо.

Оновлено 2 місяці 3 тижні тому