Порядок вступу до докторантури

Прийом до докторантури здійснюється за рішенням Вченої ради Університету з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень вступника за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог та висновків кафедр, сформованих на підставі наукової доповіді вступника до докторантури.

Документи подаються у відділ докторантури та аспірантури Університету.

Список вступників до докторантури за спеціальностями оприлюднюється на інформаційних стендах відділу докторантури та аспірантури та веб-сайті Університету. 

Кафедра розглядає розгорнуті пропозиції вступників до докторантури, в яких міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, список опублікованих праць, та заслуховує наукові доповіді вступників. Шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки у відділ докторантури та аспірантури. Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від кількості науково-педагогічних працівників, присутніх на засіданні. Негативний висновок кафедри не є підставою для відмови вступнику у розгляді документів Вченою радою Університету, однак ставить вступника на останні позиції в рейтинговому списку. 

Відділ докторантури та аспірантури формує проєкт рейтингового списку вступників до докторантури та подає його на розгляд науково-технічної ради (НТР) Університету. Проєкт рейтингового списку вступників формується за спеціальностями та впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого за встановленими критеріями:

№ з/п

Критерії оцінювання наукового доробку

Кількість публікацій

Кількість балів**

1.

Кількість опублікованих наукових статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав*

15

1

16

2

17

3

≥18

4

2.

Кількість опублікованих наукових статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію; до таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

2

2

3

3

≥4

4

3.

Наявність опублікованої без співавторів монографії (монографій) за темою дисертації (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальністю 032 Історія та археологія)

 

3

* у галузях природничих і технічних наук замість двох статей може бути долучено два патенти на винахід (авторське свідоцтво про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації;

** за умови рівної кількості балів вищу позицію в рейтинговому списку займає той претендент до вступу в докторантуру, у якого більша кількість опублікованих наукових статей з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію, опублікованих у виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus

 

НТР розглядає та затверджує рейтинговий список з рекомендацією вступників до зарахування до докторантури.

Рейтинговий список оприлюднюється на веб-сайті Університету.

Документи передаються на розгляд Вченої ради Університету.

Вчена рада Університету розглядає рекомендації НТР до зарахування та висновки кафедр щодо кожного вступника і приймає рішення про зарахування до докторантури.

Відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника Вчена рада Університету призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

  1.  

Документи для вступу до докторантури подаються у відділ докторантури та аспірантури з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00, кім. 207 гол. корпусу, в такі терміни:

Етапи вступу до докторантури

Терміни

1.

Приймання заяв та документів для вступу до докторантури

27 травня – 07 червня

2.

Оприлюднення списку вступників до докторантури за науковими спеціальностями на інформаційних стендах відділу докторантури та аспірантури та веб-сайті Університету

08 червня

3.

Розгляд  розгорнутих пропозицій та заслуховування наукових доповідей претендентів для вступу до докторантури  на засіданні кафедр

до 08 липня

4. Подання висновків кафедр у відділ докторантури та аспірантури до 12 серпня

5.

Розгляд  та затвердження науково-технічною радою Університету рейтингового списку з рекомендацією вступників до зарахування до докторантури

до 15 серпня

6.

Оприлюднення рейтингового списку вступників з рекомендацією вступників до зарахування до докторантури

до 16 серпня

7.

Розгляд рекомендацій НТР до зарахування та висновків кафедр Вченою радою Університету і прийняття рішення про зарахування до докторантури

до 27 серпня

8.

Зарахування вступників

до 28 серпня

9.

Укладання договорів та контрактів

до 30 серпня

 

Наказ про зарахування

Наказ про зарахування до докторантури  видається ректором Університету  на підставі рішення Вченої ради Університету. Наказ у вигляді списку зарахованих осіб оприлюднюється на інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури та офіційному вебсайті Університету.

Оновлено 2 місяці 1 тиждень тому