Навчальний процес катедри української мови

     Навчальний процес на катедрі зорієнтовано на розкриття та вдосконалення мовної індивідуальності кожного студента і спрямовано на засвоєння засад сучасної української мови, культури професійно-ділового спілкування, поглиблення правописних навичок, опанування основ практичної стилістики, термінознавства та риторики.

Навчальні дисципліни:

Українська мова (за професійним спрямуванням) – для студентів першого курсу всіх спеціальностей; Сучасна українська мова – для студентів першого курсу спеціальности «Прикладна лінгвістика»; Стилістика сучасної української мови – для студентів п’ятого курсу спеціальности «Прикладна лінгвістика»; Сучасна українська мова в засобах масової комунікації – для студентів першого курсу спеціальности «Журналістика»; Практична стилістика української мови – для студентів другого курсу спеціальности «Журналістика»; Основи термінознавства – для студентів окремих гуманітарних і технічних спеціальностей як курс за вибором студентів; Основи риторикиРиторика, Риторичний практикум та Риторика професійної діяльності – для студентів окремих гуманітарних і технічних спеціальностей як курси за вибором студентів; Риторика – для аспірантів (ІІІ-ій освітньо-професійний рівень, доктор філософії).

Курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» має на меті: поглибити мовностилістичну вправність студентів; спрямувати їх на вдосконалення шкільних знань і навичок з української мови, на свідоме вироблення культури мовлення, оволодіння нормами літературної мови, підвищення рівня грамотності; опрацювати зі студентами засади офіційно-ділового стилю і засоби професійно-ділового мовлення державною мовою, а також опрацювати основні ділові папери, потрібні у повсякденній діяльності.

Курс «Сучасна українська мова» передбачає вивчення фонетичних, лексичних, граматичних, правописних і мовностилістичних явищ і тенденцій, засвоєння теоретичних, практичне оволодіння різними аспектами і нюансами української мови, розвиток гуманітарно-філологічного мислення, напрацювання навичок та вдосконалення культури мовлення.

Курс «Стилістика сучасної української мови» покликаний не лише формувати у студентів потребу володіти засадничими нормами комунікативного аспекту мови, вдосконалювати своє писемне та усне мовлення, але й розвивати відчуття естетики слова та підвищувати перекладацьку майстерність.

Курси «Сучасна українська мова в засобах масової комунікації» та «Практична стилістика української мови» мають допомогти студентам-журналістам через глибше засвоєння теоретичного матеріалу розвинути мовні навички, систематизувати знання законів і правил сучасної української мови і на цій основі сформувати розуміння стилістичних норм та особливостей мови майбутнього фаху, а також сформувати навички роботи з Українським правописом, лінгвістичними словниками, довідниками з метою досконалого писемного та усного спілкування українською мовою у професійній сфері.

Курс «Основи термінознавства» має сприяти формуванню мовно-термінологічної компетенції майбутнього фахівця, виробляти практичні вміння та навички укладання науково-технічних, навчальних, довідкових текстів з урахуванням особливостей історичного формування й теперішнього стану української термінології як підсистеми української літературної мови.

Курси «Риторика» та «Риторичний практикум» мають ознайомити студентів з основними принципами красномовства, із засадами психології та культури мовного спілкування, з традиціями вітчизняної риторики; подати теоретичні та практичні засади підготовки доповіді, промови та інших публічних виступів; окреслити особливості різних форм ділового спілкування; прищепити студентам практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов тощо.

♦ Українська мова (за професійним спрямуванням): загальна кількість годин – 90 (кредитів ECTS – 3), аудиторні години – 32 (практичні заняття).

Зміст дисципліни: Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усного та писемного мовлення; форми мовленнєвого етикету; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування текстів професійного спрямування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти основні принципи професійного спілкування українською мовою, принципи і засоби офіційно-ділового мовлення; оволодіти основними формами мовленнєвого етикету для професійного спілкування;
 • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, оформляти основні зразки ділових паперів;
 • оволодіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами української літературної мови;
 • правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси;
 • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі професійного спілкування.

♦ Сучасна українська мова: загальна кількість годин – 120 (кредитів ECTS – 4), аудиторні години – 64 (практичні заняття).

Зміст дисципліни: Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; етапи її становлення і розвитку; її роль як офіційно-державної мови в суспільному житті українського народу; місце української мови серед інших слов’янських та європейських мов; лінгвістичні характеристики (властивості) сучасної української мови, джерела її збагачення та вдосконалення; фонетичні, лексикологічні та граматичні (морфолого-синтаксичні) закони української мови та засоби їх реалізації; наукові (фонетично-словотворчо-граматичні) засади української орфографії та основні правописні норми сучасної української літературної мови; її форми (усна й писемна), літературні норми, питання культури мовлення та мовного етикету.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти основні наукові засади сучасної української літературної мови на лексичному, фонетичному та граматичному рівнях;
 • засвоїти основні лексико-граматичні категорії та вміти використовувати їх у комунікативному процесі;
 • оволодіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами сучасної української літературної мови;
 • засвоїти і вміти використовувати правила орфоепії та акцентології;
 • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі комунікації;
 • оволодіти основними формами українського мовленнєвого етикету;
 • виробити навички стилістичного редагування тексту та практичного перекладу.

♦ Стилістика сучасної української мови: загальна кількість годин – 90 (кредитів ECTS – 3), лекції – 16, аудиторні години (практичні заняття) – 16 (стаціонар); лекції – 6, аудиторні години (практичнізаняття) – 8 (заочна форма).

Зміст дисципліни: основи культури спілкування як системний курс, покликаний сформувати у студента потребу оволодіти не лише засадничими нормами комунікативного аспекту мови як головного засобу реалізації власної індивідуальності, але й виробити чуття естетики та постійного вдосконалення у спілкуванні.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • з’ясувати та засвоїти основні поняття курсу;
 • з’ясувати різницю між прескриптивним та дескриптивним у спілкуванні;
 • володіти нормами культури спілкування на всіх мовних рівнях;
 • застосовувати набуті знання в усному спілкуванні;
 • не допускати поширеної російсько-української інтерференції на всіх мовних зрізах;
 • уникати моди на невмотивовану англізацію мовлення у професійно-діловому спілкуванні;
 • використовувати набутий практичний матеріал у перекладацькій діяльності;
 • послуговуватись вербальним і невербальним етикетом як засобом власної реалізації і засобом творення висококультурного суспільства;
 • сприймати спілкування як креативно-естетичну категорію.

♦ Сучасна українська мова в засобах масової комунікації: загальна кількість годин – 120 (кредитів ECTS – 4), аудиторні години – 48 (практичні заняття).

Зміст дисципліни: сучасна українська мова як державна; етапи її становлення і розвитку; її роль як офіційно-державної мови в суспільному житті українського народу; місце української мови серед інших слов’янських та європейських мов; лінгвістичні характеристики (властивості) сучасної української мови, джерела її збагачення та вдосконалення; фонетичні, лексикологічні та граматичні (морфолого-синтаксичні) закони української мови та їх реалізація в засобах масової комунікації; її форми (усна й писемна), літературні норми, питання культури мовлення та мовного етикету журналістів; використання різних мовних стилів у журналістській практиці; публіцистичний стиль в засобах масової комунікації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • засвоїти основні наукові засади сучасної української літературної мови на лексичному, фонетичному та граматичному рівнях;
 • засвоїти основні лексико-граматичні категорії та вміти використовувати їх у комунікативному процесі;
 • володіти морфологічними нормами та засобами реалізації граматичних категорій самостійних частин мови, специфікою вживання службових частин мови;
 • оволодіти навичками культури усного та писемного мовлення і нормами сучасної української літературної мови;
 • засвоїти і вміти використовувати правила орфоепії та акцентології;
 • оволодіти науковими принципами сучасного правопису і використовувати їх у процесі комунікації;
 • оволодіти основними формами українського мовленнєвого етикету;
 • опрацювати публіцистичний стиль та його жанри, засоби і прийоми усного та писемного публіцистичного мовлення з метою використання ув журналістській діяльності.

♦ Практична стилістика української мови: загальна кількість годин – 150 (кредитів ECTS – 5), аудиторні години – 64 (практичні заняття).

Зміст дисципліни: Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; публіцистичний стиль і його засоби; культура усного та писемного мовлення журналістів; стилістичне редагування журналістських текстів; наукові (фонетично-словотворчо-граматичні) засади української орфографії та основні правописні норми сучасної української літературної мови.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • оволодіти стійкими навичками культури мовлення, нормами української літературної мови, принципами і засобами публіцистичного мовлення;
 • засвоїти принципи і засоби функціональних стилів сучасної української мови, використовувати засоби всіхс тилів, готувати тексти на задані теми для ЗМІ;
 • володіти лексичними засобами публіцистичного стилю, умінням вживати фразеологізми і терміни в текстах мас-медіа, засадами практичної ономастики;
 • логічно та грамотно висловлювати думки, вільно послуговуватися етикетним спілкуванням;
 • реалізувати знання особливостей орфографії та пунктуації в журналістському дискурсі;
 • виробити навички роботи з Українським правописом, лінгвістичними словниками, довідниками з метою досконалого писемного та усного спілкування українською мовою у професійній сфері.

♦ Основи термінознавства: загальна кількість годин – 90 (кредитів ECTS – 3), аудиторні години –32 год. (практичні заняття).

Зміст дисципліни: Основні етапи розвитку галузевих терміносистем і термінознавства в Україні; історичні традиції розвитку української термінології; лексико-семантичні особливості термінів української мови; основні аспекти українського термінотворення і терміновжитку; особливості різних термінологічних жанрів; наукові, науково-популярні, навчальні тексти; особливості історичного формування й теперішнього стану української термінології як підсистеми української літературної мови.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • виявляти розуміння основних етапів розвитку галузевих терміносистем і термінознавства в Україні;
 • знати лексико-семантичні особливості термінів української мови;
 • засвоїти основні аспекти українського термінотворення і терміновжитку;
 • сформувати практичні вміння та навички укладання різножанрових наукових текстів;
 • виробити здатність виступати перед аудиторією, дотримуючись норм терміновживання та вимог наукового стилю.

♦ Риторика: загальна кількість годин – 90 (кредитів ECTS – 3), аудиторні години – 32 (практичні заняття).; або для окремих гуманітарних спеціальностей: 120 год. (кредитів ECTS – 4), аудиторні години – 48 (практичні заняття).

Зміст дисципліни: Здобутки світової риторики, основні етапи становлення і розвитку риторики в Україні; статус сучасної риторики та її зв’язки з іншими науками; основні аспекти психології та культури мовного спілкування; особливості різних форм спілкування людей у колективі; відмінності між різними видами промов; теоретичні засади підготовки усного публічного виступу; практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, висупів на зборах, конференціях, виголошення промов.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • ознайомитися зі здобутками світової риторики;
 • знати основні етапи становлення і розвитку риторики в Україні;
 • опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;
 • вміти аналізувати особливості різних форм спілкування людей у колективі;
 • знати відмінності між різними видами промов;
 • осягнути теоретичні засади підготовки усного публічного виступу;
 • володіти навичками ведення нарад, дискусій, виголошення промов та інших виступів перед аудиторією, дотримуючись законів риторики;
 • вміти організувати нараду, дискусію.

♦ Риторичний практикум: загальна кількість годин – 120 (кредитів ECTS – 4), аудиторні години – 48 (практичні заняття).

Зміст дисципліни: основні етапи розвитку риторики, історичні традиції вітчизняної риторики; статус сучасної риторики; основні аспекти психології та культури мовного спілкування; теоретичні та практичні засади підготовки промови; особливості різних форм ділового спілкування, способи завойовувати словом прихильність людей; практичні вміння та навички ведення нарад, дискусій, виголошення промов.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 • ознайомитися зі здобутками світового ораторського мистецтва;
 • знати основні етапи становлення і розвитку красномовства в Україні;
 • опанувати основні аспекти психології та культури мовного спілкування;
 • вміти аналізувати особливості різних форм спілкування у системі фахової комунікації;
 • знати і практично застосовувати відмінності між різними видами промов;
 • осягнути практичні засади підготовки усного публічного виступу;
 • набути здатності виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики, оволодіти навичками виголошення промов;
 • здобути навички організації нарад, презентаційних заходів.

♦ Риторика (ІІІ-ій освітньо-професійний рівень, доктор філософії): загальна кількість годин – 90 (Кредитів ECTS – 3), аудиторні години – 30 (практичні заняття).

Зміст дисципліни: Поглиблене вивчення основних етапів розвитку риторики, історичних традицій риторики; статусу сучасного академічного красномовства; основних аспектів психології та культури мовного спілкування, теоретичних засад підготовки академічної промови та інших публічних виступів, особливостей різних форм публічного чи професійно-ділового спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні знати:

 • основні етапи розвитку світової риторики;
 • особливості українських риторичних учень;
 • статус сучасного академічного красномовства;
 • основні аспекти психології та культури мовного спілкування;
 • особливості різних форм академічного спілкування;
 • види і жанри ораторського мистецтва;
 • типи промов та особливості їхньої побудови;
 • структуру промови та її композицію;
 • форми спілкування людей у колективі;
 • основні етапи підготовки промови;
 • засоби активізації уваги слухачів.

У результаті набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни знань аспіранти повинні вміти:

 • розробляти теоретичні засади підготовки промови;
 • розрізняти особливості різних форм академічного спілкування;
 • добирати матеріал для підготовки промови;
 • організувати та вести дискусію;
 • підготувати інформаційну та переконувальну промови;
 • скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді;
 • добирати аргументи і засоби активізації уваги слухачів;
 • виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики.

Протягом 2020 року катедра української мови провела низку навчально-методичних семінарів:

 • Наконечна Г. В. «Методика проведення навчальної дискусії на мовознавчу тематику»;
 • Булик-Верхола С. З. «Інтерактивні методи вивчення термінології в курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
 • Василишин І. П. «Інтерактивні методи навчання та комплексні форми викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»;
 • Харчук Л. В. «Застосування інтерактивних форм і методів навчання на заняттях з риторики»;
 • Наконечна Г. В. «Керування науковими дослідженнями студентів напряму «Філологія» в умовах дистанційного навчання»;
 • Ментинська І. Б. «Використання інтерактивних, комунікативних, інформаційних, освітніх технологій у вивченні дисципліни «Риторика».

Протягом 2021 року катедра української мови провела низку навчально-методичних семінарів

 • Булик–Верхола С. З. «Створення та використання презентацій у процесі дистанційного навчання»; 
 • Василишин І. П. «Навчально-методичні засади створення та розміщення тестових завдань різних рівнів у ВНС»; 
 • Городиловська Г. П. «Відеоконференція як інноваційна форма проведення занять в умовах дистанційного навчання»; 
 • Литвин О. Г. «Застосування інтерактивного методу «аналіз історій і ситуацій» на заняттях з риторики»; 
 • Теглівець Ю. В. «Використання інтерактивного методу у процесі дистанційного навчання»; 
 • Середницька А. Я. «Інноваційні методи дистанційного навчання».

 

СТУДЕНТИ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І ПОСІБНИКИ КАТЕДРИ:

Анна Петрушина, студентка Інституту економіки та менеджменту:

Мені дуже сподобався навчальний курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Протягом першого семестру нашим викладачем та наставником з питань української мови була Мирослава Василівна Гнатюк, яка навчила нас любити й поважати нашу мову, а головне грамотно і правильно розмовляти і писати українською. У цьому дуже допоміг кафедральний навчальний посібник з культури професійно-ділового мовлення. Чесно кажучи, з кожною опрацьованою сторінкою мені хотілося вчити і пізнавати цю дисципліну все більше і більше. Вправи і додатки до цього посібника допомогли мені краще закріпити вивчений матеріал, засвоїти норми української мови, позбутися суржикових зворотів, удосконалити своє побутове і професійне мовлення.

Дуже цікаво також було брати участь у конкурсі з української мови ім. П. Яцика, який традиційно в кінці листопада проводить кафедра української мови. Мені вдалося добре виконати різноманітні завдання, написати твір-мініатюру і в результаті посісти високе місце в цьому конкурсі й отримати нагороду. Гадаю, що проведення такого конкурсу у Львівській політехніці дуже потрібне студентам, бо стимулює нас «підтягнути» рівень мовної культури, позмагатися, перевірити свої знання.

Марта Грибик, студентка Інституту архітектури:

Кафедра української мови для студентів-архітекторів веде дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Усі викладачі, які проводять заняття з нашими групами, – висококваліфіковані фахівці, що вміють зацікавити своїм предметом. Це я знаю з відгуків моїх однокурсників, багато з яких взяли активну участь у мовному конкурсі, що проводила кафедра. Викладачі головну увагу приділяють розвитку нашого професійного мовлення, завжди тактовно виправляють наші помилки. У посібнику з цієї дисципліни, у методичці з ділових паперів дуже багато цікавих і пізнавальних завдань на засвоєння правильних форм, мовних зворотів, термінів, на удосконалення усного спілкування в межах нашої спеціальності. Ці набуті мовні навички сприятимуть нам у майбутній професійній діяльності, бо навчать нас грамотно мислити й говорити.

Ірина Гринишин, студентка Інституту гуманітарних і соціальних наук:

Цей предмет є надзвичайно важливий для усіх, оскільки рівень знань рідної мови впливає на соціальний статус, престиж і ставлення до особистості. Мабуть, ми не надто довірятимемо менеджерові чи керівникові компанії, який не вміє правильно говорити і грамотно писати. Рівень викладання матеріалу викладачами кафедри української мови є високим. Величезне спасибі нашому викладачеві Лілії Валеріївні Харчук за нестандартні завдання з фотографіями помилок на вивісках нашого славетного міста Лева. (Тепер, коли бачу помилки, подумки їх автоматично виправляю). Що, на мою думку, слід додати до викладу матеріалу? Добре було б учити студентів правильно і влучно використовувати фразеологізми, синоніми українських слів та українські відповідники до іноземних. Також цікавим було б провести заняття, на якому студенти говорили б і вчили інших говіркою рідного регіону – це б навчило приїжджих «львівської гвари», а для львів’ян це було б методом збагачення рідної мови. Враження про вивчений курс лише позитивні. Дякуємо!!!

 

СТУДЕНТИ ПРО ПОСІБНИК «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»:

Студентка ІНЕМ Ярина Дмитришин:

У посібнику порушено проблему поширення суржику в українській мові; є змістовний додаток про те, як можна уникнути суржикових висловів і замінити їх українськими відповідниками. В рамках курсу ми говорили і про надмірну моду на використання англійських термінів, значення яких пересічна людина не завжди знає, і про можливість вживання українських варіантів.

Студентка ІНЕМ Алла Пашук:

Посібник написано легко і доступно. Кожен розділ має чимало прикладів, вправ. Це дозволяє концентрувати увагу на тих мовних помилках, які робимо найчастіше. До речі, завдяки посібнику успішність нашої групи з цього предмета була високою.

Студент ІЕСК Віталій Горбань:

Серед основних плюсів книжки вважаю гармонійне переплетення двох складових – теоретичної і практичної. Це важливо, бо теорія без практики – ніщо, а практика без теорії – сліпа. Корисними є додатки, зокрема ті, в яких порівнюються зразки суржику і правильного мовлення, подано найпоширеніші українські фразеологізми та багато інших зразків професійно-ділового стилю.

З 12.03.2020 р. катедра української мови продовжує викладати дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)Українська мова за професійним спрямуванням [02001]Українська мова (за професійним спрямуванням): для студентів заочної форми навчання [02148]Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів технічних спеціальностей [03515]Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальностей СО, СР, СЗ [03893]Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів ПВ [03818]Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів МВ [03960]; Сучасна українська мова. Частина І.Сучасна українська мова. Частина 2.; Сучасна українська мова в засобах масової комунікації; Сучасна українська мова для здобувачів освіти за освітньою програмою "Філологія"Ділова українська мова [01824]РиторикаРиторика професійної діяльності [02025]Основи термінознавства [01917]Орфографічний практикум з української мовиПунктуаційний практикум з української мовиРиторика [01981]Риторичний практикум (для студентів ПВ) [03007]Риторичний практикум (для студентів МВ) [03008]; Термінознавчий практикум [04004] у ВНС, використовуючи також платформи ZOOM, Teams, Skype та You Tube.

Оновлено 4 місяці 3 тижні тому