Наукова діяльність катедри української мови

     Науково-методична робота катедри підпорядкована єдиній катедральній темі «Актуальні питання дослідження української мови та літератури: теорія і практика» і передбачає як дослідження теоретичних проблем, так і методичне забезпечення навчального процесу з усіх дисциплін, які ведуть викладачі катедри.

Викладачі катедри підготували до друку й опублікували низку наукових монографій:

 • Г.В.Наконечна «Українська науково-технічна термінологія: Історія і сьогодення» (1999 р.);
 • І.Д.Фаріон 2001 року видала монографію «Українські прізвищеві назви кінця XVII–початку ХІХ ст.», 2004, 2005 та 2006 рр. – монографію «Правопис – корсет мови? Український правопис як культурно-політичний вибір», 2007 2009, 2010 та 2011 рр. – «Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ–середині ХІХ ст.», 2007, року – «Отець Маркіян Шашкевич – український мовотворець: Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму», 2010, 2011 та 2013 рр. – «Мовна норма: знищення, пошук, віднова», 2015 р. – «Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV–XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива», 2017 року – «Мовний портрет Івана Пулюя»;
 • З.Й.Куньч 2006 року опублікувала монографію «Українська риторична термінологія: історія і сучасність».
 • У 2018 р. опубліковано колективну монографію «Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості = Współpraca transgraniczna a wspólna przestrzeń europejska: teoria, praktyka i nowe możliwości» (Львів, Ольштин) / Куньч З. Й. Засвоєння термінології як передумова успішного вивчення риторики студентом-іноземцем. – С. 129–137; Литвин О. Г., Голубінка Н. І. Українська періодика в Польщі у контексті транскордонного співробітництва Україна – Польща. – С. 149–158.
 • У 2018 р. опубліковано колективну монографію «Теорія терміна: конкретизація лексико-семантичних парадигм» (З. Й. Куньч, Г. В. Наконечна, О. Р. Микитюк, С. З. Булик-Верхола, Ю. В. Теглівець).
 • У 2019 р. опубліковано колективні монографії: «Український науковий термін: діахронний контекст» (З.Й. Куньч, І. Д. Фаріон, І. П. Василишин, О. Г. Литвин, І. Б. Ментинська); «Українська реальність крізь призму терміна» (З.Й. Куньч, І. Д. Фаріон, О. Р. Микитюк, Л. В. Харчук, Г. П. Городиловська);
 • У 2020 році опубліковано колективні монографії: «Термінологічна актуалізація української мовної дійсности» / І. Д. Фаріон, З. Й. Куньч, І. П. Василишин, О. Р. Микитюк, І. Б. Ментинська. Львів : Галицька Видавнича Спілка; «Українське словникарство: історія, теорія, практика» /  Г. П. Городиловська, Г. В. Наконечна, О. Г. Литвин, С. З. Булик-Верхола, Л. В. Харчук. Львів : Галицька Видавнича Спілка.
 • У 2021 році опубліковано колективну монографію «Позиційне чергування у/в як елемент милозвучности: норма і практика» / З. Й. Куньч, Г. В. Наконечна, І. Б. Ментинська. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Особливо активну участь беруть викладачі катедри у підготовці та виданні словників різних типів. Катедра послідовно втілює свій концептуальний задум – співпрацювати з фахівцями спеціальних катедр у підготовці словників науково-технічної термінології. За участю працівників катедри вже видано близько 30 словників з різних галузей знань.Найбільшої популярності набули:

 • «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник українських морфем» проф. Л.М. Полюги;
 • «Фінанансовий словник», «Фінансово-економічний словник», «Гроші: Словник афоризмів»,  «Словник економічної афористики» та велика низка галузевих термінологічних словників економічного профілю за співавторства доц.Г.Л.Вознюка;
 • «Універсальний словник української мови», «Риторичний словник» доц. З.Й. Куньч, а також «Конфліктологія. Словник: поняття, категорії, терміни», «Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни», «Теорія міжнародних відносин. Термінологічний словник» за співавторства доц. З.Й. Куньч;
 • «Російсько-українсько-англійський та українсько-російський словник машинобудівних термінів» доц.О.Г. Литвин.

У 2020 р. вийшло наукове видання «Печальних уст моїх слова пречисті (переклади з Рільке)» : поезії / Б.Кравців ; [упоряд. Т. Салига, І. Василишин]. – Львів : Сполом, 2019. – 220 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202–216.

У 2021 р. вийла книга «Щастя – бути сильним. Афоризми та сентенції Дмитра Донцова» / автор ідеї та укладач Оксана Микитюк. Науковий консультант Ірина Фаріон. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. 392 с.

Викладачі катедри беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій різних рівнів. Найактивніше долучається професорсько-викладацький склад кафедри до роботи міжнародних конференцій з теоретичних проблем українського термінознавства, де працівники катедри виступають як доповідачі, наукові консультанти, керівники секцій та редактори наукових матеріалів, та щорічної науково-практичної конференції "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі", оскільки ці традиційні конференції відбуваються на базі Національного університету «Львівська політехніка».

Плідно працює науково-методичний семінар катедри, де викладачі обговорюють актуальні проблеми навчально-методичної та наукової роботи, а також дисертаційні матеріали колег. Провідні науковці катедри виступають офіційними опонентами на захистах кандидатських і докторських дисертацій.

Протягом 2018–2019 навчального року катедра української мови провела низку наукових семінарів. З доповідями виступили:

 • Наконечна Г. В. «Пасивні форми дієслова з орудним особи в науковому тексті» (жовтень 2018 р.).
 • Городиловська Г. П. «Юрій Шевельов як мовознавець» (грудень 2018 р.).
 • Куньч З. Й. «Образність як ознака культури мови (на прикладі метафори)» (лютий 2019 р.).
 • Середницька А. Я. «Концептосфера переміщення в українській мові» (березень 2019 р.).
 • Булик-Верхола С. З. «Суспільно-правові аспекти функціонування української мови» (травень 2019 р.).
 • Василишин І. П. «Концепт sacrum у лірико-філософських творах українських письменників-емігрантів: Є. Маланюк, Б. Кравців, М. Ситник» (червень 2019 р.).

2020 р. з доповідями на наукових семінарах виступили: Середницька А. Я. «Роль частин мови в мовній картині світу» (лютий 2020); Теглівець Ю. В. «Особливості конотативного потенціалу складених назв із семою «вода» (березень 2020); Ментинська І. Б. «Ретермінологізація як засіб укомплектування терміносистем (на матеріалі української комп'ютерної термінології»); Фаріон І. Д. «Мовне законодавство як ліберально-гібридна модель мовного розвитку» (червень 2020); Куньч З. Й. «Функційні детеммінологізми як засіб художньої образности» (серпень 2020); Городиловська Г. П. «Професор Лев Михайлович Полюга: життя та лексикографічна діяльність» (вересень 2020); Василишин І. П. «Ідіостиль поетичного доробку Лесі Українки» (жовтень 2020);   Теглівець Ю. В. «Асоціативні процеси у стрижневому компоненті складних назв із семою «вода» (листопад 2020).

Протягом 2021 року катедра провела низку навчально-методичних семінарів:

 • Гнатюк М. В. «Північнолемківські говірки в лексикографічному вимірі».

 • Куньч З. Й. «Мовна концепція майбутнього журналіста в контексті курсу термінознавства».

 • Микитюк О. Р. «Максима «характер» у мовно-політичному світогляді Д. Донцова».

 • Харчук Л. В. «Процес фразеологізації як засіб творення термінів енергетики».

 • Наконечна Г. В. «Церковнословянізми в термінній системі семіотики».

 • Фаріон І. Д. «Соціолінгвальні параметри українського правопису».

У травні 2021 року на катедрі української мови відбулися успішні захисти кандидатських дисертацій (спеціальність 10.02.01 – українська мова) викладачів Гнатюк Мирослави Василівни та Шмілик Ірини Дмитрівни.

Дослідження Гнатюк М. В. «Північнолемківські говірки переселенців: фонолого-фонетичні особливості» присвячено вивченню фонолого-фонетичного рівня північнолемківських говірок, діалектоносіїв яких внаслідок переформатування політичної карти Європи було свідомо розселено в різних регіонах України, зокрема у Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області. У дисертації вперше цілісно описано звукову систему сучасних говірок та особливості їх функціювання в умовах некомпактного проживання носіїв у західноукраїнському ареалі на зібраному упродовж 1998–2019 рр. матеріалі унікальних записів зв’язного мовлення різних вікових груп.

Дослідження Шмілик І. Д. «Морфологічна варіантність у поезії Івана Франка: іменні частини мови» присвячено дослідженню морфологічної варіантности іменних частин мови в поетичних творах І. Франка. Уперше здійснено аналіз словозмінних особливостей іменників, прикметників, займенників у площині варіантности на метеріалі всіх прижиттєвих поетичних збірок письменника. Розглянуто, як І. Франко осмислював процеси творення літературної мови в теоретичному і практичному аспектах. Простежено мовну еволюцію в контексті аналізу морфологічних варіантів іменних частин мови, що свідчить про спробу І. Франка долучитися до творення унормованої системи відмінювання української літературної мови.

У вересні 2021 року на катедрі української мови відбувся успішний захист кандидатської дисертації Колодій Наталії Вікторівни.

Дослідження Колодій Н. В. «Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи» присвячено теоретичному обґрунтуванню й експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи.

У дисертаційній роботі проаналізовано теорію та практику професійної діяльності працівників соціальної сфери в Україні та за кордоном; досліджено особливості мовленнєвої підготовки майбутніх працівників соціальної сфери у ЗВО; охарактеризовано сутність, структуру, критерії й рівні сформованості професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів; визначено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність педагогічних умов, а також змодельованої цей процес; розроблено навчально-методичне забезпечення для відповідних дисциплін та окремих курсів.

1–3 жовтня 2021 року Оксана Микитюк, доцент катедри української мови, Мирослава Гнатюк, старший викладач катедри української мови, та Лілія Харчук, старший викладач катедри української мови, взяли участь у роботі IX Міжнародного конгресу дослідників Білорусі. Працювало 12 секцій, серед яких члени катедри виступили на секції «Білоруський вектор у мовознавчих практиках українських лінгвістів». Конгрес відбувся на базі Університету Вітовта Великого (Каунас, Литва).

28–31 жовтня 2021 року науковці катедри української мови взяли участь у XIІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ», що відбулася в Університеті Людвіга-Максиміліана (Мюнхен).

На конференції з доповідями виступили професор Ірина Фаріон «Постколоніяльні виміри мовної політики В. Зеленського: персоналістичний контекст», доценти Оксана Микитюк «Лексема «характер» як політичний актуалізатор світогляду Дмитра Донцова» та Ігор Василишин «Лірика М. Ситника періоду ДіПі в українських повоєнних часописах Австрії та Німеччини».

 

18–19 листопада 2021 року викладачі катедри української мови взяли участь у Міжнародній науковій конференції Вроцлавської україністики: «LINGUA, LITTERAE, SERMO» Захід відбувся під патронатом ректора Вроцлавського університету професора Пшемислава Вішевського, Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Польщі Андрія Дещиці та Колегіуму Східної Європи імені Яна Новака-Єзьоранського.

Науковці катедри виступили з доповідями:

 • Фаріон Ірина: «Історія українського правопису як дзеркало національної ідентичности»;

 • Куньч Зоряна, Василишин Ігор: «Античні вислови як матриці культурно-інтелектуальної, психоментальної та історіософської інтенції студентського соціуму (девізи університетів світу)»;

 • Булик-Верхола Софія: «Вектори розвитку музичної термінографії в Україні»;

 • Гнатюк Мирослава: «Вагомість фонетичних праць Здзислава Штібера для сучасних досліджень північнолемківських переселенських говірок в Україні»;

 • Ментинська Ірина: «Родо-видові відношення комп’ютерної терміносистеми»;

 • Микитюк Оксана: «Фразеологізми творів Дмитра Донцова як вияв української ідентичности»
 • Харчук Лілія: «Запозичення в українській електроенергетичній термінології».

    2 грудня 2021 року старший викладач катедри української мови Мирослава Гнатюк взяла участь у науковому семінарі «Діалектологічні зустрічі» в рамках наукових заходів Інституту української мови НАН України. На непересічній лінгвістичній події-зустрічі на понад 90 науковців із різних куточків України чекала розмова із доктором філологічних наук, професором Тамарою Льоннґрен (м. Тромсьо, Норвегія), яка виголосила доповідь на тему «Біля джерел української фонології: «злочинниця» – мовознавець Олена Курило». Подія тривала упродовж години на платформі Google Meet і завершилася обговоренням певних біографічних моментів відомої ученої Олени Курило, як також її наукового листування з норвезьким професором Олафом Броком.

      17 травня 2022 р. доктор філологічних наук, професор катедри української мови Ірина Фаріон виступила з публічною лекцію «Мова, нація, релігія: історичний контекст (кін. ХVI–ХVII ст. )» в Iнституті слов’янської філології Університету Людвіґа-Максиміліана у м. Мюнхенi. Відеоконференція відбулася під Патронатом Генерального консульства України і за результатами ХІІ-ої міжнародної конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ», в перебігові якої доповідь Ірини Фаріон визнано найкращою.Під час дискусії порушено низку визначальних проблем з діахронної української соціолінгвістики, зокрема роздвоєність та нецілісність національного самоусвідомлення української інтелектуальної еліти того часу і сьогодні, та обговорено нагальну проблему збільшення кількости годин на викладання історії мови та історії літератури як найважливішого джерела формування національної свідомости українців.

Викладачі катедри активно розробляють просвітницькі матеріали для різних видань, зокрема для освітньо-наукового і студентського тижневика «Аудиторія»

 

Науково-методичні публікації катедри за роками: 2005 р.2006 р.2007 р.2008 р.2009 р.2010 р.2011 р.2012 р.2013 р.2014 р.2015 р.2016 р.2017 р.2018 р.2019 р.; 2020 р.

 

Нові видання катедри

 

Електронні видання катедри

Оновлено 4 місяці 2 тижні тому