Наукова діяльність кафедри туризму

Наукова діяльність кафедри здійснювалася відповідно зареєстрованої кафедральної тематики «Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій», яка була завершена в листопаді 2016 року. У 2017 році затверджено науково-дослідну роботу за темою: «Методологічний інструментарій розвитку туристичної інфраструктури та формування умов пріоритетності внутрішнього туризму».

Найвагоміші наукові праці кафедри:

Монографії:

 1. Теребух А.А. Господарські рішення на підприємствах: формування, реалізація та економічна ефективність: [монографія] / Теребух А.А. — Львів Видавництво Львівської політехніки, 2013. — 244 с.,
 2. Божук Т. Рекреаційно-туристичні дестинації: теорія, методологія, практика. [монографія] / Тетяна Божук. — Львів : Український бестселер, 2014. — 468 с.);
 3. Економіка природокористування та управління природоохоронною діяльністю: [монографія] — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — 372 с.,
 4. Просторова організація економічних систем: [монографія] — Львів: Новий Світ —2000, 2013. — 274 с.;
 5. Аналіз проблем розвитку, відтворення та оцінки ресурсного потенціалу туризму / А.А. Теребух, І.З. Дуцяк, О.П. Макар, Н.В. Чорненька, Т.І. Божук / Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / під ред. М. С. Мальованого. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — 340 c. — Розділ 3. С. 291-331.
 6. Привабливість Українських Карпат: сільський зелений туризм: монографія / С.О.Гуткевич, М.І.Габа, М.П.Корінько. — Київ: НУХТ, 2016. — 212 c.
 7. Торгівельне підприємництво: механізми розвитку і фінансової підтримки: [монографія] / С. В. Князь, А. А. Теребух — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. — 710 с. — (Теребух А. А. «Функції, які виконує підприємство під час формування і реалізації трансферного потенціалу розвитку торговельного підприємництва». — С. 110–135).
 8. Теребух А.А. Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / А. А. Теребух, С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. Є. Федорчак, І. О. Красілич, Т. В. Коломієць, Т. Г. Васильців, М. М. Глущенко, О. І. Мороз. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 307 c.
 9. Теребух А.А. Аналіз та оцінювання розвитку експортно-імпортної діяльності суб’єктами міжнародної торгівлі. / А.А. Теребух, І.Ф. Коломієць, В.П. Залуцький, І.О. Красілич // Моделювання механізмів фінансової підтримки суб’єктів міжнародної торгівлі: монографія / колектив авторів; за наук. ред. С.В. Князя. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С.43-89 (366 с.).
 10. Божук Т. І. Сільський та екологічний туризм у складі рекреаційно-туристичних дестинацій для потреб активного відпочинку та стаціонарної рекреації (на прикладі Жовківського району Львівської області) / Божук Т. І. / Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : монографія / за заг.ред. М. Х. Шершуна. — Рівне 2016. — С. 134-146 (262 с.).
 11. Басюк Д.І. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: [монографія] / [Басюк Д.І., Головко О.М., Грянило А.В. і ін.] — Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. — 318 c. — (3.1. Божук Т. І. Розвиток сиро-винного туризму (на прикладі Закарпатської та Одеської областей) / Т. І. Божук. — C. 267–275).
 12. Мезенцев К. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін: [монографія] / К. Мезенцев, Н.І. Мезенцева, М. Дністрянський, Н.І. Дністрянська; за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої — Київ : Видавництво «Фенікс», 2017. — 437 c.
 13. Туристично-рекреаційні ресурси Львівської області: сучасний стан та перспективи використання для сталого розвитку туризму : монографія / Н. Є. Паньків, М. В. Лущик, О. Р. Роїк. — Львів : Ліга-Прес, 2018. — 150 с.

Найвагоміші науково-метричні та фахові статті:

 1. Теребух А. А. Оцінювання туристичного потенціалу дестинацій / А. А. Теребух, О. І. Мороз // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 7. — С. 335–343.
 2. Теребух А.А. Обґрунтування ухвалення поточних господарських рішень. / А.А. Теребух // Актуальні проблеми економіки. — 2014. — № 10. — С. 171–179.
 3. Теребух А. А. Фінансування природоохоронних заходів в Україні / А. А. Теребух, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, О.П. Макар // Науковий вісник Хмельницького національного Університету: Економічні науки 2015, № 5, Т 1. — С. 108–111.
 4. Теребух А.А. Засади формування туристичної інфраструктури. / А.А. Теребух, Б.Р. Брунець // «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті»: матеріали ХІII міжнародного наукового семінару, (Київ — оз. Світязь, 30 червня-4 липня 2014 р.; за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єрмошенка. — К.: Національна академія управління, 2014. — С. 116–120.
 5. Bozhuk T. I. Recreational and tourist destinations for the needs of outdoor winter activities (on the example of ukrainian ski resorts) / Bozhuk T. I. // Scientific Review of Physical Culture. — 2014. — Vol. 4, Issue 1. — P. 136-145.
 6. Габа М.І. Сільський зелений туризм — перспективний вид туризму для реформування економіки України / М.І.Габа // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». К. — 2016. — № 2. — С.88-94.
 7. Божук Т. И. Оценка рекреационно-туристических дестинаций для потребностей активного отдыха и стационарной рекреации (на примере Регионального ландшафтного парка «Знесиння», Львов, Украина) / Божук Т. И. // Веснік Магiлёўскага дзяржаўнага ўнiверсытэта імя А. А. Куляшова: серыя В прыродазнаўчыя навукі. — 2014. — № 1 (43). — С. 62-68.
 8. Габа М.І. Особливості державного регулювання як основа розвитку сільського зеленого туризму / М.І.Габа // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». К. — 2016. — № 4 — С. 90-99.
 9. Чорненька Н.В. Екологічний напрям посилення конкурентоспроможності регіонального туризму [Текст] / Н.В. Чорненька, А.А. Теребух, І.В. Костюк. // Географія та туризм : Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. — К.: Альтерпрес, 2015. — Вип. 34. — С. 183-192.
 10. Чорненька Н.В. Роль інновацій у формуванні туристично-рекреаційної привабливості території міст [Текст] / Н.В. Чорненька // Географія та туризм : Наук. зб. / Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. — К.: Альтерпрес, 2013. — Вип. 24. — С. 39-46.
 11. Теребух А. А., Лісовська Л. С. Моделі обґрунтування ефективності ухвалення господарських рішень машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. — 2017. — № 873. — C. 135–145.
 12. Дністрянська Н. І. Етнографічний туризм як резерв соціально-економічного розвитку Українських Карпат // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2016. — Т.50. — C. 141–147.
 13. Дністрянська Н. І., Жулканич Б. М. Демографічний потенціал селищної мережі Львівської області // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2016. — Т.50. — C. 148–152.
 14. Мирош М. В. Пам’ятки археологічної спадщини Львівської області як чинник розвитку туризму в регіоні // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні науки». — 2016. — Т.5. — C. 112–118.
 15. Роїк О. Р. Вплив соціальної політики на розвиток туризму в умовах формування інноваційної економіки України // Причорноморські економічні студії. — 2016. — Т.10. — C. 53–57.
 16. Дуцяк І. З. Види дефініцій за вмістом інформації про відношення обсягів дефінійованого й суміжних понять // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — 2017. — № 869. — C. 35–39.
 17. Паньків Н. Є. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи» // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія «Економічні науки». — 2017. — № 12. — C. 202–204.
 18. Паньків Н. Є. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації: стан а шляхи становлення» // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія «Економічні науки». — 2017. — № 12. — C. 196–199.
 19. Паньків Н. Є. Підсумкова студентська науково-технічна конференція ІІ етапу Конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Туризм» // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія «Економічні науки». — 2017. — № 12. — C. 200–201.
 20. Божук Т. І. Застосування інформаційних технологій в релігійному туризмі // Актуальні проблеми економіки. — 2017. — № 1. — C. 326–333. (EBSCO).
 21. Дулин І. С., Чорненька Н. В., Макар О. П. Інформаційні технології у туризмі: теоретичні та практичні аспекти // Науковий вісник НЛТУ України. — 2017. — Т.27, № 2. — C. 160–163. (Index Copernicus International).
 22. Ільницька-гикавчук Г. Я. Особливості оцінювання якості туристичних послуг // Науковий вісник НЛТУ України. — 2017. — Т.27, № 2. — C. 62–64. (Index Copernicus International).
 23. Теребух А. А., Кошова Б. Р. Економічне обгрунтування доцільності розвитку туристичної інфраструктури у Західному регіоні України // Молодий вчений : науковий журнал. — 2017. — Т.11, № 51. — C. 128–139. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 24. Теребух А. А., Кошова Б. Р. Прогнозування динаміки розвитку туристичної інфраструктури та її вплив на соціально-економічний клімат в Західному регіоні України // Молодий вчений : науковий журнал. — 2017. — № 10 (50). — C. 1060–1066. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 25. Мирош М. В. Electoral activity of the population of western Ukraine border territory [Електронний ресурс] // Journal of Geography, Politics and Society. — 2017. — Vol.7, Iss.2. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 26. Кошова Б. Р. Оцінка якості розвитку інфраструктури туризму регіонів // Регіон — 2017: суспільно — географічні аспекти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, аспірантів та молодих науковців (Харків, 20-21 квітня 2017р.). — 2017. — C. 210–213. (Index Copernicus International).
 27. Ільницька-гикавчук Г. Я., Римар Ю. М. Формування системи управління якістю туристичних послуг // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2016. — Т.6(242). — C. 67–69. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 28. Макар О. П., Ливдар М. В., Чубка О. М. Проблеми та напрями організації міжбюджетних відносин в контексті підтримки соціально-економічного розвитку регіонів // Молодий вчений. — 2017. — № 3 (43). — C. 780–783. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 29. Паньків Н., Гунько В. Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток еко-готелів як інноваційної концепції гостинності // Науковий вісник НЛТУ України. — 2017. — Т.27(3). — C. 108–112. (Index Copernicus International).
 30. Паньків Н., Тетерко Н. Оцінювання забруднення атмосферного повітря внаслідок завантаженості вулиць Львова автотранспортом // Науковий вісник НЛТУ України. — 2016. — Вип. 26.8. — C. 215–223. (Index Copernicus International).
 31. Роїк О. Р. Кадрове забезпечення туризму в контексті формування інноваційної економіки України // Економічний простір : збірник наукових праць. — 2016. — № 111. — C. 27–37. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 32. Сеньків М. І. Геологістична оптимізація розміщення розподільчих центрів сільськогосподарської продукції у Західному регіоні України // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. — 2016. — Т. 21, Вип. 1(28). — C. 153–163. (Index Copernicus International).
 33. Сеньків М. І. Геологістична характеристика залізничного сполучення у Західному регіоні України // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: географія. — 2016. — Т.775-776. — C. 230–239. (Index Copernicus International).
 34. Сеньків М. І., Грицевич В. Географія кінцевих споживачів логістичних товарних потоків у Західному регіоні України // Економічна та соціальна географія. — 2017. — Вип.77. — C. 25–32. (Index Copernicus International).
 35. Стадницька Ю. Ю., Казимира І. Я. Чинники диференціації інвестиційної привабливості регіонів України [Електронний ресурс] // Інтернаука : міжнародний науковий журнал. — 2017. — № 17 (РИНЦ).
 36. Божук Т. І., Кальна-Дубенюк Т., Шаповал О., Коннова Л. Psychological aspects of case study with interactive approach // Research Revolution. — 2017. — Т.V, № 12. — C. 1—5.(Index Copernicus International, Ulrich’s Periodicals Directory).
 37. Senkiv M., Grytsevych V. Transport and logistic potential of the Western Ukrainian borderland // Journal of Geography, Politics and Society. — 2017. — Vol.7, Iss.2. — P. 81–86. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 38. Кошова Б. Р. Пріоритети розвитку урбанізованих територій. Стратегічний аспект // Регіон — 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Харків, 10-11 листопада 2016 р.). — 2016. — C. 131–133. (Index Copernicus International).
 39. Ігор Дуцяк. Принципи укладання словника узагальнювальних виознак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. — 2018. — № 890. — С. 24–29.
 40. Лущик М. В., Роїк О. Р. Аналіз чинників формування конкурентних переваг туристичних підприємств в Україні // Бізнес-навігатор. — 2018. — Вип. 4 (47). — С. 46–51.
 41. Стадницька Ю. Ю. Ідентифікація еколого-економічного чинника «наявність ефективного джерела природного ресурсу » при формуванні бази можливого місця розміщення [Електронний ресурс] // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2018. — Вип. 6 (17).
 42. Макар О. П., Дулин І. С., Мельник О. В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародного туризму // Молодий вчений. — 2018. — № 10 (62). — С. 786–791. (Index Copernicus International).
 43. Ільницька-гикавчук Г. Я., Габа М. І. Конкурентоспроможність та конкурентні переваги туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2018. — № 2 (256). — С. 121–124. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 44. Ільницька-гикавчук Г. Я. Методи оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2018. — № 3, т. 1 (258). — С. 24–27. (Google Scholar, Index Copernicus International, РИНЦ).
 45. Паньків Н. Є., Сеньків М. І. Створення еколого-пізнавального туристичного маршруту «Шляхами графа Володимира Дідушицького» у Бродівському районі Львівської області // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. — 2018. — Т. 28, № 6. — С. 68–73. (Index Copernicus International).
 46. Теребух А. А., Чорненька Н. В. Впровадження інновацій в готельному бізнесі на основі проектного менеджменту // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. — 2018. — № 7 (15). — С. 9–15. (BASE, CiteFactor, Google Scholar, Scientific Indexing Services (USA), РИНЦ).
 47. Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Проблема заселення гірських районів Українських Карпат: суперечності методологічних підходів та інтерпретацій // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2018. — Вип. 52. — С. 89–99. (Index Copernicus International).
 48. Теребух А. А. Принципи та методи мотивації працівників туристичного підприємства /Теребух А. А., Ільницька-Гикавчук Г.Я.// Молодий вчений. —2019. — № 5 (69) — C. 593 — 596. (GoogleScholar, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus ).
 49. Senkiv M. I., Grytsevych V. S., Podvirna K. Y. Motor transport network in the Western region of Ukraine as a factor of tourism industry development // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». — 2019. — Вип. 50. — С. 91–100. (Web of Science™ Emerging Sources Citation Index).
 50. Моrоz О. І., Kuz` O. N., Kuz’ І. S. Strength of elastoplastic plates containing square holes (inclusions) and cuts (thin inclusions) under uniaxial tension // Materials Science. — 2019. — Vol. 54, iss. 4. — P. 603–609. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).

Навчальні посібники:

 1. Чорненька Н.В. Індустрія туризму: навчальний посібник. / Н.В. Чорненька. — К.: Атіка, 2012. — 504 с.,
 2. Економіка природокористування: [навч. посіб.] / С.В. Князь, М.Т. Бець, (Г.Я. Ільницька-Гикавчук), (О.П. Макар). — Львів: ТзОВ «Ліга-прес», 2014. — 316 с.
 3. Макар О.П. Менеджмент природоохоронної діяльності: організаційно методичні аспекти: Навчальний посібник / О.П. Макар, М.В. Римар, С.В. Князь, М.Т. Бець, Г.Я. Ільницька-Гикавчук, Н.П. Яворська, О.В. Фарат, Т.І. Данько,О.Н. Боровик // Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2014, 148 с.
 4. Ільницька-Гикавчук Г.Я. Правове регулювання туристичної діяльності: навч. посібник / Г.Я.Ільницька-Гикавчук . —Львів: Ліга-Прес, 2018. — 172 с.
 5. Чорненька Н. В. Безпека туризму: навч. посібник / Н.В. Чорненька. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. — 188 с.

Працівники кафедри туризму активно беруть участь у наукових конференціях, які відбуваюся в Україні та за її межами (Білорусь, Польща, Швеція тощо). Зокрема, з 11 по 13 вересня 2019 року, асистент кафедри туризму Мар’яна Сеньків взяла участь у конференції, яку організувала Асоціація регіональних досліджень у співпраці з Університетом Марії Кюрі-Склодовської «Метрополії та периферії країн Центрально-Східної Європи: нові виклики для ЄС, національної і регіональної політики» в Любліні, виступивши з доповіддю «Географія доступного туризму для всіх у Європейському Союзі» англійською мовою.

Колектив кафедри виступив співорганізатором проведення 2-го, 3-го, 4-го та 5-го Міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» .

Оновлено 2 роки 8 місяців тому