Наукова діяльність кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Науковий напрям кафедри:

  • Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку» (0120U100398)

Виконані і захищені дисертації:

  1. Яворська Н.П. Економічні засади еколого-інноваційного розвитку деревообробного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Н.П. Яворська. — Рівне, 2015. — 20 с.;
  2. Боровик О.Н. Еколого-економічні механізми природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О.Н. Боровик. — Рівне, 2015. — 20 с.;
  3. Ватаманюк-Зелінська У.З. Формування і використання механізмів інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон’юнктури підприємницького середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / У.З. Ватаманюк-Зелінська. -Львів, 2016. — 40 с.;
  4. Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / В.В. Косовська. — Мукачево, 2018. — 20 с.
  5. Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О.В. Фарат. - Івано-Франківськ, 2020. - 39 с.
  6. Русин-Гриник Р.Р. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії: спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Р.Р. Русин-Гриник. - Львів, 2020. - 205 с.

На даний момент часу кафедра має відкриту аспірантуру і докторантуру за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Аспірнти кафедри – Мацук В.М., Коновалюк І.В., Тиркало Ю.Є.

Докторант кафедри – Яворська Н.П.

Науково-дослідна лабораторія кафедри і госпдоговірна тематика

З 2019 року при кафедрі підприємництва та екологічної експертизи товарів створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ-124) експертизи якості та безпечності товарів (наказ № 117-1-10 від 18.03.2019 року). Лабораторія сформована з метою організації проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання наукових та консультаційних послуг, виготовлення наукової продукції на замовлення підприємств, організацій, установ та фірм, провадження інноваційної діяльності. На даний час проводяться роботи із укладання договорів із суб’єктами господарювання про створення (передавання) науково-технічної продукції. Науковим керівником НДЛ-124 призначено Князя С.В. З 2019 року в межах НДЛ-124 виконується робота за госпдоговором № 68 – «Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень».

Наукові публікації кафедри

Працівники кафедри активно публікують результати виконуваних наукових досліджень у монографіях і виданнях, що індексуються у науково-метричних базах Scopus і Web of Science, зокрема. Так, з 2011 року кафедрою опубліковано більше 10 монографій, понад 400 статей у наукових фахових виданнях, близько 100 статей, що індексуються у міжнародних науково-метричних базах даних. Працівники кафедри взяли участь у роботі понад 100 конференцій. 

Науково-дослідна робота студентів

Студенти кафедри щорічно беруть участь і стають призерами Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів студентських наукових і кваліфікаційних робіт. Упродовж останніх років призові місця отримували такі студенти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – Дзвоник В., Точ Д., Секрет К., Булацик С., Дністрян В., Пересунько А. та інші.

Більше половини студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» активно беруть участь у студентських наукових конференціях, окремі з них мають спільні публікації у наукових фахових виданнях і виданнях, що індексуються у науково-метричних азах даних

Оновлено 1 рік 2 місяці тому