Наукова діяльність кафедри обліку та аналізу

Кафедра обліку та аналізу здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

 • Виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт;
 • Пдготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;
 • Видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
 • Участь викладачів кафедри у міжнародних та всеукраїнських симпозіумах, круглих столах та інших наукових заходах;
 • Наукова співпраця з провідними підприємствами та бюджетними установами;
 • Участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних закладах вищої освіти;
 • Залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.

Науковий пошук кафедри концентрується на розв’язанні таких проблем: розвиток теорії бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародної стандартизації фінансової звітності; аналітичне забезпечення системи управління українськими підприємствами, удосконалення методики стратегічного й ситуаційного аналізу в умовах нестабільності зовнішнього середовища; розвиток методологічних засад аудиту; застосування сучасних автоматизованих інформаційних систем в обліку, аналізі, аудиті.

Упродовж 2015-2019 рр. викладачі кафедри проводили наукові дослідження за такими темами:

 1. «Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством» (керівник — Пилипенко Л.М. Реєстраційний номер — 0115U004216);
 2. «Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського обліку» (керівник — Яремко І.Й. Реєстраційний номер — 0115U004217);
 3. «Теоретико-методологічний базис розвитку облікових систем з врахуванням полівидової структури народногосподарського комплексу України» (керівник — Височан О.С. Реєстраційний номер — 0115U004218);
 4. «Економічний розвиток підприємства: теоретико-методологічні аспекти та інструментарій управління» (керівник — Чубай В.М. Реєстраційний номер — 0115U004220);
 5. «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (керівник — Загородній А.Г. Реєстраційний номер — 0115U004221).

У 2020 р. затверджено такі теми наукових досліджень:

 1. «Бухгалтерський облік в Галичині у ХІХ- середині ХХст.: історико-методологічний вимір» (керівник — Яремко І.Й.).
 2. «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (керівник — Загородній А.Г.).
 3. «Формування та розподіл інформаційних потоків між суб’єктами системи бухгалтерського обліку підприємства» (керівник — Височан О.С.).
 4. «Контроль фінансово-кредитних інституцій: розвиток теоретико-прикладних засад і методики» (керівник — Скаско О.І.).
 5. «Бухгалтерський облік у контексті сталого розвитку економіки» (керівник — Пилипенко Л.М.).
 6. «Теоретико-методологічні та організаційні аспекти аудиту й аналізу: проблеми і шляхи їх вирішення» (керівник — Чубай В.М.).

Наукові дослідження кафедри спрямовані на вирішення актуальних проблем удосконалення та розвитку обліково-звітної, контрольно-аналітичної та аудиторської діяльності в умовах ринкової економіки.

Впродовж 2004-2005 рр. велись дослідження в межах держбюджетної теми «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур».

2007-2010 рр. — «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», яка реалізувалася в рамках Міжвідомчого координаційного плану наукових досліджень з екологічних та соціально-економічних проблем розвитку продуктивних сил України — Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України.

2009-2010 рр. розробляється держбюджетна тема ДБ/ФАКТОР «Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів». Викладачі кафедри брали участь у виконанні міжкафедральної держбюджетної прикладної теми ДБ/ЛАНЦ «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості».

Прикладним спрямуванням наукових досліджень кафедри є виконання госпдоговірних тем на замовлення підприємств та організацій. Зокрема, для:

 • Спеціалізованого управління № 14 ЗАТ фірми «Нафтогазбуд» — розроблено й впроваджено у практику методичні рекомендації з обліку та контролю витрат на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів для удосконалення інформаційної бази для управління накладними витратами;
 • ВАТ «Конвеєр» — розроблено системи управління витратами та положення про збалансовану систему економічних і фінансових показників діяльності кожного структурного підрозділу на підприємстві, зокрема розроблено методичне забезпечення збалансованої системи економічних і фінансових показників для цього товариства, спрямованих на формування його вартості і підвищення рівня капіталізації;
 • ТзОВ «Весттрансбуд» (2018 р.) — розроблено методику обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами;
 • ПП «Альфабудсервіс» (2018 р.) — розроблено методику обліково-аналітичного забезпечення системи управління фінансовими потоками;
 • ПП «Інвестком-Захід» (2018 р.) — розроблено методику обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами;
 • ПП «Аудиторська фірма «Контракти-Аудит» (2018 р.) — удосконалено методику формування робочої аудиторської документації, аналізу фінансової звітностіпідприємств;
 • Фермерське господарство «Нікоагролай» (2018 р.) — розроблено методику обліку трансакційних витрат при реалізації продукції та наданні послуг;
 • Фермерське господарство «Украгромакс Плюс» (2018 р.) — розроблено методику обліково-аналітичного забезпечення управління власним капіталом та дивідендною політикою;
 • Фермерське господарство «Альфа» (2018 р.) — розроблено методику калькулювання вартості власних та орендованих земель;
 • ТзОВ «Термоюніон» (2019 р.) — розроблено методику обліково-аналітичного забезпечення системи управління дебіторською та кредиторською заборгованісю;

На розробку наукового проекту «Стратегічний аналіз інноваційної та інвестиційної діяльності в системі управління машинобудівним підприємством» (державний реєстраційний номер 0109U001168)) доц. Чубай В.М. отримав грант Національного університету «Львівська політехніка»

Наукові проекти молодих викладачів кафедри неодноразового перемагали у престижних конкурсах. Зокрема, доц. Коваль З.О. здобула іменну премію голови Львівської обласної адміністрації та голови Львівської обласної ради, що періодично присуджується молодим вченим, за видатні заслуги в галузі науки; доц. Пилипенко Л.М. отримав диплом переможця V Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» у номінації «Прикладне дослідження з економічної тематики» (2010 р.); доц. Чубай В. М. нагороджений дипломом переможця конкурсу «Кращий молодий науковець року» Національного університету «Львівська політехніка» за наукові досягнення у 2009 році.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів, викладачі беруть активну участь у розгляді кандидатських і докторських дисертацій. За час існування кафедри захищено 33 кандидатських та 4 докторських дисертацій. Керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня здійснюють: проф. Загородній А.Г., проф. Сажинець С.Й., проф. Яремко І.Й., проф. Височан О.С., доц. Кіндрацька Г.І., доц. Хом’як Р.Л., проф. Пилипенко Л.М. Під науковим керівництвом Загороднього А.Г. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистили 12 аспірантів і пошукувачів.

Результати фундаментальних та прикладних досліджень опубліковані у наукових виданнях та оприлюднені на конференціях і симпозіумах.

Викладачі кафедри поєднують освітню і наукову діяльність, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасної теорії та практики бухгалтерського і податкового обліку, впровадженню сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців.

За 2002-2019 рр. видано 62 монографій, 21 підручників і 105 навчальних посібників. Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяло підготовці підручників, навчальних посібників, словників, які здобули визнання не лише викладачів і студентів, але й науковців і практиків, зокрема:

 • Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник (4-тє вид., доп. та перероб., 2014 р.);
 • Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М., Партин Т.І. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики (4-те вид., доопрац. і допов., 2018 р.);
 • Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Кулиняк Ю.І. Аналіз господарської діяльності (2019 р.).

Підготовані викладачами кафедри монографії, підручники і навчальні посібники займають призові місця у конкурсі на найкраще видання, який проводиться у Львівській політехніці.

Особливе визнання серед наукової спільноти отримали термінологічні словники та енциклопедії, підготовлені за безпосередньої участі завідувача кафедри, проф. Загороднього А.Г. — їх кількість сягає понад 20. За створення найповнішого україномовного «Фінансового словника» А.Г. Загородньому присуджено премію імені Івана Огієнка. Упродовж 2002-2003 рр. він був членом робочої групи з підготовки стандартів банківської термінології Національного банку України.

«Фінансово-економічний словник» (виданий в 2005 році у видавництві Національного університету «Львівська політехніка») — одне з перших україномовних видань, яке містило визначення й тлумачення близько шести з половиною тисяч понять і термінів та відображало пошуки в галузі української фінансово-економічної термінології. Третє видання словника (2011 р.) охопило вже десять тисяч понять зі сфери фінансово-економічних відносин. У роботі над словником широко використано наукові монографії, навчальну літературу, енциклопедії, законодавчі акти, нормативні та спеціальні видання тощо. Він є корисним як для фахівців-практиків, так і для науковців, аспірантів, студентів.

За результатами досліджень викладачі кафедри за 2002-2019 рр. опублікували понад 844 наукових статей і 875 тез доповідей на наукових конференціях. Наукові статті публікуються у фахових виданнях: Вісниках Національного університету «Львівська політехніка», провідних фахових наукових виданнях і журналах «Бухгалтерський облік і аудит», «Фінанси України», «Економіка України», «Вища школа», «Економіст», «Податкове планування», «Проблеми науки», «Банківська справа», «Регіональна економіка», «Актуальні проблеми економіки». Проф. Загородній А.Г. є автором статей в «Енциклопедії банківської справи», трьохтомній «Економічній енциклопедії», «Енциклопедичному податкового словнику».

Одним із важливих напрямів наукової роботи кафедри є проведення наукових конференцій, метою яких є висвітлення та розв’язання актуальних науково-теоретичних і прикладних проблем обліку, аналізу та контролю, а також підвищення фахового рівня аспірантів та студентів.

Традиційним стало проведення кафедрою обліку та аналізу науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», до участі в якій запрошуються вчені, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти, а також практикуючі фахівці обліково-аналітичної сфери. З 2007 р. проведено 4 такі конференції, які набули міжнародного статусу.

В останній конференції, яка відбулася упродовж 24-26 жовтня 2019 р. взяли участь 202 учасників, які подали до організаційного комітету 120 тез доповідей, які видані до початку роботи конференції окремим збірником (Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 248 с.). За результатами конференції опубліковано також англомовний журнал «Economics, Entrepreneuship, Management» та колективну монографію «Розвиток обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства».

Програма конференції передбачала обговорення актуальної тематики за напрямами: сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства; уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика; інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства; організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.

23 березня 2018 р. відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств». Напрями роботи конференції: «Розвиток систем інформаційного забезпечення управління підприємством», «Шляхи адаптації облікової системи до умов сучасної економіки», «Аналітичний інструментарій в управлінні підприємством», «Перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні», «Проблеми та перспективи використання інформаційних систем і технологій в обліку, аналізі та аудиті».

З метою залучення студентів до наукової роботи у межах щорічної студентської науково-технічної конференції Національного університету «Львівська політехніка», кафедра організовує міжнародну конференцію «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України».

У роботі конференції беруть активну участь студенти Львівської політехніки, інших закладів вищої освіти, як українських, так чужоземних. Студенти, доповіді яких визнані кращими, нагороджуються грамотами, дипломами, а також цінними призами (здебільшого авторськими підручниками та навчальними посібниками викладачів кафедри).

У рамках святкування 200-річчя Львівської політехніки кафедра провела круглий стіл на тему «200-літня історія викладання бухгалтерської справи у Львівській політехніці».

Кафедрою спільно із профільними кафедрами Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Румунського університету «Артіфекс», Одеського національного політехнічного університету організовано проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт із бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту. Основними завданнями Конкурсу є розвиток міжнародної наукової співпраці та активізація наукових досліджень студентів у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, а також підвищення престижу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Загалом колектив кафедри обліку та аналізу усвідомлює, що наука в дослідницькому університеті — передовсім, тому відповідно організовує наукову роботу і формує стратегію її подальшого розвитку.

Оновлено 10 місяців 1 тиждень тому