Історія кафедри обліку та аналізу

Кафедра обліку та аналізу, яка заснована у квітні 2002 року (наказ ректора № 72-10 від 23 квітня 2002 р.), готує висококваліфікованих фахівців обліково-аналітичного, контрольно-ревізійного та аудиторського профілів для підприємств, організацій та аудиторських фірм.

Ініціатором створення та завідувачем кафедри з часу її заснування був к.е.н., відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Загородній Анатолій Григорович.

Із 01.04.2016р. кафедру очолює доктор економічних наук, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук України, професор Яремко Ігор Йосафатович.

На час заснування кафедри весь її колектив складався з 12 осіб: завідувача кафедри, 5 доцентів (М.В. Корягін, Л.М. Полякова, І.Г. Устінова, Р.Л. Хом’як, В.Д. Шквір), 4 асистентів (В.І. Воськало, В.С. Мохняк, М.В. Ольшанська, Т.Б. Шира), завідувача лабораторії — З.В. Биленя та інженера А.І. Ясінської. Вже за перший рік функціонування кафедри кількість працівників зросла до 23 осіб (з них доценти — 10, старші викладачі — 2, асистенти — 8, навчально-допоміжний персонал — 3 особи). Протягом наступних років кафедра динамічно розвивалася. За десять років функціонування кількість її працівників зросла більше як у 2,5 рази.

На теперішній час викладання проводяться майже 70 дисциплін для напряму підготовки і спеціальності «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування», а також для студентів інших навчально-наукових інститутів університету, зокрема ІКНІ, ІКТА, ІХХТ. Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін і на спеціальностях 015 «Професійна освіта» та 011 «Освітні, педагогічні науки», що акредитовані спільно з кафедрою педагогіки та інноваційної освіти. Освітньо-навчальний процес забезпечують 46 викладачів, зокрема 5 професорів, 27 доцентів, 7 старших викладачів і 8 асистентів. Кафедра поповнювалася найкращими своїми випускниками, які виявили не лише добру теоретичну і практичну підготовку, але й нахил до педагогічної та наукової діяльності.

Це дало змогу поєднати ініціативу молодих і досвід професіоналів, здатних разом вирішувати найскладніші проблеми.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно виявляє професійну мобільність та адаптацію до змін, впроваджуючи в навчальний процес інноваційні педагогічні та сучасні інформаційні технології.

Якісна підготовка студентів є результатом здійснення ключових процесів, з яких складається діяльність кожного інституту та університету загалом. У цьому ланцюжку процесів чи не першим є забезпечення конкурсного набору студентів. Зростання конкурсу серед вступників свідчить, що кафедра завоювала відповідний авторитет на ринку освітніх послуг. Водночас колектив усвідомлює, що зростають вимоги студентства до отримання якісної освіти, тому активно шукає шляхів удосконалення надання освітніх послуг. Зокрема, розроблено навчальну програму спільної з Гірничо-металургійною академією (м. Краків, Республіка Польща) підготовки магістрів з видачею державних документів про освіту України та Польщі.

Для поглиблення співпраці між представниками освіти та бізнесу укладено меморандуми з українськими філіями провідних світових аудиторських компаній. Кафедра здійснює підготовку спеціалістів і при підтримці бізнесових і громадських організацій.

Для розширення і поглиблення міжнародної діяльності кафедрою укладено договір про співпрацю із зарубіжними університетами.

Випускники кафедри успішно працюють майже у всіх сферах економіки держави: у промисловості, будівництві, транспорті, фінансово-аудиторській та ін. Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі університету чи працюють на рідній кафедрі обліку та аналізу, зокрема сьогодні тут працюють двадцять чотири її випускники.

Кафедра співпрацює з професійними виданнями, серед яких: «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерія», «Податки і право», а також з відомими організаціями, які щороку проводять конкурси, співбесіди, тренінги з метою її працевлаштування. Завдяки високому рівню підготовки багато випускників мали змогу працевлаштуватися на підприємствах, де вони проходили практику. Кафедра гордиться тим, що диплом фахівців з обліку та аудиту Львівської політехніки є найкращою рекомендацією для працевлаштування її випускників.

Кафедра обліку та аналізу постійно працює над оновленням змісту, форм і методів навчання. За десять років функціонування кафедри обсяг навчальної роботи зріс з 11,5 тис. год. до 36,1 тис. год., тобто більше як у 3,3 рази.

Протягом багатьох років кафедра підтримує ділові зв’язки з всеукраїнською газетою «Все про бухгалтерський облік» та консалтинговою компанією «Фактор», які проводять конкурси студентських робіт за спеціальністю «Облік і аудит» та тестування студентів, спрямовані на виявлення здібної молоді та її працевлаштування.

Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяло підготовці 13 підручників і 41 навчального посібника, які здобули визнання не лише викладачів і студентів, але й науковців і практиків.

Навчальні видання кафедри беруть участь у щорічному конкурсі на найкращу монографію, підручник і навчальний посібник, який проводиться у Львівській політехніці:

у номінації «Найкращий підручник» за 2010 р. третє місце зайняло видання:

  1. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики (2-ге вид., переробл. і доповн.).

у номінації «Найкращі навчальні посібники» переможцями визнавалися: 

  1. У 2007 р. — «Інформаційні системи і технології в обліку», 3-тє вид., перероб. і доп. (автори: Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С.); 
  2. У 2011 р. друге місце — «Облік, аналіз та аудит» (авторський колектив: М.С. Білик, А.Г.Загородній, Г.І. Кіндрацька, М.В. Корягін, Г.О. Партин, Л.М. Полякова, Р.Л. Хом’як, О.С. Височан, В.І. Воськало, В.М. Чубай).

Значну увагу на кафедрі обліку та аналізу приділяють організації науково-практичних конференцій: «Теорія і практика бухгалтерського обліку та аудиту: сучасний стан і напрями удосконалення» (2004 р.), «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (2007 р., 2009 р, 2012 р., 2014 р., 2017 р., 2019 р.). Паралельно проводяться наукові конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України» (2009 р., 2011 р., 2013 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2019 р.) і щорічні студентські наукові конференції «Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України», започаткована у 2008 р.

У 2011 р. кафедра організувала два бухгалтерських семінари на тему: «Податковий кодекс: зміни в оподаткуванні суб’єктів господарювання» та «Зміни у застосуванні спрощеної системи оподаткування». Основне завдання таких семінарів — допомогти бухгалтерам підприємств з’ясувати зміни в нормативно-правовому регулюванні бухгалтерського обліку й оподаткування. Спільно з інститутом післядипломної освіти викладачі кафедри проводять курси підвищення кваліфікації «Організація і методика ведення бухгалтерського обліку в Україні».

Кафедра підтримує ділові і наукові стосунки з колегами з інших вітчизняних та європейських університетів з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами таА організаціями, зокрема ТОВ «Нестле України» «Нестле бізнес-сервіс в Європі».

Кафедра обліку та аналізу розташовується у п’яти навчальних та лабораторних аудиторіях загальною площею 339,5 кв.м.

Науково-педагогічний персонал кафедри обліку та аналізу забезпечений робочими місцями у чотирьох кімнатах четвертого навчального корпусу загальною площею 104,5 кв.м.

На кафедрі розгорнуто загальноінститутську комп’ютерну мережу, у якій реалізовано інформаційний контент на допомогу навчальному процесу, працює електронна пошта, послугами якої користуються викладачі та аспіранти кафедри. Інформацію про напрями підготовки кафедрою спеціалістів наведено на web-сторінці Університету, Інституту економіки і менеджменту та кафедри обліку та аналізу. Робочі місця науково-педагогічного персоналу оснащено комп’ютерами з виходом до мережі Інтернет.

Оновлено 2 роки 10 місяців тому