Наукова діяльність кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Колектив кафедри успішно розвиває науковий напрям економіка праці та управління персоналом, який відповідає сучасним тенденціям інтелектуалізації ринку праці й менеджменту, розвитку інтелектуального потенціалу й корпоративної культури, переосмислення філософії управління людським капіталом та формування економіки знань, бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, здійснює дослідження напрямів розвитку національної економіки, краю та підприємницького середовища. Працівниками кафедри опубліковано 14 одноосібних і колективних монографій та 10 підручників й навчальних посібників. З їх переліком можна ознайомитися в wiki-LP.

В 2012 році під керівництвом професора, д.е.н., Захарчин Г.М. на кафедрі завершено науково-дослідну роботу на тему «Удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва у галузях машинобудування і приладобудування». В цій праці удосконалено теоретичні основи та розроблено практичні рекомендації щодо напрямів і механізму удосконалення організаційної культури взаємодії науки і виробництва у галузях машинобудування та приладобудування.

В 2017 році під керівництвом доцента, д.е.н., Ситника Й.С. завершено науково- дослідну роботу на тему «Управління персоналом у процесі інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств». В цій праці запропоновано: методичне забезпечення механізму розвитку інтелектуальної активності як цільової функції менеджменту персоналу; прикладний інструментарій моделювання процесів зростання особистісно-командних інтелектуально знаннєвих активів у системах менеджменту; методичне забезпечення діагностування впливу активаторів інтелектуалізації систем менеджменту на управління персоналом промислових концептуальну модель забезпечення сталого розвитку підприємств як основи формування соціальної відповідальності менеджменту; модель впровадження контролінґу інноваційної діяльності в практику господарювання промислових підприємств; напрямки управління персоналом в умовах побудови громадянського суспільства.
В 2020 році завершено дві науково дослідні роботи:

  • «Прогнозування впливу креативної економіки на молодіжний ринок праці» (№ держреєстрації 0118U000411) під керівництвом доцента, к.е.н., Винничук Р.О.;
  • «Концептуально-методологічні засади економіки праці в умовах інтелектуального підприємництва та безпеки національної економіки» (№ держреєстрації 0118U000412) під керівництвом доцента, к.е.н., Андрійчук Ю.А.

В першій роботі описано бачення природи креативності та її ролі у розвитку суспільства, а також встановлено вплив креативних індустрій на економіку країн. Запропоновано методичні підходи до мотивації студентів - майбутніх фахівців молодіжного ринку праці; закцентовано увагу на компетентнісному підході до розвитку навичок викладача ЗВО, який впливає на формування майбутніх фахівців молодіжного ринку праці; сформовано підходи до проведення процесу адаптації на робочому місці молодого фахівця; визначено методи мотивації працівників організації в контексті теорії поколінь; запропоновано шляхи навчання працівників організацій креативних індустрій. Також розглянуто підходи до розвитку креативності персоналу на засадах інноваційної культури і особливості управління інклюзивними колективами. Проаналізовано молодіжний ринок праці в контексті креативних індустрій, зокрема стан та тенденції міграції висококваліфікованих українських кадрів; рівень конкурентоспроможності українського суспільства в умовах креативної економіки та креативний потенціал України.

В другій роботі запропоноване уточнення змістового наповнення категорії трудовий потенціал, а також розмежовано поняття трудовий потенціал на макроекономічному рівні та рівні підприємства. Обґрунтовано роль та вагомість безпеки національної економіки в умовах викликів сьогодення. Охарактеризовано сутність та актуальність розвитку підприємства у економіці ХХІ століття. Проаналізовано розвиток підприємницького сектору в Україні. Запропоновано напрямки підвищення сприятливості вітчизняного підприємницького середовища.

В 2023 році започатковано одну науково-дослідну роботу: «Зростання людського капіталу в умовах цифровізації економіки» (№ держреєстрації 0123U101901) під керівництвом доцента, к.е.н., Любомудрова Н.П..

Метою наукової роботи є формування системи показників та критеріїв оцінки людського капіталу, аналізування шляхів підвищення ефективності його використання саме в умовах цифрової економіки, яка вимагає розуміння нової ролі людського капіталу, впливу його зростання на розвиток і збагачення України.

В 2021 році під керівництвом доцента, д.е.н., Ситника Й.С. в рамках госпдоговірної науково-дослідної роботи № 832 (25.11.2021 - 20.12.2021) викладачами кафедри проведено «Дослідження регіонального ринку праці Львівщини щодо відповідності компетенцій (ОПП) випускових фахівців професійно-технічної освіти потребам роботодавців і підприємств Львівської області на період до 2025 року». В роботі проаналізовано поточний стан професійно-технічної освіти Львівської області, регіональний ринок праці та тенденції його розвитку, освітні навчальні програми і компетенції фахівців професійно-технічної освіти та їх відповідність сучасним вимогам підприємств. Розроблено рекомендації щодо гармонізації навчальних програм професійно-технічної освіти з потребами підприємницького середовища Львівщини.

Цього ж року під керівництвом доцента, к.е.н., Любомудрової Н.П. розпочато виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи № 778 (01.10.2021 - 31.12.2025) «Дослідження оплати праці персоналу та функціоналу фінансового департаменту».

В 2022 році під керівництвом завідувача кафедри д.е.н., Ситника Й.С. в рамках госпдоговірної науково-дослідної роботи № 1061-2022 (02.12.2022 - 23.12.2022) викладачами кафедри здійснено «Надання науково-консультаційних послуг з управління персоналом ПП "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЕГІДА-ЛЬВІВ" в умовах воєнного стану». В роботі розроблено рекомендацій стосовно розвитку ціннісного лідерства в процесі управління персоналом, мотивування працівників в умовах воєнного стану та проведено вишколи для працівників підприємства.

  • Кафедра МПА здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:
  • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і здобувачами кафедри;
  • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
  • створення об’єктів права інтелектуальної власності та їх комерціалізація;
  • участь викладачів, аспірантів та студентів кафедри у всеукраїнських, та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях;
  • наукова, госпдоговірна й грантова співпраця з підприємствами, організаціями, бюджетними установами, органами державної влади й місцевого самоврядування та громадським сектором;
  • участь у міжнародних семінарах та стажування викладачів кафедри в провідних навчальних закладах та суб’єктах господарювання;
  • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.

З індивідуальними напрямами наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри можна ознайомитися тут. Координатори напрямів допоможуть Вам визначитися з сферою наукових інтересів та знайти відповіді на актуальні питання.

Оновлено 10 місяців 2 тижні тому