Історія кафедри маркетингу і логістики

Витоки кафедри маркетингу і логістики беруть свій початок з кафедри економіки промисловості та організації виробництва. В 1964 році виокремили кафедру економіки і організації хімічної промисловості та енергетики, яку в 1996 р. перейменували в кафедру економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу, і в 2003 р. в кафедру маркетингу і логістики. На цій кафедрі викладались дисципліни з організації і управління підприємствами енергетичної та хімічної галузей для студентів енергетичних та хімічних спеціальностей. Перший випуск економістів за двома спеціальностями: інженерів-економістів для енергетики, інженерів-економістів для хімічної промисловості відбувся у 1968 році. З тих пір кафедра підготувала понад 2000 таких фахівців. за цей період своєї діяльності кафедра була єдиною в Україні, яка готувала інженерів-економістів для цих досить специфічних і дуже важливих галузей промисловості.

У 1994 році на кафедрі було започатковано підготовку економічних кадрів нової формації - маркетологів за навчальними програмами, що відповідають вимогам ринкової системи господарювання. Своєчасно реагуючи на динаміку розвитку ринку праці в Україні, колектив кафедри з 2000 року розпочав підготовку спеціалістів із спеціалізації «Логістика» в рамках спеціальності «Маркетинг». З 2002 року на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності «Логістика».

Кафедра приймає участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів технічних спеціальностей в новостворених у 2001 р. на базі колишніх факультетів інститутах: Інститут хімії та хімічних технологій (ІХ), Інститут енергетики і систем керування (ІЕСК), Інститут дистанційного навчання (ІДН), Інститут післядипломної освіти, що функціонують в структурі НУ «Львівська політехніка».

Динамічний розвиток наукової діяльності кафедри зумовив структуризацію наукової діяльності за такими блоками: економіка енергетики; економіка хімічної та нафтопереробної галузей; маркетинг; логістика, які відображені в таких наукових напрямках діяльності кафедри: проблеми переходу базових галузей народного господарства України на ринкові відносини; економічні проблеми ресурсо- та енергозбереження; маркетинг і логістика в системі інноваційних концепцій менеджменту, маркетинотве та логістичне забезпечення зростання ринкової вартості підприємства; стратегія ланцюга поставок у розвитку підприємств.

Всі викладачі є визнаними професіоналами з досвідом практичної управлінської, інноваційної, дослідницької роботи за фахом і забезпечують викладання навчальних дисциплін відповідних освітніх програм за спеціальністю на високому науково-теоретичному і методичному рівні. У своїй роботі викладачі зосереджені на підвищенні професійного рівня, педагогічної майстерності, своєї наукової кваліфікації.

Для вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології та перспектив їх розвитку, розробки навчально-методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці майбутніх фахівців, викладачі кафедри маркетингу і логістики проходять стажування у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та наукових установах як в Україні, так і за кордоном.

Поряд з ґрунтовною фундаментальною підготовкою Кафедра одночасно формує у студента і практичні вміння, які потрібні на ринку праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються. Про високу якість підготовки фахівців свідчать грамоти за призові місця, отримані студентами на всеукраїнських студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.

Пріоритетом для кафедри є безперервна робота над поглибленням змісту освіти, оптимізацією структури навчальних планів, забезпеченням органічного поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки студентів, збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, актуалізацією засобів діагностики якості підготовки здобувачів вищої освіти задля гармонізації та комплексного науково-методичного забезпечення освітнього процесу, всебічного розвитку професійної і особистісної культури, самостійності, ініціативи, творчих здібностей випускників.

У процесі підготовки фахівців на кафедрі використовуються сучасні технології навчання, зокрема: проблемні лекції з відеосупроводженням, розв’язання аналітично-розрахункових та ситуаційних вправ (кейс-стаді), рольові та комп’ютерні імітаційні ділові ігри, вебінари, навчально-ознайомлювальні виїзні практичні заняття та тренінги на сучасних підприємствах.

В різні роки кафедру очолювали: д.е.н., професор Бородкін В.Й. (1945-1974 рр.), к.е.н., доцент Бабак Б.Г. (1975-1976 рр.), д.е.н., професор Бондарєв П.П. (1976-1991 рр.), к.е.н., доцент Атаманюк Д.В. (1991-1992 рр.). З жовтня 1992 року кафедру очолив Крикавський Є.В.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Крикавський Є.В. за період 1993-2019 р.р. сформував новий науковий напрямок в економічній науці – логістику і є визнаним авторитетом. Під керівництвом Є.В. Крикавського захищено понад 40 дисертацій, з них 5 – докторські. Є.В. Крикавський є автором 24 підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 23 монографій та понад 400 інших публікацій. Саме за період з 1993 року кафедра розрослася до 40 осіб науково-педагогічного персоналу, суттєво збільшила кількість випускників, збільшила кількість напрямів досліджень і зацікавлень. Під керівництвом проф. Є.В. Крикавського кафедра маркетингу і логістики ініціювала і організувала 12-ть Міжнародних конференцій «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». Колективом кафедри щорічно публікується Вісник НУ «Львівська політехніка» «Логістика», що є в переліку фахових видань ВАК України.

Головною метою діяльності кафедри маркетингу і логістики є: професійною командою викладачів передавати знання майбутнім управлінцям, навчити їх бачити можливості там, де інші бачать тільки проблеми, креативно мислити, орієнтуючись на реальні потреби бізнес-середовища, дотримуючись етики та моральних принципів.

У підготовці фахівців приймає безпосередню участь професорсько- викладацький склад кафедри чисельністю 39 штатних одиниць. Серед них: 5 докторів економічних наук, професорів; 33 кандидати наук, доценти.

Оновлено 3 роки 8 місяців тому