Ознайомча інформація про інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ) створено в 2001 р. на базі радіотехнічного та електрофізичного факультетів Національного університету «Львівська політехніка. Цьому передувала їхня спільна праця з підготовки фахівців для розвитку приладобудівної промисловості, особливо західних областей України.

Основною метою освітньої діяльності інституту телекомунікацій, радіоелектроніки є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці фахівців в галузі інфокомунікаційних, радіоелектронних мікроелектронних та лазерних технологій для потреб сьогодення за всіма рівнями вищої освіти (доктор наук, доктор філософії, магістр, бакалавр), утвердження національних і загальнолюдських цінностей.

Високоякісну підготовку фахівців в інституті забезпечують 7 кафедр, а саме:

  • Кафедра «Електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій», завідувач д.т.н. проф. Романишин Ю.М.;
  • Кафедра «Електронні прилади», завідувач д.ф.-м.н. проф. Микитюк З.М.;
  • Кафедра «Напівпровідникової електроніки», завідувач д.т.н., проф. Дружинін А. О.;
  • Кафедра «Радіоелектронних пристроїв та систем» завідувач д.т.н., доц. Оборжицький  В. І.;
  • Кафедра «Телекомунікацій», завідувач д.т.н., проф. Климаш М. М.;
  • Кафедра «Теоретичної радіотехніки та радіовимірювань», завідувач к.т.н., проф. Кіселичник М.Д.;
  • Кафедра «Фотоніки», завідувач д.т.н., проф. Бобицький Я. В.

Високоякісну підготовку фахівців в інституті здійснюють 134 особи професорсько-викладацького складу (ПВС), біля 25 працівників наукових лабораторій та 35 осіб навчально-допоміжного персоналу. Серед ПВС: 5 Лауреатів Державної премії України, 4 Заслужених діячів науки і техніки та працівників освіти України, 45 докторів наук, професорів, що складає 33,6% ПВС, 62 кандидатів наук, доцентів, що складає 46,2% ПВС.

В основу підготовки фахівців в інституті покладено сучасні світові досягнення науки і техніки та результати активної наукової діяльності співробітників кафедр інституту, фундаментальну підготовку з природничо-наукових та професійних дисциплін, досконалі знання з програмування та володіння комп’ютерними засобами, застосування Інтернет-технологій, забезпечення засвоєння вмінь і практичних навичок у лабораторіях та комп’ютерних класах, проходження практики на провідних підприємствах, наукових установах, ІТ- фірмах в Україні та за кордоном.

Студенти інституту вивчають сучасні методи комп’ютерного програмування, використовують комп’ютерні засоби і цифрові вимірювальні пристрої для дослідження та розробки програмно-апаратних засобів, радіоелектронних і інфокомунікаційних пристроїв і систем, систем зв’язку спеціального призначення, мікроелектронних, медичних приладів і систем.

Для підвищення якості підготовки фахівців, інститут щорічно зараховує на старші курси навчання здібних випускників коледжів, яких готують за інтегрованими навчальними планами. Понад 30 студентів інституту отримують іменні державні стипендії, зокрема Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, стипендії провідних інфокомунікаційних фірм: «Київстар», «МТС», іменні стипендії видатних вчених, а також стипендії фонду В. Пінчука. Під керівництвом провідних науковців кращі студенти залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь в університетських, державних та міжнародних наукових конференціях, є їх переможцями і призерами. Щорічно 12–15 випускників інституту зараховуються до аспірантури.

В інституті значна увага приділяється молодіжній політиці та студентському самоврядуванню. Студенти інституту є активними учасниками громадських заходів, спортивних та художніх колективів. В останні 5 років студенти ІТРЕ є переможцями університетських спартакіад Львівської політехніки. Діяльність інституту скерована на формування у студентів лідерських навичок, професійної, трудової та громадської позицій, високої культури та патріотизму.

Інститут ІТРЕ є провідним в університеті за науковими дослідженнями. За держбюджетними проектами, господарсько-договірними роботами та міжнародними грантами і проектами. В інституті щорічно виконується робіт на суму 4-5 млн. грн.

Для підготовки науково-педагогічних кадрів і захисту докторських та кандидатських дисертацій в інституті функціонують 3 спеціалізовані Вчені ради за 11 спеціальностями, на яких за останні роки працівниками і аспірантами інституту захищено 17 докторських та 41 кандидатських дисертацій.

Інститут підтримує і розвиває широкі міжнародні зв’язки з провідними університетами Польщі, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Греції, Росії, Литви. Проводяться спільні наукові дослідження, конференції, стажування працівників, обмін студентами.

Ефективні наукові дослідження в інституті, висококваліфікований професорсько-викладацький склад і вибудована організація навчального процесу, які в сукупності дають студентам широкий спектр знань у галузі сучасних радіоелектронних, комп’ютерних, інфокомунікаційних та мікроелектронних технологій, що забезпечує перспективу працевлаштування у провідних вітчизняних та закордонних фірмах з розробки програмно-апаратних засобів, систем комунікації, зв’язку, військового призначення, управління, контролю тощо.

Галузі знань, спеціальності та спеціалізації

Галузь знань Назва Спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Назва Спеціалізації освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст, Магістр»
Електроніка та телекомунікації Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Інформаційні мережі зв’язку
Технології та засоби телекомунікацій
Телекомунікаційні системи та мережі
Радіоелектронні апарати та засоби
Електроніка Електронні прилади та пристрої
Авіоніка -
Автоматизація та приладобудування Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Фізична та біомедична електроніка
Лазерна і оптоелектронна техніка
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія Біотехнічні та медичні апарати і системи
Оновлено 1 рік 11 місяців тому