Історія інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Інститут створено в університеті в 2001 р. на базі радіотехнічного та електрофізичного факультетів.

Цьому передувала їхня спільна праця з підготовки фахівців для прискореного розвитку приладобудівної промисловості, особливо західних областей України в післявоєнний період, хоча витоки створення електронних та радіотехнічних спеціальностей сягають 30–50-х років ХХ століття. Тут працювали відомі вчені: професори С. Фризе, Я. Грошковскі, О. Харкевич, К. Карандеєв, Ю. Величко та інші, які заклали підвалини теорії генерування й стабілізації електромагнітних коливань, теорії інформації, теорії кіл і практики прикладних досліджень зі створення пристроїв радіотехніки, телемеханіки та електронної техніки.

На базі створеного в 1952 р. радіотехнічного факультету відкривалися нові спеціальності, відокремлювалися кафедри і факультети. Внаслідок структурних змін у Львівській політехніці у 2001 р. було об’єднано кафедри електронних та інформаційних технологій і створено інститут на засадах спорідненості та інтегрованості навчальних планів підготовки фахівців у галузях знань, науки і техніки, які займаються вивченням і широким застосуванням електричних сигналів для обміну інформацією між людьми та технічними засобами й системами різноманітного призначення.

Стан розвитку галузей інформаційних технологій, електроніки, радіо та зв’язку характеризує стан суспільства і його швидкий перехід від індустріального до інформаційного. Завдяки сучасним мікроелектронним технологіям радіоелектронні пристрої та системи здатні формувати та пересилати інформацію на великі відстані з максимально можливою швидкістю й достовірністю, керувати складними інформаційними процесами з високою надійністю, обробляти великі масиви даних тощо. Сучасна радіоелектроніка є базою розвитку нових телекомунікаційних систем і мереж, цифрового телебачення, радіомовлення, радіолокації та радіонавігації, мультимедійних засобів, інформаційно-вимірювальної техніки, пристроїв і систем автоматики й контролю, медичної техніки та інших галузей науки і техніки, пов’язаних з отриманням, пересиланням, відображенням, реєстрацією та використанням інформації.

В інституті готують фахівців за спеціальностями: «Інформаційні технології та системи», «Електроніка», «Електронні комунікації», «Авіоніка», «Мікро-та наноелектроніка», «Біомедична інженерія». Для поглибленої підготовки фахівців більшість спеціальностей мають спеціалізації. Навчальні плани всіх спеціальностей передбачають підготовку бакалаврів і магістрів. Навчальний процес за вказаними напрямами і спеціальностями забезпечують 6 кафедр інституту: кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій; електронної інженерії; напівпровідникової електроніки; теоретичної радіотехніки і радіовимірювань; радіоелектронних пристроїв і систем; телекомунікацій.

Висококваліфіковану підготовку фахівців в інституті здійснюють 134 особи професорсько-викладацького складу, близько 40 працівників науково-дослідних лабораторій, 45 осіб навчально-допоміжного персоналу. Із загального числа професорсько-викладацького складу інституту 83 відсотки — це висококваліфіковані спеціалісти з науковими ступенями і вченими званнями, з яких 20 відсотків — доктори наук, професори та 63 відсотки — кандидати наук, доценти.

Головне завдання інституту в навчальному процесі — на основі сучасних досягнень науки і техніки проводити фундаментальну підготовку студентів та забезпечити засвоєння практичних навиків і вмінь у лабораторіях, комп’ютерних класах кафедр, а також при проходженні практики на провідних підприємствах, фірмах і в наукових організаціях регіону в галузі інформаційних технологій, радіоелектроніки та інфокомунікацій.

В інституті діють 14 спеціалізованих комп’ютерних класів, обладнаних сучасними персональними комп’ютерами, що об’єднані в локальні мережі та під’єднані до мережі Інтернет. У них студенти навчаються програмуванню, використанню комп’ютерних засобів та Інтернет-технологій для дослідження та проектування радіоелектронних і телекомунікаційних засобів і систем, інформаційних систем, мереж зв’язку тощо.

Для підвищення якості підготовки фахівців інститут щорічно зараховує на старші курси навчання здібних випускників коледжів, яких готують за інтегрованими навчальними планами. Понад 30 студентів інституту отримують іменні державні стипендії, зокрема Президента України, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, стипендії провідних ІТ фірм, іменні стипендії видатних вчених. Під керівництвом провідних науковців кращі студенти залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь в університетських, державних та міжнародних наукових конференціях. Щорічно 12–15 випускників інституту зараховуються до аспірантури. В інституті активно здійснюється наукова робота за тематиками кафедр. За держбюджетними проектами, господарсько-договірними роботами та міжнародними грантами щорічно виконується робіт на суму близько 3 млн гривень.

Для підготовки науково-педагогічних кадрів і захисту докторських та кандидатських дисертацій в інституті створено 3 спеціалізовані Вчені ради за 9 спеціальностями, на яких за останні 5 років працівниками і аспірантами інституту захищено 13 докторських та 35 кандидатських дисертацій. Інститут підтримує і розвиває широкі міжнародні зв’язки з провідними університетами Польщі, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Греції, Литви. Проводяться спільні наукові дослідження, конференції, стажування працівників, обмін студентами. Ефективні наукові дослідження в інституті, висококваліфікований професорсько-викладацький склад і вибудувана організація навчального процесу дають студентам широкий спектр знань у галузі інформаційних, радіоелектронних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій.

Оновлено 10 місяців тому