Дослідницька платформа «Без обмежень»

У Міжнародному центрі професійного партнерства «Інтеграція» планується діяльність наукової групи, яка буде працювати у напрямку соціальної діагностики проблем осіб і груп у важкій життєвій ситуації. Ця ідея виникла після проведення 25 грудня 2018 року в Національному університеті «Львівська політехніка» Круглого столу з учасниками проекту «Україна — Норвегія», фінансованого Міністерством закордонних справ Норвегії.

Соціальна діагностика — це комплекс способів, за допомогою яких визначають рівень соціального благополуччя/неблагополуччя і соціального здоров´я визначеного соціального середовища (мікросоціуму). Соціальна діагностика здійснюється на основі міждисциплінарних зв´язків соціальної роботи із соціологією, педагогікою, психологією, економікою та іншими сферами наукового знання.

Наукова група «Соціальна діагностика» планує використання таких методів накопичення і збору інформації: соціологічні; педагогічні; психологічні. В проекції соціологічних методів аналіз планується проводити із врахуванням наступних показників:

  • Економічний стан особистості, соціальної групи, громади;
  • Соціально-побутові умови життя громадян;
  • Соціальні взаємозв´язки, їх адекватність, відповідність соціальному статусу, рівню освіти особистості, її запитів, потреб, соціального оточення;
  • Наявність / відсутність соціальних хвороб/девіацій (алкоголізм, наркоманія, бідність, бездомність, соціальна ізольованість, маргіналізація тощо) з погляду соціального порядку, соціальних відносин, соціальних змін, способу життя, суспільних станів, міжособистісних стосунків;
  • Духовна сфера;
  • Соціальні інтереси, потреби, запити особистості;
  • Регіональні особливості, їх вплив на соціальне самопочуття особистості;
  • Наявність соціальної інфраструктури.

Методи збору і накопичення інформації: соціологічні дослідження з вивчення громадської думки; опитування з різних соціальних проблем окремих цільових груп і категорій громадян; фокус-групи; інтерв´ювання; соціометрія; спостереження; метод аналізу документів; статистичні дані.

Метою використання педагогічних методів буде дослідження рівня ціннісних орієнтацій, ідеалів, еталонів поведінки, соціалізації (соціальної адаптації, індивідуалізації, інтеграції). До планованих методів педагогічного дослідження відносимо: педагогічне спостереження, анкетування з метою вивчення ціннісних орієнтацій, духовних запитів і потреб, рівня освіченості й культури; соціально-педагогічний експеримент.

Використання психологічних методів дає можливість вивчити психологічне самопочуття, психологічний мікроклімат, психологічну сумісність в мікросоціумі, рівень психологічної культури. Серед методів психологічної діагностики — спостереження, анкетування, інтерв’ювання.

Оновлено 9 місяців тому