Ознайомча інформація про інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст. передбачає, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, реалізація принципу фундаменталізації освіти (посилення уваги до дисциплін, що визначають стратегічні напрями прогресу цивілізації — математики, фізики, хімії, інформатики тощо), інтенсифікація наукових досліджень здібної молоді, інтеграція освіти у міжнародне співтовариство. У виконанні цих завдань наш інститут відіграє значну роль. Сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають у різних сферах науки і техніки, передбачають розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій. Інститут готує фахівців за напрямами «Прикладна математика», «Інформатика», «Прикладна фізика», «Міжнародні відносини» та «Інженерне матеріалознавство» зі спеціальностей:

 • «Прикладна математика» — 4-й рівень акредитації;
 • «Інформатика» — 4-й рівень акредитації;
 • «Прикладна фізика» — 4-й рівень акредитації;
 • «Міжнародна інформація» — 3-й рівень акредитації.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців з прикладної математики та інформатики забезпечують вміння формалізувати задачу, розробити математичну модель процесу, вибрати або розробити чисельний метод розв’язання, оцінити його ефективність (збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на ПЕОМ або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс для розв’язування поставленої реальної задачі. Вони володіють проблематикою системного програмування, розробляють окремі модулі системного програмного забезпечення, супроводжують обчислювальні та інформаційні процеси в сучасних комп’ютерних системах з їх адмініструванням у комп’ютерних мережах. Прикладна фізика як складова фізичної науки є важливою пов’язувальною ланкою між фундаментальними дослідженнями та застосуванням результатів цих досліджень для розвитку нових технологій, виробництва, інженерних вирішень складних проблем у різних галузях. Підготовка спеціалістів за напрямом «Прикладна фізика» зорієнтована на сучасні актуальні проблеми і задачі мікрофізики, нанофізики, фізичних принципів приладобудування, комп’ютерної фізики.

Випускники спеціальності «Міжнародна інформація» володіють ґрунтовною підготовкою у головних галузях міжнародних відносин, інформаційно-аналітичної діяльності, володіють сучасними комп’ютерними технологіями та іноземними мовами (англійська, німецька, японська, корейська та ін.). Студенти інституту отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку під час лекційних, практичних і лабораторних занять. Навики практичної роботи одержують під час практики у провідних установах, науково-дослідних інститутах, обчислювальних центрах підприємств.

Інститут надає можливість отримати за бажанням студента додаткову кваліфікацію «Викладач математики та інформатики» (одержати другу вищу освіту — педагогічну). Кращі студенти інституту проходять стажування, навчальні практики у престижних вищих навчальних закладах країн Європи. Інститут забезпечений на рівні європейських вимог засобами комп’ютерної техніки, забезпечує роботу у всесвітній мережі Інтернет. В ІМФН ведеться науково-дослідна робота на основі грантів України та Європи. Діє аспірантура та докторантура. Кращі студенти інституту залучаються до науково-дослідної роботи. За результатами роботи їх рекомендують до аспірантури. Ними керують провідні викладачі кафедр інституту. Багато з випускників інституту стали кандидатами і докторами наук. Освітньо-професійні навчальні програми забезпечують достатній для сучасного ринку праці рівень економічної і гуманітарної підготовки. Все це дає можливість нашим випускникам стати кваліфікованими спеціалістами з прикладної математики, інформатики, міжнародних відносин, прикладної фізики, прикладного матеріалознавства і знайти себе на ринках праці України та світу.

Напрям підготовки «Прикладна математика»

Підготовка бакалаврів проводиться за базовим напрямом «Прикладна математика», спеціалістів та магістрів — за спеціальностями «Прикладна математика» та «Математичне і комп’ютерне моделювання». Після чотирьох років навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом «Прикладна математика» та упішного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи випускник отримує кваліфікацію «Фахівець з математичного моделювання та прикладного програмування». Освітньо-професійна програма бакалавра за напрямом «Прикладна математика» містить три навчальних блоки:

 • блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: українська мова, іноземна мова, українська та зарубіжна культура, історія України, релігієзнавство, філософія, основи екології, основи права, основи економічної теорії, соціологія, основи психології та педагогіки, політологія;
 • блок фундаментальних дисциплін: алгебра і геометрія, математичний аналіз, програмування, математичні моделі фізичних процесів, теорія функцій комплексної змінної, функціональний аналіз, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, методи оптимізації;
 • блок професійно орієнтованих дисциплін:

частина 1: програмне забезпечення комп’ютерів, архітектура комп’ютерів і комп’ютерних систем; стандартизація, сертифікація та верифікація програмного забезпечення; системне програмування, візуальне програмування, бази даних та інформаційні системи, теорія систем, комп’ютерні мережі, комп’ютерна графіка; частина 2: випадкові процеси, чисельні методи, теорія керування, математичне моделювання та системний аналіз, чисельні методи математичної фізики, дослідження операцій.

Підготовка бакалаврів проводиться з використанням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, широко використовується комп’ютерна мережа Іінтернет. Практична підготовка ведеться в академічних установах НАН України, на підприємствах, орієнтованих на розробку ІТ-технологій, у банках та фінансових установах.

Випускники бакалаврату «Прикладна математика» мають можливість продовжити навчання для здобуття кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Прикладна математика». Термін навчання 1,5 року. Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування, нові інформаційні технології, паралельні обчислення та GRID-технології, програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж, об’єктно-орієнтоване програмування програмних комплексів, синтез моделей систем, математична економіка, економіко-математичні моделі, моделювання природничих та екологічних процесів. Державна атестація — дипломна робота. Кваліфікація: математик, програміст прикладний. Бакалаври з вмінням проводити наукові дослідження можуть продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями «Прикладна математика» та «Математичне і комп’ютерне моделювання». Термін навчання 1,5 року. Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні моделі наукоємних технологій, математичні моделі механіки деформівного твердого тіла та чисельні методи їх дослідження, спеціальні розділи диференціальних рівнянь, методи моделювання нелінійних процесів, математичні методи оптимального планування, економіко-математичні моделі, математичне моделювання екологічних процесів, нові інформаційні технології та інтелектуальна власність, програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж, фахова іноземна мова.

Перелік дисциплін, які формують фахові компетенції з спеціальностей «Прикладна математика» та «Математичне і комп’ютерне моделювання» обирає студент. Державна атестація — магістерська кваліфікаційна робота. Кваліфікація магістр прикладної математики.

Напрям підготовки «Інформатика»

Підготовка бакалаврів ведеться за базовим напрямом «Інформатика», магістрів — за спеціальностями «Соціальна інформатика» та «Інформаційно-комунікаційні технології». Після чотирьох років навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом «Інформатика» та успішного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи випускник отримує кваліфікацію «Фахівець з інформаційних технологій». Освітньо-професійна програма бакалавра за напрямом «Інформатика» містить три навчальних блоки:

Підготовка бакалаврів ведеться із застосуванням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, широко використовується комп’ютерна мережа Інтернет. Практична підготовка ведеться на підприємствах, орієнтованих на розробку ІТ-технологій, у банках, фінансових та страхових компаніях. Випускники бакалаврату «Інформатика» з навиками проведення наукових досліджень мають можливість продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями «Соціальна інформатика» та «Інформаційно-комунікаційні технології». Термін навчання 1,5 року. Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування, нові інформаційні технології, економіко-математичні моделі, математична економіка, актуарна математика, теорія економічного аналізу, актуарна математика, математичні методи оцінювання ризику та страхова справа, веб-технології, теорія ігор, фахова іноземна мова. Перелік дисциплін, які формують фахові компетенції зі спеціальностей «Соціальна інформатика» та «Інформаційно- комунікаційні технології» обирає студент. Державна атестація — магістерська робота. Кваліфікація магістр інформатики. Готує бакалаврів за напрямом «Прикладна математика» та «Інформатика», спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Прикладна математика», «Математичне і комп’ютерне моделювання», «Соціальна інформатика» та «Інформаційно- комунікаційні технології» кафедра прикладної математики. Підготовку на кафедрі за цими спеціальностями здійснюють 12 докторів та 29 кандидатів наук. Випускники спеціальностей «Прикладна математика» та «Математичне і комп’ютерне моделювання» є фахівцями в галузях:

Можливе місце праці фахівця — наукові установи, конструкторські бюро, виробничі підприємства різних форм власності, ІТ-фірми, навчальні заклади І—IV рівнів акредитації на посадах:

Випускники спеціальностей «Соціальна інформатика» та «Інформаційно-комунікаційні технології» є фахівцями:

Можливе місце праці фахівця — наукові і навчальні заклади, що ведуть навчальну і дослідну роботу у сфері соціальної інформатики та процесів інформатизації суспільства; інформаційно- аналітичні центри державних органів різного рівня, органів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, інформаційні й аналітичні підрозділи банків, бірж, страхових компаній, виробничих і торговельних підприємств з різними формами власності; структури виконавчої і законодавчої влади на посадах:

Додатково охочих готують за спеціальністю «викладач математики та інформатики». Кращі випускники зможуть продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі, у інших вищих навчальних закладах та академічних установах НАН України, які готують науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації. На відміну від інших комп’ютерних спеціальностей, диплом прикладного математика Національного університету «Львівська політехніка» є визнаним у світі і під час працевлаштування за межами України не потребує додаткового підтвердження (нострифікації). Кафедра прикладної математики має понад 40-річний досвід у підготовці спеціалістів з прикладної математики. Випускники кафедри активно займаються науковою роботою. Серед них є багато докторів та кандидатів наук, які працюють у провідних університетах та інститутах НАН України. Більшість випускників працює провідними програмістами, менеджерами інформаційних систем, а також є керівниками фірм з розробки та реалізації програмного забезпечення в Україні та за кордоном. Випускники кафедри після закінчення навчання є одними з найбільш високооплачуваних фахівців.

Напрям підготовки «Прикладна фізика»

Підготовку бакалаврів за напрямом 6.040204 «Прикладна фізика» також здійснює кафедра інженерного матеріалознавства і прикладної фізики. Сучасна прикладна фізика є фундаментом новітніх технологій, які впроваджуються в мікроелектроніці, обчислювальній техніці, засобах телекомунікацій, космічній техніці, атомній енергетиці. Особливо активно розвивається сьогодні така перспективна галузь, як нанофізика, наукові відкриття в якій прокладають шлях до створення нанотехнологій — найближчого майбутнього всіх галузей електроніки і матеріалознавства. Завдяки інтенсивному розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій зародилась і бурхливо розвивається нова галузь фізичної науки — «Комп’ютерна фізика». В інституті прикладної математики та фундаментальних наук підготовка фахівців напряму"Прикладна фізика" здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» триває 4 роки. Завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», Ви отримаєте ґрунтовну підготовку з математики та інформатики, практичні навички з розв’язування складних задач та програмування багатьма високо-рівневими мовами програмування (Pascal, Delphi, C++, Fortran, Matlab та ін.). Система раціонально підібраних курсів з класичної і сучасної квантової фізики дасть Вам змогу глибоко зануритись у світ фізики, познайомитись з її найновішими досягненнями та практичним застосуванням у різних сферах професійної діяльності. А це в свою чергу дозволить Вам в майбутньому з легкістю знайти роботу за фахом, стажуватися або працювати за кордоном. Отримавши диплом, бакалаври прикладної фізики, як правило, продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» або «магістр». Ви матимете також право і можливість за бажанням перевестися для подальшого навчання до іншого вищого навчального закладу України, де проводиться підготовка за напрямом «Прикладна фізика» або суміжними напрямами. Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Спеціаліст» триває 1 рік, а на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» — 1,5 роки. Студенти матимуть можливість отримати ґрунтовну професійну підготовку в галузях:

Успішно захистивши дипломну роботу магістра, Ви станете кваліфікованим фахівцем, матимете глибокі теоретичні знання з фізики і суміжних з нею галузей науки, практичні навички і вміння проводити науково-дослідні роботи. Досконале знання комп’ютерної техніки і вміння практично застосувати сучасні інформаційні технології додасть Вам впевненості у своєму майбутньому. Серед випускників прикладної фізики останніх років рівень безробіття складає 0%. Кращі наші випускники з дипломом магістра зможуть продовжити навчання в аспірантурі, яка готує наукові та викладацькі кадри вищої кваліфікації для університетів, інститутів та науково-дослідних закладів. За останні три роки близько 30% випускників вже скористалися цією можливістю, і перші з них, сьогодні, вже захистили свої дисертації. Отримавши диплом магістра з прикладної фізики, Ви не матимете жодних проблем з його визнанням у будь-якій країні світу, оскільки наші навчальні плани і програми повністю узгоджені із світовими стандартами та вимогами. Високий рівень теоретичної підготовки підтверджується тим, що з року в рік наші студенти займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах та турнірах з фізики. Важливою є підтримка держави: окремою постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року № 165 встановлено 18% надбавку до стипендії студентам спеціальності «Прикладна фізика». 

Напрям підготовки «Міжнародні відносини»

Нинішні випускники середньої школи, гімназії, коледжу чи ліцею, прагнучи отримати вищу освіту, опиняються у стрімкому, часто суперечливому, потоці інформації про майбутній фах і сфери його функціонування. У профорієнтаційних центрах, на підготовчих відділеннях і курсах вищих навчальних закладів майбутні абітурієнти, їх батьки часто просять популярно пояснити, якого фахівця готує ця спеціальність і які можливості його працевлаштування. Майбутній випускник спеціальності «Міжнародна інформація» у своїй діяльності — це аналітик-міжнародник, консультант- референт міністерства, корпорації, консалтингової фірми, спеціаліст із зв’язків з громадськістю (PR), провідний спеціаліст інформаційної агенції, телерадіокомпанії, референт депутатів різних рівнів, іміджмейкер, керівник виборчої кампанії, співробітник міжнародних організацій, спецслужб тощо. Але це передусім — професіонал у галузях сучасних інформаційних та комп’ютерних систем, політолог, соціолог, економіст, історик і правник, знавець іноземних мов і журналіст — і все в одній особі. Підготовка майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Спеціаліст» передбачає чотири головні напрями:

 • підготовка в сфері міжнародних відносин;
 • інформаційно-аналітична підготовка;
 • підготовка в галузі інформаційних технологій;
 • підготовка з іноземних мов.

Гармонійний синтез усіх цих напрямів і забезпечить високу кваліфікацію майбутнього міжнародника-аналітика. Дисципліни інформаційно-аналітичного напряму повинні сформувати вміння і навички використання сучасних методів аналізу та прогнозування подій у сфері міжнародних відносин, здатності приймати оптимальні рішення, розробляти рекомендації стосовно зовнішньої політики держави, регіону. Очевидно, основним інструментом інформаційно-аналітичної діяльності є інформаційні технології. Тому інформаційно-комп’ютерній підготовці майбутніх фахівців з міжнародної інформації надаватиметься особлива увага. Засвоєння новітніх інформаційних технологій передбачає освоєння нових програм, вміння самостійно обирати необхідні комп’ютерні програми для організації автоматизованого робочого місця аналітика-міжнародника, розробляти електронні презентації, веб-сторінки тощо. Важливість іноземної мовної підготовки зумовлена тим, що сьогодні не тільки документи, а й значна частина програмного та інформаційного забезпечення представлені англійською мовою. Загальна кількість годин з іноземної мови освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» відповідає підготовці перекладача-референта іноземної мови. Тож після чотирьох років навчання бакалавр напряму «Міжнародні відносини» отримує кваліфікацію «Фахівець з міжнародних відносин», а після п’яти чи шести років спеціаліст і магістр «Міжнародної інформації» мають дві кваліфікації: «Інформаційний аналітик-міжнародник» та «Перекладач» з узагальненим об’єктом діяльності — процеси пошуку, обробки, передачі та поширення інформації про життя та політичні події в зарубіжних державах. Чекаємо на вас, майбутні міжнародники-аналітики і фахівці PR-у.

Оновлено 2 роки 1 місяць тому