Ознайомча інформація про інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст. передбачає, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, реалізація принципу фундаменталізації освіти (посилення уваги до дисциплін, що визначають стратегічні напрями прогресу цивілізації — математики, фізики, інформатики тощо), інтенсифікація наукових досліджень здібної молоді, інтеграція освіти у міжнародне співтовариство. У виконанні цих завдань наш інститут відіграє значну роль. Сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають у різних сферах науки і техніки, передбачають розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій. Інститут готує фахівців за освітніми програмами спеціальностей бакалаврського та магістерського рівня:

  • 105 «Прикладна фізика»;
  • 113 «Прикладна математика;
  • 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів «Прикладна математика та інформатика», «Фінансовий інжиніринг»та магістрів з прикладної математики та інформатики забезпечують вміння формалізувати задачу, розробити математичну модель процесу, вибрати або розробити чисельний метод розв’язання, оцінити його ефективність (збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на ПЕОМ або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс для розв’язування поставленої реальної задачі. Вони володіють проблематикою системного програмування, розробляють окремі модулі системного програмного забезпечення, супроводжують обчислювальні та інформаційні процеси в сучасних комп’ютерних системах з їх адмініструванням у комп’ютерних мережах.

Прикладна фізика як складова фізичної науки є важливою зв’язувальною ланкою між фундаментальними дослідженнями та застосуванням результатів цих досліджень для розвитку нових технологій, виробництва, інженерних вирішень складних проблем у різних галузях. Підготовка спеціалістів за освітніми програмами спеціальності«Прикладна фізика» зорієнтована на сучасні актуальні проблеми і задачі мікрофізики, нанофізики, фізичних принципів приладобудування, комп’ютерної фізики.

Випускники освітніх програм «Міжнародна інформація» спеціальності291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» володіють ґрунтовною підготовкою у головних галузях міжнародних відносин, інформаційно-аналітичної діяльності, володіють сучасними комп’ютерними технологіями та іноземними мовами (англійська, німецька, японська, корейська та ін.). Студенти інституту отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку під час лекційних, практичних і лабораторних занять. Навики практичної роботи одержують під час практики у провідних установах, науково-дослідних інститутах, обчислювальних центрах підприємств.

В ІМФН ведеться науково-дослідна робота на основі грантів України та Європи. Діє аспірантура та докторантура. Кращі студенти інституту залучаються до науково-дослідної роботи. За результатами роботи їх рекомендують до аспірантури. Аспірантми керують провідні науковці інституту. Багато з випускників інституту стали кандидатами і докторами наук. Освітньо-професійні навчальні програми забезпечують достатній для сучасного ринку праці рівень економічної і гуманітарної підготовки. Все це дає можливість нашим випускникам стати кваліфікованими спеціалістами з прикладної математики, інформатики, міжнародних відносин, прикладної фізики, прикладного матеріалознавства і знайти себе на ринках праці України та світу.

Навчальний процес на кафедрах інституту забезпечують 137 викладачів, серед яких 24 професори, докторів наук та 99 кандидатів наук, доцентів.Матеріально-технічна база підготовки фахівців - це мережа комп’ютерних класів і навчальних та наукових лабораторій, обладнаних сучасною технікою та програмним забезпеченням.

Висококваліфіковані викладачі, спеціалізовані гуртки, олімпіади, участь у вишівських, міжнародних конференціях і конкурсах дають студентам неоціненний досвід і широкий спектр знань у галузі прикладної математики, прикладної фізики, міжнародної інформації, комп’ютерних систем і мереж та найсучасніших комп’ютерних інформаційних технологій.

Ґрунтовна та глибока підготовка дає змогу студентам інституту ставати переможцями щорічних всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Студенти ІМФН регулярно беруть участь у фестивалі «Весна політехніки», перемагають у спортивних змаганнях на рівні міста, області, країни. Активно розвивається студентське самоврядування, функціонує Колегія студентів та аспірантів, яка є дорадчим органом у вирішенні багатьох питань.

Випускники ІМФН можуть працювати в науково-дослідних установах, конструкторських бюро, виробничих підприємствах різних форм власності, в органах державного управління, страхових компаніях, банках, біржах, у міжнародних фірмах та представництвах, навчальних закладах ІІ—ІV рівнів акредитації.

Кафедра прикладної математики має понад 50-річний досвід у підготовці спеціалістів з прикладної математики. Випускники кафедри активно займаються науковою роботою. Серед них є багато докторів та кандидатів наук, які працюють у провідних університетах та інститутах НАН України. Більшість випускників працює провідними програмістами, менеджерами інформаційних систем, а також є керівниками фірм з розробки та реалізації програмного забезпечення в Україні та за кордоном. Випускники кафедри після закінчення навчання є одними з найбільш високооплачуваних фахівців.

Спеціальність 113 «Прикладна математика»

Підготовка бакалаврів проводиться за освітніми програмами «Прикладна математика та інформатика», «Фінансовий інжиніринг», магістрів - за освітніми програмами «Прикладна математика», «Математичне і комп’ютерне моделювання».

Підготовка бакалаврів проводиться з використанням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. Практична підготовка ведеться в академічних установах НАН України, на підприємствах, орієнтованих на розробку ІТ-технологій, у банках та фінансових установах.

Спільно з провідними ІТ-фірмами України на освітній програмі «Прикладна математика та інформатика» впроваджено механізми дуальної освіти. Підготовка майбутніх бакалаврів за дуальною формою освіти забезпечує ринкове позиціонування освітньої програми та конкурентоспроможність випускників освітньої програми «Прикладна математика та інформатика»

Випускники бакалаврату «Прикладна математика та інформатика» мають можливість продовжити навчання для здобуття кваліфікаційного рівня «магістр». Термін навчання 1,5 року.

Освітньо-професійні програми цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні моделі наукоємних технологій, математичні моделі механіки деформівного твердого тіла та чисельні методи їх дослідження, спеціальні розділи диференціальних рівнянь, методи моделювання нелінійних процесів, математичні методи оптимального планування, економіко-математичні моделі, математичне моделювання екологічних процесів, нові інформаційні технології та інтелектуальна власність, програмне і математичне забезпечення комп’ютерних ів бакалаврату на ринку

Перелік вибіркових дисциплін, які формують фахові компетенції магістрів за програмами підготовки «Прикладна математика» та «Математичне і комп’ютерне моделювання» обирає студент. Державна атестація — магістерська кваліфікаційна робота. Кваліфікація магістр прикладної математики.

Випускники освітніх прогам «Прикладна математика», «Математичне і комп’ютерне моделювання» працевлаштовані на різних посадах в установах та підприємствах різних форм власності. Можливе місце праці магістра - наукові установи, конструкторські бюро, виробничі підприємства, ІТ-фірми, навчальні заклади І-IV рівнів акредитації на посадах.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Випускники бакалаврату «Прикладна математика та інформатика» з навиками проведення наукових досліджень мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Інформаційно-комунікаційні технології». Термін навчання 1,5 року. Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування, нові інформаційні технології, економіко-математичні моделі, математична економіка, актуарна математика, теорія економічного аналізу, математичні методи оцінювання ризику та страхова справа, веб-технології, теорія ігор, фахова іноземна мова. Перелік вибіркових дисциплін, які формують фахові компетенції за освітньою програмою  «Інформаційно- комунікаційні технології», обирає студент. Державна атестація — магістерська робота. Кваліфікація магістр.

Випускники освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології» працевлаштовані на різних посадах в установах та підприємствах різних форм власності. Можливе місце праці магістра - конструкторські бюро, виробничі підприємства, ІТ-фірми, навчальні заклади І-IV рівнів акредитації.

Підготовку бакалаврів зприкладної фізики здійснює кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства. Сучасна прикладна фізика є фундаментом новітніх технологій, які впроваджуються в мікроелектроніці, обчислювальній техніці, засобах телекомунікацій, космічній техніці, атомній енергетиці. Особливо активно розвивається сьогодні така перспективна галузь, як нанофізика, наукові відкриття в якій прокладають шлях до створення нанотехнологій — найближчого майбутнього всіх галузей електроніки і матеріалознавства. Завдяки інтенсивному розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій зародилась і бурхливо розвивається нова галузь фізичної науки — «Комп’ютерна фізика». В інституті прикладної математики та фундаментальних наук підготовка фахівців з прикладної фізики здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр.

Спеціальність 105 «Прикладна фізика»

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» триває 4 роки. Завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», студент отримує ґрунтовну підготовку з математики та інформатики, практичні навички з розв’язування складних задач та програмування багатьма високо-рівневими мовами програмування. Система раціонально підібраних курсів з класичної і сучасної квантової фізики дає змогу студентам глибоко зануритись у світ фізики, познайомитись з її найновішими досягненнями та практичним застосуванням у різних сферах професійної діяльності. А це в свою чергу дозволяє випускникам в майбутньому знайти роботу за фахом, стажуватися або працювати за кордоном.

Отримавши диплом, бакалаври прикладної фізики, як правило, продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр». Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» триває 1,5 роки. Студенти матимуть можливість отримати ґрунтовну професійну підготовку. Успішно захистивши дипломну роботу магістра, випускник стає кваліфікованим фахівцем, має глибокі теоретичні знання з фізики і суміжних з нею галузей науки, практичні навички і вміння проводити науково-дослідні роботи. Досконале знання комп’ютерної техніки і вміння практично застосувати сучасні інформаційні технології додає випускникам впевненості у своєму майбутньому. Серед випускників прикладної фізики останніх років рівень безробіття складає 0%.

Кращі наші випускники з дипломом магістра зможуть продовжити навчання в аспірантурі, яка готує наукові та викладацькі кадри вищої кваліфікації для університетів, інститутів та науково-дослідних закладів.

Важливою є підтримка держави: окремою постановою Кабінету Міністрів України встановлено надбавку до стипендії студентам спеціальності 105 «Прикладна фізика».

Спеціальність 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Нинішні випускники середньої школи, гімназії, коледжу чи ліцею, прагнучи отримати вищу освіту, опиняються у стрімкому, часто суперечливому, потоці інформації про майбутній фах і сфери його функціонування. У профорієнтаційних центрах, на підготовчих відділеннях і курсах вищих навчальних закладів майбутні абітурієнти, їх батьки часто просять популярно пояснити, якого фахівця готує ця спеціальність і які можливості його працевлаштування. Майбутній випускник освітньої програми «Міжнародна інформація» у своїй діяльності — це аналітик-міжнародник, консультант- референт міністерства, корпорації, консалтингової фірми, спеціаліст із зв’язків з громадськістю (PR), провідний спеціаліст інформаційної агенції, телерадіокомпанії, референт депутатів різних рівнів, іміджмейкер, керівник виборчої кампанії, співробітник міжнародних організацій, спецслужб тощо. Але це передусім — професіонал у галузях сучасних інформаційних та комп’ютерних систем, політолог, соціолог, економіст, історик і правник, знавець іноземних мов і журналіст — і все в одній особі. Підготовка майбутніх фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та «Магістр» передбачає чотири головні напрями:

  • підготовка в сфері міжнародних відносин;
  • інформаційно-аналітична підготовка;
  • підготовка в галузі інформаційних технологій;
  • підготовка з іноземних мов.

Гармонійний синтез усіх цих напрямів і забезпечить високу кваліфікацію майбутнього міжнародника-аналітика. Дисципліни інформаційно-аналітичного напряму повинні сформувати вміння і навички використання сучасних методів аналізу та прогнозування подій у сфері міжнародних відносин, здатності приймати оптимальні рішення, розробляти рекомендації стосовно зовнішньої політики держави, регіону. Очевидно, основним інструментом інформаційно-аналітичної діяльності є інформаційні технології. Тому інформаційно-комп’ютерній підготовці майбутніх фахівців з міжнародної інформації надаватиметься особлива увага. Засвоєння новітніх інформаційних технологій передбачає освоєння нових програм, вміння самостійно обирати необхідні комп’ютерні програми для організації автоматизованого робочого місця аналітика-міжнародника, розробляти електронні презентації, веб-сторінки тощо. Важливість іноземної мовної підготовки зумовлена тим, що сьогодні не тільки документи, а й значна частина програмного та інформаційного забезпечення представлені англійською мовою. Загальна кількість годин з іноземної мови освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» відповідає підготовці перекладача-референта іноземної мови. Тож після чотирьох років навчання бакалавр за освітньою програмою «Міжнародна інформація» спеціальності 291«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» отримує кваліфікацію «Фахівець з міжнародних відносин», а магістри «Міжнародної інформації» мають дві кваліфікації: «Інформаційний аналітик-міжнародник» та «Перекладач» з узагальненим об’єктом діяльності — процеси пошуку, обробки, передачі та поширення інформації про життя та політичні події в зарубіжних державах - майбутні міжнародники-аналітики і фахівці PR-у.

Оновлено 1 рік 7 місяців тому