Історія Інституту гуманітарних та соціальних наук

Інститут гуманітарних і соціальних наук було створено наказом ректора № 37-10 від 06 червня 1992 р. як Інститут гуманітарної освіти. Це був один із перших навчально-наукових інститутів Львівської політехніки. Директором інституту було призначено Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії вищої школи України, доктора історичних наук, професора Леонтія Євгеновича Дещинського.

До складу інституту ввійшли гуманітарні та суспільствознавчі кафедри, які на той час діяли в університеті, а деякі з них були засновані ще в другій половині 1940-х років. Зокрема, Інститут гуманітарної освіти було створено на базі таких кафедр: кафедра історії України, науки і техніки; кафедра інженерно-педагогічної підготовки; кафедра української мови; кафедра іноземних мов; кафедра філософії; кафедра соціології та політології; кафедра фізичного виховання.

До провідних науково-педагогічних працівників, яким довелось закладати основи інституту в 1990-х роках, належать доц. Г.Л. Вознюк, доц. А.А. Фартушний, доц. І.П. Карий, проф. О.О. Шахов, проф. Л.Д. Кизименко, доц. В.В. Задорожний, доц. О.М. Калиніченко, доц. І.М. Байбакова, доц. А.А. Прохоров та десятки інших.

У перше десятиліття в інституті почали виходити два фахові наукові журнали «Держава та армія» і «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку». Було відкрито низку спеціальностей при аспірантурі: «Військова історія», «Діалектика та методологія пізнання», «Політичні інститути та процеси» та «Механізми державного управління». Упродовж 1995–2012 рр. в інституті діяла Спеціалізована вчена рада з «Військової історії».

Реорганізація Інституту гуманітарної освіти в навчально-науковий Інститут гуманітарних і соціальних наук розпочалась у 1999 р. Саме тоді інститут почав розвиватися не тільки як загальноосвітній підрозділ Львівської політехніки, але й випусковий. Початок пов’язаний з кафедрою інженерно-педагогічної підготовки, на якій вперше було запроваджено підготовку бакалаврів за спеціальністю «Соціальна робота» в рамках реалізації Міжнародного українсько-канадського мегапроєкту «Реформування соціальних служб в Україні» (1999–2003). У 2001 р. цю спеціальність було передано новоствореній кафедрі соціології та соціальної роботи, першим завідувачем якої став доцент В.Є. Савка. Надалі ця кафедра розвивалася під керуванням завідувачів проф. І.Є. Курляк, проф. Л.Д. Климанської, а зараз колектив очолює доц. Л.Є. Клос. Підготовку соціальних працівників кафедра розвинула на бакалаврському та магістерському рівнях і в три напрями: «Соціологія», «Соціальна робота» та «Соціальне забезпечення».

Упродовж 2000–2011 рр. на кафедрі історії України, науки і техніки здійснювалась підготовка бакалаврів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

На етапі становлення інституту важливу роль відіграла участь в реалізації згаданого вище Міжнародного українсько-канадського мегапроєкту «Реформування соціальних служб в Україні», фінансове забезпечення якого здійснювала Канадська агенція з міжнародного розвитку. Партнером ІГСН був Манітобський університет (м. Вінніпег). Куратором від Львівської політехніки була доц. Н.М. Гайдук, а від Манітобського університету проф. Бред Маккензі – нині почесний професор Національного університету «Львівська політехніка». Саме в рамках цього проєкту в інституті розвинулася спеціальність «Соціальна робота». Після 2003 р. співпраця з канадськими партнерами не завершилась – донині триває обмін навчально-методичним досвідом, з’являються спільні наукові публікації, проєктні заявки на освітні й наукові ґранти тощо.

З 2005 р. до 2011 р. директором ІГСН був доц. І.П. Карий, а керівниками кафедр – проф. М.П. Гетьманчук (кафедра політології), доц. В.В. Задорожний (кафедра іноземних мов), проф. В.Л. Петрушенко (кафедра філософії), проф. Л.Є. Дещинський (кафедра історії України, науки і техніки), доц. Г.Л. Вознюк (кафедра української мови), проф. Л.Д. Кизименко (кафедра психології, педагогіки і права), проф. В.М. Корягін (кафедра фізичного виховання), проф. Л.Д. Климанська (кафедра соціології та соціальної роботи).

У 2011 р. Інститут гуманітарних і соціальних наук зазнав реорганізації. Зокрема, зі складу інституту виведено кафедру психології, педагогіки та права, яка перейшла до Інституту права та психології. Натомість в ІГСН було створено кафедру соціальних комунікацій та інформаційної діяльності під керуванням проф. А.М. Пелещишина (сьогодні завідувач кафедри – доц. Марковець О.В.). Колектив цієї кафедри взяв на себе підготовку магістрів спеціальності «Консолідована інформація» та студентів (бакалаврів, спеціалістів і магістрів) спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», яку згодом трансформовано в спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Ще одним вагомим етапом розвитку ІГСН стала підготовка бакалаврів, а згодом і магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Розвиток цієї спеціальності започаткувала кафедра політології (нині – кафедра політології та міжнародних відносин), яку з 2007 р. очолювала проф. Я.Б. Турчин, а з 2014 р. кафедрою керує проф. Г.І. Луцишин.

2011 р. на чолі Інституту стала проф. Я.Б. Турчин, яка зосередила увагу колективу на реалізацію важливих навчально-методичних і наукових завдань, що дало змогу інститутові посісти високі позиції в рейтингах Національного університету «Львівська політехніка».

Новим досягненням ІГСН став початок підготовки фахівців за спеціальністю «Музеєзнавство, пам’яткознавство». Розвиток цієї спеціальності у 2013 р. взяла на себе кафедра історії України та етнокомунікації (з 2018 р. – кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини), яку очолювала до 2021 р. проф. П.В. Вербицька (сьогодні завідувач кафедри – доц. І.Я. Хома).

Станом на 2021 р. ІГСН здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Музеєзнавство, пам’яткознавство», «Соціологія», «Соціальна робота», «Соціальне забезпечення» на освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра і магістра, а також здійснює загальноосвітню підготовку з гуманітарних та соціальних дисциплін студентів усіх спеціальностей Львівської політехніки. У структурі інституту є вісім кафедр: кафедра політології та міжнародних відносин (завідувачка – проф. Г.І. Луцишин), кафедра соціології та соціальної роботи (завідувачка – доц. Л.Є. Клос), кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (завідувач – доц. О.В. Марковець), кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини (завідувач – доц. І.Я. Хома) (випусково-загальноосвітні), а також кафедра української мови (завідувачка – доц. З.Й. Куньч), кафедра іноземних мов (завідувачка – доц. О.М. Камінська), кафедра філософії (завідувач – доц. І.В. Карівець) та кафедра фізичного виховання (завідувач – проф. В.М. Корягін).

Оновлено 2 роки 1 місяць тому