Історія кафедри журналістики і масової комунікації

Кафедра журналістики та засобів масової комунікації (ЖЗМК) Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» створена згідно з Наказом Національного університету «Львівська політехніка» № 152-10 від 7 жовтня 2011 р.

Очолює кафедру журналістики та засобів масової комунікації кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Галаджун Зоряна Володимирівна.

Від заснування кафедри до 2020 р. її завідувачем була доктор філологічних наук, професор КузнецоваОлена Дмитрівна.

Кафедра ЖЗМК працює в трьох напрямах: навчально-методичному, організаційно-виховному, науково-дослідному.

Кафедра ЖЗМК розробила й реалізовує освітньо-професійні програми з напряму «Журналістика» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти; виробила єдину концепцію втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладають викладачі кафедри; постійно організовує й здійснює наукове, методичне забезпечення навчально-виховного процесу; розробила засоби діагностики рівня знань, єдині критерії оцінювання; здійснює поточний, модульний, підсумковий контроль якості знань на екзаменаційних сесіях, під час захисту курсових, бакалаврських та магістерських робіт; підготувала й систематично оновлює методичне забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладають викладачі кафедри; виховує майбутніх журналістів, формує їх громадянську позицію щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина; організує виконання та здійснює контроль за прийнятими рішеннями з питань забезпечення навчально-виховного процесу; впроваджує в межах компетенції кафедри принципи Болонського процесу, елементи кредитно-модульної системи організації навчального процесу; керує науково-дослідною роботою студентів, організовує підготовку до наукових конференцій студентів за профілем діяльності кафедри; проводить педагогічний контроль науково-педагогічної діяльності шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних, взаємних відвідувань; збирає та узагальнює передовий досвід, здобутий викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи; сприяє виконанню планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування у практичних підрозділах, організовує наставництво; проводить рецензування, обговорення представлених авторефератів кваліфікаційних досліджень на міжкафедральних семінарах; готує і видає навчальну, методичну та наукову літературу.

Кафедра ЖЗМК, як випускова, розробляє пропозиції щодо освітньо-кваліфікаційних характеристик за спеціальністю «Журналістика»; підготувала обґрунтування щодо модернізації варіативної частини освітньо-професійної програми; організовує практику студентів, її захист; залучає провідних вчених, спеціалістів ЗМІ до проведення занять, контролю знань студентів.

Свою роботу кафедра ЖЗМК виконує шляхом інтеграції навчання і практики із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій і новітньої техніки, допомагає студентам випускати навчальну газету «Молодий журналіст».

На кафедрі працює 24 науково-педагогічних працівників: з них: 3 доктори наук за спеціальністю «Журналістика», професори та 14 кандидатів наук з соціальних комунікацій, філології та історії; 1 Заслужений працівник культури України. Колектив забезпечує викладання дисциплін професійної та практичної підготовки. Більша частина викладацького складу має значний досвід роботи у ЗМІ.

Робота кафедри базується на принципах науковості,гуманізму, демократизму,персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що стосуються її компетенції.

Головні засади, яких дотримується колектив кафедри ЖЗМК:

  • творчий підхід до викладання з використанням таких методів як діалог, бесіда, навчальна гра;
  • формування знань студентів для забезпечення їх професійних компетенцій та навичок у практичній роботі;
  • залучення студентів до наукової роботи;
  • співпраця з провідними навчальними закладами держави, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності «Журналістика».
Оновлено 3 місяці 2 тижні тому