Регламент роботи Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка»

ПРИЙНЯТО

на засіданні Вченої ради Львівської політехніки 4 грудня 2001року
протокол № 2

РЕГЛАМЕНТ
РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

1. Загальні положення

1.1.    Члени Вченої ради Університету зобов'язані брати участь у планових і позачергових засіданнях Ради та працювати у комісіях Вченої ради.

1.2.    Планові засідання Вченої ради скликає Голова ради щомісяця (крім канікулярної перерви).

1.2.1. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивішують на дошці оголошень Вченої ради.

1.2.2. Організаційна комісія Вченої ради повідомляє всіх членів ради про час і місце засідання.

1.2.3. Оголошення (п. 1.2.1) повинно бути вивішене, а повідомлення (п. 1.2.2) надіслані членам Вченої ради не пізніше, ніж за тиждень до планового засідання Вченої ради.

1.2.4. Проект порядку денного наступного засідання Вченої ради оголошує Секретар Вченої ради на поточному засіданні.

1.3.  Позачергове засідання Вченої ради скликає Голова ради:

  • за власною ініціативою;
  • за поданням члена Вченої ради, підтриманим щонайменше третиною членів Вченої ради;

1.3.1. Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих, хто підтримує подання, складають Голові Вченої ради через Секретаря Вченої ради.

1.3.3. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова Вченої ради. Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинне відбутися не пізніше, ніж за два тижні від складання подання.

1.3.3. У випадку скликання позачергового засідання повинні бути виконані вимоги п.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.

1.3.4. В особливих випадках Голова Вченої ради може скликати позачергове засідання за власною ініціативою без дотримання вимог п. 1.2.3.

1.4. Вчена рада формує постійні та спеціальні комісії й визначає їх завдання. Комісії детально вивчають справи, що належать до їх компетенції, та готують Вченій Раді матеріали для прийняття ухвал.

1.4.1. Постійні комісії можуть прийняти свій Регламент роботи, який затверджує Вчена рада.

1.4.2. До роботи комісій, крім членів Вченої ради, можуть бути залучені й інші працівники Університету; очолює комісію член Вченої ради.

1.4.3. Комісія займається питаннями, переданими на її розгляд Вченою радою чи Головою Вченої ради.

1.4.4. У випадку різних думок позиція комісії визначається голосуванням за наявності кворуму, який складає не менше від 2/3 спискового складу членів комісії.

1.4.5. Голова комісії інформує Вчену раду про підсумки роботи комісії та представляє її позицію.

1.4.6. Кожен член комісії має право на отримання матеріалів, документів чи пояснень у справах, що є предметом діяльності комісії.

1.4.7. Технічне забезпечення роботи комісій здійснює служба Секретаря Вченої ради університету.

1.4.8. У випадках систематичного ухиляння члена комісії від виконання своїх обов'язків голова комісії передає відповідну інформацію в комісію Вченої ради з питань етики та дисципліни.

1.5. Засідання Вченої ради фіксуються в протоколах, які підписують Голова та Секретар Вченої ради.

1.6. Голова Вченої ради гарантує членам Вченої ради доступ до ухвал і протоколів її засідань.

1.7. Організаційна комісія Вченої ради інформує академічну громаду Університету про ухвали, прийняті Вченою радою.

1.8. Члени Вченої ради можуть звертатися з запитами до Ректора, проректорів та інших відповідальних осіб Університету. Особи, до яких скерований запит, повинні дати відповідь на запит на найближчому засіданні Вченої ради. Вчена рада за пропозицією Голови чи за власною ініціативою може утворити комісію для вивчення питання, що є предметом запиту.

1.9. План роботи Вченої ради на наступний навчальний рік, складений з врахуванням пропозицій голів комісій, приймається на останньому засіданні Вченої ради у поточному навчальному році.

2. Проведення засідань Вченої ради університету. Порядок денний засідань

2.1. Для проведення засідань Вченої ради необхідний кворум, який складає не менше 2/3 її спискового складу. Крім членів Вченої ради, на засіданнях можуть бути присутні лише особи, запрошені Головою Вченої ради за власною ініціативою чи на пропозицію членів Вченої ради. У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член Вченої ради зобов'язаний у письмовій формі попередити про це до засідання Секретаря Вченої ради або повідомити причину відсутності Голові Вченої ради найпізніше 7 днів після засідання.

2.2. Засідання Вченої ради проводить Голова, а за його відсутності - заступник Голови Вченої ради. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи Голови Вченої ради, проводить заступник Голови Вченої ради.

2.3. Проект порядку денного планового засідання пропонує Голова Вченої ради.

2.4. Проект порядку денного планового засідання ради охоплює:

2.4.1. питання, передбачені планом роботи Вченої ради;

2.4.2. питання, що випливають з поточної діяльності Вченої ради, запропоновані Головою Вченої ради;

2.4.3. питання, запропоновані комісіями чи членами Вченої ради на її попередніх засіданнях і підтримані ухвалою Вченої ради,

2.4.4. питання, запропоновані членами Вченої ради в період між засіданнями Вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу Вченої ради.

2.5. Пропозиції за п. 2.4.4 у письмовій формі (з підписами тих, що підтримують пропозиції) подають Голові Вченої ради через Секретаря Вченої ради не пізніше, ніж1 за 10 днів до планового терміну засідання.

2.6. Питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення та розгорнутої ухвали, включаються в пункт «Різне» порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають, члени Вченої ради і погоджують їх з Головою організаційної комісії не пізніше, ніж за 5 днів до засідання Вченої ради.

2.7. Голова Вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань, які повинні бути розглянуті Вченою радою.

2.8. Вчена рада на початку планового засідання приймає порядок денний.

2.9. Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна абсолютна більшість голосів.

2.10. Порядок денний позачергового засідання Вченої ради визначає Голова Вченої ради, скликаючи позапланове засідання за поданням членів ради. Голова визначає порядок денний згідно з поданням.

2.11. Розгляд невичерпаної частини порядку денного в інший час вважається продовженням засідання, на якому був прийнятий порядок денний, а не новим засіданням Вченої ради.

3. Прийняття ухвал Вченої ради Університету

3.1. Вчена Рада приймає ухвали з питань, внесених до порядку денного та з процедурних питань.

3.2. Питання вважається процедурним, якщо ухвала з цього питання зобов'язує членів Вченої ради лише на даному засіданні Вченої ради.

3.3. Таємним голосуванням приймаються ухвали;

3.3.1. про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань;

3.3.2. за рішенням Голови Вченої ради;

3.3.3. за пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше половиною членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

3.4. Ухвали, за винятком випадків наведених в п. 3.3., приймаються відкритим голосуванням.

3.5. Ухвала, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо ніхто з присутніх не заперечує проти цього.

3.6. Ухвали про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

3.7. Ухвали щодо питань порядку денного Вчена рада приймає абсолютною більшістю голосів. 3.8. Ухвали з процедурних питань Вчена рада приймає звичайною більшістю голосів2, за винятком випадку1, наведеного в п. 2.9.

1 Для прийняття ухвали абсолютною більшістю голосів необхідно, щоб за прийняття ухвали було віддано понад половину голосів членів Вченої Ради, присутніх на засіданні.

2 Для прийняття ухвали звичайною більшістю голосів необхідно, щоб кількість голосів, поданих за прийняття ухвали, була більшою від кількості голосів, поданих проти прийняття ухвали, незалежно від кількості тих, хто утримався від голосування.

Інформація про документ
2001 р.
Оновлено 3 роки 7 місяців тому