Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка»

Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2023 рік

з/п

Цілі Результати та показники Відповідальна особа Терміни виконання
1 Міжнародна акредитація освітніх програм в ZEVA Проходження  акредитації: 4 ОП другого (магістерського). Гаранти програм, проректор з науково-педагогічної роботи до 30.09.2023р.
2 Міжнародна акредитація ІНЕМ в BGA Проходження інституційної акредитації ІНЕМ Директор ІНЕМ, проректор з науково-педагогічної роботи до 30.09.2023р. 
3 Впровадження опитувань роботодавців-стейкхолдерів освітніх програм щодо пріоритетності компетенцій у випускників університету Формування профілів випускників університету очима роботодавців для орієнтування гарантів на шляхи удосконалення освітніх програм у частині загальної та фахової підготовки Проректор з науково-педагогічної роботи, директор центру забезпечення якості, відділ працевлаштування та зв’язків із виробництвом до 30.09.2023р. 
4 Розробити інформаційний ресурс для оприлюднення на офіційному сайті Університету кваліфікаційних робіт здобувачів освіти та підготовити репозитарій кваліфікаційних робіт до оприлюденення Оприлюднення кваліфікаційних робіт Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, директор НТБ, гаранти програм до 01.10.2023 р
5 Розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів Досягнення кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів – 30 од. Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків до 30.09.2023р.
6 Досягнення кількості здобувачів вищої освіти, які взяли участь в програмах академічної мобільності – 150ос. до 30.09.2023р.

 

Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2022 рік

з/п

Цілі Результати та показники Відповідальна особа Терміни виконання

1

Удосконалення процедури внутрішнього аудиту СУЯ та директорського та ректорського контролів готовності деканатів та кафедр ННІ до нового навчального року

Поєднання процедур внутрішнього аудиту СУЯ та директорського та ректорського контролів готовності деканатів та кафедр ННІ до нового навчального року в одному процесі моніторингу Проректор з науково-педагогічної роботи, директор центру забезпечення якості

 

до
31.08.2022р.

2

Акредитація освітніх програм в НАЗЯВО

Проходження  акредитації: 17-ти ОП першого (бакалаврського), 18-ти ОП другого (магістерського) та  6-ти ОНП третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти. Сертифікати про акредитацію

Гаранти програм, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової  роботи

до
31.12.2022р.

3

Міжнародна акредитація освітніх програм в ZEVA

Проходження  акредитації:
4 ОП другого (магістерського). 

Гаранти програм,
проректор з науково-педагогічної роботи

до
30.09.2022р.

4

Міжнародна акредитація ІНЕМ в BGA

Проходження інституційної акредитації ІНЕМ

Директор ІНЕМ, проректор з науково-педагогічної роботи

до
31.12.2022р.

5

Покращення опитування здобувачів освіти з питань якості організації освітнього процесу, освітніх програм та підготовленості фахівців до професійної діяльності

Впровадження опитування здобувачів освіти за допомогою MOODLE (віртуального навчального середовища університету)

Проректор з науково-педагогічної роботи, директор центру забезпечення якості

до
01.04.2022р.
та упродовж 2022 р.

6

Розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів

Досягнення кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів – 30 од.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до
31.12.2022р.

7

 

Досягнення кількость здобувачів вищої освіти, які взяли участь в програмах академічної мобільності – 250 ос.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків  

8

Збільшення участі НПП у програмах академічної мобільності, залучення іноземних ННПП до освітнього процесу та наукової діяльності

Досягнення чисельності ННПП, які беруть участь у програмах академічної мобільності:
з метою викладання  –  не менше  ніж 110 ос.;
з метою стажування  – не менше
ніж 90 ос.

Директори ННІ, 
завідувачі кафедр
до 
31.12.2022 р. 

9

Досягнення кількості іноземних фахівців та ННПП,  які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» – не менше ніж 25ос.,
які прочитали лекції – не менше ніж 130  ос.

Директори ННІ, 
завідувачі кафедр
до 
31.12.2022 р. 

 

Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2021 рік

з/п

Цілі

Результати та показники

Відповідальна особа

Терміни виконання

1.

Удосконалення інформаційної системи моніторингу показників результативності діяльності університету із врахуванням індикаторів рейтингування кафедр

Нова версія ІС

Проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, директор Центру забезпечення якості

до
30.09.2021р

2.

Акредитація освітніх програм в НАЗЯВО

Проходження  акредитації 6-ти ОП першого (бакалаврського), 13-ти ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти та 10-ти ОП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.  Сертифікати про акредитацію

Гаранти програм, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової  роботи

до
31.12.2021р.

3.

Збільшення кількості іноземних здобувачів вищої освіти

Забезпечення частки іноземців у чисельності здобувачів вищої освіти денної форми навчання: 
студентів  – 1,3%;
аспірантів – 5%

Гаранти програм, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової  роботи

до
31.12.2021р

4.

Розвиток академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів

Досягнення кількості програм академічної мобільності студентів та аспірантів – 25 од.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до
31.12.2021р

5.

Забезпечення частки викладання навчальних дисциплін англійською мовою – 4%

Проректор з науково-педагогічної роботи

6.

Залучення наукових керівників аспірантів – працівників іноземних наукових та освітніх установ – 10 ос.

Директори ННІ, завідувачі кафедр

7.

Здійснення опитування стейкхолдерів відповідно до Положення про опитування

Затвердження Положення про опитування стейкхолдерів у Національному університеті «Львівська політехніка».Результати опитування

Проректор з науково-педагогічної роботи, директор Центру забезпечення якості 

до
01.04.2021р.
та упродовж 2021 р.

8.

Підвищення результативності навчання і наукової роботи здобувачів вищої освіти

Досягнення частки здобувачів вищої освіти, які захистили кваліфікаційну роботу іноземною мовою:  для бакалаврів – 8%; для магістрів – 13%

Проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи

до
31.12.2021р.

9.

Досягнення результативності:
аспірантури – 50%, докторантури – 70%

10.

Покращення якості навчання іноземних студентів англійською мовою

Збільшити кількість викладачів університету, які мають сертифікати володіння англійською мовою не нижче В2 на 50 осіб

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до
01.12.2021р.

11.

Збільшення частки висококваліфікованих штатних працівників у загальній чисельності штатних ННПП

Захист дисертацій ННПП, докторантами, аспірантами та здобувачами наукових ступенів університету: докторських – не менше ніж 30; кандидатських – не менше ніж 95.

Директори ННІ, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р.

12.

Збільшення участі ННПП у програмах академічної мобільності, залучення іноземних ННПП до навчального процесу та наукової діяльності

Досягнення чисельності ННПП, які беруть участь у програмах академічної мобільності:
з метою викладання – не менше  ніж 100 ос.; 
з метою стажування – не менше ніж 75 ос.

Директори ННІ, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р. 

13

Досягнення кількості іноземних фахівців та ННПП, які відвідали ЛП за програмами «visiting professor» та працевлаштовані в університет - не менше ніж 15 ос., 
які прочитали лекції – не менше ніж 100  ос.

Директори ННІ, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р. 

14.

Збільшення кількості наукових праць ННПП у виданнях, що входять до міжнародних НБД Scopus та Web of Science

 

Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Scopus на особу із ННПП – не менше ніж 0,5

Директори інститутів, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р. 
.

15.

Публікування наукових праць у виданнях, що входять до міжнародної НБД Web of Science, од./рік на особу із ННПП – не менше ніж 0,4

Директори інститутів, завідувачі кафедр

до 
31.12.2021 р. 

 

Цілі у сфері якості Національного університету «Львівська політехніка» на 2020 рік

з/п

Цілі

Результати та показники

Відповідальна особа

Терміни виконання

1.

Підтримка системи управління якістю у відповідності до ISO9001:2015 і ДСТУ ISO9001:2015

Проходження другого наглядового аудиту та забезпечення його проведення

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

01.11.2020 р.

2.

Упровадження нових освітніх програм для підготовки фахівців

4 розроблених, затверджених та впроваджених освітніх програм

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

30.07.2020 р.

3.

Акредитація освітніх програм в НАЗЯВО

Проходження акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 126 Інформаційні системи та технології. Сертифікат про акредитацію.

Гарант програми, проректор з науково-педагогічної роботи

до

01.05.2020 р.

4.

Проходження акредитації освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 232 Соціальне забезпечення. Сертифікат про акредитацію.

Гарант програми, проректор з науково-педагогічної роботи

до

01.06.2020 р.

5.

Проходження акредитації 27 освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Сертифікати про акредитацію.

Гарант програми, 

  проректор з наукової та      

  науково-педагогічної    

  роботи

до

01.05.2020 р.

6.

Оцінювання студентами якості викладання навчальних дисциплін, як впровадження зворотного зв’язку із споживачами послуг

Положення про оцінювання студентами якості викладання навчальних дисциплін та надання освітніх послуг.

Анкети студентів.

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

01.03.2020 р.

7.

Впровадження «дуальної освіти»

Розроблення нормативної бази щодо запровадження «дуальної освіти»

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку, проректор з науково-педагогічної роботи

до

30.06.2020 р.

8.

Впровадити підготовку фахівців із елементами «дуальної освіти» за двома освітніми програмами

до

01.10.2020 р.

9.

Покращення результативності навчання

Досягнення частки здобувачів вищої освіти, які захистили кваліфікаційну роботу іноземною мовою, для бакалаврів – 7%, для магістрів – 10%

Проректор з науково-педагогічної роботи

до

30.12.2020 р.

10.

Досягнення кількості переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади – 60 студентів.

до

01.10.2020 р.

11.

Покращення якості навчання іноземних студентів англійською мовою

Збільшити кількість викладачів університету, які мають сертифікати володіння англійською мовою не нижче В2 на 50 осіб

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

до

01.12.2020 р.

12.

Покращення матеріально-технічної бази забезпечення освітнього процесу

Відкрити 3 навчальні лабораторії

Директори ННІ

до

01.12.2020 р.

13

 

Поповнити бібліотечний фонд НТБ навчально-науковою літературою на 15 тисяч примірників

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації,

директор бібліотеки

до

01.12.2020 р.

14.

Покращення інформаційного забезпечення освітнього процесу

Поповнити базу сертифікованих навчально-методичних комплексів із навчальних дисциплін у ВНС Університету на 200 одиниць

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

до

01.09.2020р.

15.

Розширення співпраці з підприємствами, установами та організаціями  для підвищення рівня практичної підготовки та працевлаштування студентів

Договори на проходження практик:

довготермінові – 35;

короткотермінові – 3000.

Проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку

до

15.12.2020 р.

Оновлено 6 місяців 3 тижні тому