Паспорт спеціальності 10.02.21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 жовтня 2009 р. № 39-08/4

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
10.02.21 — структурна, прикладна і математична лінгвістика

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається розробленням мовознавчої теорії та формальних моделей мови для розв’язання практичних завданьу галузі лінгвістики та інших галузей, де застосовуються механізми природної мови, а саме: інформаційний пошук, машинний переклад, редагування, реферування, розуміння природної мови, екстракція та локалізація знань з текстів, мовна компетенція, міжмовна адаптація, природномовний людино-машинний діалог, розпізнавання та синтез мовних образів та інші лінгвістичні проблеми штучного інтелекту, логіко-лінгвістичний аналіз і синтез, лексико-, терміно- та концептографія, нейро-, психо- та соціолінгвістика, лінгводидактика і автоматизовані навчальні системи, а також семіотичне, математичне інформаційно-технологічне моделювання природної мови і мовлення з метою формалізації інформації та знань, що містяться в текстах на основі застосування сучасних лінгвістичних теорій, теорії множин (у тому числі нечітких), теорії моделей, теорії алгоритмів та логіко-лінгвістичних числень, теорії ймовірностей та математичної статистики, теорії інформації, теорії лексикографічних систем, формальних граматик, теорії моделей даних та знань, теорії розпізнавання образів тощо.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Теорія та методологія структурної, прикладної і математичної лінгвістики в діахронії та синхронії
 • Взаємодія структурної, прикладної та математичної лінгвістики та суміжних наук (філософія, семіотика, математика, інформатика, логіка, кібернетика, ергономіка, акустика, біологія, психологія, соціологія, нейрофізіологія, педагогіка).
 • Структурне моделювання і формалізація рівнів, одиниць та відношень у мові й мовленні.
 • Теоретико-множинні моделі в мовознавстві.
 • Імовірнісні та статистичні моделі мови та мовлення.
 • Лінгвістична інформатика.
 • Лінгвістична кібернетика.
 • Лінгвістина семіотика, знакові системи мови.
 • Лінгвістина синергетика.
 • Когнітивна та комунікативна лінгвістика.
 • Обчислювальна, статистична та квантитативна лінгвістика.
 • Лінгвістичні проблеми моделювання творчої діяльності.
 • Лінгводидактика та навчальні системи з мови; оптимізація викладання мови допомогою комп’ютерів та мереж.
 • Лінгвістичні проблеми мережевих комунікацій та лінгвістична інтернетика.
 • Автоматизовані редакційно-видавничі системи.
 • Теорія та системи аналізу/синтезу мовленнєвої інформації (автоматичні автоматизовані системи розпізнавання та синтезу фонетичного мовлення).
 • Теорія, практика та системи перекладу з однієї мови на іншу, у тому числі машинного (автоматизованого, автоматичного).
 • Системи міжмовної адаптації та інтерлінгвістика.
 • Віртуаліні системи професійної взаємодії в лінгвістиці.
 • Класична і комп’ютерна лексикографія, термінографія та концептографія.
 • Автоматизовані та автоматичні системи опрацювання текстів (пошук, екстракція, локалізація знань, реферування, редагування, компресія, лексикографія, онтографія).
 • Корпусна лінгвістика.
 • Біо-, соціо-, психа- та нейролінгвістика.
 • Інженерна лінгвістика та лінгвістичні технології.
 • Автоматизація лінгвістичних досліджень.
 • Автоматизовані та автоматичні системи маркування лінгвістичних структур текстів (графемний, морфологічний, лексичний, семантичний, синтаксичний, концептологічний тощо).
 • Автоматизовані мовно-інформаційні системи, лінгвістичні онтології, лінгвістичні проблеми побудови онтологій предметних галузей, інші лінгвістичні моделі даних і знань.
 • Інформаційні мови.
 • Лінгвістине забезпечення інформаційних систем.
 • Системи розуміння природномовного тексту.
 • Лінгвістичні аспекти і технології штучного інтелекту.
 • Лінгвістина експертиза та юридична лінгвістика.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: філологічні, фізико-математичні, технічні науки.

Оновлено 2 роки 8 місяців тому