Партнери кафедри органічної хімії (ОХ)

Міжнародна наукова співпраця

Розробка сучасних полімерних-мінеральних нанокомпозитних матеріалів для аерокосмічного комплексу, машино-, корабле- та автомобілебудування з заданими колоїдно-хімічними, фізико-механічними і спеціальними властивостями. Отримання таких нових матеріалів в результаті цілеспрямованого конструювання реакційноздатних міцел і колоїдних частинок, регулювання їх розміру, заряду, будови ядра і оболонки, зв’язуючої та реакційної здатності.

Синтез амфіфільних інвертабельних поверхнево-активних олігомерів різної природи, розчинних як у полярних, так і в неполярних середовищах. Дослідження їх поверхнево-активних властивостей — адсорбція на твердій поверхні, формування поверхнево-активних шарів на міжфазі, утворення міцел та міцелярних структур, здатність до солюбілізації. Використання міцелярних систем як нанореакторів для синтезу наночастинок та як наноконтейнерів для солюбілізації гідрофобних речовин (ліків). Доставка ліків у клітини, вивчення механізмів проходження завантажених міцел і міцелярних структур через клітинну мембрану. Формування гідрогелів та застосування їх у процесах синтезу наночастинок металів та напівпровідників для створення нових систем доставки ліків.

Створення нових біосумісних матеріалів на основі рН-чутливих гідрогелів як засобів контрольованого транспорту ліків

Дослідження люмінесцентних властивостей нанодисперсних сцинтиляційних наноматеріалів, розробка методик проведення синтезу об’ємних та нанорозмірних люмінесцентних матеріалів окисних та галоїдних сполук, активованих іонами рідкісноземельних елементів в присутності полімерних ПАР. Дослідження їх структури та розмірів методами оптичної, електронної, атомносилової мікроскопії та рентгенівської дифракції. Визначення оптимальної технології виготовлення нанолюмінофорів необхідного дисперсного складу з відповідними фізико-хімічними властивостями, які забезпечують рівномірний розподіл наночастинок в об’ємі нанокомпозиту.

 

Створення нетоксичних носіїв, здатних до розпізнавання клітин, для цільової доставки протиракових препаратів до клітин пухлини, зокрема, розробка водорозчинних форм цих ліків; забезпечення можливості контрольованого транспорту препаратів до клітин-мішеней, накопичення і виведення їх з організму після лікування з використанням різних методів візуалізації місце знаходження цих препаратів у клітинах і тілі людини; подолання резистентності до препаратів, котра швидко розвивається у ракових клітинах, що обумовлює значну втрату ефективності хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих через нечутливість клітин пухлини до дії препарату

Розробка нових наноматеріалів для медико-діагностичних, лікувальних і науково-дослідних цілей. Синтез комплексних сполук лантанідів, в тому числі на полімерних носіях, з метою створення біомаркерів для мічення патологічних клітин, різноманітних плівок, люмінесцентних чорнил, тощо.

Створення математичних моделей, що описують структуру та поведінку полімерних молекул різної природи та в різному середовищі з метою прогнозування дизайну та можливості проведення цільового синтезу нових поверхнево-активних олігомерів.

Розробка біоаналітичних тестів на основі поліфункціональних полімерних носіїв для виявлення захворювань тварин на ранніх стадіях, що дозволить зробити більш ефективним епідеміологічні дослідження.

Дослідження нових олігоелектролітів та водні системи доставки біоцидів. Дослідження власної біоцидної та фунгіцидної активності олігоелектролітів та їх комплексів з низькомолекулярними біоцидами на бактеріях та дріжджових клітинах.

Дослідження нових олігоелектролітів та водні системи доставки біоцидів. Дослідження власної біоцидної та фунгіцидної активності олігоелектролітів та їх комплексів з низькомолекулярними біоцидами на бактеріях та дріжджових клітинах.

Дослідження методом атомно-силової мікроскопії полімерних та мінерал-полімерні нанокомпозитів.

Дослідження мінерал-полімерних нанокомпозитів з функціональною полімерною оболонкою заданої природи, які будуть використані для біоаналітичних досліджень. Дослідження методом атомно-силової мікроскопії полімерних та мінерал-полімерні нанокомпозитів.

  • Дослідницький Центр Генної Інженерії та Інститут Біотехнології TUBITAK.

Молекулярне конструювання та клітинне дослідження нових олігоелектролітних наноносіїв для цільової доставки ліків та генів

Спільні дослідження поверхонь модифікованих прищепленими полімерними щітками та адсорбції білків.

Оновлено 2 роки 3 місяці тому